ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߎ߳.ߍߝ.ߘߋ.ߗ߭ߋ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߍ߭
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1991 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߉°߃߃′߄″N ߁߃°߄߀′߂߉″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Liberal International ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊsocial liberalism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Headquarters locationDixinn ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
SRGB color hex triplet009933 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߦߌߟߡߊCategory:Union of Democratic Forces of Guinea politicians ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߘߍ߭ (ߖ.ߓ.ߝ.ߘ) ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߁ ߠߊ߫[߁].

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߘߍ߭ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߁ ߞߙߎߞߊߥߙߍߦߊ ߟߊߘߊ߬ߤߊ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߋ߬ ߝߍ߬߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߘߍ߭ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߟߌ߬ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߱ߦߊ߫߸ ߊ߬߫ ߡߊߟߐ߲ ߕߐ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߆ ߣߴߊ߬ ߁߇ ߕߍ ߘߐ߫ ߁߉߉߁ ߠߊ߫߸ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ߬ ߥߙߍߓߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߘߍ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߞߍߢߊ ߟߊߢߊ߬ߟߌ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߊ߫ ߘߐ߲ߞߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߙߊ߬ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߘߍ߭ (ߓ.ߝ.ߘ «UFD»). ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫: ߊߡߊߘߎ߫ ߓߊ ߎߙߌ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߘߍ߭߸ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߓߊߘߌߞߏ߫ ߓߊ ߣߴߊ߬ ߕߋߙߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߘߍ߭ (ߝ.ߝ.ߘ «UFP»)߸ ߊߟߌߝߊ߫ ߌߓߑߙߊߤߌߡߊ߬ ߛߏ ߟߊ߫ ߢߍߕߊ߮ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߎ߬ߘߦߊ߬ߟߌ ߘߍ߭߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߟߐ߯ߓߊߟߐ (FODEG). ߛߌ߲ߘߟߌ߫ ߞߎ߲ߜߙߊ ߏ߬ ߛߙߊߕߌ ߞߊ߬ ߊߡߊߘߎ߫ ߓߊ ߎߙߌ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߘߍ߭ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߓߏߟߏ߲ߓߐߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߓ.ߝ.ߘ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߏ߲߬ߓߏ ߌߛߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߞߴߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߎߓߞߊߙ ߖߊߟߏ߫ ߞߍ߫ ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߓ.ߝ.ߞ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߓߊߘߌߞߏ߫ ߖߊߟߏ߫ ߞߍ߫ ߞߊߡߋߙߎ߲ߣ ߓ.ߝ.ߘ ߝߘߏ߬ߝߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߘߌ߫.

ߞߊ߬ߦߴߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߕߎߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߓ.ߝ.ߘ. ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߊ߬ߘߍ߰ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߦߊ߬ߣߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߕߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߏ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߁߉߉߃ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߣߴߊ߬ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߝߛߍߞߘߎ߫.

߁߉߉߂ ߞߏ߲߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫ «ߝߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߊߡߊߘߎ߫ ߟߋߟߎߡߊ߬ ߖߊߟߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߝߊ߰ߞߏ ߘߐ߫ ߡߍ߲ߞߍ߬»߸ ߓߊ ߎߙߌ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓ.ߝ.ߘ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߊߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߍߦߙߐ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߞߘߐ߫.

ߟߎ߬ ߥߌ߬ߟߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߘߊߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߕߍߝߐ ߟߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߛߊ߲߬ ߝߟߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߜߟߍ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߞߊ߬ ߓ.ߝ.ߘ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߏ߬ ߢߣߊߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߓ.ߝ.ߘ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߞߐߞߊ߲ߡߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߗߋߕߌ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ߬ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߅ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߏ߬ ߟߋ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߛߊ߫߸ ߓߐ߲ߘߊ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߏߖߊ ߏ߬ ߝߎߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߎ߲ߡߕߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߴߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ ߛߓߍߘߊ ߘߏ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߓߟߏ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߏ߬ ߞߏߝߐߓߊ߯ ߊߟߌߝߊ߫ ߌߓߑߙߊߤߌߡߊ߬ ߛߏ ߞߵߏ߬ ߢߛߊߙߌ߫ ߊ߬ ߢߊߖߎ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߍ߫ ߓ.ߝ.ߘ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫.ߟߌ߬ߤߟߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߟߐ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ߬ ߟߊߓߙߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߃߀ ߣߴߊ߬ ߃߁ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߐ߯ ߞߎߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߊ߫: ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߘߍ߭ (ߖ.ߓ.ߝ.ߘ «UFDG») ߘߌ߫. ߕߐ߯ ߡߝߊߟߋ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߘߊ߫ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߝߙߍߕߍ߫ (ߊ\߉߈\߀߇߄߂\ߡ.ߌ.ߘ « l’arrêté N0 A/98/0742/MID») ߟߋ߬ ߡߊ߬.

ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߢߍߕߊ߮ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߎ߬ߘߦߊ߬ߟߌ ߘߍ߭ ߢ.ߟ.ߘ (UPR) ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊߟߌߦߊ ߂߀߀߂ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫߸ ߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߖ.ߓ.ߝ.ߘ ߘߐ߫ ߂߀߀߂ ߞߏ߲߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߇ ߡߊ߬. ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߂߀߀߂ ߞߏ߲߲ߓߌߕߌ߮ ߁߈ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߦߋ߫ ߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߎ߬ ߟߊߛߎߘߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖ.ߓ.ߝ.ߘ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߊߦߟߍ߬ ߞߙߎߞߊ ߢߍ߫. ߖ.ߓ.ߝ.ߘ ߞߊ߬ ߢ.ߟ.ߘ ߕߐ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߬ ߞߐߘߍ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߬ߓߊ߬ߞߘߐ ߟߊ߫ ߢߍߕߊ߮ ߟߊߘߌߦߊߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߞߙߎߞߊ ߦߙߌߥߊ߫ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߣߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߞߙߎߝߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߘߍ߫ ߞߎߘߎ߲ (section) ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߘߊ ߖߎ߬ߕߍ߯ߣߍ߲ (comités de base) ߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߬ ߄ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯߸ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߣߊߘߊ߫.

߂߀߀߅ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖ.ߓ.ߝ.ߘ ߕߘߍ߬ ߞߏ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦ ߛߏߕߌ߯ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߓߙߎߥߊߟ ߕߊߔߌ߫ ߔߌߕߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߬ ߛߏ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߐߟߊ ߘߍ߬ߘߊ ߛߕߊ߬ߕߌ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ (CRD).

߂߀߀߆ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߖ.ߓ.ߝ.ߘ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߘߊߘߐߖߊߥߏ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߌ߲ߡߊߟߌ ߣߌ߫ ߕߍ߯ߘߐߓߍ߲ ߞߙߎ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߊߢߣߊߡߦߊ߫ ߘߊ߫ ߖ.ߓ.ߝ.ߘ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢ.ߟ.ߘ ߣߌ߫ ߤߊߝߌߦߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߛߊߟߌߤߎ߫ ߓߋߟߊ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߘߊ߫ ߖ.ߓ.ߝ.ߘ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ ߛߓߍߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖ.ߓ.ߝ.ߘ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ ߛߓߍߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.

߂߀߀߇ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߖ.ߓ.ߝ.ߘ ߞߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߢߌ߲߬ߧߊ ߖߊߕߋߘߐߛߌ߮ ߘߏ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߢ.ߟ.ߘ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߘߝߐ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߊ߫ ߢ.ߟ.ߘ ߝߍ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߝߐ ߞߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߖ.ߓ.ߝ.ߘ ߞߍߢߐ߲߮ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߍ߬ߡߍ߬ (ߘߊߥߎ߲߫). ߞߎ߲߭ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߘߝߐ߬ߟߌ ߏ߬ ߡߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߊ߮ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

ߏ߬ ߟߋ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߛߋߟߎ߫ ߘߊߟߍ߲߬ ߖߊߟߏ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߛߊ߬ߣߊ߫ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߝߌ߬ߟߌ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߞߙߌߛߌ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫. ߖ.ߓ.ߝ.ߘ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊߕߌ ߝߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߗߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߥߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߝߐ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߏ߬ ߝߍ߬. ߘߝߐ߬ߟߌ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߍߟߑߤߊߖߌ߬ ߛߋߟߎ߬ ߘߊߟߍ߲߬ ߖߊߟߏ߫ ߟߊߘߏ߲߭ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߖ.ߓ.ߝ.ߘ ߘߐ߫ ߂߀߀߇ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫. ߘߏ߲߬ߘߐ߬ߟߌ ߏ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߋߟߎ߬ ߘߊߟߍ߲߬ ߖߊߟߏ߫ ߟߊߛߎߘߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߙߎߞߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߁߅, ߂߀߀߇ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߭ߖߌ߬ ߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߎ߬ ߞߍ߫ ߞߙߎߞߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߡߊߜߟߌߦߕߊ ߘߌ߫.

ߛߋߟߎ߬ ߘߊߟߍ߲߬ ߖߊߟߏ߫ ߟߊߛߌ߭ ߞߙߎߞߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߢߍߕߊ߯ ߞߎߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖ.ߓ.ߝ.ߘ ߡߊ߬. ߞߊߙߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߖ.ߓ.ߝ.ߘ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߘߍ߬ߘߊ ߖߎ߬ߕߍ߯ߣߍ߲ (comités de base) ߦߋ߫ ߛߏ߯ߘߋ߲߫ (secteur) ߄߄߀ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߅߂߀ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߏ߲ߞߏߛߏ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߙߋ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߟߎ߬ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫: ߞߙߎߝߊ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߬ ߅ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߫ ߃߃ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߠߎ߫ ߘߐ߫߸ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫.

ߖߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߘߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫: ߢ.ߟ.ߘ߸ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߢߍߕߊ߮ ߘߍ߭ (ߞ.ߢ.ߘ «PUP»)߸ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߘߍ߭ (ߞ.ߝ.ߘ «UFR») ߊ߬ ߣߌ߫ ߖ.ߡ.ߟ (RPG). ߞߙߎߞߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߞߙߎߝߊ ߡߎ߰ߡߍ ߟߋ߬ ߓߙߐߕߐ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߖ.ߓ.ߝ.ߘ ߘߐ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߫ ߁߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ «ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫».

ߖ.ߓ.ߝ.ߘ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫ ߂߀߁߄ ߠߊ߫.

  1. [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬