ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߔߌߕߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߌ߲ߓߊߘߜ߭ߊ߫߸ ߔߌߕߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߐ߫

ߔߌߕߊ߫ ߡߙߊ߬߬ߓߊ߰ߘߊ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߬ߢߋ߬ߙߋ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߎ߰߰ߓߊ ߦߋ߫ ߔߌߕߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߘߐߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫: ߔߌߕߌ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ߸ ߓߊ߲ߕߌߢߍߟ߸ ߓߙߎߥߊߟߑߕߊߔߋ߫߸ ߘߐ߲ߜ߭ߐߟߑߕߎߡߊ߫߸ ߜ߭ߐ߲ߜ߭ߏߙߋ߬߸ ߟߋߦߑߡߌߙߏ߫߸ ߡߊߛߌ߫߸ ߣߌ߲ߜ߭ߍߟߊ߲ߘߋ߫߸ ߛߊ߲ߜ߭ߊߙߋߦߊ߫߸ ߛߌ߲ߕߊ߬ߟߌ߫߸ ߕߌ߲ߓߌ߫-ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߓߌ߫-ߕߎߣߌ߫

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߔߌߕߊ߬ ߛߌ߰߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߂߉߇ ߂߅߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߂߀߁߄ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߂߇߈ ߅߃߀ ߘߌ߫.

ߞߟߏߜߍ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]