ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߔߏߟߐ߲ߢ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߔߏߟߐ߲ߢ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߐߓߛߏߟߌ, ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫European theater of World War II, ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐߔߏߟߐ߲ߢ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬German invasion of Poland, Soviet invasion of Poland, Slovak invasion of Poland ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߕߎߡߊ߁ ߕߎߟߊߝߌ߲ 1939 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ߆ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ 1939 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲Battle of the Border ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߬ߡߊ ߥߎ߬ߛߎߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߞߎ߲߭Gleiwitz incident ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://www.1wrzesnia39.pl/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has contributing factorFall Weiss ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߟߊߓߍ߲ ߖߊ߬ߡߊߙߌGerman order of battle for Operation Fall Weiss ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߔߏߟߐ߲ߢ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲߸ ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲߫ ߕߐ߮ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬߸ (ߔߐߟߐ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫: Kampania wrześniowa) ߥߟߊ߫ ߁߉߃߉ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߟߍ (ߔߐߟߐ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫: Wojna obronna 1939 roku) ߥߟߊ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߘߍߘߍ߲ߝߍߟߌ (ߊߟߏߡߊ߲ ߘߐ߫: Polenfeldzug) ߥߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ ߜߍߡߊ߲ (ߊߟߏߡߊ߲ ߘߐ߫: Fall Weiss)߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߟߏ߫ ߘߊ߲ߕߑߖ߭ߌߞ ߛߏ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߛߑߟߏߝ߭ߊߞߌ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߕߌ߲߬ߕߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߝߣߊ߫߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߝߘߊ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫. ߞߟߍ߬ ߟߊߓߙߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߛߋ߲߭ ߕߍ߬ߘߍ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫, ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߟߊߛߏ߲߭ ߡߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߍ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬ ߛߌ߫ ߟߊߝߘߏ߬߸ ߡߍ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫.

ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍߘߍ߲ߝߍߟߌ ߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߃߉ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߥߟߊ߫ ߡߟߏߕߏߝ߭-ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߓߍ߲ߘߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ ߟߐ߯ߞߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߕߊ߫ ߘߍߘߍ߲ߝߍߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߇ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߟߏߕߏߝ߭-ߕߐ߯ߜ߭ߐ߫ ߓߍ߲ߡߊߞߊ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߆ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߛߙߊߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߗ߭ߊߔߐ߫ ߠߊ߫ ߖߎ߯ߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊ߫ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛ߭ߎ߯ߙߌ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫. ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߆ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߐߝߘߊߟߌ ߣߴߊ߬ ߘߍߘߍ߲ߝߍߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߛߙߊߕߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߣߌ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߓߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

ߊߟߏߡߊ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߛߐ߰ߡߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߜ߭ߑߟߋߌߥߌߕߖ߭ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߘߐ ߞߐ ߘߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߡߊߞߊߟߊ߲ ߘߌ߫. ߔߏߟߐ߲ߞߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߥߍߤߑߡߊߗ ߟߎ߫ ߜߏ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߢߐ߲߯ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߝߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߐߕߏ߲ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߛߝߊ ߘߏ߫ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߔߏߟߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߗߌߙߏ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߓߖ߭ߎߙߊ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߝߍ߬߸ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߢߍߛߐߘߐ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫. ߔߏߟߐ߲ߞߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߛߊ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߝߊ߲߭ߝߍ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߟߊߝߛߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߦߋ߲߬ ߙߎߡߊߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߲ (tête de pont) ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲߫ ߦߋ߲߬ ߛߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߓߊߏ߬ ߓߍ߲߬ߘߐ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߃ ߡߊ߬߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߡߊߜߍ߲߫ ߠߊ߫ ߓߘߍ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲߬ ߕߜߋ߫.

ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߕߟߋ߬ߓߐ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ ߟߊ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߇ ߡߊ߬߸ ߗ߭ߍߙߑߡߊߣߌ߫-ߛߏߝ߭ߌߦߋ߫ ߓߍ߲ߘߐ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߘߐ߬ ߟߊߞߢߐߡߊߟߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߴߏ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߬ߣߐ߫ ߘߍ߰ߜߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߓߣߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߟߊߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߟߌ ߜߊ߬ߛߌ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߔߏߟߐ߲ߢ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߬ ߞߛߊߞߊ ߘߏ߫ ߟߊߓߐ߫ ߞߏ߫ ߙߎߡߊߣߌ߲߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߘߊߞߎ߲ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߕߴߏ߬ ߞߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߥߊߟߌ ߟߊ߫ ߙߎߡߊߣߌ߲߫ ߕߍߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ (ߡߍ߲ ߛߋ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫). ߥߍߤߑߡߊߗ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߥߊ߬ߛߊ߬ ߛߐߘߐ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߐߞ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߕߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߘߎ߰ߞߟߏ ߡߎ߰ߡߍ ߡߙߊ߬. ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߌ߫ ߖߏߛߍߝ ߛߑߕߊߟߌߣ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߙߊߓߊ߫ (ߞߵߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬) ߟߊ߫.

ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߈ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߕߑߖ߭ߌߞ ߛߏ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߘߐ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߡߊ߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߞߎߘߊ ߞߘߐ߫. ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߍ߬ ߥߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߓߋߟߏߙߎߛߌ߫ ߣߌ߫ ߎߞߙߍߣߌ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋߦߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫. ߔߏߟߐ߲ߢ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߘߐ߫. ߔߏߟߐ߲ߢ ߖߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫߸ ߞߐߞߐߣߐ߲ߠߌ߲ ߕߏ߰ߝߏ߬ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߊ߫߸ ߞߊ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߘߏ߲߰ߘߐ߬ ߞߊߝߏ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊߙߑߡߌߦߊ ߞߙߊߖߏߥߊ߫ ߞߊ߬ ߣߍ߱ ߝߏ߬ߦߌ߬ߕߊ (fer de lance) ߛߏ߯ߙߏ߫.

ߔߏߟߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߙߊ߬ߟߌ߫ ߖߊ߲ ߣߴߊ߬ ߥߢߊߞߌ ߟߋ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߞߎ߲߭ߘߏ߲߬ ߝߏ߫ ߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߝߊ߲߭ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߟߌ߬ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߞߐ߬ߣߐ߫ ߡߊ߬߸ ߔߏߟߐ߲ߢ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߘߛߍ߬ߕߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߴߊ߬ ߓߣߐ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߝ߭ߊߙߑߛߏߝ߭ߌ߫ ߝߊ߲߭ ߕߋ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߓߟߏ߫.

ߛߊߓߎ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ ߞߏߟߏ߲ߛߏߣߍ߲: ߞߙߊߞߏ:ߔߏߟߐ߲ߢ ߘߐ߬ߝߐ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫

ߘߊ߲ߕߑߖ߭ߌߞ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߛߌߟߊ ߣߴߊ߬ ߓߐߕߏ߲ ߁߉߃߉ ߟߊ߫. ߝ߭ߍߙߑߛߊߦ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߝߍ߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߘߊ߲ߕߑߖ߭ߌߞ ߣߌ߫ ߘߎ߰ ߛߙߍߛߙߍ ߘߏ߫߸ ߞߏ߫ ߘߊ߲ߕߑߖ߭ߌߞ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߛߌߟߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߐ߰ߖߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߔߙߎߛߌ߫-ߕߟߋ߬ߓߐ ߕߍߝߘߊ߫ ߟߊ߫. ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߂߄ ߡߊ߬ ߁߉߃߈ ߠߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߯ ߖߏ߬ߊߛ߭ߌ߲ߡ ߝ߭ߐ߲ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߘߐ ߛߙߊߕߌ ߘߏ߫ ߦߌߘߊߞߊ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߕߍߓߊ߯ߦߟߊ߫ ߖߏߖ߭ߍߝ ߟߌߔߛߑߞߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߝߙߋߞߋ ߢߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߔߙߎߛߌ߫-ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߎ߬ ߕߍ߫: ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߊ߲ߕߑߖ߭ߌߞ ߦߋ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߐ߫߸ ߥߟߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߣߌ߫ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߓߑߙߊ߲ߘߑߓߎߙ ߣߌ߫ ߔߙߎߛߌ߫-ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߘߊ߲ߖ߭ߌߞ ߘߎ߰ߞߟߏ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߖ߭ߌߞ ߝߣߊ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߔߏߟߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߢߍ߫ ߘߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߓߟߏߡߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߓߐߕߏ߲ ߘߏ߲߭ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߔߏߟߐ߲ߞߊ߫ ߓߍ߲ߘߐ ߘߌ߫ ߞߕߐߙߐ߲ߘߕߐ߫ ߛߊ߲߬ ߁߀ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߂߅ ߟߊ߫.

߁߉߃߆ ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߡߊ߬߸ ߖߏߖ߭ߍߝ ߓߍߞ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߔߏߟߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߲ߖ߭ߌߞ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߛߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߖߡߊ߬ߣߊ ߜߙߋߡߟߊ ߘߐ߫߸ ߞߴߏ߬ ߢߊߢߌߣߌ߲ߕߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫. ߁߉߃߉ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߡߊ߬߸ ߔߏߟߐ߲߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߌߦߥ ߦߐ߮ߞ߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߘߐ߬ ߦߟߌߣߐ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ «ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߝߊ߯ߡߎ߲߫ ߓߘߍߓߘߍߟߌ ߓߍ߯ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߙߎߞߙߍߦߟߊ ߟߎ߬ ߝߍ߬» (ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߟߌ ߘߐ߫) ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ «ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊߘߛߐߛߐ߫ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߐߕߏ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫߸ ߞߴߊ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬».

ߖߏߛߍߝ ߛߑߕߊߟߌߣ ߣߌ߫ ߖߏߊߛ߭ߌߡ ߝ߭ߐ߲ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ߸ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ ߝߍ߬ ߡߛߎߞߎ߫߸ ߁߉߃߉ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߃ ߟߊ߫ (ߗ߭ߍߙߑߡߊߣߌ߲߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߓߍ߲߬ߘߐ)߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߠߌ߲ ߢߊߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߣߋߝ߭ߌߟ ߛ߭ߊ߲ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߠߊߡߐߣߍ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߞߝߊ ߦߋߟߌ ߡߵߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߏ߬ ߞߕߌ߫ ߞߏ߫ ߤߌߕߑߟߍߙ ߓߘߊ߫ ߥߊ߫ ߥߎߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߞߊ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߝߋߜߟߍߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏߖߎ߰߸ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߓߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߍߕߊ ߘߌ߫߸ ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߝߣߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߢߊߓߐ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߓߏߟߏ߲ ߠߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߝߊߛߌߛߌ ߓߍ߲߬ߘߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߍ߬ߖߛߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߓߏߟߏ߲ ߗ߭ߍߙߑߡߊߣߌ߲߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߓߍ߲߬ߘߐ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߑߕߊߟߌߣ ߝߍ߬ ߁߉߃߉ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߃ ߟߊ߫. ߔߏߟߐ߲߫ ߓߟߏߡߊߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߏߣߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߥߟߌߞߊߖߐ ߞߍ߫ ߘߊ߲ߕߖ߭ߌߞ ߘߎ߰ߞߟߏ ߛߌߟߊ ߝߍ߬.

ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߅, ߁߉߃߉ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߝߌ߲ ߡߊ߬߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߟߎ߫ ߞߊ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ߫ ߣߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߘߊߝߍߛߌ߯ߟߌ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫. ߤߌߕߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߠߊߟߐ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߃߁ ߠߊ߫ ߛߊ߫ ߢߐ߲߯ ߝߊ߯ߡߎ߲߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߡߊߞߟߌ߫ ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߛߴߊ߬ ߞߏ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߢߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߖߛߎ߬ߛߎߡߊ ߘߐ߫. ߖߏߊߛ߭ߌߡ ߝ߭ߐ߲ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߞߊ߬ ߡߛߍ߬ߡߛߍ߬ߞߍ ߘߏ߫ ߟߊߣߊ߬ ߕߏ߲ߘߋ߫ ߕߊ߲ߣߌ߬ߥߐ߯ߙߐ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߏ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߕߊߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߔߏߟߐ߲ߔ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߏߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߥߊ߫ ߦߋ߲߬ ߕߍ߯ߝߐ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ߫ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߌ߫. ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߘߟߌ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߡߙߊ ߞߊ߲߬ ߕߊ߲߬ߡߌ߲߬ߛߌߟߊ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߖ߭ߌߞ ߟߎ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߋ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߡߍ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߥߞߊߕߌ߫ ߟߎ߫ ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߐߝߟߌ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߓߐ߫߸ ߣߌ߫ ߓߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߜ߭ߘߌߣߌߦߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߕߏ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߛߌ߬ߟߊ߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߐ߰ߖߌ ߡߊ߬߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߓߊ ߘߏ߫ ߣߌ߫ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߘߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߔߙߎߛߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߡߞߊߣߌ߲߫ ߠߊ߫. ߓߊߏ߬ ߤߌߕߑߟߍߙ ߡߊ߫ ߖߋ߬ߓߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߡߊߞߟߌ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߠߌ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߟߊߟߌ߯ߞߏ ߘߐ߫ ߛߊ߲߬ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߊߓߐߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫. «ߜ߭ߌߟߋߌߥߌߕߖ߭ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߘߐ» ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߃߉ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߃߁ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߎ߯ߦߊߢߐ߲߯ߦߊ ߘߊߡߌߣߊߟߌ ߘߊߘߐߡߌߘߊߞߎ߲ߧߊ ߘߌ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߔߏߟߐ߲ߢ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߡߊ߬ ߁߉߃߉ ߟߊ߫.

߁߉߃߉ ߟߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ ߞߊ߬ ߏߕߙߌߛ߭ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏߤߍߡ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏߙߊߝ߭ߌߋߓߌ߫. ߤߊߌߕߑߟߊ߬ (ߤߌߕߑߟߍߙ) ߓߟߏ߫߸ ߘߍߘߍ߲ߝߍߟߌ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߘߡߊߞߊߟߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊߟߏߟߌ߫ ߞߣߍ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߕߟߋ߬ߓߐ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊߟߏߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ (ߛߌߟߊߝߛߊ) ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߓߋ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ ߞߊ߲߬.

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.