ߥߟߌߦߊ߲ߡ ߕߐߓߑߡߊ߲ߣ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߥߟߌߦߊ߲ߡ ߕߐߓߑߡߊ߲ߣ߸ ߣߴߊ߬ ߕߐ߯ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߥߟߌߦߊ߲ߡ ߝ߭߭ߞߊߣߙߊߕ ߛ߭ߊߘߙߊߗ ߕߐߓߑߡߊ߲ߣ (ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߂߅, ߁߈߉߅ ߟߊ߫߸ ߤߊߙߑߔߊ߬߸ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߺ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߃, ߁߉߇߁ ߠߊ߫߸ ߟߐ߲ߘߐ߲߬), ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߐߖߎ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߺ ߟߌߓߋߙߌߦߞߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߄߄ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߁߉߇߁ ߠߊ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ «ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫» ߝߊ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߞߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬߬߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߦߊ (ߞߵߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫), ߏ߬ ߞߍ߸ ߖߡߊ߬߬߬ߣߊ ߞߊ߬ ߢߊߛߎߡߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߲߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߌߓߋߙߌߦߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫

ߞߙߊߞߏ:Infobox Politicien

ߊ߬ ߦߟߍ߬ߟߌ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߊߡߌߣߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߔߊߛߑߕߍߙ ߡߋߕߏߘߌߛߞ ߘߏ߫ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߌߐߙߖ ߞߊ߬ߝߏ ߘߐ߫߸ ߥߟߌߦߊ߲ߡ ߕߐߓߑߡߊ߲ߣ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߤߊߞߍ (ߘߙߏߥߊ) ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߝߛߊ߬ߟߌ߬ߟߊ (ߊߝ߭ߏߞߊ) ߘߌ߫ ߁߉߁߇ ߟߊ߫.