ߟߊ߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߟߊ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߟߊ߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߟߊ߲
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲phone ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Facet ofspoken language ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊprevocalic form ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Depicted byvowel letter ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://linguistics.stackexchange.com/tags/vowels ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߣߊߟߊ߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߕߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߒߞߏ ߟߊ߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߟߊ߲ ߦߋ߫ ߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊߞߎߡߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬

ߊ߬ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ :ߊ ،ߋ، ߌ، ،ߍ، ߎ، ߏ، ߐ