ߡߊ߲߬ߞߕߎ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߊ߲ߞߕߎ ߟߋ߬ ߕߎ߲߰ ߠߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߸ߞߵߊ߬ ߛߎ߮ ߣߴߊ߬ ߛߊ߮ ߦߌ߬ߘߊ߬:ߊ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߣߴߊ߬ ߘߊ߬ߡߊ ߞߊ߬ߣߌ߬،ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߦߋ߫ ߛߎ߯ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫:ߡߊ߲߬ߞߕߎ߫ ߕߎ߲߰ߕߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߫ ߕߎ߲߰ߓߊߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߕߍߘߐ. ߏ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ ߝߟߍ߫:(ߡߊ߲߬ߞߕߎ߫ ߕߎ߲߰ߕߊ). ߡߊ߲߬ߞߕߎ߫ ߕߎ߲߰ߕߊ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߎ߯ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫:߁߭)-ߕߎ߲߰ߕߊ߬ ߣߙߊߣߍ߲:ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߙߊ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߮ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߕߊ ߟߊ߫ ،ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐߣߙߊ߫ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫:(ߓߊ،ߙߋ߲،ߟߋ߲،ߣߌ߲،ߣߍ߲،ߣߐ߲ ߢ:ߕߎ߲߰ߕߊ߬ ߣߙߊߣߍ߲ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߝߙߋߞߋߣߍ߲߫ ߒߠߋ ߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߦߴߏ߬ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߫؟ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߫ ߕߎ߲߰ߕߊ߬ ߞߎߡߊߛߓߏߡߊ:ߡߊ߲߬ߞߕߎ߫ ߕߎ߲߰ߕߊ߬ ߞߎߡߊߛߓߏߡߊ ߦߋ߫ ߞߙߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬:ߞߍߘߐ߫ ߓߌ߲߭ߕߊ߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊߘߊ߲߫(ߟߊ) ߟߋ߬ ߟߊ߫،ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:ߓߏ߲߫ ߟߐߟߊ،ߦߙߌ߫ ߕߍ߯ߟߊ،ߝߘߎ߫ ߛߘߌߟߊ ،ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߞߙߊ߬ߟߊ،ߥߊߘߌ߫ ߢߌߣߌ߲ߠߊ،ߘߟߊ߬ ߡߐ߲߬ߠߊ،ߣߛߌ߬ ߜߍ߲߬ߠߊ،ߊ߬ ߣߌ߫....

ߡߊ߲߬ߞߕߎ߫ ߕߎ߲߰ߕߊ߬ ߞߎߡߊߛߓߏߡߊ ߞߍߘߐ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

(ߣߍ߲) ߠߋ߬ ߟߊ߫،ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:ߓߏ߲߫ ߟߐ߬ߣߍ߲،ߦߙߌ߫ ߕߍ߰ߣߍ߲،ߝߘߎ߫ ߛߘߌ߬ߣߍ߲،ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߞߙߊߣߍ߲،ߥߊߘߌ߫ ߢߌߣߌ߲ߣߍ߲،ߘߟߊ߬ ߡߐ߲ߣߍ߲،ߣߛߌ߬ ߜߍ߲ߣߍ߲. ߊ߬ ߣߌ߫....

߁.ߘߊ߬ߡߊ߲߫ ߛߋ߲߬ߣߍ߲

߂.ߡߊ߬ߟߏ߫ ߜߊ߬ߛߌ߬ߣߍ߲

߃.ߝߘߊ߫ ߕߋ߬ߣߍ߲

߄.ߣߊ߫ ߛߎ߬ߛߎ߬ߣߍ߲

߅.ߝߌߘߊ߫ ߞߊߘߌߣߍ߲

߆.ߡߊ߬ߟߏ߫ ߞߊ߬ߣߍ߲

߇.ߝߊߣߌ߲߫ ߛߎ߬ߛߎ߬ߣߍ߲

߈.ߢߊ߫ ߕߋ߬ߣߍ߲

߉.ߛߌ߬ߛߍ߫ ߝߙߋ߬ߣߍ߲

߁߀.ߛߎ߲߫ ߕߍ߰ߣߍ߲

ߡߊ߲߬ߞߕߎ߫ ߟߊ߬ߞߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߗߏ߯ߦߊ ߟߊߞߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:ߌ ߛߎߡߊߡߊ߲߫،ߊ߬ ߘߐ߯ߡߊ߲߫،ߊ߬ ߝߌ߲߬ߣߍ߲߫،ߊ߬ߟߎ߬ ߓߙߊߣߍ߲߲߫،ߒ ߛߐ߰ߣߍ߲߫،ߌ ߗߋ߲߰،ߊ߬ ߞߌ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫.

ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߟߊ߲߬ߡߊ:ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߟߊ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߕߌ߯ ߛߊ߬ߓߊ ߕߐ߮ ߟߎ߫  ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫(ߞߊ߫،ߦߊ߫،ߦߋ߫)ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:ߊ߬ ߞߊ߫ ߖߊ߲߬،ߊ߬ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬،ߊ߬ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬،ߌ ߦߊ߫ ߘߐ߯،ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬،ߊ߬ ߦߋ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬.

ߒߞߏ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߘ. ߝ. ߖ.]

ߤߦߊ߫ ߡߊ߯ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߗߍ߬ ߖߊ߲ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫،ߡߐ߰ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫،ߡߐ߰ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬ߟߌ ߘߐ߫،ߊ߬ ߖߊߡߊ߲ߣߍ߲߫ ߝߣߊ߫،ߊ߬ ߞߊ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬،ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߛߓߍ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫،ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߘߍ߬ߜߍ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫.

ߡߊ߲߬ߞߕߎ߫ ߘߡߊ߬ߝߐ߬ߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߟߊ߫ ߦߙߌߞߊ ߣߌ߫ ߛߌߦߊߦߊ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߟߋ߬ ߟߊ߫،ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:ߗߍ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫،ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫،ߣߌ߬ߛߌ߫ ߗߡߍ߬.

ߗߍ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫،ߛߊ߰ ߞߙߎ،ߣߛߌ߬ ߥߙߍ،ߛߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫،ߥߊߘߌ߫ ߘߍ߬ߜߍ،ߣߊ߲߬ߝߟߏ߫ ߞߐ߲߬ߜߍ߲،ߖߊ߬ߡߊ߫

ߖߍ߲߰ߡߊ߲،ߝߌ߲߬ߡߊ߲. ߛߓߊߣߊ߲،ߕߊ߲ߣߊ߲،ߗߡߍ߬ߣߊ߲،ߡ߲ߎ߬ߥߊ߲߬ߠߊ߲،߬ߥߊ߯ߣߊ߲.ߛߓߊߢߐ߲߮،ߕߊ߲ߢߐ߲߮،ߣߊ߯ߣߌ߲ߢߐ߲߮،ߛߋߦߌ߲ߢߐ߲߮. ߞߙߎߓߊ،ߥߙߍߓߊ،ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ،ߝߊ߲߬ߓߊ، ߓߏ߲߬ߓߊ.

ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߙߊ߫ ߟߊ߫(ߕߐ߮) ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߫ ߕߎ߲߰ߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫:(ߖߎ߮) ߢߊߖߎ߮،ߞߎ߲߬ߖߎ߮،ߣߌߖߎ߮،ߛߐ߲߬ߖߎ߮، ߖߎ߬ߟߊ߬ߖߎ߮،ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߞߏ߬ߖߎ߮،ߞߣߐߘߐߖߎ߮،ߘߟߊߞߏߖߎ߮.(ߕߐ)ߞߐ߲ߞߕߐ،ߛߐߢߐ߲ߕߐ،ߝߍ߬ߕߐ،ߣߋ߬ߦߌ߬ߕߐ،ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ،ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ،ߞߎߣߊߕߐ.(ߘߐߘߌ=ߘߐߜߏ)ߘߊߘߐߘߌ،ߘߊߘߐߜߏ،ߞߣߐߘߐߜߏ،ߞߣߐߘߐߘߌ،ߣߌߘߐߘߌ،ߣߌߘߐߜߏ.(ߘߐߜߍߟߍ߲) ߘߊߘߐߜߍߟߍ߲،ߛߋ߲߬ߘߐ߬ߜߍߟߍ߲،ߢߊߘߐߜߍߟߍ߲،ߞߊ߲ߘߐߜߍߟߍ߲.(ߞߊ)ߓߊ߲߬ߞߐ߬ߞߊ،ߞߙߎ߬ߞߘߐ߬ߞߊ،ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߊ،ߔߊ߬ߙߌ߬ߞߊ.(ߞߎ߲߬ߒߕߊ߲)ߓߘߊߞߎ߲ߒߕߊ߲،ߟߎߞߎ߲ߒߕߊ߲،ߓߏ߲ߞߎ߲ߒߕߊ߲.(ߞߏߒߕߋ) ߥߊߘߌߞߏߒߕߋ،ߘߋ߲ߞߏߒߕߋ، ߗߍ߬ߞߏ߬ߒߕߋ،ߡߛߏ߬ߞߏ߬ߒߕߋ.(ߟߊߘߌ=ߟߊߜߏ) ߕߍ߯ߟߊߘߌ،ߕߍ߯ߟߊߜߏ،ߢߟߊߘߌ،ߢߟߊߜߏ.(ߟߊ߲ߘߌ=ߟߊ߲ߜߏ) ߗߍ߬ߟߊ߲߬ߘߌ،ߗߍ߬ߟߊ߲߬ߜߏ،ߡߛߏ߬ߟߊ߲߬ߜߏ، ߡߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ.(ߡߊ)ߛߌ߬ߡߊ،ߞߎ߲߬ߡߊ،ߛߌߡߊ،ߕߟߏߡߊ،ߢߌ߲ߡߊ،ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ،ߘߡߊ.(ߡߊߜߍߟߍ߲)ߓߟߏߡߊߜߍߟߍ߲،ߕߟߏߜߍߟߍ߲،ߘߡߊߜߍߟߍ߲،ߛߐ߲߬ߡߊ߬ߜߍߟߍ߲.(ߡߊ߲ߘߌ=ߡߊ߲ߜߏ)ߘߊߡߊ߲ߘߌ،ߘߊߡߊ߲ߜߏ،ߖߋ߬ߟߌ߬ߡߊ߲߬ߘߌ،ߖߋ߬ߟߌ߬ߡߊ߲߬ߜߏ،ߖߛߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ،ߖߛߎ߬ߡߊ߲߬ߜߏ.(ߢߌ߲ߝߓߟߏߡߊߢߌ߲،ߣߐ߬ߡߊ߬ߢߌ߲،ߗߋ߬ߢߌ߲،ߞߘߐߘߐߢߌ߲،ߘߟߊߞߏߢߌ߲(ߒߕߊ߲)ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߒߕߊ߲،ߛߘߊߒߕߊ߲،ߘߊߒߕߊ߲،ߞߎ߲߬ߒߕߊ߲،ߤߊ߲ߞߟߌߒߕߊ߲.(ߒߕߋ)ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߒߕߋ،ߥߎߦߊߒߕߋ،ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒߕߋ،ߞߟߊߓߊ߯ߒߕߋ،. ߝߌ߬ߛߡߊ߬ߒߕߋ

==ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߛߏ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߫ ߕߎ߲߰ߓߊߟߌ

ߘߌ߫ (ߓߊ߮)ߣߊ߬ߓߊ߮،ߥߊߓߊ߮،ߘߏ߲߬ߓߊ߮،ߓߐߓߊ߮،ߛߌ߰ߓߊ߮،ߜߍ߲ߓߊ߮،ߛߘߌ߬ߓߊ߮. (ߓߊ߯ߕߐ)ߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ،ߥߊߓߊ߯ߕߐ،ߘߏ߲߬ߓߊ߰ߕߐ،ߓߐߓߊ߯ߕߐ،ߛߊ߰ߓߊ߰ߕߐ،ߜߍ߲ߓߊ߯ߕߐ،ߛߊ߬ߓߊ߰ߕߐ،ߛߘߌ߬ ߓߊ߰ߕߐ.(ߓߊߟߌ)ߣߊ߬ߓߊߟߌ،ߥߓߊߟߌ،ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߊߟߌ،ߛߊ߬ߓߊߟߌ،ߕߊ߬ߓߊߟߌ،ߜߊ߬ߛߌ߬ߓߊߟߌ.(ߕߊ)ߕߊ߬ߕߊ،ߓߌ߬ߟߊ߬ߕߊ،ߘߊߥߎ߲ߕߊ،ߜߍ߲ߕߊ،ߛߘߌ߬ߕߊ،ߞߙߊߕߊ، ߡߌ߲߬ߕߊ.(ߡߍߣߍ߲ߕߐ) ߡߐߣߡߍߣߍ߲ߕߐ،ߛߋߥߊߡߍߣߍ߲ߕߐ،ߞߊ߬ߛߌ߬ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ، ߓߏ߬ߙߌ߬ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ.(ߟߊ) ߣߊ߬ߟߊ،ߥߟߊ،ߞߎߡߟߊ،ߕߊ߯ߡߟߊ،ߓߏ߬ߙߌ߬ߟߊ،ߞߊ߬ߛߌ߬ߟߊ،ߖߊ߬ߥߏ߬ߟߊ.(ߟߊ߲)ߕߍ߰ߟߊ߲،ߖߏ߬ߛߌ߬ߟߊ߲،ߛߐ߰ߟߊ߲،ߞߙߊߟߌߟߊ߲،ߟߛߍߟߊ߲،ߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ߲.(ߟߌߟߊ)ߕߓߌߟߌߟߊ،ߞߙߊߟߌߟߊ،ߕߌߢߍߟߌߟߊ،ߜߊ߬ߛߟߌ߬ߟߊ، ߡߌ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߟߊ،ߛߘߌ߬ߟߌ߬ߟߊ.(ߟߋ߲߸ߣߌ߲߸ߣߍ߲) ߕߌߢߍߟߋ߲،ߕߌߢߍߣߌ߲،ߕߌߢߍߣߍ߲،ߕߓߌߟߋ߲،ߕߓߌߣߌ߲،ߕߓߌߣߍ߲.(ߟߌ)ߞߙߊߟߌ،ߛߓߍߟߌ،ߕߌߢߍߟߌ،ߛߊ߲߬ߠߌ߲،ߖߏ߲ߠߌ߲،ߓߏ߲ߠߌ߲.(ߢߊ)ߞߍߢߊ،ߥߢߊ،ߘߏ߲߬ߢߊ،ߓߐߢߊ،ߦߟߍߢߊ،ߕߊ߯ߡߢߊ،ߞߏߞߍߢߊ (ߘߋ߲)ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲،ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲،ߞߟߍ߬ߘߋ߲،ߞߎߡߊߘߋ߲.(ߢߐ߲߮)ߞߎߡߊߢߐ߲߮،ߕߊ߯ߡߊߢߐ߲߮،ߞߟߍ߬ߢߐ߲߮،ߓߊ߬ߘߏ߬ߢߐ߲߮،ߛߘߌ߬ߢߐ߲߮. ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫.

ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߕߍߘߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏ߰ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߡߍ߲ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߰ߕߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߕߎ߲߰ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫،ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:ߓߟߋ߬ߓߟߋ߸ߞߏߙߏ߲߸ ߓߍ߬ߘߍ߸ߝߎߣߎ߲ߛߙߋ߸ߘߍ߬ߜߍ߸ ߞߋ߬ߟߋ߸ߞߎߘߊ߸ߞߍ߲ߘߍ߸ߖߊ߬ߙߊ߲߸ ߞߎ߬ߛߊ߲߸ߞߊߡߋߙߋ߲߸ߖߊ߬ߟߏ߲߸ߛߊ߬ߟߊ߸ߥߏ߲ߛߏ߲، ߝߛߐߞߐߙߌ.

ߊ߬ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߕߎ߲߰ߕߦߊ߬ ߝߊߘߌ ߘߐ߫ߗߍ߬ ߓߟߋߓߟߋ،ߘߋ߲߫ ߞߏߙߏ߲،ߡߛߏ߬ ߓߘߍ،ߡߊ߰ߙߌ߬ ߝߎߣߎ߲ߛߙߋ،ߥߊߘߌ߫ ߘߍ߬ߜߍ،ߡߛߏ߬ ߞߟߋ،ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߞߎߘߊ،ߕߌ߬ߦߊ߬ ߞߍ߲ߘߍ،ߦߙߌ߫ ߖߊߙߊ߲،ߡߛߏ߬ߣߍ߲߬ ߞߎߛߊ߲،ߡߐ߰ ߞߊߡߋߙߋ߲،ߗߍ߬ ߖߊߟߏ߲،ߘߋ߲ߣߍ߲߫ ߛߟߊ،ߞߊߡߋߙߋ߲߫ ߥߏ߲ߛߏ߲،ߗߍ߬ ߝߛߐߞߐߙߌ.

ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߘߐ߬

ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߕߍߘߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߕߍߘߐ:ߏ߰ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߡߍ߲ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߰ߕߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߕߎ߲߰ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫،ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:ߓߟߋ߬ߓߟߋ߸ߞߏߙߏ߲߸ ߓߍ߬ߘߍ߸ߝߎߣߎ߲ߛߙߋ߸ߘߍ߬ߜߍ߸ ߞߋ߬ߟߋ߸ߞߎߘߊ߸ߞߍ߲ߘߍ߸ߖߊ߬ߙߊ߲߸ ߞߎ߬ߛߊ߲߸ߞߊߡߋߙߋ߲߸ߖߊ߬ߟߏ߲߸ߛߊ߬ߟߊ߸ߥߏ߲ߛߏ߲߸ߊ߬ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߕߎ߲߰ߕߦߊ߬ ߝߊߘߌ ߘߐ߫:ߗߍ߬ ߓߟߋߓߟߋ،ߘߋ߲߫ ߞߏߙߏ߲،ߡߛߏ߬ ߓߘߍ،ߡߊ߰ߙߌ߬ ߝߎߣߎ߲ߛߙߋ،ߥߊߘߌ߫ ߘߍ߬ߜߍ،ߡߛߏ߬ ߞߟߋ،ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߞߎߘߊ،ߕߌ߬ߦߊ߬ ߞߍ߲ߘߍ،ߦߙߌ߫ ߖߊߙߊ߲،ߡߛߏ߬ߣߍ߲߬ ߞߎߛߊ߲،ߡߐ߰ ߞߊߡߋߙߋ߲،ߗߍ߬ ߖߊߟߏ߲،ߘߋ߲ߣߍ߲߫ ߛߟߊ،ߞߊߡߋߙߋ߲߫ ߥߏ߲ߛߏ߲،ߗߍ߬ ߝߛߐߞߐߙߌ.