ߞߋߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ (ߕ. ߖ)

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߘߌ߫ ߊߓߑߘߎߟߊߤߌ߬ ߘߋ߲߫ ߞߍ߸ߏ߬ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߊߓߑߘߎߟߑߡߎߕߊߟߓߌ߫ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߤߊ߯ߛ߭ߌߡߎ߫ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߊߓߑߘߎߡߊ߬ߣߊ߯ߝߌ߫ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߞߎ߬ߛ߫ߎߦߎ߫ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߟߊ߯ߓߎ߫ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߟߋ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߡߎߚߊ߫ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߞߊߊ߳ߑߓߎ߫ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߟߎߊߦߎ߫ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߟߋ ߝߊ߬ ߜ߭ߊ߯ߟߌߓߎ߫ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߝߊ߬ ߕߐ߯ ߝߤߌߙߎ߫߸ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߐ߯ ߡߊ߯ߟߌߞߎ߫߸ߏ߬ ߝߊ߬ ߕߐ߯ ߊߣߣߊߘ߭ߌߙߎ߫߸ߏ߬ ߝߊ߬ ߕߐ߯ ߞߌ߬ߣߊ߯ߣߊ߫߸ߏ߬ ߝߊ߬ ߕߐ߯ ߞ߭ߎߖ߭ߊߦߑߡߕߊ߫߸ߏ߬ ߝߊ߬ ߕߐ߯ ߡߎߘߌߙߞߊߕߊ߫߸ߏ߬ ߝߊ߬ ߕߐ߯ ߌߟߑߦߊ߯ߛߊ߫߸ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߝߊ߬ ߕߐ߯ ߡߎߘ߭ߙߊ߫ ߏ߬ ߝߊ߬ ߕߐ߯ ߣߌ߬ߖ߭ߊ߯ߙߊ߫߸ߏ߬ ߝߊ߬ ߕߐ߯ ߡߊߊ߳ߊ߬ߘߎ߫߸ߏ߬ ߟߋ ߝߊ߬ ߊ߳ߊߘߑߣߊ߯ߣߎ߫ ߘߌ߫.

 ߟߊ߲߬ߓߋ߬ ߟߐ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߯ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ ߝߐ ߘߐ߫߸ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߌ߰ ߡߊߊ߳ߊ߬ߘߎ߫ ߊ߳ߊߘߑߣߊ߯ߣߎ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ߦߏ߫ ߏ߬ ߡߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߛߊ߲ߝߍ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬߸ߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ ߊ߳ߊߘߑߣߊ߯ߣߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߌߛߑߡߊ߯ߊ߳ߌ߯ߟߊ߫ ߟߊ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߫ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߌߛߑߡߊ߯ߊ߳ߌ߯ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ߢߍߓߊ߯ ߤߊ߯ߟߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߲߬ߓߋ ߟߊߦߍ߬ߟߍ ߞߐ߲߫߸ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊ߯ߘߡߊ߫ ߡߊ߬߸ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߖߐ߲ߖߐ߲ߧߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߊ߳ߊߓߊ߯ߛߌ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫:ߞߋߟߊ (ߕ. ߖ) ߊ߬ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߛߋ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊ߳ߊߘߑߣߊ߯ߣߎ߫ ߡߊ߬߸ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:(ߒ߬ߓߊ߬߸ߟߊ߲߬ߓߋ߬ ߟߐ߲߬ߠߊ ߞߊ߬ ߥߎߦߊ ߝߐ߫߸ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߣߌ߲߬ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫).
 ߟߊ߲߬ߓߋ߬ ߟߐ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫:ߡߎߘ߭ߙߊ߫ ߣߌ߫ ߙߊߓߌ߯ߊ߳ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߌߛߑߡߊ߯ߊ߳ߌ߯ߟߊ߫ ߘߋ߲߫ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
 ߟߊ߬ߓߋ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߲߬ߓߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߊ߬ߓߊ߯ߛߌ߬ (ߊ. ߘ) ߞߏ߫ ߞߋߟߊ (ߕ. ߖ) ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫: ((ߖߊ߯ߕߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫߸ ߞߊ߬ ߒ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߟߎ߫  ߕߍߡߊ߬، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߓߌߟߊ ߟߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߒ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߘߐ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬߸ߏ߬ ߞߐ߫ ߝߣߊ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߒ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬߸ߒ߬ߓߊ߬ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߓߘߍ߫ ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߓߏ߲߫ ߓߘߍ߫ ߕߌ߮ ߘߌ߫)). ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊߟߑߊߛߑߞ߫ߊߊ߳ߎ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߥߊ߯ߌߟߕߊ߫ ߡߊ߬ (ߊ. ߘ) ߞߏ߫:ߞߋߟߊ ߞߊ߲߫ (ߕ. ߖ) ߞߏ߫:((ߖߊ߯ߕߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߌߛߑߡߊ߬ߌ߯ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߌߓߑߙߊ߯ߤߌ߯ߡߊ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ߞߊ߬ ߞߌ߬ߣߊ߯ߣߊ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߌߛߑߡߊ߬ߌ߯ߟߊ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߑߛ߭ߌ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߌ߬ߣߊ߯ߣߊ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߤߊ߯ߛ߭ߡߌ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞ߫ߎ߬ߙߊ߬ߦߑߛ߭ߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ߞߊ߬ ߒߠߋ ߝߣߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߤߊ߯ߛ߭ߡߌ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫)).