ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߝߘߎ߬ߥߎߙߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߝߘߎ߬ߥߎߙߊ
ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߛߊ߯ߘߊ ߘߏ߫
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲stomach disease, ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Health specialtygastroenterology ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
NCI Thesaurus IDC26780, C26780 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߌ߬ߛߊ߫: ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߝߐ߬ߘߐ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߟߋ߫ ߘߌ߫߸ߡߍ߲߫ ߕߣߊ߬ ߦߋ߫ ߛߎߡߦߊ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߎߡߊߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊߥߎ߲߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ ߟߊ߲ߞߊ߫ ߟߎ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߛߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߫ ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߰ߛߐ߯ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߛߌ߰ߛߊ߬ ߛߐ߬ߛߐ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߟߋ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߣߌߘߋߥߎ߲߫ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫߸ߓߊߏ߬ ߣߌߘߋߥߎ߲ߕߐ߯ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߓߊ߫ ߥߟߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊ ߟߊ߫ ߝߵߊ߬ ߓߊ߯ ߛߎߡߊ

ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ [ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߎ߲߬ ߦߋ߫ ߝߘߎ߬ߥߎߙߊ ߘߌ߫ ߝߘߎ߬ߥߎߙߊ ߣߺߴߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߝߘߎ߬ ߖߋߟߌߡߊ ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߋߟߌ߫ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߎ߬ߘߎ߫ ߝߙߊ߬ߝߙߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߎ߬ߘߎ ߣߌ߫ ߣߏ߰ߡߌߛߍ߲ ߓߍ߯ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫. ߝߘߎ߬ߥߎߙߊ ߣߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߝߙߊ߬ߝߙߊ ߘߊߜߟߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߎ߬ߘߎ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߣߺߴߏ߬ ߝߘߎ߬ߖߌ ߡߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߝߎ߬ߘߎ ߖߓߐ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߛߓߏ߬ߓߊߦߌ߲ ߡߊߢߡߌߢߌߡߌ߲ ߠߊ߫ ߝߎߙߙߎ߫ ߝߏ߫ ߞߣߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊߞߌߛߍ ߥߟߊ߫ ߖߋߟߌ .ߟߊ߫ ߟߺߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߍߣߍ߲߬ . ߝߘߎ߬ߥߎߙߊ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߘߌߡߊ߲߫ ߛߊ߫߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߺߴߊ߬ ߡߊ߫ ߘߊ߲ߘߺߴߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߘߌߡߊ߲ ߠߊ߫ ߸ߊ߬ ߘߌ߫ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫

ߊ߬ ߞߺߎ߲߭ ߥߟߊ߫ ߛߊߓߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߘߎ߬ߥߎߙߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

߁ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߢߐߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߟߊߞߟߊߦߊ ߡߊ߬ ߣߺߴߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ )ߤߐߟߌߞߏߡߢߐߞߘߐ( ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߜߊ ߡߛߐߙߋ߲ ߕߊ߭ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ ߖߊ߲ ߞߘߐ߫ ߞߺߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߓߎ߯ߓߎߦߌߘߐߡߊ߫ ߕߍ߫ ߦߏ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߜߊߞߊ߬ߟߊ .ߊߛߑߔߙߌߣ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߗ߭ߏߟߌ߲ߜ߭ߊߙ ߡߢߐߞߘߐ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߘߎ߬ߥߎߙߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߖߓߐ ߟߊ߫ .ߥߟߏߒߘߐ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ .ߘߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߞߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߘߎ߬ߥߎߙߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߡߊ߬

.ߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߌߡߌ߲ ߠߊߞߏߟߐ߲ ߘߌ߫ ߞߣߐ ߕߍߡߟߊ ߘߐ߫ ߸ߛߌߛߌ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߘߊ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߘߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߸ߘߌߡߌ߲ ߦߋ߫ ߥߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߝߎ߬ߘߎ ߟߊߞߏߟߏ߲ ߦߋ߫ (ߞߐ߲ߞߐ) ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌߡߌ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߁ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߺߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫

ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫

. ߘߌߡߌ߲߫ ߜߘߎ ߝߎ߬ߘߎ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߟߐ߮ ߕߏ߫ ߌ ߟߊ߫ ߞߺߵߌ ߓߊ߲߬ ߘߌߡߌ߲ ߓߟߏ߫ (ߟߊ߬ߞߌߘߌ߲ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߓߊ߯ߖߌ (ߝߣߐ ߖߓߐ߫ ߞߐߕߊ߲ ߛߌߛߌ߫ ߞߣߐߟߊ ߡߊߗߌ߲ߗߌ߲ ߘߌߡߌ߲ ߓߟߏ߫ ߝߐߣߐ߲߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߡߊ ߥߟߊ߫ ߞߺߵߊ߬ ߞߐ߬ߟߐ ߡߎߣߎ߲ߧߊ߫ ߝߋ߬ߙߋ߲߬ߕߎ߬ ߡߎ߮ ߟߊ߫ ߓߏ߬ ߢߟߊ߫ ߝߌ߲߬ߣߍ߲ ߥߟߺߵߊ߬ ߡߣߊߦߊߣߍ߲ ߣߺߴߌ ߞߊ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߸ߌ ߦߺߴߌ ߞߊߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫. ߓߊߏ߬ ߝߘߎ߬ߥߎߙߊ ߞߊߟߌߡߊ߲߫ ߝߍ߭ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߟߊ߫