ߟߋߘߌ ߙߊ߲ߘߐߟߝ ߗߐߗߌߟ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߟߋߘߌ ߙ߭ߊ߲ߘߐߟߝ ߗߐߗߌߟ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߡߏ߬ߛߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Jeanette Jerome ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Jeanette ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌJerome, ߗߐߗߌߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߡߐߟߐ߲Lady ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߉ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ 1854, 1851 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߓߑߙߎߞߑߟߊ߲ߣ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߉ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1921 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭gangrene ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎߛߍ߲ߕ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߓߊߕߏߓߏ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬ߟߋߏߣߊߙߘ ߖߌ߬ߙߐߡ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫Clarissa Hall ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬Clarita Jerome ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߟߐߙߘ ߙ߭ߊ߲ߘߐߟߝ ߗߐߗߌߟ, George Cornwallis-West, Montagu Porch ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߗߐߗߌߟ, ߖߐ߲߭ߣ ߛߕߑߙߍ߲ߜ߭ ߛߑߔߍ߲ߛߊ ߗߐߗߌߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߖߘߍ߬ߝߐ߬ߟߊ, ߛߓߍߦߟߊ, socialite, ߛߓߍߦߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲Decoration of the Royal Red Cross, Order of the Crown of India, Order of Saint John ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߟߋߘߌ ߙߊ߲ߘߐߟߝ ߛߑߔߍ߲ߛߊ ߗߐߗߌߟ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߖߋߣߌ߫ ߖߌ߬ߙߐߡ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ߸ ߁߈߅߄ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߉ ߡߵߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߁߉߂߁ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߉ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߟߐ߲ߘߐ߲߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ߫ ߘߎߢߊߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߝߘߎ߫ ߘߊ߫ ߙߊ߲ߘߐߟߝ ߗߐߗߌߟ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߛߊ߯ߙ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲߫ ߗߐߗߌߟ ߣߊ߫ ߘߌ߫[߁].

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐߖߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߋߣߌ߫ ߖߌ߬ߙߐߡ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߐߖߎ ߦߋ߫ ߤߎߜߍߣߏߕ ߟߋ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߟߊ߫ ߣߌߡߊߣߐ߮ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߏ߫ ߕߌߡߏߕߌ߫ ߖߌ߬ߙߐߡ (ߖߌ߬ߙߐߡ ߞߘߐ)߸ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߥߊߌߜ߭ߕ ߕߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߁߆߈߈ ߠߊ߫. ߏ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߰-ߞߎߘߊ߫ ߁߇߀߉ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߐ߰ (ߞߐ߬ߞߐ) ߟߊ߬ߘߊ߲ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߦߊ (monopole) ߘߐ߫ ߦߋ߲߬. ߊ߬ ߛߋ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߊߓߌߜ߭ߍߟ ߙߌߗ ߝߘߎ߫ ߁߇߀߉ ߟߊ߫߸ ߣߌߞߏߟߊߛ ߙߌߗ ߣߌ߫ ߊߓߌߜ߭ߍߟ ߜ߭ߑߙ߭ߌ߲ ߠߎ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫߸ ߥߍ߲ߤߊ߲ߡ, ߋߛߍߞߛ߸ ߡߛߊߛ߭ߎߛߍߕߛ. ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߘߐߙߑߗߍߛߑߕߊ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߣߐ߫߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߍ߫ ߥߊ߲ߌߘߤߊߡ߸ ߞߐߣߍߞߑߕߌߞߐߕ߸ ߁߇߁߃ ߟߊ߫. ߕߌߡߏߕߌ߫ ߖߌ߬ߙߐߡ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߥߐߟߌ߲ߜ߭ߑߝߐߙߘ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐߣߍߞߑߕߌߞߐߕ ߞߋߟߋ߲ ߘߐ߫ ߁߇߁߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߵߊ߬ߟߋ߬ ߛߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߣߐ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߃, ߁߇߅߀ ߟߊ߫.

ߘߋߣߌߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߙߐߡ ߡߊ߲ߛߌߦߐ߲߸ ߟߋߏߣߊߙߘ ߖߌ߬ߙߐߡ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߡߊߞߍߦߙߐ߫ ߞߘߐ߫߸ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ߸ ߁߈߇߈ ߝߊ߲߭ߝߍ߬. ߓߏ߲ ߣߌ߲߬ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߁߈߅߉ ߣߌ߫ ߁߈߆߅ ߟߋ߬ ߕߍ߫.


ߖߋ߬ߣߌ߫ ߖߌ߬ߙߐߡ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߈߅߄ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߉ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߙߐߗߍߛߑߕߊ߬ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߣߌߦߥ ߦߐߙߞ. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ ߗߍ߬ ߟߋߏߣߊߙߘ ߖߌ߬ߙߐߡ (߁߈߁߇-߁߈߉߁) ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ ߞߑߟߊߙߌߛߊ߫ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߑߟߙߊ߫ ߤߐߟ (߁߈߂߅-߁߉߉߅) ߟߎ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߟߏ߯ߟߎ ߟߎ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߡߊ߬ߡߛߏ߫ ߓߊߟߏߣߍ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߑߟߙߊ߫ (߁߈߅߁-߁߉߃߅) ߣߌ߫ ߟߋߏߣߌ߫ (߁߈߅߉-߁߉߄߃). ߟߋߏߣߊߙߘ ߖߌ߬ߙߐߡ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߡߣߌ߫ ߤߏߞ ߝߣߊ߫ ߝߊ߬ ߘߌ߫ (߁߈߅߁-߁߉߂߉)߸ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ߫ ߡߛߏ ߘߏ߫. ߖߋߣߌ߫ ߕߐ߮ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߛߏߔߙߊߣߏ߫ ߛߎߥߍߘߌߞߊ ߖߋߣߌ߫ ߟߍ߲ߘ߸ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߘߌߦߊߢߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߡߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߖߋߣߌ߫ ߓߋ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߌߙߐߞߌߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߕߣߐ߬ ߛߎ߰ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߋߣߌ߫ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ ߓߍ߯ ߢߍ߫. ߊ߬ ߝߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߛߊ߲߬ ߓߋߝߑߜ߭ߋߕ߸ ߝߐߙߑߘߊߤߡ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߥߍߛߕߑߗߌߛߑߕߊ߫ ߞߐ߲ߕߋ߬ (ߓߌ߬ ߓߑߙߐ߲ߞߛ)߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߜߛߊ߬ ߞߍ߫ ߞߣߍ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߞߏ߫ ߘ߭ߍ߬ ߖߌ߬ߙߐߡ ߔߊߙߞ ߙߋߛߕߑߙߊߞ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߕߴߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߏ߲߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߖߋߣߌ߫ ߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߛߏ߭ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߝߊ߬ ߓߘߊ߫ ߥߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߗߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߫: ߙߊ߲ߘߐߟߝ ߗߐߗߌߟ.

ߊ߬ ߡߊߦߋߙߋ߲߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋ߲߰ߧߊ ߞߏߛߐ߲߬ — ߢߊߓߐߒߝߍߟߊ ߘߏ߫ ߞߏ߫ ߋߘߑߜ߭ߊߙ ߝ߭ߍ߲ߛߊ߲߫ ߘߴߊߓߍߙߑߣߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߊ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߏߟߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߏ߬ߛߏ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊߡߎߣߎ߲ߧߊ ߘߐ߫ — ߟߋߘߌ߫ ߙߊ߲ߘߐߟߝ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߥߎ߬ߣߎ߲߬ߥߎ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߘߙߎ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߥߍ߬ߢߍ߲ ߘߏ߫ ߕߍ߰ ߊ߬ ߓߟߏߞߊ߲ ߠߊ߫ ߞߴߊ߬ ߝߊ߲߭ ߦߴߏ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ߜߊߙߊ߲ߜߊߙߊ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫. ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߥߊ߫ ߢߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߍ߬ߢߍ߲ ߕߋ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߥߍ߬ߢߍ߲߬ ߞߴߏ߬ ߟߊ߫߸ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲߫ ߗߐߗߌߟ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߊ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߗ߭ߌߓߑߟߍߙ ߞߊ߬ ߥߎ߬ߣߎ߲߬ߥߎ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

ߝߘߎ ߣߌ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߙߐߡ ߟߊ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬: ߖߋߣߌ߫ (߁߈߅߄-߁߉߂߁), ߞߑߟߙߊ߫ (߁߈߅߁-߁߉߃߅), ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߋߏߣߌ߫ (߁߈߅߉-߁߉߄߃)
ߖߋߣߌ߫ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬
ߟߐߙߘ ߣߌ߫ ߟߋߘߌ ߙߊ߲ߘߐߟߝ (ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߓߍߡߊ ߦߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲߫ ߗߐߗߌߟ ߟߊ߫) ߔߊ߬ߙߌ߬߸ (߁߈߇߄), ߖߌ߬ߐߙߖ ߔߋߣߊߓߍߙߕ ߓߟߏ߫


ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߥߛߎ߬ߖߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߡߏ߬ߛߏ߫ ߗߋ߲߰ߓߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߖߋߣߌ߫ ߖߌ߬ߙߐߡ ߝߘߎ߫ ߘߊ߫ ߁߈߇߄ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߁߅ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߊ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬߸ ߟߐߙߘ ߙߊ߲ߘߐߟߝ ߛߑߔߍ߲ߛߊ ߗߐߗߌߟ ߡߊ߬ (߁߈߄߉-߁߈߉߅), ߖߐ߲߭ߣ ߛߑߔߍ߲ߛߊ ߗߐߗߌߟ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߃߲߸ߡߊߙߌߓߙߐߜ߭ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ. ߒ߬ߓߊ߬ ߝߘߎ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋߘߌ ߙߊ߲ߘߐߟߝ ߗߐߗߌߟ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߏߝߐ߫ ߘߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߟߋߘߌ ߙߊ߲ߘߐߟߝ.

ߗߐߗߌߟ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬: ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲߫ ߗߐߗߌߟ (߁߈߇߄-߁߉߆߅)߸ ߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߛߋߦߌ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߝߘߎ߫ ߛߘߌ ߞߐߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߭ߣ ߗߐߗߌߟ (߁߈߈߀-߁߉߄߇)߸ ߖߋߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߛߏ ߞߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߏ߬ ߝߊ߬ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߋߝ߭ߌߟߌ߲ «ߛߑߕߊߙ» ߓߐߛߑߞߊߥߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߟߋߘߌ ߙߊ߲ߘߐߟߝ ߞߊ߬ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ ߗߊߙߑߟߌߛ ߊ߲ߘߙߌߛ ߞߍ߲ߛߑߞߌ߫ ߣߌ߫ ߜ߭ߊߟ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߍߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߋߘߎߥߊߙߘ ߇߲.

ߖߋߣߌ ߗߐߗߌߟ ߡߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߛߌ߫ ߢߵߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐߙߐ߲߫߸ ߦߏ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߖߏ߮ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߘߋ߲ߠߊߡߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߦߏ߫ ߋߝ߭ߊߙߍߛ, ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߌߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲߫ ߢߍ߫. ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߣߊ߫ ߘߌߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߢߍ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߗߋߛߓߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߓߍ߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊߟߏ߫ ߟߊ߫ ߞߊߙߊ߲ (ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߟߏ ߣߌ߫ ߟߊߦߌߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬) ߘߊߞߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߍ ߜߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫. ߕߏ߫ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲߫ ߞߎ߲߬ߡߊߞߘߎ߬ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߊ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߯ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ߫ ߟߊߣߌߥߌ߬ߟߌ: ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߛߏ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߵߊ߬ ߣߦߊ ߞߊ߲߬.

ߓߊߏ߬ ߡߐ߰ߓߊ߬ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߘߍ߰ߜߍ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߖߋߣߌ߫ ߜߟߌߦߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߘߍ߭ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߕߐ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߖߊ߬ߙߌ߬ߒߕߋ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߣߌ߫ ߤߊߞߟߌ߫ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߘߐ߫. ߘߊߣߋߡߊߙߞ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ߫ ߊߟߋߞߑߛߊ߲ߘߙߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊ߫߸ ߖߋߣߌ߫ ߣߴߊ߬ ߗߍ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߋߘߎߥߊߙߘ ߇߲߸ ߊ߬ ߡߴߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫߸ ߟߋߘߌ ߙߊ߲ߘߐߟߝ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߜߍ߲߬ ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߗߍ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߊߡߌߣߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߘߐ߫ ߞߐ ߟߊ߫.

߁߉߀߉ ߟߊ߫߸ ߊߡߍߙߞߌߞߊ߫ ߓߙߊߘߐߦߊ߫ ߞߎ߲ߕߌ߯ ߗߊߙߑߟߌߛ ߝߑߙߐߤߑߡߊ߲ߣ ߜ߭ߌߍߟߑߜ߭ߐߘ ߕߋߦߊߕߙߌ ߗߋߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߟߏ߬ߟߌ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߤߌߛ ߓߊߙߐߥߍߘ ߔߑߟߐߡߛ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋߘߌ߫ ߙߊ߲ߘߐߟߝ ߓߟߏ߫.

ߖߋߣߌ ߗߐߗߌߟ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߸ ߤߊ߲߬ߙߌ ߝ߭ߊ߲߫ ߘߍߙ ߥߋߦߘ (߁߈߃߈-߁߉߂߄) ߓߟߏ߫
ߟߋߘߌ ߖߋߣߌ ߛߑߔߍ߲ߛߊ ߗߐߗߌߟ ߁߈߈߀ ߝߊ߲߭ߝߍ߬
ߟߋߘߌ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߁߈߈߅ ߝߊ߲߭ߝߍ߬
ߖߋߣߌ ߛߑߔߍ߲ߛߊ ߗߐߗߌߟ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߁߈߈߉ ߟߊ߫
ߟߋߘߌ ߗߐߗߌߟ ߦߋ߫ ߟߋߘߌ ߞߐߙߑߣߋߟߊ߫ ߓߘߊ߸ ߓߊߙߐߣ ߥߌ߲ߓߐߙߣ ߁߈߉߂ ߟߊ߫.

ߝߘߎ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߀߀ ߟߊ߫߸ ߙߊ߲ߘߐߟߝ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߛߊ߲߬ ߅߀ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߝߘߎ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߐߙߖ ߞߐߙߣߑߥߐߟߌߛ ߥߍߛߕ (߁߈߇߄-߁߉߅߁) ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߍߡߌߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߑߞߐߕߛ ߜ߭ߎ߬ߊߙߘߛ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߟߐ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߞߛߊ߬ߓߌ߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߞߛߌ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߖߐ߰ߣߍ߲ ߛߙߊ߬ ߓߏߍߙ ߞߟߍ ߛߋ߲߭ߝߍ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߘ߭ߍ߬ ߙߌ߬ߡߊߌߣߌߛߍ߲ߛߋߛ ߐ߬ߝ ߟߋߘߌ ߙߊ߲ߘߐߟߝ ߗߐߗߌߟ ߛߓߍߦߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߕߊ߯ ߊ߬ ߗߍ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߁߉߁߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߁߃ ߟߊ߫. ߞߐߙߣߑߥߐߟߌߛ ߥߍߛߕ ߞߊ߬ ߔߊ߬ߕߙߌߞ ߞߊ߲ߡߔߑߓߍߟ ߝߘߎ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯ ߡߛߏ߬ ߝߊߘߌ߲ (actrice) ߘߏ߫. ߖߋߣߌ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߞߐߙߣߑߥߐߟߌߛ ߥߍߛߕ ߛߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߟߋߘߌ߫ ߙߊ߲ߘߐߟߝ ߗߐߗߌߟ ߛߌ ߟߊߡߌ߬ߣߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߜߍ ߘߐ߫.

߁߉߁߈ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߁߭ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎ߫ ߞߏ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߛߘߌ߬ ߡߐ߲ߕߊߜ߭ߏ߫ ߝߌߔߍ߲߫ ߔߐߙߗ (߁߈߇߇-߁߉߆߄) ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯ ߛߝ߭ߌߟ ߛߍ߯ߙߝ߭ߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߌߗ߭ߍߙߌߦߊ߫. ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߔߐߙߗ ߓߙߐߕߐ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߗߋߘߊ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ ߡߊߝߍߣߍ߲߫.

ߖߋߣߌ߫ ߙߊ߲ߘߐߟߝ ߛߑߔߍ߲ߛߊ ߗߐߗߌߟ ߛߊ߬ߙߌ - ߛߍ߲ߕ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߞߣߍ ߞߊ߲߬.

ߛߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߂߁ ߠߊ߫߸ ߖߋߣߌ߫ ߣߡߊ߫ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߦߟߍ߬ߟߊ߲ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߴߊ߬ ߕߋߙߌ ߘߏ߫ ߓߘߊ. ߖߋ߬ߟߌ߫ ߛߎ \ ߟߊ߬ߝߊ (gangrène) ߘߏ߲߬ ߘߴߏ߬ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ ߝߙߋߞߋ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲ ߕߎ߲߬ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߍ߰ ߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߎߡߋߙߋ߲ߞߘߎ ߘߎ߰ߟߊ߫. ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߆߇ ߡߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߐ߬ߒߡߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߕߍ߰ߟߌ ߏ߬ ߛߋ߲߭ߝߍ߬.

ߊ߬ ߓߙߌ߬ ߘߴߊ߬ ߗߍ߬ ߝߟߐ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߛߍ߲ߕ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߘߋ߬ ߓߑߟߊߘߐ߲߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߏ (ߞߊߓߙߎߟߏ) ߘߐ߫.

ߗߍ߯ߕߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߖߋߣߌ ߗߐߗߌߟ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏߞߑߕߊߌ ߡߣߊߕߊ߲ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߡߌ߲߬ߝߋ߲߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߡߊߞߟߌ߫ ߡߌ߲߬ߓߏ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߛߊߡߎߍߟ ߖߏߣߍߛ ߕߌߟߑߘߍ߲߫ ߠߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߞߍ߫ ߁߈߇߄ ߠߊ߫. ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߝߊ߲߭ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߏߦߌ߫.

ߓߌ߫.ߓߌ߫.ߛߌ (BBC) ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߖߋߣߌ߫ ߞߊ߲߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߢߊ߬ߝߐ߬ߟߌ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߟߌ ߙߋߡߌߞ ߓߟߏ߫ ߖߊ߬ߘߊ ߥߐ߲߬ߛߙߐ ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߟߍ (ߝߟߌߡߎ߲) ߘߐ߫߸ ߊ߲ߣ ߓߊ߲ߞߙߐߝߕ ߓߍ߲߬ߘߐ ߏ߬ ߘߐ߲ߘߐ ߊ߬ ߡߊ߬

ߖߋߣߌ ߗߐߗߌߟ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߓߍߦߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߦߋ߫. ߊ߬ ߞߏߝߐ߫ ߘߊ߫ ߋߘߌߕ ߥߊߙߑߕߐ߲߫ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߝߐ߫ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߘ߭ߍ߬ ߓߎߞߊ߯ߣߊߛ߸ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߟߊ߫. ߟߊߌߖ߭ߌ ߍߟߡߛߑߥߐߙߕߝ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߛߓߍߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߖߘߍ߬ߝߐ: ߘ߭ߍ߬ ߙߌ߬ߡߊߌߣߌߛߍ߲ߛߋߛ ߐ߬ߝ ߟߋߘߌ ߙߊ߲ߘߐߟߝ ߗߐߗߌߟ߸ ߓߊ߰ߌ߫ Mrs. ߖߌ߬ߐߙߖ ߞߐߙߣߑߥߐߟߌߛ-ߥߍߛߕ߸ ߟߐ߲ߘߐ߲߬߸ ߋߘߎߥߊߙߘ ߊߙߑߣߐߟߘ߸ ߁߉߀߈, ߞߐߜߍ߫ ߃߇߂.
 • ߟߊ߯ߌߝ ߐ߬ߝ ߟߋߘߌ ߙߊ߲ߘߐߟߝ ߗߐߗߌߟ. ߟߐ߲ߘߐ߲߬߸ ߤߐߕߑߗߌ߲ߛߐ߲߬߸ ߁߉߆߉, ߞߐߜߍ߫ ߃߇߀. (ߛߓߍߟߌ߫ ߡߛߊߦߌ߸ ߖߋߣߌ: ߘ߭ߍ߬ ߡߐߘߊ ߐ߬ߝ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲߫ ߗߐߗߌߟ. ߡߍߘߛߑߕߏߣ߸ ߖߌ߬ߐߙߖ ߡߊ߲ߣ߸ ߁߉߉߂).
 • ߙߊߟߝ ߖߌ߭. ߡߊߙߑߕߍ߲߫߸ ߘ߭ߍ߬ ߟߊ߯ߌߝ ߐ߬ߝ ߟߋߘߌ ߙߊ߲ߘߐߟߝ ߗߐߗߌߟ: (߁) ߘ߭ߍ߬ ߙߏߡߊ߲ߕߌߞ ߦߌߍ߯ߙߛ߸ ߁߈߅߄-߁߈߉߅. (߂) ߘ߭ߍ߬ ߘߑߙߡߊߕߌߞߛ ߦߌߍ߯ߙߛ߸ ߁߈߉߅-߁߉߂߁. ߝ߭ߏߟߡ ߂߲߸ ߟߐ߲ߘߐ߲߬߸ ߋߘߌߛ߭ߐ߲ ߞߊߛߍߟ߸ ߁߉߆߉-߁߉߇߁, ߞߐߜߍ߫ ߃߃߅ & ߃߈߄: (ISBN 978-0-304-93430-0)
 • ߊ߲ߣ ߛߋߓߊ߫߸ ߊ߬ߡߙߍߞߊ߲߫ ߖߋߣߌ߫: the The Remarkable Life of lady Randolph Churchill, new York, Editions W. W. Norton & Company, 17 November 2007, 416 p: (ISBN 978-0-393-05772-0)
 • Antoine Capet, Churchill : lLe Dictionnaire, Paris : , Perrin, 2018 864 p, Rubrique Lady Randolph : p. 27-28

ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫:

 • Lady Randolph Churchill, ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ߫ ߞߐߡߐ߲ߛ ߞߊ߲߬

ߞߎߡߘߊ ߦߋ߫ ߔߘߋߞߎ߫ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • Leonard Jerome
 • Randolph Churchill
 • Winston Churchill

ߞߐߞߊ߲߫ ߛߘߌߜߋ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 • ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߫: National portrait Gallery, London
 • ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߣߌ߫ ߛߋߓߊ߫ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎߟߌ߸ «American Jennie» ߛߓߍߦߟߊ.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 1. [߁] this article was translated from french Wikipedia