ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߊ ߎߙߌ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߓߊ ߎߙߌ߬
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Amadou Oury Bah ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߊߡߊߘߎ߫, Oury ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌBah ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊߕߙߊߓߊ 1958 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊPita ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮, Q124254522, president, ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߍ߭, Q124254489 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊߡߊߘߎ߫ ߓߊ ߎߙߌ߬ (ߥߟߊ߫ ߊߡߊߘߎ߫ ߎߙߌ߬ ߓߊ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߓߊ ߎߙߌ߬) ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߔߌߕߊ߬ ߁߉߅߈ ߠߊ߫. ߞߐߘߏ߲ߠߌ߲ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߉߀ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߘߍ߭ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߘߍ߭ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ (ߓ.ߘ.ߖ.ߟ) ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߡߊߘߎ߫ ߓߊ ߎߙߌ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߔߌߕߊ߬ ߟߋ߬ (ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊߙߊ߲ߞߊߙߊ߲ «ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߌ߲ߘߌߡߊߦߙߐ» ߘߐ߫) ߁߉߅߈ ߠߊ߫.

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߘߍ߭ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߁߉߉߁ ߠߊ߫ (ߓߍ߯ߦߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߘߍ߭ ߕߐ߮ ߘߌ߫)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߙߎߞߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߙߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰߸ ߦߏ߫ «UFP», ߞ.ߟ.ߘ߸ ߣߌ߫ «FODEG» ߁߉߉߂ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ (ߡߐ߰ ߝߌߟߊߣߊ߲) ߥߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߢߣߊߡߊ (Forum des forces vives de Guinée) ߟߎ߬ ߟߐ߯ߓߊߟߐ ߘߐ߫߸ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߞߊߡߊ߲ ߔߊߞߌߛߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߀߉ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߡߐ߰ߝߊ߰ߓߊ ߘߐ߫. ߂߀߁߀ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߝߐ߬ߟߊ (partie civile) ߝߊ߰ߟߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫.

ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߝߊ߰ߞߏ ߡߍ߲ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߌߔߋ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫߸ ߊ߬ ߞߕߌ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߛߌ߭ ߥߛߎ (ߞߊ߬ߛߏ) ߟߊ߫ ߞߴߏ߬ ߘߐ߫. ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߊ߬ ߞߏߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߂߀߁߅ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߣߌ߲߬ߝߌ߲ ߤߊߞߍ߫ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߮ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߘߏ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߋߟߎ߬ ߘߊߟߍ߲߬ ߖߊߟߏ߫ ߣߌ߫ ߖ.ߓ.ߝ.ߘ ߘߍ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߛߐ߲߬ߖߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߝߴߊ߬ ߝߊ߱ ߖߍ߲߬ߠߌ߲߬ߓߌߢߍ ߞߊ߬ ߡߊߡߊߘߌ߫ ߞߎߟߊ߬ ߖߊߟߏ߫ ߓߏ߲߫ ߞߵߏ߬ ߝߊ߰ ߛߊ߲߬ߞߌߘߊ߲߫. ߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊ ߎߙߌ߬ ߜߍ߲ ߘߌ߫ ߞߙߎߞߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߘߎߞߘߎ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߋ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]