ߡߌߞߊߦߌߟߏߝ߭ߌߞ ߡߟߏߕߏߝ߭

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߝߌߦߊߗߋߛߑߟߊߝ߭ ߡߌߞߊߌߟߏߝ߭ߌߞ ߡߟߏߕߏߝ߭ (ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ ߘߐ߫: ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߈߉߀ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߅ (ߜ߭ߙߋߜ߭ߏߙߌ ߛߊ߲߬ߥߟߊ ߘߐ߫: ߁߈߉߀ ߕߙߊߓߊ ߉)Вячеслав Михайлович Молотов߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߈߆ ߣߍߣߍߓߊ ߈) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ ߕߍߓߊ߯ߦߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߛ.ߘ.ߞ.ߘ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߁߉߃߀ ߣߌ߫ ߁߉߄߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߄߉ ߟߊ߫߸ ߔߏ߬ߟߌߓߎ߬ߙߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߁߉߂߆ ߣߌ߫ ߁߉߅߇ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߏߛߍߝ ߛߑߕߊߟߌߣ ߠߊ߫ ߓߘߊ߫ ߗߍ ߘߌ߫[߁].

ߝ߭ߑߦߊߗߌߛߑߟߊߝ߭ ߡߟߏߕߏߝ߭
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭, ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Вячеслав Михайлович Молотов, Вячеслав Михайлович Скрябин ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Vyacheslav ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌSkryabin, Molotov ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Patronym or matronym for this personMikhailovich ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߅ ߞߏ߲ߞߏߜߍ 1890, ߉ ߕߙߊߓߊ 1890 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊSovetsk ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߈ ߣߍߣߍߓߊ 1986 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊMoscow ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߛߎ߲ߞߎ߲ ߛߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭Alzheimer's disease ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎNovodevichy Cemetery ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊPolina Zhemchuzhina ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, ߕߍߓߊ߯ߦߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Field of workߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ, diplomacy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊSaint Petersburg Polytechnic Institute ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߭ߙߊ ߘߌߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊCommunist Party of the Soviet Union, Russian Social Democratic Labour Party (bolshevik) ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߡߊ߰ߙߌ߬ߒߕߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߢߐ߲߯ߞߐߕߟߋ߬ߓߐ ߞߟߊߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ ߓߊ߯ߙߊMolotov–Ribbentrop Pact, Molotov–Ribbentrop Pact negotiations, Secret Additional Protocol to the Molotov–Ribbentrop Pact ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Academy of Sciences of the USSR, Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, All-Union Society of Old Bolsheviks ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ߣߐߓߍߟ ߖߐ߮ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ ߞߙߎߞߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߴߊ߬ ߜߍ߲ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߐ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߛߑߕߊߟߌߣ ߝߊߘߌ ߘߐ߫.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߟߏߕߏߝ߭ ߁߉߁߇ ߝߊ߲߭ߝߍ߬

ߝߏߣߌ߲ߞߋߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߟߏߕߏߝ߭ ߣߌ߫ ߕߑߖ߭߭߭߭ߍߙߑߛ߭߭ߍ߲߲ߛߑߞߌ߫߸ ߞߙߍߡߑߟߍ߲
ߝ߭ߙߏߛ߭ߌߟߏߝ߭߸ ߞߜ߭߭߭߭ߊߣߏߝ߭߭ߌߗ߸ ߞߏߛߊߙߍߝ߭߭߸ ߡߟߏߕߏߝ߭ ߁߉߃߂

ߝ߭ߌߦߊߗߋߛߑߟߊߝ߭ ߡߟߏߕߏߝ߭ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߎߞߊߙߑߞߊ߫ (ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏߝ߭ߋߕߌߛߞ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬) ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫߸ ߝ߭ߌߦߊߗߋߛߑߟߊߝ߭ ߡߌߞߊߌߟߏߝ߭ߌߞ ߛߑߞߙߌߦߊߓߌߣ (Вячесла́в Миха́йлович Скря́бин) ߕߐ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜ߭ߌߡߑߣߊߛߌߦߎߡ (ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ) ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߘߐ߫ (POSDR) ߡߟߏߕߏߝ߭ ߛߌ ߘߌ߫ (ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ ߘߐ߫: (молот)߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߛߌ ߛߑߞߙߌߦߊߓߌߣ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߛߍ߲ߕ ߔߌߕߍߛߑߓߎߙߜ߭ ߛߋ߲ߞߏߟߊߥߙߍ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߁߉߁߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߞߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߁߆ ߟߊ߫. ߁߉߁߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߔߙߊߝ߭ߑߘߊ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߑߕߊߟߌߣ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߌ߬ߦߵߊ߬ ߓߘߊ߸ ߦߊ߬ߣߴߏ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߕߍ߫ ߛߌߓߋߙߌ߫ ߥߎߟߊ ߞߣߐ߫.

ߊ߬ ߟߊߦߍ߬ߟߍ ߔߞߎߛ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߁߇ ߟߊ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߟߍߞߑߛߊ߲ߘߙߌ߫ ߛ߭ߑߟߌߦߊߔߣߌߞߐߝ߭ ߝߍ߬ ߁߉߁߇ ߟߊ߫߸ ߓߏߟߑߛ߭ߋߝ߭ߌߞ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߔߋߕߙߏߜ߭ߙߊߘ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߥߟߌ߬ ߕߎߡߊ. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋߣߌ߲ߣ ߦߋ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߘߐ߫ ߛߑߥߌߛ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߝߊ߫ ߟߋߣߌ߲ߣ ߠߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߡߌߘߢߊ ߝߍ߬߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߘߓߌ ߘߐ߫. ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߟߌ ߞߙߎߘߊ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߣߏߡߊ߲ߞߑߟߊߕߎߙߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߂߁ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߭ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߔߏ߬ߟߌߓߎ߬ߙߏ ߘߐ߫: ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߟߌ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߘߊ߫ ߟߋߣߌߣ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߌ߲߬ ߞߏ߫ «ߛߓߍߘߊߞߊ߲ߞߋ ߡߐ߰ ߦߏߙߏ߲ߣߍ߲ ߟߐ߬ߘߎ߰ߝߊ߬ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫» (bureaucratisme scandaleux et totalement inepte) ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߑߙߏߕߛߞ. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߓߍ߯ ߞߴߊ߬ ߡߊߝߏ߬ߦߌ ߟߋ߬ ߟߴߊ߬ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߛߑߕߊߟߌߣ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫. ߡߟߏߕߏߝ߭ ߟߊ߫ ߦߏߙߏ߲ߠߌ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߝߘߎߡߊ߫ ߔߏߟߌߣߊ߫ ߖߌߡߑߗߎߖߌߣߊ߫ ߦߙߊ߬ߞߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ «ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊߘߏߦߊ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫» 1939 ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߋ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߝߋ߲ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߔߏߟߌߣߊ߫ ߜߍ߲߫ ߘߊ߫ ߘߍ߬ߘߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫ ߁߉߄߈ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫ «ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߖߊ߲߬ߝߊ߫»: ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߟߊ߫ ߞߎߛߑߕߣߊߌ߫߸ ߞߖ߭ߊߞߛߑߕߊ߲߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߁߉߅߃ ߟߊ߫ ߓߋߙߌߦߊ߫ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫. ߁߉߃߀ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߁߉߸ ߛߑߕߊߟߌߣ ߟߊ߫ ߓߊ߱ߙߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ «ߛߏߝ߭ߑߣߊߙߑߞߐߡ ߞߊ߲ߕߌ߮» ߘߌ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߍ߬ߘߊ ߓߟߏ߫ ߸ ߤߊߡߊ߲߫ ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߸ ߊ߬ ߡߍ߲߫ ߘߊ߫ ߗߋߘߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߁߉߄߁ ߘߓߊ߬ߕߊ߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߍ߬ߘߊ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߃߅ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߑߕߊߟߌߣ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߮ ߡߐ߰ ߟߏ߯ߟߎ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߟߖ߭ߊߙ ߞߜ߭ߊߣߏߝ߭ߌߗ߸ ߣߌߞߏߟߊ ߟߋߖߐߝ߭߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߑߟߌߡߊ߲ߕ ߝ߭ߙߏߗߌߟߏߝ߭߸ ߡߐ߰ ߟߏ߯ߟߎ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߡߙߌߘߐ ߓߍ߯ ߘߐߢߌߡߌ߲߫ ߠߊ߫ ߛߑߕߊߟߌߣ ߝߍ߬. ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߎߟߊߞߌߦߊ ߓߟߏߞߊ߬ ߁߉߃߀-߁߉߃߃ ߟߎ߬ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߡߊ߫ ߕߎ߲߬ߞߎߙߎ߲߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߎߞߙߍߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߑߕߊߟߌߣ ߓߘߍߓߘߍߟߌ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ «ߞߵߊ߬ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ߫ ߘߐߦߏߙߏ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬»: ߒ߬ߓߊ߬ ߛߑߕߊߟߌߣ ߞߵߊ߬ ߦߟߌߣߐ ߕߏ߫ ߘߊߞߎ߲ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߗߋߛߓߍ ߗߋ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ «ߒ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲ ߒ ߠߊ߫ ߛߐߟߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߌ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬». ߦߌߟߡߊ: ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߣߍ߲. ߘߐ߬ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߁߉߃߇-߁߉߃߈ ߠߊ߫߸ ߡߟߏߕߏߝ߭ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߑߕߊߟߌߣ ߠߊ߫ ߛߓߍߘߊ ߟߊ߫ ߞߑߙߍߡߑߟߍ߲ ߠߊ߫ ߛߐ߲߬߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߌߞߏߟߊߌ߫ ߟߋߗ߭ߐߝ߭ ߝߣߊ߫ ߢߍ߫. ߊ߬ ߡߊ߫ ߘߏ߲߰ ߝߋߎ߫ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߓߊߓߐߒߡߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߆߈߀ ߀߀߀ ߠߎ߫ ߝߊ߰ ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߯ ߗߡߊ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߊߕߊ߯ ߜ߭ߎߟߊߜ߭ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ ߦߋ߫ ߛߑߕߊߟߌߣ ߕߊ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬ ߡߐ߰ ߟߊߥߛߎߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߞߊ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫. ߡߟߏߕߏߝ߭ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߇߀ ߟߊ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߝߋ߬ߟߌߞߛ ߗߎߦߍߝ߭ ߓߟߏ߫߸ ߡߟߏߕߏߝ߭ ߞߵߊ߬ ߢߊߝߐ߫ ߤߊߟߴߊ߬ ߡߊ߫ ߘߊߘߐߞߍ߫ ߜߊ߲߯ߛߊ߲߫: ߛߑߕߊߟߌߣ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊߓߐߒߡߊߟߌ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߟߊ߬ ߓߊߖߎߡߊ ߘߌ߫߸ ߊ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߞߟߊߓߎ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫߸ ߒߠߋ ߕߎ߲߬ ߞߎ߲߬ߞߍ߲ߘߍ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߒ ߧߋ߫ ߛߐ߲߬ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߲߬ߘߐ ߟߎ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬. ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߔߏ߬ߟߌߓߎ߬ߙߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߥߙߍߓߊ ߛߊ߲ߞߎ߲ߠߌ߲ ߖߡߊ߬ߙߌ ߘߌ ߘߐ߫. ߡߟߏߕߏߝ߭ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߃߉ ߣߌ߫ ߁߉߄߉ ߕߍ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߣߌ߫ ߗ߭ߍߙߑߡߊߣߌ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߁߉߃߉ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߁߉߄߀ ߕߙߊߓߊ ߅ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ (ߟߊߝ߭ߑߙߍ߲ߕߌ ߓߋߙߌߦߊ߫) ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߦߏ߫ ߔߏ߬ߟߌߓߎ߬ߙߏ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߔߏߟߐ߲ߢ ߞߍ߬ߟߍ ߥߛߎߘߋ߲ ߥߊ߮ ߛߊ߲ߞߎ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊߕߘߍ߬ߕߍ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ߥߣߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊߕߌ߲ߣ ߟߊ߲ߝߊ߲ߠߌ߲ (ߡߛߊߞߙ) ߕߐ߮ ߡߊ߬.

ߡߟߏߕߏߝ߭ ߣߌ߫ ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߡߟߏߕߏߝ߭-ߙߌߓߍ߲ߕߙߏߔ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߕߎߡߊ.

ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߟߏߕߏߝ߭ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߞߟߊ߬ߥߟߎ ߟߋ߬ ߢߊ߬ ߛߑߕߊߟߌߣ ߢߍ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫: ߊ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߍߙߑߡߊߣߌ߫ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߟߏߕߏߝ߭ ߙߌߓߍ߲ߕߑߙߏߔ ߓߍ߲߬ߘߐ ߕߐ߮ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬. ߓߍ߲߬ߘߐ ߓߟߏߕߍ߰ߣߍ߲ ߁߉߄߁ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߂߸ ߛߑߕߊߟߌߣ ߞߊ߬ ߡߟߏߕߏߝ߭ ߟߋ߬ ߟߊߢߎ߲߫ ߏ߬ ߢߊߝߐ ߟߊ߫ ߥߎߢߊ߲ߓߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲߫ ߕߋ-߃߄ ߟߊߘߊ߲ߠߌ߲ ߜߟߊ߬ߟߊߛߌ߰ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߓߊ߫ ߢߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߛߌ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߞߐߝߍ߬. ߛߑߕߊߟߌߣ ߞߍߣߍ߲ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߕߌߝߏߘߏ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߡߟߏߕߏߝ߭ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߕߊ߫ ߝߕߌߝߏߘߏ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߜߋ߬ߟߎ߲߬. ߓߊߏ߬ ߛߑߕߊߟߌߣ ߕߴߛߋ߫ ߊ߬ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߟߏߕߏߝ߭ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߣߌ߫ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߘߐ߬ߛߘߊ߬ߟߌ (négocier) ߟߊ߫. ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߑߕߊߟߌߣ ߝߍ߬ ߦߊߟߑߕߊ߫߸ ߕߤߋߙߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߏߕߛߑߘߊߡ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘ.ߘ.ߛ.ߞ (URSS) ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߡ.ߟ.ߛ ߜߘߌ ߛߌ߱ ߘߐ߫. ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߕߍߣߍ߲ߘߋ߲߫ / ߓߏߙߌ߲ߘߋ߲ ߝ߭ߊߛߟߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߥߛߎߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߍ߬ ߘߋ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߫ ߕߏ߬ߟߌ߬ߡߊ߬ߛߌ߮ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ (otage) ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߠߊ߫߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߢߍߕߊ߮ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߝߊ߬ߟߋ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ ߡߊ߬. ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫߸ ߣߌ߫ ߝߍ߲ߟߊ߲ߘߌ߬ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߞߏߞߑߕߊߌߟ ߡߟߏߕߏߝ߭ ߡߵߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߝߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߟߐ߬ ߟߊ߫.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߡߊ߬ߖߌ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߟߏߕߏߝ߭ ߣߌ߫ ߖߏߛߍߝ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ ߁߉߃߂ ߟߊ߫

ߛߑߕߊߟߌߣ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߁߉߆߃ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫߸ ߡߟߏߕߏߝ߭ ߟߊߢߎ߲߫ ߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߞߏߕߌ߮ߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߊ߫. ߜߊ߬ߙߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߎߛߑߞߎ߫ ߁߉߅߃ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߁߂߸ ߁߃߸ ߁߄ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߘߐ߬ߛߙߋ ߡߍ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߉߀ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߡߊߙߞ ߟߊߖ߭ߊ߯ߙ ߣߌ߫ ߜ߭ߋߐߙߑߜ߭ߎߌ߫ ߡߊߟߍ߲ߞߐߝ߭ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߛߑߕߊߟߌߣ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߞߴߏ߬ ߞߊ߬ PCUS ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߝߟߐ߫ ߣߌ߫ ߣߞߌߕߊ߫ ߞߑߙߎߗߑߗߋߝ߭ ߟߎ߫ ߞߐߘߌ߯ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߋߝ߭ߌߦߋ ߝߙߍߕߍ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߁߉߅߃ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫. ߋߙߐߔߎ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߞߙߎߞߊ߫ ߁߉ ߟߎ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߣߊߓߊ߮ ߘߌ߫. ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ «ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߞߘߐ߬ߞߍ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߝߐ߫» ߗ߭ߊߞ ߘߎߞߑߟߐߛ ߡߊ߬߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ ߞߙߎߞߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߌߋߕߑߙߏ ߛߋߛ߭ߊ߫߸ ߌߕߊߟߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ ߞߙߎߞߊ ߘߐ߫߸ ߝߙߍߕߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߡߊߓߎ߬ߢߊ߬ߣߍ߲ ߝ.ߝ.ߞ ߣߌ߫ ߌ.ߝ.ߞ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛ.ߘ.ߝ.ߘ (URSS) ߘߐ߫ «ߝߍ߭ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߛߌ߲߬ߘߊ ߞߍߞߌߦߊ ߘߐ߫»߸ «ߟߋ߬ߣߌ߲߬ߣߌ߲߬ߦߊ ߟߐ߲ߕߊ ߡߟߊ»߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ «ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߝߛߊ ߛߍ߬ߣߍ»߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߕߎ߬ߙߎ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߊߞߎߘߦߊ߫. ߏ߬ ߞߐ ߝߍ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ߞߊ߲߫ ߣߞߌߕߊ߫ ߞߑߙߎߗߑߗߋߝ߭ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߖߏ߰ߓߏ߬ߖߊ߰ߓߊ߬ߟߌ߫ ߟߊߣߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߯ߛߊ߯ ߛߑߕߊߟߌߣ ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߝߍ߬ ߦߏ߫ ߟߖ߭ߊߙߌ߫ ߞߜ߭ߊߣߏߝ߭ߌߗ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߞߏ߫ «ߞߑߙߎߗߑߗߋߝ߭ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲». ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߞߐ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߫ ߁߉߅߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߜߍ߲߫ ߘߊ߫ ߔߏ߬ߟߌߓߎ߳ߙߏ ߘߐ߫ (ߞߵߊ߬ ߞߟߌ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߍ߬ߘߊ ߔߙߋߛߌߘߌߦߎ߲ߡ ߘߌ߫). ߞߑߙߎߗߑߗߋߝ߭ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߘߌ߫ ߡߏ߲ߜ߭ߏߟߌ߫ ߁߉߅߇ ߣߌ߫ ߁߉߆߀ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲߫ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߝߕߌ߫ ߜߟߐߡߌ߲ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ (ߝ.ߜ.ߡ.ߖ \ AIEA) ߟߊ߫ ߝ߭ߌߦߍߣ ߁߉߆߀ ߣߌ߫ ߁߉߆߁ ߕߍ߫. ߊ߬ ߜߍ߲߫ ߘߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ (URSS) ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ ߞߙߎߞߊ ߘߐ߫ ߘߐ߬ߖߏ߰ߓߏ߬ߖߊ߰ߓߊ߬ߟߌ߫ ߟߊߝߟߐ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ . ߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߘߐ߫ ߁߉߈߄ ߠߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߞߐߦߌߘߊߟߌ ߞߐ߫: ߡߟߏߕߏߝ߭ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ (ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߥߦߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߑߙߎߗߑߗߋߝ߭ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߖߊߛߏ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߈߆ ߣߍߣߍߓߊ ߈ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߉߆ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߣߝ߭ߏߘߌߦߏߝ߭ߗߌ߫ ߟߋ߬߸ ߡߎߛߑߞߎ߫.

ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߏ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߍߕߍ߮ ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߟߋ߬ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߦߊ߲߬ ߘߐߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲. ߊ߬ ߞߊ߬ ߔߏߟߌߣߊ ߖߋߡߑߗߎߖߌߣߊ߫ ߟߋ߬ ߝߘߎ߫߸ ߔߏߟߌߣߊ߫ ߟߊߥߛߎߣߍ߲ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߍߥߊ߫ ߗߋߛߓߍ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߊ߫ ߝߟߊߞߘߊ߫ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߕߙߐߝߍ߬߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߛߑߝ߭ߋߕߑߟߣߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߞߏߞߑߕߊߌߟ ߡߟߏߕߏߝ߭[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏߞߑߕߊߌߟ ߡߟߏߕߏߝ߭ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߍ߲ߟߊ߲ߘߌ߬ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߝߍ߲ߟߊ߲ߘߌ߬ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߓߟߏ߫ ߁߉߃߉ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬.

ߕߐ߮ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߟߏߕߏߝ߭ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߖߋ߬ߓߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߡߊ߫ ߝߏߘߏ߲߫ ߝߏ߬ߦߌ߬ ߝߍ߲ߟߊ߲ߘߌ߬߸ ߞߏ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߊߘߏ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߝߍ߲ߟߊ߲ߘߌߞߊ߫ ߞߐ߲ߞߐߕߐ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߫. ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߝߏߘߏ߲߫ ߞߎߘߊ ߘߏ߫߸ ߝߏߘߏ߲߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߝߍ߲ߟߊ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߡߟߏߕߏߝ߭ ߛߊߦߌ. ߔߐ߬ߙߑߕߐ߬ߜ߭ߊߟߌ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߟߏߕߏߝ߭ ߟߊ߫߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߏ߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߛߏߟߌ߲߫ ߓߊߛߊ߲߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߞߐ߫.

ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߟߏߕߏߝ߭ ߦߋ߫ ߔߏ߬ߟߌߓߎ߳ߙߏ ߟߊ߫ ߁߉߃߄ ߠߊ߫

ߡߟߏߕߏߝ߭ ߦߋ߫ ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߁߉߄߀ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߏߊߛ߭ߌߡ ߝ߭ߐ߲߫ ߙߌߓߍ߲ߕߑߙߏߔ ߞߐ߲߬ߘߐ߲ ߞߊ߲߬߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮.

ߔߍߙߡ ߛߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߎ߲ߞߎ߲ ߕ

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬