ߟߊ߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߟߊ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߟߊ߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߟߊ߲
The International Phonetic Alphabet (2015 version) (cropped) (only vowels).svg
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲phone ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊprevocalic form ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Depicted byvowel letter ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߣߊߟߊ߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߕߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Facet ofspoken language ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߒߞߏ ߟߊ߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߟߊ߲ ߦߋ߫ ߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊߞߎߡߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬

ߊ߬ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ :ߊ ،ߋ، ߌ، ،ߍ، ߎ، ߏ، ߐ