ߜߋ߲߫ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߙߎߞߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߜߋ߲߫ ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߙߎߞߊ
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1946 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߎ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ߝߋ߬ߟߌߞߛ ߤߎߝߎߋߕ ߓߎߥߊߢߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ߤߊ߲ߙߌ ߞߏ߬߬ߣߊ߲ ߓߋ߬ߘߌߦߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Political alignmentcentre-right ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊconservatism, liberalism, populism, African nationalism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Headquarters locationߊߓߌߖߊ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
SRGB color hex triplet0FAF32 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://pdcirda.ci ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߦߌߟߡߊCategory:Democratic Party of Côte d'Ivoire – African Democratic Rally politicians ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߜߋ߲߫ ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߦߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߙߎߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߁߉߄߆ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߬ߟߌߞߛ ߤߎߝߎߋߕ ߓߎߥߊߢߋ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߟߌ ߦߌ߬ߘߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊߘߍ߭ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߋ߬ ߘߴߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߟߌ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߣߎߡߊ߲ߓߟߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߙߎߞߊ ߞߎ߲߲߬ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߡߊ߬ ߁߉߆߀ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߉߀ ߟߊ߫, ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߛߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߋ߬ߟߌߞߛ ߤߎߝߎߋߕ ߓߎߥߊߢߋ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐߘߌ߯ ߟߊ߫ ߓߊߥߎߟߋ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߲߲߲߬߬ߞߊ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߥߙߍߡߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߏ߫ ߞߐ߫߸ ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߀ ߟߊ߫. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߤߏ߬ߝߏߦߌ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߁߉߉߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߤߊ߲ߙߌ ߞߏ߬߬ߣߊ߲ ߓߋ߬ߘߌߦߋ ߟߊ߫. ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲߫ ߜߍߟߍ߲ ߘߏ߫ ߣߌ߫ ߞߕߌ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߘߏ߫ ߞߐ߫߸ ߡߍ߲ ߢߍߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߙߏߓߍߙ ߜ߭ߋߌ߫ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߝߊ߲߲߲߬߬ߞߊ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߝߋ߲߬ ߄߆ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߂߂߅ ߘߐ߫ ߂߀߀߀ ߥߛߊ߬߬ߘߋ߲߲߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫[߁].

ߝߐ߰ߓߍ߬ߘߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߬ ߜ.ߞ.ߓ.ߞ - ߊ.ߓ.ߟ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫: ߟߋ߬ ߣߎ߳ߝ߭ߍߟ ߙߋߝ߭ߋߦ߸ ߟߋ߬ ߙߋߓߐ߲ߘ߸ ߟߋ߬ ߖߊߟߐߜ߭߭߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߛ߭ߐ߲ߣߊߟ ߔߑߟߎ߳߳ߛ …

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߓߐߖߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߓߐߖߎ߫ ߘߐߘߎ߲߲߲߲߰߰ߧߊ߬߬߬߬ߣߍ߲߲: ߖߐ߲߲߲߲߬߬ߧߊ (ߝߊ߯߯ߘߐߞߍ߫ ߁߅߲ - ߝߊ߯߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ ߤߊ߲ߙߌ߫ ߛߏ߲߯ߓߟߊ ߣߌ߫ ߔߕߏߞߌߞߊ ߗ߭ߏߊߏ߬ ߘߋ߬ ߛߊ߲ߕߊߙߍ߲߸ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߔߋߘߙߏ ߍߛߑߞߏߓߊߙ ߟߎ߫ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߁߄߇߀-߁߄߁ ߠߊ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߝߊ߯߯ߘߐߞߍ߫ ߁߆߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߫߸ ߋߙߐߔߎߞߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߔߕߏߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߤߏߟߊ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߝߊ߯߯ߘߐߞߍ߫ ߁߆߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߯߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߠߊ߫. ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߝߊ߯߯ߘߐߞߍ߫ ߁߆߲ ߡߊ߬߸ ߣߐ߲߬ߞߐ߬ߛߓߊ߬ߡߊ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߎߢߊߓߍߟߊߢߐ߲߯ߡߊ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬߸ ߊߝߙߌߞߌ߬߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߞߊ߬ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐߝߘߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ( ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߞߊ߲߫), ߞߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߡߊߛߐ߫ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߫ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊߛߐ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߎ߫ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߲߬ ߞߏ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߊߘߐߓߍ߲߬.

ߞߟߏߜߍߢߐ߲: ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ (ߝߊ߯߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ - ߂߀߲)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߐ߲߬ߧߊ ߘߊߓߌߟߊߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߁߈߄߈ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߇ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߛߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߲߬ߠߌ߲߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߥߙߊ߬ ߞߵߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߴߊ߬ ߕߍߡߊߓߊ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫. ߏ߬ ߞߍ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߙߊߛߌ߰ ߛߌ߰ ߄ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬: ߓߎ߬ߘߊ߸ ߞߣߍߟߋ߲߸ ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ߠߎ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌߛߐ߲ߞߐ ߟߎ߫ ߡߞߊߣߌ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߘߊߡߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߙߊ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߞߘߊߡߊߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߟߏߜߟߍߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߓߐߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ (ߘߊߟߏߥߊ߫ ߡߌ߬߬߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߀߆ ߟߊ߫߸ ߓߏߣߏ߬ߥߊ߫ ߞߟߍ߬ ߘߊ߫ ߁߈߉߄ ߣߌ߫ ߁߉߈߅ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲߯ ߡߌ߬߬߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߀߈ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋߡߌߦߍ߲߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߁߁ ߠߊ߫), ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߊߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ (ߊߜߏߝ߭ߌߟ ߗߋߘߊ ߓߋ߬ߒߞߊ߬ߠߌ߲߲ ߣߴߊߖ߭ߏߔߋ߫ ߁߉߁߀ ߠߊ߫). ߁߉߂߀ ߠߊ߫߸ ߡߎߙߎ߲ߕߌߓߊ߮ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߡߊߣߐ߬ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߞߟߏߜߟߍߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߎߣߎ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߲߲߬߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߛߘߊߡߊ ߟߎ߬. ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߏ߯ߣߍ߲ߘߏ߯ߣߍ߲߲߫ ߡߍ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߘߐߛߏߘߏ߲ߜߊ ߘߌ߫߸ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐߛߏߘߏ߲ߜߊ ߏ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߘߊ߫ ߁߉߀߅ ߣߌ߫ ߁߉߃߀ ߟߋ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߞߊߝߋ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߞߊ߬ߥߏ߬ ߝߍ ߟߎ߫ ߁߉߃߀ ߝߊ߲߭ߝߍ߬.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߲߬߬߬߬ߝߍ߬ߟߊ ߛߋ߲߲߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߜߋ߲ߞߐ߯ߖߌߘߞߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߁߉߄߀ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߅߸ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߓߐ߲ߖߘߍߘߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߛ߭ߊߙߟ ߘߋ߫ ߜ߭ߏߟ ߟߊ߫ ߞߟߏߜߟߍߦߊߟߌ ߘߐ߫.

ߊߝߙߌߞߌ߬ ߛߣߍ߬߬ߞߍ߬߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰߰ߕߐ߰߰߰߰߰߰߰߰ߟߌ (߁߉߄߄-߁߉߄߆)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߫ ߘߐߛߏߘߏ߲߲ߜߊߟߌ ߞߐ߫ ߝߘߊ߬߬ߝߌ߲߲߲߲߬߬ߞߏ ߓߍ߲߲߲߲߬߬ߘߐ ߣߌ߫ ߞߐ߲߲߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫߸ ߘߊ߲߲ߘߟߊ߫ ߦߙߌ߫ ߕߘߎߟߊ ߝߋ߬ߟߌߞߛ ߤߎߝߎߋߕ ߓߎߥߊߢߋ ߞߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߁߉߄߄ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߃ ߡߊ߬ (ߊ.ߛ.ߕ)߸ ߊ߬߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߬߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߦߙߌߕߘߎߟߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߡߍ߲ ߛߍߥߊߣߍ߲߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߜߍ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫, ߊ.ߛ.ߕ ߞߐ߲߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߟߊߜߏߦߊߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߟߊߜߏߦߊߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߛߙߊߕߌ߫ ߢߎߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߘߊߡߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߟߏߞߊ߭ ߟߎ߬ ߡߞߊߣߌ߲߫. ߊ߬ ߜߘߌ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߞߵߏ߬ ߢߊߝߐ߫.

ߒ߬ ߧߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ߬ ߞߎߘߊ ߜ.ߞ.ߓ.ߞ-ߊ.ߓ.ߟ ߡߏߦߌ߫ ߞߏ ߞߊ߲߲߲߲߲߲߲߲߬߬߸ ߏ߬ ߘߐ߫߫߸ ߊ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰߰ߕߐ߰߰߰߰߰߰߰߰ߟߌ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬. ߒ ߕߎ߲߲߬ ߓߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߬߬ߦߌ߯ ߁߉߃߂ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߒ ߧߋ߫ ߝߏߣߌ߲߲ߞߋ߫ ߘߊ߲߲ߘߟߊ ߘߌ߫ ߊߓߍ߲߲ߜ߭߭߭ߎ߬߬߬߬ߙߎ߫. ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊߣߌ߲ ߢߊߞߘߐ߫߸ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߒ ߡߊ߬ ߒ ߡߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߓߎߙߑߗ߭ߣߌ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߞߊ߬ߞߊ߬ߥߏ߬ ߝߋ߯ߙߋ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߞߍ߫߸ ߒ ߧߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߝߊߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߣߌ߲߬ ߝߐ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߞߏ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲߫ ߊ߲ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߖߎ߰.

ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߓߊ߮ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ ߡߐ߰ ߂߀ ߀߀߀߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߥߙߎߣߍߦߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߤߊ߲߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߫ ߤߎߝߎߋߕ ߓߎߥߊߢߋ ߞߊ߲߬. ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߊ.ߕ.ߝ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߔߌߍߕߍߙ ߞߎߙߑߣߊߙߌ߫ ߝߍ߬ ߘߊ߬ߞߊߙߎ߫߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌߣߊ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߏ߬ ߟߊ߫.

ߞߊߙߏ߫ ߦߙߌߞߊ ߛߍ߬߬ߘߏ߲ ߞߐ߫߸ ߤߎߝߎߋߕ ߦߟߍ߬߬ߡߊ߲߲߬ ߘߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߁߉߄߅ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫: ߝߊ߬߬߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߂ ߞߏ ߘߐ߫: ߏ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߊ߬߬߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬߬߸ ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߥߙߎߣߍ ߞߣߐ߫. ߤߏ߬ߝߏߦߌ ߓߐ߫ ߘߊ߫: ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߞߊ߲߲߫ ߁߀߀߀ ߢߍߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬߬߬߬߬߬߬߬ߛߥߊ߬ ߛߐߘߐ߲ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߕߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߁߉߄߅ ߣߍߣߍߓߊ ߄ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߁߂ ߉߈߀ ߠߊ߫ ߞߊ߲߫ ߃߁ ߀߈߁ ߘߐ߫.

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߬ߦߊ ߥߎ߬ߛߎ (߁߉߄߆-߁߉߆߀)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ.ߞ.ߓ.ߞ ߣߌ߫ ߊ.ߓ.ߟ ߟߎ߫ ߛߌ߲ߘ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߡߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߈/߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߦߏ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߥߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߦߏ߫: ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߣߌ߫ ߟߋߏߔߏߟߘ ߛߋߘߊߙ ߛߍ߲ߜ߭ߐߙ ߟߎ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߙߎߞߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߦߏ߫ ߖߥߊ߬ߤߊߙߌߦߊ߫ ߣߋߤߙߎ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߞߙߎߞߊ ߦߋ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߈߈߅ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߣߋߏ ߘߋߛߑߕߎߙ ߦߋ߫ ߕߎߣߛߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߃߄ ߠߊ߫߸ ߤߎߝߎߋߕ ߓߎߥߊߢߋ ߞߊ߬ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߜ.ߞ.ߓ.ߞ ߘߌ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߲߲߬߬ߘߋ߲߬.ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬. ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߏ߬ ߡߍ߲ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߡߏߘߌߓߏ߬ ߞߋߕߊ߬ ߣߌ߫ ߤߎߝߎߋߕ ߓߎߥߊߢߋ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߁߈ ߣߴߊ߬ ߂߀ ߕߍ߫ ߁߉߄߆ ߟߊ߫߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߝߊ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߙߎߞߊ (ߊ.ߓ.ߟ)߸ ߜ.ߞ.ߓ.ߞ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫.

ߜ.ߞ.ߓ.ߞ ߟߊ߫ ߞߍߦߙߐ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫:

ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߓߍ߯߯ߦߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߡߏߦߌ߫ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌߟߊߞߟߌ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫ ߒ߬ ߡߐ߲߫ ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊߘߍ߭ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߛߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߐ߬ߣߐ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߘߏ߫ ߟߊߞߏߝߐ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊߓߋ ߟߊ߫. ߛߴߏ߬ ߞߐߝߟߌ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߊߢߊ߭ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐߓߍ߲߭ ߘߌ߫߸ ߖߐ߮ ߘߌ߫߸ ߟߊߞߏߟߏ߲ߧߊ߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߓߟߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߓߟߏ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊߞߢߊ߫ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߜߊ߲ߞߎ߲ߠߊ߸ ߢߐ߲߯ߘߍߡߍ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ.

ߜ.ߞ.ߓ.ߞ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߄߀ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߐ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߜߏ߬ߛߌ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߞߴߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫: ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߜߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߞߙߎߞߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߓߊߖߎߡߊ ߘߏ߫ ߞߏ߫߸ ߓߌߦߞߊ߫ ߓߏߘߊ߫, ߏ߬ ߘߎ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߕߎ ߞߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߊ߬ߣߊ߫ ߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߞߕߌߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ ߁߉߄߀ ߠߊ߫ ߜ߭ߊߙߊ߲߫ ߓߊ߬ߛߊߡ ߡߛߏ߬ ߟߐߝߍ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬. ߊ߬ ߥߎߦߋ߲ ߞߵߊ߬ ߞߐߕߊ߲߫ ߁߉߅߀ ߟߊ߫߸ ߢߐ߲߯߯ߓߍ߲ ߏ߬ ߕߊ߬.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬