ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߙߊ߬ߕߊ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߙߊ߬ߕߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ

ߞߙߊ߬ߕߊ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߜߘߌߛߌ߰ ߘߊ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߠߊ߫ (ߊ߬ߟߎ߫ ߞߏߢߐ߲߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߓߊߘߏ߮ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫). ߞߵߊ߬ ߕߴߊ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߈߲ ߠߊ߫߸ ߞߙߊ߬ߕߊ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߛߏ߲߫ ߡߙߊ߬ (ߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߢߏ߯ߙߏ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߕߊ߫ ߓߌ߲߭ ߡߊ߬ߟߌ ߞߣߐ߫.

ߛߎ߲ߛߊ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ (߁߆߃߃-߁߆߅߀), ߢߊ߲߬ߜ߭ߟߏ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ߗߍ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߯ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߎ߲ߛߊ߲ߠߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߜߍ߲߭ ߕߍ߰߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߞߏߢߐ߲߯ ߜߘߋߜߘߋ ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߛߊ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߬ ߡߛߊ߬ߛߌ߫ ߝߊ߯ߡߊߓߏ߲ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰.

ߓߣߋߝߊߟߌ߫ (߁߇߁߀-߁߇߄߅) ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߊ߲߬ ߦߙߐ ߘߐߦߙߌߥߊ߫. ߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ߫ ߝߎߟߊ߫ ߞߙߐ߫ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ ߘߴߊ߬ߟߋ ߟߊ߫߸ ߓߌߕߐ߲߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߛߋ߫ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫. ߏ߬ ߞߍ ߛߎ߲ߛߊ߲ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߜߋߡߎ߫ ߞߴߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫. ߞߙߊ߬ߕߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߕߍ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߛߋ߫ ߞߙߐ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߡߐ߲߬ߛߐ߲߫ ߖߊ߬ߙߊ߫ ߞߊ߬ ߜߋߡߎ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߋ߬ ߞߵߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߛߎߋ߫.

ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߞߙߊ߬ߕߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߡߎߛߊ߫ ߞߎߙߊߓߐ (ߥߟߊ߫ ߡߎ߬ߛߏ߬ߞߙߐ߬ߓߐ) ߞߊ߬ ߝߎߕߊ߫ ߕߐ߯ߙߐ߲߫ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߟߍ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߁߈߀߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߛߏ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫. ߞߙߊ߬ߕߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߝߍ ߘߐ߫ ߓߐߖߊ߲߫ ߡߊߙߌߓߊ ߥߟߊ߫ (ߓߐߖߊ߲߫ ߡߏߙߌߓߊ) ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ (߁߈߂߀-߁߈߃߀). ߞߙߊ߬ߕߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߜ߭ߊߟߊ߲ߡ ߞߊ߲߬߸ ߓߊ߲߬ߓߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߟߎ߲ߡ ߞߊ߲߬. ߛߍ߬ߘߏ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߖߊߥߙߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߛߋߜ߭ߎ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߛߊ ߘߋ߲ߓߊ߫ ߞߊ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ (߁߈߅߁-߁߈߅߄) ߠߊ߫. ߁߈߅߄ ߠߊ߫߸ ߟߊ߭ߖߌ߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟ ߞߊ߬ ߞߙߊ߬ߕߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߊ߬ߘߌ߫ ߢߏ߯ߙߏ߲߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߞߊ߲ߖߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰. ߏ߬ ߞߍ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߊ߫ ߛߋߞߎ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߁߈߆߁ ߠߊ߫; ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲߬ ߞߏ ߓߊ߲ߣߍ ߘߌ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߞߎߟߍߙߌ߫ ߝߊ߯ߡߟߊ ߝߣߊ߫ ߘߊߡߌߣߊ ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫. ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߥߊ߫ ߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߝߊߟߊ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߘߊߞߘߐ߫.

  • ߤߎߓߍߙߣ ߘߌߛߑߗߊ߲ߔߛ (dir), ߊߝߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߝߐ, (P.U.F), ߔߊ߬ߙߌ߫ ߁߉߇߁;
  • ߗ߭ߊ߲߭ ߛߋߟߌߍߙ߸ Atlas des peuples d'Afrique, La Découverte, (ISBN 2-7071-4743-5)