ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߖߏߛߍߔߝ ߖߌ߲ߞߌ߲ ߙߐߓߊߙߕ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߖߏߛߍߔߝ ߖߌ߲߲ߞߌ߲ ߙߐߓߊߙߕ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߁߅/߁߈߀߉ ߟߊ߫ ߣߐߙߑߝߐߟߞ߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߄/߁߈߇߆ ߟߊ߫ ߡߐ߲߬ߙ߭ߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߖߎ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߁߈߂߉ ߟߊ߫߸ ߣߴߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫

ߖߏߛߍߔߝ ߖߌ߲ߞߌ߲ ߙߐߓߊߙߕ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲, ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߖߏߛߍߝ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߙߏߓߍߙ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߅ ߕߙߊߓߊ 1809 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߣߐߙߑߝߐߟߞ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߄ ߞߏ߲ߞߏߜߍ 1876 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߡߏ߲ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߖߋߣߌ ߙߏ߭ߛ ߙߏߓߍߙ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮, ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮, Governor of Liberia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊߞߙߎߞߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߥߣߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ (߁߈߄߈-߁߈߅߆) ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߇߲ ߘߌ߫ (߁߈߇߂-߁߈߇߆) ߟߊ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߞߘߐ ߝߟߐߡߊ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬߬ߣߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߌ߫ ߁߈߄߁ ߣߌ߫ ߁߈߄߇ ߕߍ߫. ߊ߬ ߞߊ߲߲ߤߙߐߦߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߙߏߓߍߙ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߥߙߎߣߍ߫ ߞߎߘߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ ߞߏߟߊߘߍ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߡߏ߲ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߬߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߞߊߘߌ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫.

ߡߙߐߝ߭ߌ߬ߦߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߙߏߓߍߙ ߕߐ߯߯ߟߊߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߝߏߣߌ߲ߞߋߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߏߛߍߔߝ ߖߌ߲ߞߌ߲ ߙߐߓߊ߬ߕ ߞߊ߲߲߲ߤߙߐߦߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߣߐߙߑߝߐߟߞ߸ ߝ߭ߌߙߑߗ߭ߣߌ߫, ߘߋ߲߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߡߐ߮ ߝߌߟߊߣߊ߲. ߊ߬ ߝߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߙߌߕߘߎߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߐߛߎ߲ ߦߋ߫ ߜ߭ߊߟߌߞߊ ߘߌ߫. ߖߏߛߍߝ ߣߊ߫ ߊߡߌߟߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߕߙߊ߬ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߲߭ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߦߙߌߕߘߎߟߊ ߟߎ߫ ߞߐߓߌߟߊ߫ ߡߛߏ߸ ߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߋߣߌ߲ߠߡߊ ߦߋ߫߸ ߦߊ߬ߣߵߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ߖߏߛߍߔߝ ߡߏߦߌ߫ ߟߊ߫. ߊߡߌߟߊ߫ ߞߵߊ߬߬ ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߡߏߦߌ߫ ߟߋ߬ ߝߏ߫ ߖߌ߲ߞߌ߲ ߡߍ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߯ ߝߌߟߊߣߊ߲߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߖߋ߬ߟߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫.

ߊߡߋߟߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߘߎ߫ ߖߋߡߛ ߙߐߓߊߙߕ ߡߊ߬߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ߤߙߐߣߍ߲ ߘߏ߫. ߏ߬ ߞߍ ߙߐߓߊߙߕ ߞߵߊ߬ ߛߌ ߟߊ߫ ߊߡߋߟߌߦߊ߫ ߘߋ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߡߐ߬ ߦߏ߫ ߊ߬ ߘߋ߲߫. ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߥߊߟߌߘߊ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߙߐߓߊߙߕ ߓߟߏ߫ ߖߋߡߛ ߓߊ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߣߊ߬ߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߡߐ߰ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

ߦߙߌߕߘߎߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߖߏߛߍߔߝ ߙߐߓߊߙߕ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߛߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߘߝߐ߬߬߬߬߬߬߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߊߓߊߦߏߡߌ ߞߊ߲ߙߑߜ߭ߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߁߉߂߆ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߙߐߓߊߙߕ ߝߌ߲߲߬ߣߍ߲߲߲߲߲߲߫߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߓߊߞߍ߫߸ ߞߴߊ߬߬ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߜߍ ߘߌ߫. ߞߏ߫ ߞߏ߬߬߬߬߬߬ߣߌ߲߬ ߝ߭ߌߙߑߗ߭ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߡߐ߰߰߰߰߰ߝߌ߲ ߠߋ߫ ߘߌ߫ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߓߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߌ߫.

ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߔߌߕߍߛߑߓߎߙߜ߭߸ ߦߋ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ ߖߋߡߛ ߛߊ߲߲ߝߍ߬߬߸ ߓߊߏ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬. ߖߏߛߍߔߝ ߘߋߣߌ߲ߠߡߊ ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊ߬ ߝߊ߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߙߊ߬߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߡߊ߬ߘߏߣߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߊߞߎߟߎ߲߫ ߘߐߝߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߔߌߕߍߛߑߓߎߙߜ߭ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߣߐߙߑߝߐߟߞ. ߊ߬߬ߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߖߋߡߛ ߙߐߓߊߙߕ ߛߊ߬ ߘߊ߫. ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߋ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߘߊ ߏ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߬߬߬߸ ߊ߬߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߎ߲߲߬ߡߊ߬ߕߍ߮ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߬ ߏ߬߬ ߟߏ߲ ߞߊ߬ߣߊ߫߸ ߡߋ߰ߙߎ߬ߓߏ߲ ߥߟߌߦߊ߲ߡ ߞߐߟߑߛߐ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊߛߌ߰ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ ߖߊ߲߬߬ߝߊ߬ߣߍ߲߫߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝ߭ߌߙߑߗ߭ߣߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߏ߲ߘߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߲߫߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߖߐ߰ߣߍ߲߫ ߡߊ߬߸ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߲ ߞߊߓߋ ߘߏ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߋߣߌ߲ߦߊ ߘߐ߫.

ߝߘߎ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߙߐߓߊߙߕ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߘߏ߫ ߝߘߎ߫ ߁߈߂߈ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߛߊ߲߬ ߂߈ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߞߏ߫ ߛߙߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫߸ ߡߍ߲ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߴߏ߬ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߟߊ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߥߙߎߣߍ߫ ߞߎߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ߡߍ߯ߙߍߞߊ߲߫ ߞߟߐߣߊߖ߭ߋߛ߭ߐ߲ ߛߏ߬ߛߊߌߕߋ߬ (ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߥߊߟߌߘߊ) ߓߟߏ߫. ߛߙߊ߫ ߣߌ߫ ߘߋ߲ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߛߌ߮ ߛߊ߲߬ ߝߟߐ ߞߎ߲߬߬߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߛߊ߬߬߬ߦߊ ߞߊߓߋ ߡߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߞߎߘߊ ߘߐ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߓߟߏ߫.

ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߣߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߋߣ ߙ߭ߏߛ ߥߊߙߌ߲߫ ߝߘߎ߫ ߡߏ߲߬ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߬ ߁߈߃߆ ߟߊ߫߸ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫. ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߞߐߟߛߑߕߐ߲ ߥߊߙߌ߲߫ ߣߌ߫ ߤߊߙߌߦߍߕ ߜ߭ߑߙߊߝ߭ߍ߬ ߟߎ߫ ߘߋ߲ ߠߋ߬߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߝ߭߭ߌߙߑߗ߭ߣߌߞߊ ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߥߙߎߣߍ߫ ߞߎߘߊ߫.

ߝߎ߲ߘߟߌ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߥߊߟߌߘߊ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߏ߫ (ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫)߸ ߞߊ߬ ߤߙߐߘߎ߯ ߥߙߎߣߍ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫. ߙߐߓߊߙߕ ߞߵߊ߬ ߘߊ߬߬ߝߊ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߝ߭ߌ߬ߙߑߖߌߣߌ߬ߦߊ߸ ߞߴߊ߬߬߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߲߬ ߕߊ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߙߎߣߍ߫ ߞߎߘߊ ߞߎߓߋߘߊ߫ ߡߏ߲߬߬ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߬. ߖߏߛߍߔߝ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߢߊߛߎߡߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߞߏߛߐ߲߲߬߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߎ߲߲ߘߌ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߘߌ ߡߍ߲ ߟߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ ߝ߭ߌߙߑߗ߭ߣߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߌߘߐ߫ ߕߊ ߞߎ߲߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߘߌ߫߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߢߣߊߦߊ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߬ ߦߏ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲߬ ߞߎ߲ߕߎߙߎ߲߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߊߕߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߸ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߫ ߕߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߜߊ߲߲߯ߛߊ߲߫ ߞߍ߫߸ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ߬ ߞߎ߲ߠߊߛߌ߮ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߜߟߊ߬߬ߟߊ߬߬߬ߛߌ߮߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߕߐ߭ ߟߎ߬.


ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߘߌ߯߯ߣߊߣߍ߲߲ߓߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬߬ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߍߥߊ߫ ߟߴߊ߬ ߝߐ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߘߟߊߝߎߟߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫. ߁߈߂߉ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߤߊߙߌߦߍߕ ߞߣߐ߫ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߊ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߛߏ ߡߐ߰ ߅ ߟߎ߫߸ ߖߋߡߛ ߛߔߑߙߌ߲ߜ߭ߛ ߔߊߦߑߣߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߯ߡߊߢߐ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߯ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߘߌ߫ ߞߐ ߟߊ߫.

ߞߊ߬ ߛߊ߲߲߬ ߣߊ߯߯ߣߌ߲߲߲߲߫߫߫߫ ߕߏ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߕߊ߮ ߟߊ߫߸ ߙߐߓߊߙߕ ߣߴߊ߬ ߕߋߙߌߞߍ߫ ߥߟߌߦߊ߲ߡ ߣߋߟߑߛߐ߲ ߞߐߟߑߛߐ߲߲߫ ߞߊ߬ ߥߊߟߌߘߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲߲ߘߌ߫߫ ߔߌߕߍߛߑߓߎߙߜ߭. ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲߲߫ ߕߐ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߙߐߓߊߙߕ߸ ߞߐߟߑߛߐ߲߲߫ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߘߊ