ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search
ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߛߌߟߊ
ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫

ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߛߌ߰ߝߊߘߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߓߊߖߟߎߝߍߟߊ ߛߏ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߲ߘߎ߰ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ، ߞߊ߯ߓߊ߫ ߛߌߟߓߊ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߕߍߡߊ߬ ߔߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߯ߓߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߕߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߕߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߆߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߟߋ߲߫ ߕߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍߞߎߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߙߎߝߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߓߌ߫ ߕߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߰ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߣߍ߲ߞߍ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߯ߘߟߊ߫ ߕߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߅ ߞߊߙߊ߲߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߕߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߝߊ߲ ߝߍ߬.

ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߦߋ߫ ߓߊߘߎ߰ ߛߏ ߡߌ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߞߵߊ߬ ߢߍߛߌ߰ ߟߍߞߣߍ߫ ߦߙߌߥߊߣߍ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫، ߓߊ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߕߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߇ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߡߌ߲ ߝߍ߲߬ߛߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߟߍ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ ߛߣߍ߬ߕߊ ߢߌ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߍ߯ߞߍߞߍ߫ ߸ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߡߊ ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߲ ߞߣߐ߫ ߡߊ߬ߟߏ߬ ߗߌ ߟߊ߫ ߓߋ߬ߝߘߍ߬ ߟߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߋߘߋ߲ߕߋ߫، ߖߌ ߦߋ߫ ߥߊ߬ߟߊ߲߬ߞߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߞߘߐߟߊ ߘߐ߫ ߟߌ߲ߓߌ߲ߟߊ߲ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ߫ ߁߅ ߛߊ߲ߞߊ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߘߐߛߊߟߌ ߘߓߊ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߓߌ߲ߓߐ ߡߊ߬ ߛߊ߫، ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߜߊߛߊ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߓߐ߰ߝߍ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߞߘߍߜߍ߫ ߸ ߡߌ߲ ߠߎ߬ ߛߣߍ߬ߣߍ߲ ߛߣߍ߬ߝߋ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߗߌߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫ ߸ ߣߊߞߐߓߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߣߍ߲߫ ߊ߬ ߞߐ߬ߓߊ ߖߟߎ߬ߝߍ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߓߐߚߐ߫ ߸ ߣߊߞߘߐߝߋ߲ ߝߊ߲߬ߕߐ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߣߌ߲ ߸ ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߥߟߏߒߘߐ߫ ߓߙߌߛߊ ߣߌ߫ ߘߌ߲ߘߌߙߌ߲ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬-ߊ-ߛߊ߲߬ ߝߏߓߐ߲ߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߛߍ߬ߣߍ ߥߊ߰ߓߊ߬ߞߏ߬ߞߍ ߝߍ߬ ،ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߟߊ߫، ߞߐߘߐ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߛߐߞߍ߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߣߍ߬ߝߣߍ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߛߊ߫ ߦߏ߫ ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ߙߌ߲߫ ߡߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫߹߹.

ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌߦߊߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߛߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߌ߰ߒ߬ߝߍ߬ߦߊ ߘߐ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ ߦߋ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫: (ߞߊ߬ߡߙߊ، ߕߙߊߥߟߋ، ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ، ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߣߊ߬ߢߐ߲߮، ߊ߬ ߣߌ߫...).

ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߘߎ߱[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߌ߬ߓߌ߬ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߸ ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߝߣߍ߬ߝߣߍ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߜߐߞߎߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߦߏ߫: ߞߏߟߋ߲ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߞߐߕߊ߲ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߞߕߐߙߐ߲ߘߓߐ ߟߋ߬ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߞߣߐߘߓߐߟߌ ߞߊߓߋ ߸ ߊ߲ ߛߌ߰ߝߊߘߌ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߓߌ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߛߌ߬ߓߌ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߕߌ߬ ߕߌ߲ߕߊ߲ ߞߣߐ߫ ߞߟߎ߬ߞߙߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߊ߫.

ߊ߬ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߘߎ߰ߞߣߐ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ߬ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫:

ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫،ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫: ߥߐ߲߬ߓߐ߬ߟߊ، ߢߍ߬ߣߍ߲߬ߞߘߐ߬ߟߊ، ߥߟߊߡߟߊ، ߖߞߐߟߊ، ߣߓߊߖߊ߬ߟߊ، ߓߊ߬ߘߋ߲߬ߠߊ، ߞߊ߲߬ߓߊ߲߬ߖߐ߬ߡߊ߲߰ߠߊ، ߣߊ߲ߞߊ߲ߡߊ߲߯ߠߊ، ߓߊ߲߬ߖߊ߬ߟߊ، ߞߍ߬ߦߌ߬ߓߊ߬ߟߊ، ߥߏ߬ߟߌ߬ߛߌ߬ߖߐ߬ߡߊ߲߰ߞߊ߬ߟߊ، ߡߊߡߊ߲߯ߠߊ، ߊ߬ ߣߌ߫... ߛߏ ߦߙߐ߫ ߢߣߊߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߐ߯ ߝߟߍ߫ ߣߌ߬:

 • ߟߐ߯ߝߍߓߊ
  ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߟߐ߯ߝߍߓߊ
  ߛߋ߬ߘߊ߬ߞߘߐ߬ߟߊ (ߟߐ߯ߝߍ ߣߌ߫ ߛߌߟߓߊߘߊ ߟߊ߫)
 • ߜߍߕߎߘߊ (ߘߏߕߎ ߞߊ߬ߣߌ߲߫)
 • ߘߟߊߣߌ߲ߞߊ߲ (ߊ߬ ߝߐߢߊ߫ ߓߘߍ: ߘߟߊ߬ߣߌ߲- ߞߊ߲- ߦߏ߫ ߊ߰ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߐ߬- ߞߊ߲، ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߞߏ߬ ߦߙߐ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߘߌ߫ ߝߟߐ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫،ߓߌ߬ ߘߎ߱ ߓߘߊ߫ ߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬) ߦߙߐ ߕߐ߯ ߞߘߐ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߰ߘߊ ߏ߬ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߘߟߊߣߌ߲ߞߊ߲ ߘߟߊ߬ߣߌ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߓߘߊ߫ ߜߋߘߋ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߴߏ߬ ߦߙߐ߫ ߞߘߐ ߡߊ߫ ߦߌ߬ߘߴߌ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߓߊ߯ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߌ ߕߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߘߊ߬ߟߊ ߕߘߍ߬ ߦߙߐ ߏ߬ ߘߐ߫.
 • ߞߐ߭ߞߐ߬ (ߞߐ߬ߓߊ ߦߴߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߟߊ߬ߓߎ߮ ߊ߬ ߞߐߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߞߐߓߊ ߟߎ߬ ߊ߬ ߘߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߖߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߖߌ߰ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߡߊ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ.)
 • ߛߐߟߍߣߌ߲ (ߊ߬ ߝߐߢߊ߫ ߓߘߍ: ߛߐߟߏߣߌ߲= ߛߐ߫ ߦߙߌ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߝߊ߲߭ ߡߌ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߘߎ߱ ߓߍ߫ ߞߊ߬ ߥߘߊ߬ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߞߌߢߍߞߊ ߝߍ߬ ߛߓߌ߬ ߕߊ߯ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߸ߢߐ߬ߝߙߊ߫ ߓߎ߰ߘߊ߬ߓߊ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫.
 • ߛߓߊ߫ (ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߣߌ߲߬ ߧߋ߫ ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߊ߬ ߢߊ߬ߝߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߡߴߊ߬ߟߋ ߕߐ߮ ߞߘߐ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߟߐ߲߫ ߡߎߣߎ߲߬)ߡߎߣߎ߲߬ ߒ߬ߞߊ߬߸ߒߠߋ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ ߓߌ߬ߛߞߌ߬ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߟߐ߫ ߛߊ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߡߍ߲ ߥߎߟߊ߫ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫ ߛߊ ߦߋ߫ ߓߌ߲߫ ߥߢߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߎߡߊ߲߫ ߛߏ߭ ߢߍ߫ ߞߏߛߓߍ߫.
 • ߝߍ߬ߙߍߞߘߐ߫ (ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ ߞߘߐ ߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߜߊߟߋ ߡߌ߲ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߝߊ߲߬ߝߍ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߐ߮ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߓߊߙߊ- ߞߘߐ߫، ߓߊ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߓߙߊߞߣߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ,ߝߍ߬ߙߍ, ߖߡߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ߬ ߘߌߦߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.)
 • ߛߊߟߌߜߘߋߣߌ߲ (ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߕߟߋ߬ߓߐ ߛߐ߲ߞߢߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߛߊߟߌߞߣߍ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߲ ߞߊ߲߬ ߛߊ߲߭- ߊ- ߛߊ߲߬، ߓߌ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߕߍߡߟߊ ߡߊߜߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߸ ߝߊ߬ߣߌ߲߫ ߘߎ߱ ߦߋ߫ ߥߊ߬ߙߊ ߞߊ߲߬).
 • ߓߍ߬ߙߍߟߊ߫ (ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߐ߬ߘߎ߰ ߢߊ߬ ߝߊ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫، ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌߛߏ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߝߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫.

ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߞߘߎߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߝߟߍ߫:

ߛߋ߬ߘߊ߬ߖߎߓߊ
ߕߋ߲ߓߌߘߌ߲ߘߓߊ

ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߓߊ : ߘߎ߱ ߡߌ߬ߛߙߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߟߴߊ߬ߟߋ ߘߌ߫ ߝߟߐ߫ ߸ ߊ߬ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߟߐ߬ߗߏ߮ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߁߉߉߃ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߘߴߌ ߕߏ߫ ߘߎ߱ ߛߟߋߞߋߞߎ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߙߐߙߐ ߦߋ߫ ߔߏ߲ߞߌ߲߫،

ߘߊ߲ߘߊߛߏ (ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߦߊߣߍ߲߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ߧߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߟߏߞߏ ߖߊ߬ߕߋ ߡߊ߬ ߸ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߕߎ߬ߘߐߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߕߍ߫ ߞߏߞߎߘߊ߫ ߸ ߡߊ߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߞߎߘߊ ߡߊߢߌߣߌ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߣߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߡߌ߲ ߠߊ߫ ߕߋ߲߬ ߓߟߏߡߞߊߝߏ ߘߐ߫، ߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߟߏߡߊ ߡߌ߲ ߠߎ߬ ߞߐ߬ߣߌ߲߫ ߧߋ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߣߊߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫: ߓߣߊ߬ߕߐߛߏ߭ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ߫ ߕߊ߬ ߞߎߟߎ߲ , ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߘߐߓߊ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߞߣߐߟߊ ߢߎߡߍߦߊ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲߫ ߞߘߎߜߍߟߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߕߙߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߎ߰ߘߟߊ߬ߡߐ߯ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߟߊߝߙߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߊ߯ߓߊ ߞߣߐ߫ ߕߊ߮ ߡߊ߬، ߝߏ߫ ߞߏߢߊ ߓߊ߯ ߛߴߊ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ߞߍ߬ ߦߙߐ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߓߣߊ߬ߕߐߛߏ߭ ߝߣߊ߫ ߓߴߌ ߥߕߎ߬ ߒߞߘߐߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߞߏߓߌߘߊ ߡߊߜߍ߲߫ ߞߎ߲߬ߞߊߟߌߦߊ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߛߋߣߍ߲ ߘߐ߫߹߹).

ߞߊ߲߬ߞߣߐ߬ߟߊ : ߘߊ߯ߞߣߐߟߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬، ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߗߋߘߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߊ߯ ߦߙߐ، ߛߍ߬ߣߍ ߛߊ߲߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߦߴߦߋ߲߬ ߠߋ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߓߙߊ ߞߟߐ߬ߓߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߟߍߞߐߟߌߛߏ، ߊ߬ ߣߌ߫...

ߛߎ߯ߝߍ: ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲߫- ߏ- ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲، ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߛߏ ߡߐ߰ߘߐ߬ߦߊ ߞߛߊߞߊ ߦߍ߬ߟߍ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߓߊߖߎ߫ ߢߌ߲ߡߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߛߐ߰ߡߊ߬ ߟߐ߯ߟߐ ߟߊߞߊ߬ ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߛߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߠߊߣߐ߰ߦߴߏ߬ ߡߊ߬ߣߊߡߊ߬، ߥߎ߬ߙߊ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߘߐߖߎߟߎ߲ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߡߊߛߍ߬ߟߍ߲߬ߓߍ߲߫ ߦߟߐߟߐ߫، ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߞߐߕߍ߰ߟߌ߫ ߜߋߘߎ߫ ߕߍ߫ ߸ ߦߊߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߕߙߌ ߛߋ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߬ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߛߌߟߓߊ߫ ߘߟߊ߫ ߝߙߋߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߦߊ߬ߣߌ߲߬ ߛߎ ߛߋ ߕߍ߫ ߦߌߟߊ߫ ߘߐ߫.

ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߠߌ߲߬ߘߊ : ߛߏ ߞߣߐ߫ ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߠߌ߲߬ߘߊ ߝߣߊ߫ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲ ߡߌ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߡߙߊ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߞߎߙߎ߲ߘߎ ߟߎ߬ ߞߐߡߊ߬ ߗߏ߯ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߦߋߢߐ߲߯ߧߊ ߞߙߊߖߏ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߖߏ߯ߦߊߟߌ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߡߐ߰ߦߊ ߘߐߓߍ߲߬ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߐ߰ߝߍ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߰ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߥߊ߰ߙߌ߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ ߕߐ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߝߏ߲߭ ߝߍ߬ ߓߟߐߟߐߟߐ߫. ߞߊ߬ߞߘߐ ߞߊ߬ߙߊ ߓߘߍ ((ߣߊ߯ߡߎ߲، ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߘߊ߲߫ ߛߌߟߊ ߓߘߍ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬)) ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐ߫ ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫:

ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߛߓߍ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ߞߘߐ ߣߊ߯ߡߎ߲ ߟߊߕߔߐ߬ߕߐ ߘߐ߫ ߓߌ߭ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߦߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߏߢߊ߬، ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߛߌ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߲ߧߊ ߏ߬ ߡߌ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߘߐߘߌߦߊߟߊ߲߫ ߝߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߲߬ߕߊ߲ߣߌߣߊ߯ߣߌ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫.

ߕߏߟߏ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߞߵߏ߬ ߕߏߟߏ߲ߓߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ ߣߎߡߎ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߂߅ / ߂߀߀߉، ߞߟߋߞߟߋߡߊߦߟߍߟߊ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߓߊ ߣߌ߲߬ ߞߟߋߞߟߋߡߊߦߟߍ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߘߎ߰ߛߊ߬ߝߌ߲ ߝߟߐ ߣߴߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߋߞߟߋߡߊߦߟߍ ߘߐ߫ ߞߍ߬ߣߍ ߛߏ ߢߊߝߍ߬ ߞߏ߫: ߤߋ߯ߦߌ߬߹߹، ߞߏ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߴߊߦߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߝߌߟߊ ߦߌ߬ ߣߌ߫ ߣߎ߬ߡߎ߲ ߦߌ߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߓߙߊ ߘߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߣߊ߬ߕߐ ߕߏߟߊ߲ߗߌ ߘߐ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߎ߬ߡߎ߲ ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߏ߬ ߟߋ ߒ ߝߊ߬ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߫ ߛߣߊ߬ߓߊ߫ ߘߌ߫ (ߣߎ߬ߡߎ߲)/ ߊ߬ ߛߌ߭ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߗߡߍ߬ ߣߌ߫ ߈ ߘߐ߫، ߝߌߟߊ ߦߌ߬ ߕߊ ߦߋ߫ ߡߎߛߊ߫ ߛߊߟߌ߫ ߘߌ߫،ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߛߌ߭ ߦߋ߫ ߇߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߘߐ߫/. ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߓߏ߭- ߏ- ߓߏ߬ ߦߋ߫ ߓߙߊߞߣߍ ߘߟߊ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߌ ߡߊ߫ ߛߌߞߊ߫ ߝߌߟߊ ߦߌ߬ ߓߏ߭ ߟߋ߬ ! ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߖߊ߬ ߘߊ߫ ߦߟߍ ߘߐ߫ ߞߊߞߊߞߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߞߟߋߞߟߋߡߊߦߟߍߟߊ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߣߎ߬ߡߎ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫ ߝߌߟߊ ߦߌ߫ ߡߊ߬ ߡߊ߬ߢߊ߰ߟߌ ߘߐ߫، ߝߌߟߊ ߦߌ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߊ߬ߟߋ ߝߣߊ߫ ߡߊߣߍ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߢߊ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߏ ߢߊ ߝߍ߬، ߣߌ߲߬ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߲ߘߊ߲ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߞߣߐ߫ ߖߌ߲߬ߖߊ߲߬ߖߌߙߊ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߖߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߘߐ߫، ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߜߍ߬ߘߍ߲߫ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߛߋ ߟߊ߫، ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊ߰ߢߊ߰ ߘߎߡߊ߲ߘߎߡߊ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ ߞߐߛߊ߯ߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ :ߡߌ߲߬ߞߊߙߏ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߸ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߲߬ߧߊ߬ ߕߏߟߏ߲ ߢߊ߰ߢߊ߮، ߞߎߡߊ ߞߵߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߕߏߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߟߏ߲ ߛߋ ߸ ߒߞߏ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫، ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߦߏ߫: ߞߊ߯ߛߏ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫، ߊߘߡߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬، ߊߡߊߘߎ߫ ߖߙߊ߬، ߣߌ߫ ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ߫ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߛߌ߲ߝߏ߲ ߊ߬ ߣߌ߫..

ߕߏߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߞߣߍ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߢߣߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߤߊ߲߬ ߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߸ ߊ߯߹ ߒ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߢߊ߰ߟߌ߬ ߞߏ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߡߍ߲߫ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߍߢߊ ߡߊߞߓߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߡߊߦߟߍߣߍ߲ ߠߋ߬ ߓߊ߬ ߸ ߒ߬ ߞߊ߬ ߝߌߟߊߞߍ ߘߐ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߟߌ ߘߊߖߟߎ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߰ ߞߏ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߞߏ߫ ߣߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߓߋ߲ߓߊߞߍ ߡߌ߲ ߕߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊ߬ߟߋ ߞߟߌ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߛߎ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߣߴߊ߬ ߘߊߖߟߎ ߘߴߊ߬ߟߋ ߡߊ߬، ߞߴߊ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߣߵߏ߬ ߡߊߟߐ߬ ߣߎ߬ߡߎ߲߬ߘߋ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߖߌ ߟߊߕߍ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌ ߘߐ߫، ߓߏ߲߬ߛߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߝߌߟߊߞߍ ߣߌ߲߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߟߌ ߕߋ߭ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߴߏ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫، ߞߏ߫ ߓߊߏ߬ ߸ ߣߴߏ߬ ߛߎߡߦߊ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊߕߌ߯ ߛߐߛߐ ߟߵߏ߬ ߘߌ߫، ߊ߲ ߞߊ߬ ߣߎ߬ߡߎ߲߬ߞߍ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߲ ߦߴߏ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߰ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߏ߬ ߜߏ߲ߜߏ߲߫ ߠߊ߫ ߓߙߊߞߣߍ ߢߊߝߍ߬، ߖߊ߰ ߸ ߡߙߎ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߞߘߐ߫، ߝߌߟߊߞߍ ߘߏ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߬ ߗߍ߬ ߸ ߖߐ߲߫ ߞߵߌߟߋ ߟߐ߬ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߬؟. ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߝߌߟߊߞߍ ߡߊ߬ ߞߴߏ߬ ߞߊߣߊ߬ ߜߍ߬ߘߍ߲߫ ߞߏ߫ ߘߊߞߎ߲ ߓߊ߯ ߛߴߏ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߡߙߎ߬ߣߍ߲ ߠߊߓߐ߫ ߒߞߘߐߣߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊߏ߬ ߸ ߓߍ߯ ߓߘߴߌ ߛߐ߲߬ ߣߊ߬ߓߌ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߯ߡߎ߲ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߓߘߴߊ߲ߠߎ߫ ߣߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߫ ߟߐ߬ ߏ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߊߕߋߟߋ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߓߌ߬، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߝߌߟߊߞߍ ߌ ߡߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߒ ߧߋ߫ ߢߊ߲߯ߕߊߣߌ߲ ߠߋ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߕߎ߲߯، ߝߌߟߊߞߍ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߴߌ ߓߊߕߙߊߝߋ߲ ߊ߲ߠߎ߫ ߞߵߏ߬ ߣߊ߯ߡߎ߲ ߟߊߕߋߟߋ߲߫ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫، ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߫ ߝߌߟߊߞߍ ߡߊ߬ ߞߴߌ ߝߊ߬ߕߙߊ߬ߝߋ߲ ߸ ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߘߐ߯ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ،ߓߊ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߜߍ߫ ߞߏߛߓߍ߫߹߹

ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߸ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߗߌ ߓߊ߲ߣߍ߫ ߣߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ ߘߊ߫ ߝߌߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߬ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߊ ߡߊ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߗߏ߯ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߣߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߰ߟߊ߫. ، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߲߬ߧߊ ߞߍߢߊ ߛߌ߲ߞߐ߲߫ ߢߌ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߍߛߐ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߸ ߡߌ߲ ߦߴߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲߭ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߕߋߚߋ߫ ߕߋߞߎߓߍ߫.

ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ: ߗߍ߬ߡߐ߰ߓߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߏߝߐ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߡߊ߬ߢߊ߰ߟߌ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߲߬ߧߊ ߘߐߘߌߦߊߟߊ߲ ߘߌ߫، ߛߌߛߍ߲߬ ߞߐ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߕߏߟߏ߲ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߸ ߓߍ߯ ߛߍߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߞߘߐ ߟߊߕߋߟߋ߲߫ ߘߊ߫، ߖߘߍ߬ߦߊ ߣߊ߯ߡߎ߲ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫߹߹

ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߛߌ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߢߍ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߣߎ߬ߡߎ߲߫ ߒ ߝߊ߬ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߫ ߛߌ߬ߣߊ߲߬ߓߊ߬ ߘߌ߫، ߓߊ ߸ ߊ߬ߟߋ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߍ߰ ߞߍ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߃/ ߂߀߀߉ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߛߊߟߌߝߊ߬ߣߊ ߛߊߟߌߣߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߛߐ߬ߛߎߡߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫، ߒ߬ߓߊ߬ߙߌ߹.

ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߍ߲߭ ߕߊ߯ߛߋ߲ ߡߊ߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߝߐ ߘߐ߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߍ߲߭ ߕߊ߯ߛߋ߲ ߡߊ߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߝߐ ߘߐ߫ ߊ߬ ߝߟߐ : ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߓߐߦߐ߲ߞߐ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߘߍߦߊߟߊ߲ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:

 • (ߊߟߎ߫= ߊߦߌ߫، ߊߦߌ߫ ߣߌ߫ ߞߋ߫.
 • ߊ߬ߟߎ߬= ߊ߬ߦߌ߬، ߊ߬ߦߌ߬ ߣߌ߫ ߞߋ߫.
 • ߒ߬ߠߎ߫ = ߒ߬ߠߋ߬ߦߌ߫،

ߊ߰ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߘߊߓߐߟߞߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫: ߒ߬ߠߋ߬ߟߎ߫، ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫. ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߕߐ߮ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߟߎ߫، ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߦߌ߬ߞߌߦߌ߬، ߊ߰ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߥߊߛߏߟߏ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߢߎ߬ߟߎ

ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲: ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߝߐߟߐ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߊߟߎ߫ ߞߊ߫ ߕߊ߯ ߘߋ߬، ߊߦߌ߫ ߞߍ߫ ߕߊ߯ ߘߍ߬، ߌ ߞߴߊ߬ ߜߏ߬ߛߌ߫ ߘߋ߬، ߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߜߏ߬ߛߌ߫ ߘߍ߬، ߌ ߞߊߣߊ߬ ߥߊ߫ ߞߏ߲ߞߏ ߘߐ߫، ߌ ߞߍ߬ߣߊ߬ ߥߊ߫ ߞߏ߲ߞߏ ߘߐ߫. ߊ߬ ߝߎߟߋ߲߫ = ߊ߬ ߝߎߙߋ߲߫. ߛߌ= ߛߋ= ߌ ߛߋ ߞߍ߫ ߛߌߦߊ߫، ߌ ߞߎ߲߬ߛߌ= ߌ ߞߎ߲߬ߛߋ ߊ߲ ߞߊ߫ ߥߊ߫ ߞߏ߲ߞߏ ߘߐ߫= ߊ߲ ߞߎ߫ ߥߊ߫ ߞߏ߲ߞߏ ߘߐ߫، ߟߊ߬ߓߋ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߏ߫: ߊ߲ ߞߴߥߊ߫ ߞߏ߲ߞߏ ߘߐ߫.ߌ ߕߎ߲߬ ߕߴߌ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ = ߌ ߕߍ߲߬ ߕߍ߫ ߌ ߕߟߏߡߊߟߐ߬. ߌ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ = ߌ ߓߘߍ߫ ߣߊ߬. ߥߊ߫ ߌ ߓߘߊ߫ ߘߐ߫ = ߥ ߴߌ ߓߘߍ ߘߐ߫. ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬= ߊ߬ ߡߍ߫ ߛߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ ߣߌ߫...

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߏ ߟߋ߬ߟߋ ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߓߍߛߎ߲ߧߊߟߌ ߛߌߟߊ ߝߍ߬: ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߢߣߊߡߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫:

ߊߙߊߓߎ߫ ߛߓߍߛߎ߲، ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.

ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߛߓߍߛߎ߲، ߟߍ߬ߞߐ߬ߟߌ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߟߌߞߎ߫ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.

ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲، ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫. ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋ߬ߟߋ߲߬ ߕߊ ߣߴߊ߬ ߡߐ߲߬ߛߐ߲߬ ߡߍ߲ߣߍ߲ ߦߙߍ߬ߦߊ ߓߊ߲ߓߊ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߥߙߎߞߌ ߞߊߓߋ ߟߊ߫، ߖߊ߯ߓߊ ߞߊ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߖߊ߬ߘߐ߲ ߘߐ߫

ߟߊ߰ߖߌ߬ ߛߋߞߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫
ߟߊ߰ߖߌ߬ ߛߋߞߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߓߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ :

߁- ߟߊ߰ߖߌ߬ ߓߊ߯ߙߌ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫

ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߛߋߞߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫
ߟߊ߰ߖߌ߬ ߛߋߞߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ( ߡߊߟߞߌ߫ )

߂- ߟߊ߰ߖߌ߬ ߛߋߞߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫