ߖߋߡߛ ߛߔߑߙߌ߲ߜ߭ߛ ߔߊߦߑߣߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߖߋߡߛ ߛߔߑߙߌ߲ߜ߭ߛ ߔߊߦߑߣߌ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲, ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫James Spriggs Payne ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߖߋߡߛ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌPayne ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߉ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 1819 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊRichmond ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߃߁ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ 1882 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߡߏ߲ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮, ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊߞߙߎߞߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߖߋߡߛ ߛߔߑߙߌ߲ߜ߭ߛ ߔߊߦߑߣߌ߫ (߁߈߁߉ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߁߉-߁߈߈߂ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߃߁) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߣߴߊ߬ ߛߋߦߌ߲ߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߁߈߆߈ ߣߌ߫ ߁߈߇߆ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߁߈߇߆ ߣߌ߫ ߁߈߇߈ ߠߎ߬ ߕߍ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߟߊߓߊ߲ ߘߌ߫.

ߝߏߣߌ߲ߞߋߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߔߊߦߑߣߌ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߙߌߗߑߡߐ߲ߘ ߟߋ߬߸ ߝ߭ߌߙߑߗ߭ߣߌ߫߸ ߁߈߁߉ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߕߙߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫. ߔߊߦߑߣߌ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߋߕߏߘߌߛߕ ߘߎ߲߰ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߛߟߊߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߝߊ߬ ߘߊߝ߭ߌߘ ߡ. ߔߊߦߑߣߌ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߋߕߏߘߌߛߕ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߝ߭ߌߙߑߗ߭ߣߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ (diacre) ߘߌ߫ ߁߈߂߄ ߠߊ߫. ߔߊߦߑߣߌ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߍߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߖߌ߰ߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߕߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߐߛߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌߞߊ ߘߌ߫. ߔߊߦߑߣߌ߫ ߛߊ߲߬ ߕߊ߲ ߕߏߣߍ߲߸ ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߘ߭ߍ߬ ߤߊߙߌߦߍߕ ߞߣߐ߫߸ ߖߏߛߍߔߝ ߖߌ߲ߞߌ߲ ߙߐߓߊߙߕ [߁]ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߞߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߊ߬ߡߍ߯ߙߍߞߊ߲߫ ߞߟߐߣߊߖ߭ߋߛ߭ߐ߲߫ ߛߏ߬ߛߊߌߕߋ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬. ߝߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߔߊߦߑߣߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊߡߎ߲ ߟߴߊ߬ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬߸ ߞߵߊ߬ ߛߍ߬ߓߍߘߏ߲߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߓߍߦߟߊ߫ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫ ߡߍ߲ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߟߏ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߬ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ [߂]ߣߴߊ߬ߡߍ߯ߙߍߞߊ߲ ߞߟߐߣߊߖ߭ߋߛ߭ߐ߲߫ ߛߏ߬ߛߊߌߕߋ߬ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߓߟߏߕߍ߰.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊ߬ߘߎ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߔߊߦߑߣߌ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߤߙߐߘߎ߯ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߘߌ߫ ߁߈߆߈ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߲߫ߞߋ߬ߟߊ߬ ߞߋߟߋ߲ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߖߐ߲߬ߧߊ ߘߐ߬ߛߏ߬ߛߏ߲߬ߜߊ߬ߟߌ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬. ߔߊߦߑߣߌ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߮ ߘߐߓߍ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬, ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߥߙߎߣߍ߫ ߞߎߘߊ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߣߐ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߍ߬. ߔߊߦߑߣߌ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫ ߁߉߇߆ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߟߊ߫. ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߛߋ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߖߐ߲ߝߐ߲ ߠߊߘߏ߲߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ߬ߝߍ߬ ߟߊ߲ߔߊߛߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ.ߞ.ߞ ߟߊߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߓߟߏߕߍ߰ ߥߙߎߣߍ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߟߊ߫߸ ߞߏ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߢߊ߬ ߏ߬ ߡߍ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߡߊ߬. ߞߙߊ߬߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߟߊߛߣߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߲߬ߞߐ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߠߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߟߊߝߏߦߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊߝߋ߸ ߡߊ߬ߟߏ߸ ߕߌ߲߬ ߕߟߎ߸ ߜߐߕߌߡߌ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌ. ߏ߬ ߞߐߝߟߌ ߘߐ߫߸ ߔߊߦߑߣߌ߬ ߞߵߊ߬ ߛߋߞߏ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߖߊ߬ߥߏ ߡߊߦߟߍ߬ ߘߐ߫.

ߞߐߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߔߊߦߑߣߌ߬ ߓߐ߫ ߣߍ߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߛߓߍߘߊ ߟߊ߫ ߁߈߇߈ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߠߊ߫. ߁߈߈߀ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߤߙߐߘߎ߯ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߣߌ߫ ߋߔߌߛߑߞߏߔߊߟ ߡߋߕߏߘߌߛߕ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߛߍ߲ߛߍ߲ߣߊߕߌ߫߸ ߏߤߊߦߏ߫. ߏ߬ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ߡߋߕߏߘߌߛߕ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߜߊ߬ߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߖߋߡߛ ߛߔߑߙߌ߲ߜ߭ߛ ߔߊߦߑߣߌ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߈߈߂ ߟߊ߫ ߡߏ߲߬ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߬.

ߗߍߕߊ ߣߌ߫ ߜߟߌߦߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߈߈߂ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ ߝߏߘߋߦߊ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߘߌ߯ߣߊߟߐ߲ ߘߐ߫ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ (ߓߌ߲߭ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ)߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫. ߛߔߑߙߌ߲ߜ߭ߛ ߔߊߦߑߣߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߏ߲߬ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ (ߡߐ߲ߛߏ߬ߙߊߘߏ߫ ߞߐ߲ߕߋ߬)߸ ߏ߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߘߏ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬߸ ߔߊߦߑߣߌ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫߸ ߞߙߌ߬ߦߏ߫ ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߓߑߟߊߌߘߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߊߣߊ߫ ߍߙߛߑߞߊߌߣ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߋߘߑߥߊߙߘ ߥߊߟߑߡߐߕ ߓߑߟߊߌߘߍ߲ ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߲߮ ߘߌ߫.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߖߏߛߍߔߝ ߖߌ߲ߞߌ߲ ߙߐߓߊߙߕ
  2. ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫