ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߌ߯ߣߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߓߏߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߜ߭ߏ߫ ߣߌ߫ ߓߋߣߍ߫ ߣߌ߫ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߐߘߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߌ߫ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߒ߬ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߝ߭ߏ߬ߘߎ

ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߦߋ߫ ߓߏߟߌ߫ ߓߊߕߏ (ߖߏ߬ ߓߊߕߏ) ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ ߞߎ߲߬ߝߋ߲߬ (ߓߊߛߌ) ߓߊߕߏ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߛߐߘߊ ߣߌ߫ ߡߐ߲ߠߌ߲߫ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬߸ ߦߙߌߖߎߓߊ (ߖߟߊ ߣߌ߫ ߟߍ߲߬ߞߍ) ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲߬ߞߎ߲߬ߛߐ ߟߎ߬. ߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߎߘߎ߲ߧߊߓߟߏߡߊ߬ ߌߞߘߐ߫߸ ߡߐ߱ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߘߐ߫ ߞߵߌ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ (ߞߵߊ߬ ߞߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫)߸ ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߰ ߕߴߌ ߡߵߏ߬ ߝߏߛߌ߬ ߘߐ߫.

ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߖߏ (ߓߏߟߌ) ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߐߘߍ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐߘߐ߲ߓߊ ߣߌ߫ ߓߙߌ߬ߛߊ߬ ߣߌ߫ ߛߐߞߍ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲߬ߛߐ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ (؟)߸ ߡߍ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߴߊ߬ ߢߊ߬ߞߏ ߞߏߛߐ߲߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬.

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߖߏ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߏ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߦߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߕߘߍ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߢߊ߬ߞߏ߫ ߢߊ߬ ߟߊ߫߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߓߏ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߙߊ߫߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߞߊ߬ ߤߙߍ ߟߊߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߦߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߥߏ߬ߙߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ ߝߊ߬ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߡߐ߰ߣߍ߲߬ߝߌ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߐ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߓߏߟߌ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫:

  • ߞߐߘߐ߲ߓߊ: ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߟߏ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߖߌ ߟߊߣߊ߬߸ ߞߊ߬ ߛߣߍ߬ ߛߎߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߐ߲߬߸ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߢߐ ߞߏߙߏ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߛߊ߲ߜߊ߬ߟߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ .. ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫.
  • ߘߊ߲߬ߛߐ߰: ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߣߐߟߊ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߝߟߍ߫ ߛߓߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߣߌ߫ ߝߋߛߋߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߝߟߍ߫ ߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߊ߭ ߣߌ߫ ߜߎ߲߬ߜߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߕߙߐߦߊߞߏ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߡߊ߬….
  • ߓߙߌ߬ߛߊ߬: ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߛߏ ߣߌ߫ ߛߡߐ߬ߣߐ ߣߌ߫ ߓߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߌߞߘߐߝߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߟߎ߬ ߡߊ߬ (ߓߊ߲߬ߓߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲ ߠߎ߬)߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߦߙߌߥߊ߫ ߡߐ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߌߦߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߛߏߙߌ ߣߌ߫ ߓߊߞߘߏ߫ ߡߐ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌߦߊ߫.
  • ߛߐߞߍ߬: ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߘߎ ߣߌ߫ ߓߎ߯ߟߌ ߣߌ߫ ߗߍ߬ߣߌ߬ߡߛߏ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߍ߭ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߠߊߛߐߘߐ߲߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߘߎ߫ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߣߴߏ߬ ߥߊ߫ ߘߴߏ߬ ߟߴߊ߬ ߞߘߐ߫߸ ߣߴߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߴߊ߬ ߘߌ߫ ߥߴߊ߬ ߘߊߞߊ߲ ߏ߬ ߘߐߓߐ߫ ߛߐߞߍ߬ ߓߘߊ߸ ߥߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߋ߲ߞߏ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߎߣߎ߲ߧߊ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߘߌ߫߸ ߥߟߊ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߘߌ߫ ߞߏ߫: (ߒ߬ߓߊ߬ߘߍ߯ ߛߐߞߍ߬), ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ (ߛߐߞߍ߬ ߓߏߙߌߞߊ߫), ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߊߖߊ߲߰ߧߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ (ߒ߬ߓߊ߬ߘߍ߫ ߛߐߞߍ߬) ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬.

ߘߎ߬ߘߊ ߥߟߊ߫ ߛߐߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߦߙߐ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ (ߕߏ߲ߕߌ߮) ߛߏ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ (ߕߘߍ߬ ߦߋ߫) ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߟߊߞߊ߲ߘߊߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߝߎߟߋ߲߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌߡߊߛߌ߯ ߦߙߐ (ߖߌߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߲߭ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߫ ߥߏ ߟߎ߬...) ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߛߐ ߦߋ߫ (ߕߘߍ߬ ߦߋ߫) ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊߥߎ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ (ߖߋ߬ߟߌ߸ ߞߎ߲߭ ߣߌ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲ ߠߎ߬ ...) ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߖߌ ߘߐ߫߸ ߖߌߘߐߝߋ߲ ߠߎ߬ (ߖߍ߮߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߸ ߞߊߣߊ߲..) ߓߊ߯ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߡߍ߲ (ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫) ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߛߐߟߌ ߘߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߜߏߦߊ ߟߎ߬ ߛߙߊߕߌ ߘߌ߫.

ߦߙߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߬ߘߊ ߥߟߊ߫ ߛߐߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߙߌߖߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ (ߖߟߊ ߣߌ߫ ߟߍ߲߬ߞߍ) ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߐ߲߬. ߞߊ߬ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߰ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߎ߭ ߝߍ߬ ߥߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߙߌߛߎ߲ ߠߎ߬ ߜߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߡߊߘߊ߲߫ (ߘߎ߬ߥߊ߬ߥߎ) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߐߟߌߝߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߤߌߣߊ ߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߝߎߙߋ ߟߎ߬ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬.

ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߕߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߕߊ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫, ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߣߴߊ߬ ߛߙߊߕߌ߫ ߣߴߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߙߋߞߋ߫. ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߡߊߓߌ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ (ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ) ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫.

ߞߏ ߛߎ߯ߦߊ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߓߊߛߌ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߓߍ߯ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߦߴߊ߬ ߢߊ߬ߞߏ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐߙߍ ߣߌ߫ ߟߎ ߣߌ߫ ߛߏ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫. ߊ߬ߟߎ ߖߋ߬ߓߌ ߦߋ߫ ߕߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߙߊߕߌ ߣߴߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߐ߲ߝߐ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߙߊߕߌ߫ (ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߕߌߢߍ߫) ߡߐ߰ ߡߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߙߊߕߌ ߟߎ߬ ߘߝߊߓߊߟߌߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߛߐ߬ߛߐ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߝߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߓߊߛߌ߫ ߛߎ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߊ߬ ߛߍ߲߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߛߙߊߕߌ߫ ߝߊ ߘߝߊ߫ ߘߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߐ߲ ߣߌ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߘߊ߲߬ ߘߊߞߎ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫.

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߊߛߌ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߛߌ߫ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߋ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߊ߲߬ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߴߛߋ߫ ߡߍ߲ ߡߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߊߡߊ߲ߘߊߡߊ߲߫ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬ ߣߌ߲߬ ߛߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߊ߬ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߰ ߠߊ߫:

ߞߐ߲ߘߐߟߐ߲߸ ߛߊߘߌߞߏ߲ߘߋ߸ ߜߊ߬ߛߊ߸ ߞߙߎ߬ߛߌ߬ߞߏ߬ߙߏ߲߬ߣߍ߲ (ߛߙߏߓߊ)߸ ߞߏ߲ߞߏ߬ߣߌߜߊ߬ߘߊ߸ ߘߎ߬ߥߊ߸ ߘߊ߲ߞߊߓߊ߬ߟߌ߸ ߞߡߏ߬ߙߏ߬߸ ߖߊ߬ߛߏ߸ ߘߓߌ߬ߛߙߏ߸ ߛߊ߬ߛߙߏ߸ ߣߍߣߍߞߘߐ߫߸ ߖߊ߲߬ߓߊ߸ ߗߍ߬ߛߓߊ߬ߕߐ߲߸ ߡߌߛߊߜߊ߲ߣߊ߲߸ ߖߘߊ߬ߓߊ߸ ߞߎ߲߬ߜߘߋ߸ ...

ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߣߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ ߟߎ߬. ߡߐ߱ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫߸ ߊ߬ ߟߊߛߐ߲ߣߍ߲߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߕߐ߲ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߴߊ߬ ߘߊߘߐߥߛߊ ߞߊ߲߬߸ ߛߊ߫ ߝߎ߬ߙߋ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ ߛߌ߰ ߘߌߦߊ߫ ߛߐߟߌ ߣߌ߫ ߖߌߓߐ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߝߎߙߋ ߟߎ߬ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߕߌߢߍߣߍ߲ ߞߐ߫߸ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߛߐߟߌߝߋ߲ ߠߎ߬ ߤߌߣߊߛߋ߫ ߟߊ߫߸ ߛߊ߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߣߌ߫ ߘߎ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߲߬ߜߏߦߊ ߡߊߕߊ߯ ߝߊ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߠߊ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬.

ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߲߫ ߕߌߢߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߥߟߊ߫ ߖߌߓߐ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ߓߊߟߌߦߊ (ߜߏߦߊ)߸ ߛߌ߰ߘߊ ߜߟߍ߬ߦߊ (ߛߊ߲ߖߌ߫ ߣߓߊߟߌߦߊ ߣߌ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ..)߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ (ߞߊ߬ߘߌ߬ߛߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߕߣߊ߬ߟߊߕߍ߰).

ߕߐ߲ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߦߌ߯ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߕߐ߲ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߰ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߒ߬ ߠߊ߫ ߓߏߟߌ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߓߏߟߌ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߙߍߕߍߕߍ߫; ߊ߬ ߕߐ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߜߊ߲߰ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ ߘߌ߫ ߘߍ߭ ߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߟߐ߬ ߕߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌߦߊ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߫.

ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  • ߞߊ߬ߣߌ߲: ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߣߊߡߎ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߘߌ߫߸ ߣߴߌ ߓߊ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߋ ߕߊ߬ ߟߊ߫߸ ߌ ߕߴߌ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߛߏ߬ ߜߘߍ߫ ߝߍ߬ ߗߍ߬ߣߌ߬ߡߛߏ߬ߦߊ ߟߴߏ߬ ߞߐ߫ ߝߴߌ ߝߘߎ߫ ߡߛߏ, ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߌ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߝߘߏ߬ ߛߊ߫߸ ߌ ߘߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߌ ߝߍ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬.
  • ߖߊ߲߬ߝߊ߬: ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߊߛߌ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߘߌ߫߸ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫߸ ߌ ߕߴߊ߬ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߘߋ߬߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬.
  • ߥߎߦߊ: ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߓߏߟߌ ߟߎ߬ ߕߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐ ߘߌ߫߸ ߣߴߌ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߬߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߌ ߝߍ߬ ߌ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫.
This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.