ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߙߋߜ߭ߏߙߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߎߟߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߥߟߊ ߞߊߙߏ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫.


ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߕߐ߮ ߗ߭ߎߌߋ / ߖߎߟߊ߫ ߕߐ߮ ߕߊ߬߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߎߟ ߛߋߖ߭ߊߙ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߎߍ߲ߞߑߕߟߌߛ ߞߊߙߏ ߕߟߋ߬ ߁߃ ߡߊ߬߸ ߣߴߊ߬ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߴߊ߬ ߓߏ߲߲߬ߧߊ ߡߊ߬ ߞߐ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߎߟߑߦߎߛ ߘߌ߫. ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߒߞߏ ߕߐ߮ ߡߊ߬߸ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߬ߙߌ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߛߊ߲߬ߛߣߍ߬ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߗߋ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߛߎߧߊ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߟߊߣߐ߬ߦߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬߬߬ߝߐ