ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߘߊߣߌߦߍߟ ߓߋߛ߭ߍߟ ߥߊߣߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߘߊߣߌߦߍߟ ߓߋߛ߭ߍߟ ߥߊߣߊ߬ (߁߈߁߅ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߁߉-߁߈߈߀ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߁߭) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߃߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߁߈߆߄ ߣߌ߫ ߁߈߆߈ ߕߍ߫.

ߘߊߣߌߦߍߟ ߓߋߛ߭ߍߟ ߥߊߣߊ߬
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Daniel Bashiel Worner ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߘߊߣߌߍߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߉ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1815 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊBaltimore County ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߁ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 1880 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮, ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ, Member of the Senate of Liberia, Member of the House of Representatives of Liberia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊߞߙߎߞߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߠߋ߬ ߝߟߐ߫ ߘߌ߫ ߛߑߕߌߝ߭ߌ߲ ߊߟߍ߲ ߓߍ߲ߛߎ߲߫ [߁]ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߁߈߆߀ ߣߌ߫ ߁߈߆߄ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߃߲ ߘߌ߫ ߖߏߛߍߔߝ ߖߌ߲ߞߌ߲ ߙߐߓߊߙߕ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊߟߋ߲ ߞߣߐ߫ ߁߈߅߄ ߣߌ߫ ߁߈߅߆ ߕߍ߫.

ߞߟߏߜߍߢߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߊߣߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߤߎߞߛߑߕߐ߲ߥ ߝߏ߲߬ߘߏ ߝߍ߬ ߓߊߟߑߕߌߡߐߙ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߸ ߡߙ߭ߋߟߊ߲ߘ, ߡߍ߲ ߝߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߙߍ߬ߕߌ߮ (ߓߌߦߊ߲ߡߙߊߟߊ) ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ ߞߘߐ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߟߌ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߥߊߣߊ߬ ߡߏߦߌ ߢߍ߫. ߥߊߣߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߎߡߘߊ ߟߊߛߊߣߌ߲ߧߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫. ߘߐ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߁߉ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߁߈߁߅ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߡߍ߯ߙߍߞߊ߲߫ ߞߟߐߣߊߖ߭ߋߛ߭ߐ߲߫ ߛߏ߬ߛߊߌߕߋ߬ ߟߊ߫ ߘߐߛߙߋ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊ߲߬ ߉ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫߸ ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߛߋ߯ߦߌ߲߫ ߠߎ߫ ߝߍ߬ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߏߛߑߥߋߜ߭ߏ߫ ߞߣߐ߫ ߁߈߂߃ ߟߊ߫. ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߁߈߁߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߡߐ߰ߓߊ߬ߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬-ߟߌߓߋߙߌߦߞߊ ߡߐ߰ߓߊ߬ߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߐߦߌߘߊߟߌ߫ ߓߏ߲ ߝߣߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߌ߫߸ ߤߙߐߘߎ߯ ߞߐߦߌߘߊߟߌ߫ ߓߏ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߁߈߄߈-߁߈߄߉ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲߬ߜߍ. ߁߈߇߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ߡߍ߯ߙߍߞߊ߲߫ ߞߟߐߣߊߖ߭ߋߛ߭ߐ߲߫ ߛߏ߬ߛߊߌߕߋ߬ ߖߋ߬ߕߌ߬ߘߊ (ߊߗ߭ߊ߲ߕ) ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ ߛߓߍ߫߸ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ ߊ߬ߡߍ߯ߙߍߞߊ߲߫ ߞߟߐߣߊߖ߭ߋߛ߭ߐ߲߫ ߛߏ߬ߛߊߌߕߋ߬ ߟߊ߫ ߁߈߄߇ ߟߊ߫[߂]߸ ߏ߬ ߞߵߏ߬ ߕߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ ߘߌ߫ ߘߏߦߌ߲߫.

ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߁߈߆߄-߁߈߆߈)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߊߣߊ߬ ߤߊߡߌ߲ ߢߌߕߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߓߟߏ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߎߞߘߐߟߊ ߓߐߒߡߊߟߌ߫ ߝߟߐ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߵߏ߬ ߢߍߡߌߘߊ ߞߍ߫ ߓߍ߲ߗ߭ߊߡߍ߲߫ ߖ.ߞ ߊ߲ߘߍߙߑߛߐ߲߫ ߓߟߏ߫. ߁߈߆߈ ߠߊ߫߸ ߊ߲ߘߍߙߑߛߐ߲߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߞߐ߬ߦߊ߬ ߡߊ߲ߛߟߊ ߡߊ߲߬ߛߊ ߝߍ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߟߌߣߐ ߕߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߲߬߸ ߟߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߘߏ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ ߝߍ߬. ߤߙߐߘߎ߯ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߍߣߍ߲ ߊ߲ߘߍߙߑߛߐ߲߫ ߠߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߕߌ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߡߊߡߙߊ߬.

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߛߑߕߌߝ߭ߌ߲ ߊߟߍ߲ ߓߍ߲ߛߎ߲߫
  2. ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫