ߞߎ߲߬ߞߎߘߎ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߛߌ߰ߘߊ߂߄߲: ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߥߐ߯ߙߐߣߊ «ߞߎ߲ߞߎߘߎ߲»:

ߝߋ߲ ߛߎ߯ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߞߎ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫: ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߘߝߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߎߡߊ ߞߎ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߘߝߊߣߍ߲ ߕߍ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߝߊ߫ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ ߞߊ߲߬، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫، ߓߊ߸ ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߕߍ߫ ߢߊߦߋ߫ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߓߊ߯ ߝߙߊ߬ ߢߐ߲߯ ߠߊ߫، ߞߎ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߙߊߕߊ ߣߌ߫ ߕߎ߲߰ߕߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫ ߝߟߍ߫: 
ߛߌ߰ߘߊ ߂߅߲: ߣߙߊߕߊ:
ߣߙߊߕߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߙߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߊ߬ ߣߙߊ߫ ߦߙߐ߫ ߟߎ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫: « ߢߍߣߙߊ، ߞߐߣߙߊ، ߕߍߣߙߊ» ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߊߝߐ߫ ߟߊߘߛߍߣߍ߲߫ ߝߟߍ߫: 

߁- ߢߍߣߙߊ߫: ߏ߬ ߦߋ߫ ߣߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߢߍ߫ ߟߋ߬، ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߘߐ ߟߵߏ߬ ߕߊ ߞߊ߲߬ ߢߊ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߣߍ߲، ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫: ߘߐ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߞߣߐߟߊ ߞߏ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߡߊߞߏ߬ ߦߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߞߏ߭ ߘߌ߫، ߟߊߞߏ߬ ߦߴߊ߬ ߕߐ߲߬ߕߐ߲ ߞߏ߭ ߘߌ߫: ߊ߬ ߣߎ߲ ߥߟߴߊ߬ ߞߎ߲߭ ߤߊߡߊ߲ߕߴߊ߬ ߖߎ߭ ߥߟߴߊ߬ ߛߋ߲߭، ߢߍߣߙߊ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫:« ߕߍ. ߘߊ. ߘߐ. ߟߊ. ߡߊ» ߂߲- ߞߐߣߙߊ: ߏ߬ ߦߋ߫ ߣߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߞߐ߫ ߟߋ߬ «ߡߊ߲߬ߞߕߎ߫، ߕߐ߮، ߞߎߡߊߛߓߏ». ߊ߲ ߓߘߴߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊߘߊ߲߫ ߝߙߍߕߍ߫ ߁߂߲ ߣߌ߫ ߁߃߲ ߣߌ߫ ߁߄߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߓߊ߫. ߃߲-ߕߍߣߙߊ: ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ «ߒ»ߘߌ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߯ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߟߊߓߋ߬ߣߍ߲ ߣߐ߭ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߎߡߊߛߓߏ ߛߙߏߣߍ߲ ߞߍߟߌߕߐ߮ ߘߐ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߞߴߌ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ «ߓߊ߲߬ߒ߬ߘߐ» ߞߊ߬ ߜߊ߬ ߟߊ߫ «ߜߊ߬ߒ߬ߠߊ» ߞߊ߬ ߛߌ߬ ߊ߬ ߝߍ߬ «ߛߌ߬ߒ߬ߝߍ߬ߟߌ» ߞߴߊ߬ ߕߊ߬ ߊ߬ ߓߟߏ߫ « ߕߊ߬ߒ߬ߓߟߏ» ߞߊ߬ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߓߟߏ߫ « ߘߏ߲߬ߒ߬ߓߟߏ». ߛߌ߰ߘߊ ߂߆߲: ߕߎ߲߰ߕߊ: ߕߎ߲߰ߕߊ ߦߋ߫ ߕߎ߲߰ ߠߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߜߐߞߎ߫ ߦߏ߫ ߣߙߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߙߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߫ ߠߺߋ߬، ߕߎ߲߰ ߦߌߟߊ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߰ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫:(ߢߍߕߎ߲߮ ߕߍߕߎ߲߮ ߞߐߕߎ߲߮) ߁- ߢߍߕߎ߲߮: ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߢߍ߫ ߟߋ߬، ߊ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߊ)- ( ߊߟߊߓߍ߫… ߊߟߊߡߊ߬ ). (ߊߟߡߊ߫) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: (ߊߟߊߓߍ߫ ߒ߬ ߞߛߌ߫ ߘߊ߫. ߊߟߡߵߊߟߎ߫ ߛߐ߫ ߘߊ߫.

ߋ)-( ߞߊ߬ߓߌ߯… ߞߊ߬ߓߌ߯ߣߌ߲߫… ߞߊ߬ߦߌ߯… ߞߊ߬ߦߌ߯ߣߌ߲߫..) ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ߫ ߖߊ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߏ ߞߍ߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߦߏ߫:( ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߊߙߏ߲߬، ߞߊ߬ߓߌ߯ߣߌ߲߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲) ߌ)-( ߞߵߊ߬ ߕߊ߬.. ) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߘߊߡߌߣߊ߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߦߏ߫ (ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߛߊߙߏ߲߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߴߊ߬ ߛߌ߰ ߢߌ߲߬ߣߊ߲߬ ߠߊ߫). 

ߍ)-(ߞߏ߬ߞߏ߫..) ߏ߬ ߦߋ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߓߌߟߊ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߸ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:(ߞߏ߬ߞߏ߫ ߘߎ߰ߞߊ߲߬ߖߌ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߖߌ ߘߌ߫). ߎ)-(ߞߏߡߊ߲߬ߕߍ߫..) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏߓߊ ߦߋߓߊߟߌߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏߣߍ߲ ߜߍߘߐߕߊ ߡߊ߬، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:(ߞߏߡߊ߲߬ߕߍ߫ ߌߟߋ ߘߌߣߍ߲ߕߐ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߋ߬ ߣߌ߲߬߸ ߡߐ߰ ߓߴߌߟߋ ߡߐ߰ߓߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߎߡߟߊ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫) ߏ)-( ߣߌ߫..) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߟߊߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߣߴߌ ߞߊ߬ ߒ ߣߊ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߒ ߘߴߌ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߒ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߒ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯) ߐ)-(ߤߊߟߌ߬..) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߬ߙߌ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:(ߤߊߟߌ߬ ߒ ߡߊ߫ ߒ ߓߏ߬ ߓߋ߬ ߸ ߒ ߓߏ߭ ߕߍ߫ ߒ ߓߋ߬). ߒ)-(ߥߟߊߞߏ߫..) ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߝߟߐ ߟߋ߬: ߣߡߌߛߊ ߘߌ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:(ߥߟߊߞߏ߫ ߛߎ߲߬ߖߕߊ ߕߘߍ߬ ߝߺߊ߬ߺߞߊ߲ ߛߓߍ߫ ߞߏ ߝߐ߫ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߐ߫) ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߲߰ߕߊ߬ ߕߍߘߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߊ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߢߍߕߎ߲߯ߧߊ ߣߌ߫ ߕߍߕߎ߲߯ߧߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߢߍߕߎ߲߮ ߕߊ: ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߘߊߡߊߟߌ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߥߟߊߞߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫، ߥߟߊߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲ ߛߙߊ߬.

 • ((ߕߺߍߕߎ߲߮ ߕߊ ߝߟߍ߫ ߕߍߕߎ߲߮ ߛߌ߰ߘߊ ߘߐ߫ ߓߊ߫)).

ߓ)-(ߦߊ߯ߟߊ߫ = ߊ߬ߝߐ߫..)ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߌ߲߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߺߺߟߌ ߣߌ߫ ߢߊߦߋߺߟߌ߫ ߢߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߎߛߊ߫ ߞߏ ߓߊ߬ߘߏ ߞߍ߫ ߘߴߌ ߢߍ߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߦߋ߲߬ ߛߊ߫؟ ߂-ߕߍߕߎ߲߮: ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫، ߊ߬ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫، ߊ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫: (ߏ) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߟߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ ߟߊ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߞߏ -ߏ- ߞߏ߫،ߓߊ߬ߙߌ߬߸ ߝߐߣߐ߲߮ ߘߐ߫ ߸ ߘߊߝߎߣߎ߲ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߟߊ߲߫ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߕߎ߲߰ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߟߏ߲-ߏ-ߟߏ߲߫، ߡߐ߰-ߐ -ߡߐ߰، ߗߍ߬-ߍ-ߗߍ߬، ߟߎ-ߎ-ߟߎ߬، ߘߋ߲-ߋ-ߘߋ߲߫، ߛߊ߲߬-ߊ-ߛߊ߲߬، ߛߌ-ߌ-ߛߌ߬. (ߏ߭) ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߊ߲߬ߺߠߌ߲ ߠߺߋ߬ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߕߺߊ߲߬: ߊߟߊ߫ ߏ߭ ߸ ߞߋߟߊ ߏ߭ ߸ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߏ߭߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߕߺߺߎ߬ߢߊ߬. ߒ߬ߓߊ߬) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߞߐߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߣߴߌ ߓߘߊ߫ ߛߍ߰ ߌ ߢߐ߲ߢߐ߲߫. ߒ߬ߓߊ߬) ߏ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߦߋ߲߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ، ߓߊ،ߓߊߏ߬) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߘߐߢߐ߲߯ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߓߊ߯، ߡߊ߯) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߟߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ ߟߊ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:(ߌ ߓߊ߯ ߥߊ߫، ߌ ߡߊ߯ ߥߊ߫) ߓߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߫) ߏ߬ ߣߌ߫ (ߣߌ߫) ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߲ߟߊߟߌ ߘߐ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߛߌ߬ߛߍ߬ߣߍ߲ ߓߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߫ ߛߎ߯ ߡߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߔߌߙߏ ߡߍ߲߫، (ߣߌ߫ ߛߌ߬ߛߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߫ ߛߎ߯ ߡߍ߲߫..) ߓߊ߯ߣߊ߬، ߡߊ߯ߣߊ߬) ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ ߣߌ߫ ߡߊ߯ ߟߐ߯ߟߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߌ ߓߊ߯ߣߊ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߢߍ߫. ߓߍ߫) ߓߍߓߊ߯ߦߊ ߸ ߗߏ߯ߦߊ ߘߏ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߗߍ߬ ߓߍ߫ ߡߛߏ߬ ߓߍ߫ ߸ ߒ ߡߴߏ߬ ߟߐ߲߫. ߓߐ߲߯، ߓߐ߲߯ߕߍ߫) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߬ߟߊ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߐ߲߯ߕߍ߫ ߝߍ߭ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߟߊ߫. ߕߍ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߲߭ߕߊ ߘߐ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߒ ߕߍ߫، ߒ ߕߍ߫ ߜߊ߬ߛߌ߬، ߥߟߊ߫ ߒ ߕߍ߫ ߜߊߘߌߜߊߘߌ߫، ߒ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬، ߒ ߕߍ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫. ߕߍߣߊ߬) ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߯ߟߊߟߌ ߘߐ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߦߏ߫ ߊ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߊ߬ ߟߊ߫. ߖߊ߰) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߞߘߐ߫ ߟߐ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐߛߊ߲ ߠߊ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߒ ߢߣߊ߫ ߡߐ߰ ߛߓߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߖߊ߰ ߡߐ߰ ߞߏ߬ߙߏ߲߬ߓߊ ߟߋ߬. ߘߏ߲߬، ߣߎ߲߬) ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ (ߜߎ) ߦߋ߫ ߞߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߢߍ߫،( ߒߠߋ ߜߎ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߢߍ߫) ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߜߟߍ߬ߡߊ߲߫ = ߏ߬ ߣߎ߲߬ ߜߟߍ߬ߡߊ߲߫. ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ( ߏ߬ ߜߎ ߜߟߍ߬ߡߊ߲߫). ߛߊ߫)= ߖߐ߲߬ߛߊ߫)، ߞߏߛߊ߫، ߞߊ߬ߘߐ߰ߛߊ߫، ߥߟߊߛߊ߫،ߡߊߞߏߕߏ߯) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ߦߊ ߟߊ߬ߘߊ߲߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߒߠߋ ߦߋ߫ ߒ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬،ߛߊ߫ ߸ߒ ߘߌ߫ ߞߛߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ߛߊ߫߸ ߒ ߞߊߣߊ߬ ߖߋ߬ߣߌ߲߬، ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߡߊߞߏߕߏ߯ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߐ߰، ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߟߊߛߊ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߘߌߦߊ߫. ߛߐ߰، ߛߐ߰ߣߊ߬ߝߙߍ߫) ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ (ߞߎߡߊߕߍ߫) ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߎ߬ ߛߐ߫ ߛߐ߰ ߢߣߊߡߊ߫. ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߎ߬ ߛߐ߫ ߛߐ߰ߣߊ߬ߝߙߍ߫ ߞߍ߲ߘߍ. ߜߎ) ߣߌ߫ (ߘߏ߲߬) ߓߍ߯ ߞߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫، ߦߋ߲߬ ߝߟߍ߫. ߝߊߦߌߘߊ߫) ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫:( ߓߘߍ߬ ߕߴߊ߬ ߖߊ߲߬ ߠߊ߫) ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߡߐ߰ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߛߏ߲߭ ߠߋ߬. ߝߏ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߡߊ߬ߛߋߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ ߝߏ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߣߍ߬ߓߐ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߛߐ߫ ߝߏ߫ ߒߠߋ. ߝߏ߯) ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߖߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߙߐ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߊ) ߦߙߐ ߕߊ: ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߝߏ߯ ߡߞߊ߫. ߋ..) ߕߎ߬ߡߊ ߕߊ: ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߓߊ߲߬ ߝߚߎ߫ ߝߏ߯ ߛߊ߲߬ߘߐ߫. ߞߊ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߓߌ߲߭ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߏ߫: ߌ ߞߊ߫ ߥߊ߫ ߘߋ߬. ߞߊߣߊ߬) ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߟߐ߯ߟߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߥߊ߫ ߘߋ߬. ߞߊߣߊ߬) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߡߊߛߌߟߊ߲ߣߍ߲߫ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߊ߬ ߕߏ߫ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߫. ߒ ߕߍ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߘߐ߫ ߸ߒ ߞߊߣߊ߬ ߝߊ߰ ߝߎ߯. ߖߊ߲߬ߕߏ߲߬ߒ߬ߘߐ: ߁-ߞߊ߫) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߓߌ߲߭ߕߊ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߓߡߊߣߊ߲ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߞߏߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:(ߞߏ߫ ߌ ߞߊ߫ ߣߊ߬) ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ (ߞߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߣߊ߬). ߂߲-ߞߣߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߟߐ߯ߟߊߟߌ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߣߊ߬ ߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߓߡߊߣߊ߲ ߞߊ߲ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߓߌ߲߭ߕߊ ߣߌ߫ ߟߐ߯ߟߊߟߌ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫. ߞߊ߬) ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߯ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߟߐߡߊ ߝߐߦߙߐ߫ ߕߍ߫ ߦߊ߲߬ ߘߌ߫، ߓߊ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߛߏߟߊ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ߒߖߘߍ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߒ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫. ߝߌߟߊߣߊ߲ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߞߊ߬ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߞߍ߫، ߞߴߊ߲ ߛߌ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߍߕߎ߲߮ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:( ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߟߊ ߕߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߍ߰ ߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߟߊ ߓߌ߬ߟߊ ߸ ߞߴߊ߬ ߢߐ߲ߢߐ߲߫) ߞߣߊ߬) ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߯ߟߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߟߴߊ߬ ߞߐߟߕߊ، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߢߌߡߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߸ ߞߣߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߞߍ߫ ߞߐ߫ ߟߊ߫، ߞߣߊ߬ߕߏ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߞߐߟߕߊ ߟߋ߬ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߣߊ߲߬ߔߏߟߌߦߐ߲߫ ߝߟߐߡߊ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߣߊ߬ߕߏ߫ ߛߊ߬ ߟߊ߫. ߞߏ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ ߝߐߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫،"ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߊ߲" ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߣߊ߬. ߓߏ߬ߙߌ߲߬) =(ߞߣߐ߬، ߓߊ߬ߙߌ߬، ߓߊ߬ߙߌ߬ߛߊ߫،ߒ߬ߞߊ߬) ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߭ ߓߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫،ߞߏ߬ߣߌ߲߬߸ߛߌߟߊ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫، ߕߊ߯ ߟߐ߮ ߦߋ߫ ߒ ߣߊ߫،ߓߊ߬ߙߌ߬߸ ߝߊ߲ߘߊ ߕߍ߫ ߒ ߓߟߏ߫. ߟߊ߫=ߞߊ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߦߌ߬ߘߊ ߟߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߘߴߛߋ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߕߌ߰ ߞߎߘߊ߫ ߓߟߏ߫"(ߓߟߏߕߍߕߦߊߟߊ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬)"ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:ߌ ߟߊ߫ ߥߊߘߌ߫، ߎߡߊߙߎ߫ ߞߊ߫ ߟߎ. ߟߊ߫) ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߘߌߦߊߟߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ (ߣߊߥߟߏߛߏ«ߠ») ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߛߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߣߌ߬ߛߌ، ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ، ߒ ߠߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߕߌ߰ߦߊ ߕߍ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫(ߟߊ߫) ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫، ߦߏ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ߕߐ߮ ߣߌ߫ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߕߐ߮، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:( ߒ ߞߎ߲߭، ߌ ߛߋ߲߭، ߊ߬ ߓߟߏ، ߊߟߎ߫ ߣߊ، ߊ߬ߟߎ ߝߊ߬، ߊ߲ ߓߋ߲ߓߊ) ߖߊ߲߬ߕߏ߲߬ߒ߬ߘߐ: ߁-«ߟߊ߫» ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߦߊ ߣߌ߫ ߕߌ߰ߦߊ ߝߐߟߊ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߓߡߊߣߊ߲ ߠߎ߬ ߕߊ ߏ߬ ߟߋ߬ (ߞߊ߫) ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߌ ߞߊ߫ ߥߊߘߌ، ߌ ߞߊ߫ ߛߏ، ߊ߲ ߞߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ، ߊߎ߫ ߞߊ߫ ߡߌ߬ߛߌ. ߟߋ߬=ߘߋ߬) ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߍߓߦߊ ߣߌ߫ ߛߞߊߣߌ߲ߦߊ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߝߋ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:(ߗߍ߭ ߟߋ߬، ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬، ߒߠߋ ߟߋ߬، ߊߟߊ߫ ߟߋ߬، ߞߋߟߊ ߟߋ߬.) ߖߊ߲߬ߕߏ߲߬ߒ߬ߘߐ: «ߟߋ» ߓߊ߯ ߕߎ߲߰ ߞߊ߲ߠߊߘߌߦߊߟߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ (ߣߋ߬)ߘߌ߫ ߝߐߟߌ، ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߕߊ߲߬)ߠߋ߬)ߦߏ߫: (ߒ ߘߋ߲߫ ߠߋ߬، ߡߙߌ߬ ߛߊߣߌ߲߫ ߠߋ߬). ߂-ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߡߊߣߊ߲ ߞߊ߲ ߘߐ߫ (ߘߋ߬) ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ ߦߏ߫ ߕߊ߲: ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫، ߗߍ߬ ߕߍ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߘߏ߲߬، ߏ߬ ߘߋ ߘߏ߲߬. "ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ: «ߟߋ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߬» ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߘߌ߫ ߟߊߓߋ߬ ߣߴߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߞߎߡߊ ߕߎ߲߰ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ،ߏ߬ ߘߋ ߘߏ߲߬߹" ߡߊ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߒ ߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫، ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬. ߡߊ߯) ߏ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߦߋ߲߬ ߝߟߍ߫. ߡߊߣߊ߬) ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߡߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐߟߕߊ ߘߐ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: «ߒ ߡߊߣߊ߬ ߥߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬. ߡߊ߬ߡߊߣߊ߬=ߡߊ߬ߡߌߣߊ߬=ߣߊ߬ߡߊߣߊ߬=ߣߊ߬ߡߌߣߊ߬=ߣߐ߬ߡߊߣߊ߬) ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫،(ߘߏߝߌߛߊߡߊ߲ߒߕߋߦߊߟߊ߲)ߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߛߐ߰ ߟߊ߫ ߞߏ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߴߏ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬. ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߌ ߡߊ߬ߡߊߣߊ߬ ߥߊߟߌߞߊ߲߫ ߛߓߍߟߌ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߸ ߌ ߕߴߌ ߝߊ߬ߞߊ߲ ߛߓߍߟߌ ߝߟߐ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲߫؟ ߡߍ߲) ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߓߐ߬ߟߊ߲ ߝߟߐߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߦߏ߫ ߗߍ߭ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߒ ߣߊ߬ߣߌ߲߬. ߣߊ߬=ߣߐ߬) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫ ߓߛߏߟߊ߲ (ߞߊ߬) ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߓߛߏߟߊ߲ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߐ߫߸(ߟߊ߫) ߟߋ߬ ߓߎ߯ ߟߴߏ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߒ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߝߐ߫ = ߒ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫، ߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߕߊ߬ = ߌ ߣߐ߬ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐߛߊߙߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߞߟߊߒߞߋ ߘߐ߫. ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߘߐ߫ ߟߊߥߊ߲ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߦߏ߫: (ߛߋ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߢߍ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫). ߣߌ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߙߊ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߦߏ߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߒߠߋ ߣߴߌߟߋ، ߣߌ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߓߐ߬ߟߊ߲ ߝߌ߬ߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߦߏ߫ (ߗߍ߭ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߒ ߣߊ߬ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߒ ߞߴߏ߬ ߜߊ߬ߛߌ߬. ߣߌ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߘߐߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߦߏ߫ (ߛߋ ߡߍ߲ ߢߍ߫ ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫) ߤߊ߲߯) ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߯ ߞߘߐߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߦߏ߫: (ߤߊ߲߯ ߡߞߊ߫، ߤߊ߲߯ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫) ߡߊߞߏߕߏ߯) ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ (ߞߴߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫،ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ߛߊ߫) ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߎߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߎ߯ ߸ ߡߊߞߏߕߏ߯ ߒ ߧߋ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߤߊߡߊ߲߫ = ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫) ߏ߬ ߣߌ߫ ߥߟߊ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫. ߥߟߊ߫=ߥߊߟߊ߲߬ߕߍ߫ =ߥߊߟߌߡߊ߬) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߢߊߟߌ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߍ߫. ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߌ ߝߊ߬ ߥߊߟߴߌ ߣߊ، ߌ ߓߍߣߐ߮ ߥߊߟߴߌ ߓߊߙߌ߲߫، ߤߊߡߊ߲ߕߴߌ ߕߍߣߍ߲߫. ߥߟߊߛߊ߫) ߏ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊߞߏߕߏ߯ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫. ߥߟߊߞߏ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߘߌ߫(ߘߌߦߊߜߏߦߊߟߊ߲)ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߞߏ-ߏ-ߞߏ߫ ߓߴߌ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫، ߥߟߊߞߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍߓߊߟߌ ߞߊߣߊ߬ ߛߌ߬ ߓߌ߬. ߦߋ߫. ߓߍ߯. ߟߋ߬) ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߏ ߞߍߢߊ ߣߴߊ߬ ߛߞߊߣߌ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫(ߛߞߊߣߌ߲ߧߊߟߊ߲) ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: «ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋߓߊ߮ ߘߌ߫، ߛߋ ߓߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߓߊ ߢߍ߫ ߞߟߋ߫، ߛߋ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߫ ߢߍ߫» ߦߏ߫. ߌߞߏ߫. ߦߏߡߌ߲߬. ߥߏ߫. ߌߞߏߡߌ߲߬. ߌߣߊߝߐ߬) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߊߢߐ߲߯ߡߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫(ߟߊߢߐ߲߯ߡߦߊߟߊ߲) ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߊ߬ ߜߍߣߍ߲߫ ߦߏ߫ ߣߐߣߐ، ߌߞߏ߫ ߞߐߙߐ߲ߘߌ ߝߎ. ߌߞߏߡߌ߲߬ ߘߊ߬ ߝߎߣߍ߫، ߥߏ߫ ߡߋ߬ߘߋ، ߊ߬ ߖߓߊ߬ߣߍ߲߫ ߌߣߊߝߐ߬ ߕߋ߬ߟߋ.

             ߕߍߕߎ߲߯ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲ ߠߎ߬: 

ߞߎߡߊߘߋ߲ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߥߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߓߊ߯ ߟߊߘߍ߬ ߕߍߕߎ߲߯ ߞߋ߬ߟߋ߲߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߍߕߎ߲߯ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: «ߊ߬ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߬، ߊ߬ ߘߏߘߐ߫، ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬، ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫، ߏ߬ ߞߍ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߴߊ߬ ߕߏ߫، ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬، ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬، ߣߴߏ߬ ߟߋ߬، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫، ߘߌ߬-ߌ-ߘߌ߬، ߞߏ߫ ߕߴߕߋ߲߬، ߞߏߟߊߞߏߟߊ߫، ߞߏߟߊߞߏߕߍ߫». ߃߲- ߞߐߕߎ߲߮: ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߞߐ߫ ߟߋ߬، ߊ߬ ߛߎ߮ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫. ߊ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ߊ) ߞߐߕߎ߲߮ ߞߟߊ߬ ߓߛߌߞߌ ߟߎ߬) ߞߊ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߦߌߟߊ ߞߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߝߋ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߞߐߕߎ߲߯ ߛߎ߮ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߦߙߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߝߋ߲ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߦߌߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ (ߘߐ߫) ߏ߬ ߝߐ߫ ߢߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߠߊߓߙߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫، ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: (ߊ߬ ߘߊ ߘߐ߫) ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߞߍ߫ ߞߏ߫ (ߊ߬ ߘߊ߫)، ߟߊߓߙߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ (ߘߐ߫) ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߏ߬ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬߸ ߞߐߕߎ߲߯ ߞߟߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ ߏ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫: «ߓߟߏ߫. ߕߍ߫. ߘߊ߫. ߘߌ߫. ߘߐ߫. ߝߍ߬. ߞߊ߲߬. ߞߎ߲߬. ߞߐ߫. ߟߊ߫. ߡߊ߬. ߢߍ߫. ߕߍ߫ «ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐ ߟߊߒߡߊ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: ߞߙߊ߬ߝߋ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߊ߫،ߊ߬ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊߒߡߊ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫:ߥߊߘߌ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߕߌ߱ ߓߟߏ߫،ߛߊߣߌ߲ ߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߕߍ߯،ߣߊ߬ ߟߌ ߘߌ߫،ߝߊ߰ߣߌ߲ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߌߙߊ ߘߐ߫،ߕߊ߯ ߛߏ ߝߍ߬،ߡߎ߬ߙߎ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߥߟߊ ߞߊ߲߬، ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲ ߞߎ߲߬، ߕߏ߫ ߒ ߞߐ߫، ߥߊ߫ ߒ ߢߍ߫، ߛߓߍ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬، ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߓߐ߫ ߥߊߘߌ ߟߊ߫، ߌ ߡߊߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫، ߌ ߡߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫. ߋ) ߞߐߕߎ߲߯ ߕߐ߯ߟߊߕߌ߲) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߞߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߐ߰ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߟߊߓߊ߲߫ ߸ߞߎߡߊߢߐ߲߮ ߘߴߊ߬ ߕߐ߭ ߟߊߕߌ߲߮ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߫ ߜߊ߬ߛߴߏ߬ ߟߊ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:ߣߊ߬ ߓߊ߫، ߏ߬ ߕߐ߬ ߟߊߕߌ߲߮ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ( ߒ ߧߋ߫ ߞߎߡߊߣߍ߲߫ ߝߐ߫ ߌ ߢߍ߫). ߥߊ߫ ߛߊ߫، ߏ߬ ߕߐ߬ߟߊߕߌ߲߮ ߠߋ߬ ߞߏ߫ (ߌ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬) ߒߠߋ ߟߋ߬ ߓߏ߬، ߏ߬ ߕߐ߬ߟߊߕߌ߲߮ ߠߋ߬ ߞߏ߫ (ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫) ߒ ߓߴߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏߦߌ߫، ߏ߬ ߕߐ߬ߟߊߕߌ߲߮ ߠߋ߬ ߞߏ߫ (ߛߌߞߊ߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫) ߥߟߊ߫ ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬، ߒ߬ߓߊ߬߸ ߞߐߕߎ߲߮ ߕߐ߬ߟߊ߬ߕߌ߲߮ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫:«ߓߊ߫، ߓߊߣߌ߲߬ ،ߓߏ߬، ߔߋ߫، ߕߊ߲߮، ߕߍ߲߮،ߕߎ߲߫، ߕߋ߲߬، ߖߐ߫، ߘߋ߬، ߘߍ߫،ߘߙߍ، ߘߐߙߐ߲، ߛߊ߫، ߛߍߣߺߺߍ߲߬، ߛߍߣߍ߲߬ߛߊ߫، ߛߌߣߌ߲߫، ߛߋߟߋ߬، ߜߎ، ߝߊ߯ߛߌ߫، ߝߎ߯، ߞߟߋ߫، ߞߍ߫، ߟߋ߬ߡߎ߲߬، ߤߍߣߍ߲߬، ߥߏ߰، (ߣߊ߬ ߥߏ߰، ߥߍ߫». ߌ)-ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ ߜߍߟߍ߲߫) ߞߐߕߎ߲߮ ߘߴߛߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߕߍߡߊ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫، ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߍߕߎ߲߮ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߕߍ߫، ߏ߬ ߟߊߒߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬: «ߝߊ߬ߘߌ߬ -ߡߊ߬ -ߝߊ߯ߣߌ߲، ߞߎ߲߭ - ߠߊ߬ - ߝߎ߯ߟߊ߫، ߛߋ߲߬ - ߘߐ߫ - ߛߊ߲ߡߘߊ، ߡߐ߰ ߝߍ߬ ߡߐ߮ ߛߊ߲ -ߞߊ ߛߏ، ߛߊ߲ ߡߊ߬ ߞߎߟߎ߲ ߝߘߌ߬ ߞߊ߲ ߓߐ߫، ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ -ߟߊ߫ - ߡߐ߱ ߟߎ߬، ߓߊ߬ߕߏ - ߞߐ߫ -ߘߎߓߊ، ߛߌߟߊ߫ -ߢߍ߫ -ߡߐ߮» ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߣߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫:ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߝߊ߯ߣߌ߲،ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߯ߟߊ،ߛߋ߲߬ߘߐ߬ߛߊ߲ߡߘߊ،ߡߐ߰ߝߍ߬ߡߐ߮،ߛߊ߲ߞߊߛߏ، ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲، ߝߘߌ߬ߞߊ߲߬ߓߐ، ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬،ߓߊ߬ߕߏ߬ߞߐ߬ߘߎߓߊ،ߛߌߟߊߢߍߡߐ߮. ߍ) ߕߎ߲߰ߕߊ ߕߍߘߐ ߟߎ߬) ߞߎ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߲߰ߕߊ ߕߍߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߢߍߕߎ߲߯ߧߊ ߣߌ߫ ߕߍߕߎ߲߯ߧߊ ߘߐ߫، ߥߟߊ߫ ߢߍߕߎ߲߯ߧߊ ߣߌ߫ ߞߐߕߎ߲߯ߧߊ ߘߐ߫، ߤߊߡߊ߲ߕߴߊ߬ ߛߊ߬ߓߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: (ߗߍ߭ ߣߌ߲߬ ߸ ߣߌ߲߬ ߗߍ߭، ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߒ ߜߊ߬ߛߌ߬߸ ߗߍ߭ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߒ ߜߊ߬ߛߌ߬، ߒ ߝߣߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫߸ ߒ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߝߣߊ߫، ߖߊ߰ ߗߍ߭ ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߢߌ߲߬ ߸ ߗߍ߭ ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߢߌ߲߬ ߖߊ߰).