ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߤߊ߲ߙߌ ߞߏ߬߬ߣߊ߲ ߓߋ߬ߘߌߦߋ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߤߊ߲߬ߙߌ߫ ߞߏ߬ߣߊ߲߫ ߓߋ߬ߘߌߋ

ߤߊ߲ߙߌ ߞߏ߬߬ߣߊ߲ ߓߋ߬ߘߌߦߋ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߃߄ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߆ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߘߊ߬ߥߎߞߙߐ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߬ߝߏ ߡߐ߰ߓߊ ߣߴߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߁߉߉߃ ߣߌ߫ ߁߉߉߉ ߕߍ߫ߣߍ߫

ߞߙߊߞߏ:Infobox Personnalité politique

ߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߛߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߋ߬ߘߌߦߋ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߓߊߥߎߟߋ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߌߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߞߍ߫ ߘߊ߬ߓߎ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߞߐ߫ ߔߎߥߊߕߌߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲߲ߦߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߞߊ߬ߥߏ߬ ߛߣߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߜߋ߬ߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊߝߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߘߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ (߁߉߆߁ - ߁߉߆߆) ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߗߋ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬߬߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߲߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߁߉߆߆ - ߁߉߆߈ ߠߎ߬ ߕߍ߫߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߬߬߬߬߬߬߬߬ߞ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߆߈ ߣߌ߫ ߁߉߇߇ ߕߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߬߬߬߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߈߀ ߣߌ߫ ߁߉߉߃ ߟߊ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߋߟߌߞߛ ߤߎߝߎߋߕ ߓߎߥߊߢߋ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.

ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߡߊߞߐߣߐ߲ ߘߌ߫ ߤߎߝߎߋߕ ߓߎߥߊߢߋ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߲߲߬ ߖߊ߯ߙߋߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߛߊߦߊ ߞߐ߫. ߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߫ ߦߋ߫ ߥߋ߯߯߯߯߯߯߯߯ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ «  ߘߏ߲߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߓߊߟߌ», ߏ߬ ߟߋ ߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲߬ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߘߊ߬ߥߎߞߙߐ߬ ߞߟߏߞߕߏ « sphinx de Daoukro », ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߊ߲߲ߓߊ߲ ߘߐ߫ ߛߏ ߘߊ߬ߥߎߞߙߐ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߘߌ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߋ߬ߘߌߦߋ ߡߊ߫ ߤߎߝߎߋߕ ߟߊ߫ ߛߘߊߞߊߓߐ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬߬߬߬ߟߌ ߢߐ߲߲߰ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ ߡߊߝߌ߲߲߬ ߘߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߕߊߖߟߎߛߙߊ ߣߌ߫ ߞߏߢߊߞߍ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߌߝ߭ߎߥߊߙߌߕߋ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬߬߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߊ߫ ߓߐ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߐ߫߸ ߝߏ߫ ߡߡ

߲ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߘߏߥߊߙߌߞߊ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߏߢߐ߲߮ ߊߟߊߛߊ߲ߣ ߘߙߊ߬ߡߊ߲ߣ ߥߊߕߙߊ߫ ߠߋ߬ ߡߊߕߊ߮ ߡߊ߬ ߁߉߉߅ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߅ ߟߊ߫ %߉߅.߄߄ ߠߊ߫߸ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߝߑߙߊ߲ߛߌߛ ߥߏ߬ߘߌ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ߸ ߞߵߏ߬ ߲߲߲߲߲߲߲߲ߞߎ߲