ߖߌ߬ߣߍ߫ ߂߀߂߁ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߂߀߂߁ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲
ߞߊ߬ߝߏ ߖߊ߬ߛߏ߲߬
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߉°߃߁′߀″N ߁߃°߄߂′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߅ ߕߎߟߊߝߌ߲ 2021 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Armamentfirearm ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
TargetGovernment of Guinea ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Perpetratorߝߊߙߌ߲ ߘߊ߯ߕߌ߮ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Victimߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߊ߬ߝߏ߰ ߖߊߛߏ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߂߀߂߁ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߂߀߂߁ ߠߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߛߘߍ߫ ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߘߊ߫ ߘߊ߫ — ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߘߟߊߘߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ — ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߎߓߋ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬[߁].

ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߘߐߕߍ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߊߘߎ߲߫߸ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊߓߋ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐߕߏ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߊߕߎ߲߯. ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߎߙߎ߲ߕߌߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߣߌ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ ߘߍ߬ߘߊ (ߛߋ.ߍߣ.ߍߙ.ߘߋ «CNRD») ߕߐ߮ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߞߎ߲߭[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜߟߌߦߕߊ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ ߞߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߐ߯ߓߊߟߐ ߘߐ߫ ߂߀߂߀ ߠߊ߫


ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߁߀ ߠߊ߫߸ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߂߀߂߀ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߡߛߊߦߌ ߝߍ߬ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ ߡߊ߬ߝߊߟߋ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߘߟߌ ߘߏ߫ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߖߏ߲߫߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߣߊ߬ߕߐ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߯ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߋߟߎ߬ ߘߊߟߍ߲߬ ߖߊߟߏ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߓߘߴߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߓߊߏ߬ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߂߀߂߀ ߞߊ߲ߕߌ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߡߊ߬ߙߊ ߕߏ߫ ߍߙ.ߔߋ.ߗ߭ߋ ߣߌ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߡߌߛߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏߟߊ߫, ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߬ ߡߙߊߟߌ ߘߌ߫ ߛߊ߫.

ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߊߞߎߘߦߊߟߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫. ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߞߍ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߫ ߞߴߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߓߘߊߡߐ ߕߐ߯ߦߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫.

ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߂߁ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߢߊߞߘߐ ߘߐ߫: ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߬ ߎߙߌ߬ ߓߊߙߌ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫. ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߠߊ߫߸ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ߕߊ ߛߐ߲߬ߞߐ ߡߊߞߊ߬ߝߏ ߞߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬. ߥߟߏߒߘߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߦߏ߫ ߓߙߎ ߣߌ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߛߊߓߎ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏߙߏߣߊ ߓߊ߰ߙߋ߲ ߠߊ߫ ߞߏߖߊ߫ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊߓߋ ߟߊ߫߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߠߊ߫ ߙߎߕ ߘߋ߫ ߔߑߙߍ߲ߛ ߝߍ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߤߊߡߑߘߟߊߤ߸ ߓߊ߲߬ߓߋߕߏ߬߸ ߞߏߖ߭ߊ߬, ߦߴߊ߬ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߊߟߌߝߊ߫ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߡߎ߰ߡߍ ߞߘߐ߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ߣߌ߬ߦߟߍ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߟߎߡ ߢߊߝߍ߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߁ ߠߊ߫


ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߅\߂߀߂߁ ߠߊ߫ ߈ ߙߋ߲ ߝߊ߲߭ߝߍ߬ (ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫)߸ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߍ߲߫ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߫ ߜߌߟߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐߟߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬. ߝߊ߬ߛߏ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߕߌ߮ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߘߊ߮ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߓߐ߫.

ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߘߏ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫ ߘߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ ߞߙߏߝߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ — ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊߙߌ߲ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߓߟߏ߫ — ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߊߘߎ߲߫ ߞߏ ߝߐ߫߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߣߌ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߋ߬ ߞߏ ߝߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐߕߏ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߯ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ «ߝߊ߬ߛߏ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߣߴߊ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߘߍ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫»߸ ߛߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߡߙߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߥߎߦߊ߲ߓߍ (ߍߙ.ߕߋ߫.ߗ߭ߋ) ߟߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߘߊ߮ ߟߎ߫ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߞߟߋߞߟߋ ߢߌ߲߬ ߠߎ ߘߐ߫: «ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ ߓߘߍߓߘߍߟߌ ߟߌ߬ߤߟߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬߸ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߞߊ߬ߝߏ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߊߟߌߦߊ߸ ߞߕߌߓߏ߲ ߞߍߟߌ ߡߎ߬ߙߊ߲ (ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߘߌ߫) ߘߌ߫߸ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߤߊߞߍ ߓߐߟߌ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫߸ ߓߍ߯ߦߊ ߛߙߊߕߌ߫ ߓߊߖߎߡߊ ߟߎ߬ ߓߎ߬ߢߊ߬ ߓߊߟߌߦߊ߸ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߍߟߌ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߍߟߌ ߘߌ߬ߓߌߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫߸ ߘߐ߱ ߣߌ߫ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߝߋ߲߫ ߡߌߘߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ߦߙߐ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ ߟߎ߬ ߝߍ߬» — ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫

ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߐߡߊߓߌߓߌ߲ ߞߊ߲߬ ߛߋ.ߍߣ.ߍߙ.ߘߋ ߟߎ߬ ߡߊߞߍߦߌߟߊ ߢߊߞߘߐ߫


ߒ߬ߓߊ߬ ߛߊߟߌߝߣߊ߫ ߛߊߟߌ߫ ߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߘߊ߬ߤߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߍߙ.ߕߋ.ߗ߭ߋ ߟߊ߫.

ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߅ ߥߎ߬ߙߊ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߢߊߝߐߟߌ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߛߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߍߥߊ ߣߴߊ߬ ߞߐߡߊߓߌߓߌ߲ ߠߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߐ߲߬ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߮ ߘߝߐ߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߕߐ ߟߎ߫ ߢߍ߫.

ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߎߙߎ߲ߕߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߓߌ߬ߟߌ߫ ߞߏ (couvre-feu) ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲߬ߠߊ߫ ߝߐ߯ߓߍ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߂߀ߙߋ߲ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߜߙߋߡߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߣߴߊ߬ ߛߊ߲ߡߕߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߊߕߎ߲߯ ߞߎ߲߬ߢߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߢߐ߲߰ ߞߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߞߏߕߌ߯ ߓߐߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߘߏ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߸ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ «ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߴߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߛߋ.ߍߣ.ߍߙ.ߘߋ ߞߊ߲ߡߊ߬».

ߡߊ߬ߝߏ߬ߦߌ߬ߟߌ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯: ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߛߓߍߘߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߯ߛߊ߯ߟߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߊ߬ ߘߐ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߠߊ ߟߊߜߎ߬ߝߎ߲߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߛߘߋߊߏ ߣߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߍ߭ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߫.
 • ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ: ߓߍߟߑߗ߭ߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߯ ߛߏ߬ߝߌ ߥߌߟߑߡߍ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߘߍ߬ߘߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ߫ ߖߊߛߏ߲ ߠߊߜߎ߬ߝߎ߲߫.
 • ߓߎߟߑߜ߭ߊߙߌ߫: ߓߎߟߑߜ߭ߊߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߘߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߟߏ߫ ߟߊߜߎ߬ߝߎ߲߫ ߕߑߥߌߕߍߙ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊߞߐߛߊߦߟߌ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬.
 • ߓߎߙߎ߲ߘߌ߫: ߓߎߙߎ߲ߘߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߋߝ߭ߊߙߌߛߕ ߒߘߊߦߛ߭ߌߡߌߦ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߠߊߜߎ߬ߝߎ߲߫ ߊ߬ ߛߍ߬ߓߍ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߣߌ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߞߐߛߊߦߟߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬.
 • ߛ߭ߌߣߌ߲߬: ߛ߭ߌߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߫ ߥߊ߲ߜ߭ ߥߍ߲ߓߍ߲߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߠߊߜߎ߬ߝߎ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߡߊߞߟߌ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߣߝߊ ߡߊߞߊߘߊ߲ ߦߋ߫.
 • ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲: ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ ߠߊߜߎ߬ߝߎ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߊ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߬ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫.
 • ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫: ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߝߊ߬ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊߜߎ߬ߝߎ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߟߊ߫ ߌߞߘߐߞߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߣߴߊ߬ ߣߌ߫ ߛߙߊߕߌ߫ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫.
 • ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫: ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߯ ߡߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߕߊ߲߬ߜ߭ߊ߬ߙߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߠߊߜߎ߬ߝߎ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߝߍ߬ߙߍ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߫.
 • ߡߍߞߛߌߞ: ߡߍߞߛߌߞ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߠߊߜߎ߬ߝߎ߲߫ ߊ߬ ߛߍ߬ߓߍ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߟߊ߫ ߌߞߘߐߞߘߐ߫ ߣߌ߲߬.
 • ߞߊߕߊ߬ߙ: ߞߊߕߊ߬ߙ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߠߊߜߎ߬ߝߎ߲߫ ߊ߬ ߛߍ߬ߓߍ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߏߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߝߙߍ߬ ߞߍ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߞߏ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߐ߲߬ ߞߣߐߓߊ ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߤߊߞߟߌߡߦߊ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߓߊ߲߫ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߟߊ߫.
 • ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫: ߙߎ߬ߛߌ߫ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߐߜߊ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߎߙߎ߲ߕߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߜߘߋߜߘߋ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߡߎߛߞߎ߫ ߓߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߬ߛߐߘߐ߲ ߓߍ߯ ߟߊߜߎ߬ߝߎ߲߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊ߫.
 • ߕߙߎߞߌ߫: ߕߙߎߞߌ߫ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊߡߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߜߎ߬ߝߎ߲߫ ߊ߬ ߛߍ߬ߓߍ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߐߜߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊ߫ ߞߐߛߊߦߌ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߕߋߙߌ ߣߌ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߖߡߊߣߊ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߞߴߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߌߞߘߐߞߘߐ߫ ߣߌ߲߬.

ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߍߝ.ߍߣ.ߘߋ.ߛߋ — ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߏ߰ߝߏ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߛߌߛߌ ߓߍ߲߬ ߂߀߂߀ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߞߴߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߊ߬ — ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ «ߓߘߊ߫ ߛߋ߫.ߍߣ.ߍߙ.ߘߋ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߦߟߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ߕߊ ߣߌ߫ ߖߐ߯ߟߞߊ» ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߞߴ«ߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߴߊ߬ ߕߊ߯ߛߌߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫».
 • ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߬ ߓߊ ߓߊ߯ߘߌߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ «ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫» ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߓߏߟߏ߲ߓߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߐߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ «ߞߏ ߣߌ߲߬ ߓߐ߲ߘߊ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߘߌ߫» ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߐ߲ߘߊ߫ ߜߘߍ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߟߴߏ߬ ߞߐ߫ ߝߣߊ߫.
 • ߞߙߎߞߊ ߦߋߢߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߯ ߘߎߣߊߡߎ߫ ߕߏ߬ߜߊ߬߸ ߞߏ߫ «ߕߎ߲߬ߞߎߙߎ߲ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߕߊ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬» ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߘߏ߫ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ «ߘߐ߬ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߖߐ߯ߟߞߊ ߘߌ߫»߸ ߛߴ«ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߓߍ߯ߦߡߊ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫».
 • ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߢߍߕߊ߯ ߞߙߎߞߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߗ߭ߊߞ ߜߏߣߡߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߕߍ߰ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߰ ߞߕߐ߫ ߞߏ߫ ߓߊߏ߬ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߓߊ߯ߙߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߤߊߞߍ ߘߊ߲ߞߎ߲߫߸ ߤߊߟߵߊ߬ ߝߊ߲߭ ߡߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߠߋ߬ ߜߊ߲߯ߛߊ߲߫ ߞߍ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߛߵߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߥߛߎ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ ߞߘߐߕߊ߬ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬.
 • ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ߫ ߘߍ߮ ߝߊ߲߬ߞߊ (ߎ߳.ߍߝ.ߍߙ) ߟߥߊߟߌ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߣߌ߲߬ ߠߊߓߋ߭ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߐߝߟߌ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ «ߞߴߊ߬ ߞߊߘߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߡߙߊ߬ ߡߙߊ߬ ߞߏ߬ߢߌߡߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ ߟߊ߫», ߞߴ«ߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߍ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ߦߊ ߤߊߞߍ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߫߸ ߞߊ߬ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߜߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߣߐ߫».

ߊ߬ ߜߙߋ߬ߟߊ߬ߖߌ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߈ ߠߊ߫߸ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߥߛߎߘߋ߲ ߓߌ߫ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߥߛߎ ߝߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߡߍ߲ߜ߭ߍ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߍߝ.ߍߣ.ߘߋ.ߛߋ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߍ߬ߘߊ߸ ߛߘߋߊߏ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߟߊߘߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߝߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫. ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߍ߭ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊߘߎ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߝߊ ߘߐ߫.

ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߬ߢߌߡߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߓߙߐߕߐߟߌ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߝߊߦߌ߲߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߛߘߋߊߏ ߘߴߊ߬ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߞߘߐ߫.

ߛߘߋߊߏ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߇ ߡߊ߬ ߂߀߂߁ ߠߊ߫߸ ߣߊ߬ߣߊ߫ ߊ߬ߞߎߝߏ߫-ߊ߬ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜ߭ߊߣߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߊߟߊߛߊߣ ߥߊߕߙߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߎߙߎ߲ߕߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߟߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߂߄ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫ ߞߛߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߴߊ߬ߟߎ ߦߋ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߞߘߐ߫.

ߛߋ.ߍߣ.ߘߋ߫.ߘߋ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߥߎ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߕߍ߰ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߕߏߕߐ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߋ߬.

ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߇ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߎ߬ߓߎߦߊ ߞߍ߫ ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߟߐ߯ߟߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ — ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߛߓߍ߫ — ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߏ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߘߎ߲ߓߎߦߊ ߣߌ߫ ߛߋ߫.ߍߣ.ߍߙ.ߘߋ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߝߋ߲߫ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߣߊ߬ߕߐ ߝߍ߬.

ߡߏ߬ߤߊߡߍߘ ߓߋߊߝ߭ߏߜ߭ߌ߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߆ ߡߊ߬.

ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߍ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲߫ ߟߏ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߘߏ߫
ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ
ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߟߏ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߘߏ߫
ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߟߏ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߘߏ߫
ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߟߏ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߟߎ߬
ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲
߂߀߂߁ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߖߌ߬ߣߍ߫

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬