ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߊ߲ߕߏ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߊ߲ߕߏ

ߞߊ߲ߕߏ ߦߋ߫ ߞߎߡߦߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߝߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߫߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߛߓߊ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬، ߊ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:

ߞߓߊߞߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

(ߞߓߊߞߏߦߊ):ߊ߹، ߊ߫߹، ߊߜߊ߫߹، ߊߥߊ߫߹، ߊ߲߫߹، ߋ߹، ߋ߫߹، ߋߜߋ߫߹، ߋߥߋ߫߹، ߋ߰߹، ߋߥߋ߯ߛߌ߬߹، ߋ߯ߤߋ߱߹، ߔߊߕߌ߫߹، ߔߊߕߌߛߊߞߣߊ߫߹، ߛߞߊߣߊ߫߹ ߛߓߊߞߎߘߊ߫߹ ߔߊ߬ߔߊߎ߬߹ ߤߊ߲߫߹ ߤߊ߲߬ߤߊ߲߹ ߤߋ߮߹ ߤߋ߯ߞߌ߬߹ ߤߋ߯ߦߌ߬߹ߤߌ߱߹ ߤߌ߯ߞߌ߬߹ ߤߏ߯ߦߌ߬߹ ߒ߬ߓߊ߹ ߒ ߘߐ߯ ߥߟߊ߫߹

ߓߐ߬ߘߍ߬ߓߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

(ߓߐ߬ߘߍ߬ߓߐ):ߔߊ߫߹ ߔߙߊ߫߹ ߊ߬ߜߊ߬߹ ߔߙߊߕߊ߫߹ ߔߎߚߎ߫߹ ߞߞߋߞߞߋߚߎ߫߹ߒ߬ߛߊߓߊ߲߬߹ ߞߞߎߞߞߎ߫߹ ߞߞߎߞߞߎߞߞߎ߫߹ ߞߞߎ߫߹ ߒ߰ߒ߬ߒ߹

ߛߌߞߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

(ߛߌߞߊ) :ߒ߫߹ ߋ߫߹ ߊ߯߹ ߤߊ߲߫߹ ߤߎ߲߫߹ ߏ߫߹ ߊ߫߹

ߢߊߓߐߒߝߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

(ߛߍߥߊ ߣߌ߫ ߢߊߓߐߒߝߍ) :ߊ߰ߛߐߍ߬߹ ߐ߲߬ߤߐ߲߹ ߌ߯ߟߊ߲߫߹ ߕߌ߲߬ߕߌ߲߫߹ ߌ߰ߦߏ߯߫ ߞߟߋ߫߹ ߌ߰ߦߏ߯߫ ߗߐ߫߹ ߒ߬ߓߊ߬ߘߍ߫߹ ߒ߬ߓߊ߬ߘߍ߫ ߛߐߞߍ߫߹ ߕߊ߬ߓߊ߯ߙߊ߬ߞߟߊ߫߹ߊ߬ߛߌ߬ߞߋ߯߹ ߕߌ߲߬ߕߌ߬ߢߊ߰ߘߌ߬ߞߏ߫߹، ߥߊ߬ߛߊߥߊ߬ߛߊ߹، ߊ߰ߦߋ߮߹

ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

(ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ):ߤߍ߲߫߹ ߤߎ߲߫߹ ߤߐ߲߫߹ ߡߐ߲߫߹ ߛߓߊߙߌ߫߹ ߒ߬ߤߎ߲߫߹

ߞߟߌߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

(ߞߟߌߟߌ):ߞߊ߬ߘߌ߬ߛߊ߫ ߟߋ߱߹ ߤߋ߹، ߤߍ߲߬߹ ߤߎ߲߮߹ ߤߎ߲߱߹ ߌߟߋ߹

ߖߊ߲߬ߓߌߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

(ߖߊ߲߬ߓߌߟߊ):ߎ߯߹ ߏ߯߹ ߐ߲߬ߤߐ߲߯߹ ߒ߬ߤߎ߲߯߹ ߤߋ߱߹

ߡߙߌ ߣߌ߫ ߕߊ߬ߛߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

(ߡߙߌ ߣߌ߫ ߕߊ߰ߛߌ):ߍ߲߰߹ ߍ߰߹ ߍ߲߬ߤߍ߰߹ ߒ߬ߤߎ߲߰߹ ߊ߯ߟߊ߲߫߹ ߊߥߊ߫߹ ߝߌ߲ߞߍ߭߹ߝߌ߲ߞߍ߬߹

ߘߌߡߌ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

(ߘߌߡߌ߲)ߛߎ߯߹ ߥߊߦߌ߬߹ ߥߊߦߌߞߊ߬߹ ߥߊߦߌߞߏ߱߹ ߌ߯߹ ߋ߯߹

ߡߐߣߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

(ߡߐߣߍ) ߐ߰߹ ߐߝߎ߬߹ ߌ߰ߥߌ߯߹ ߔߊߦߌ߫߹ ߗߗߌߡߡ߹ ߋ߯ߜߋ߫߹ ߊ߯ ߡߐߣߍ߫ ߦߋ߫߹ ߡߐߣߍ߫ ߞߌߛߍ߫ ߦߋ߫߹

ߘߎߓߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

(ߘߎߓߊ)ߓߊߙߌߞߊ߫߹ ߓߊߙߌߞߊ߫ ߘߏ߲߯߹ ߞߊ߬ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߞߍ߫߹ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߘߌߦߊ߫߹ ߊߟߊ ߒ߬ ߣߍߡߊ߫߹ ߊߟߊ ߣߍߡߊ ߖߘߌ߫߹ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߜߍ߫߹ ߞߊ߬ ߛߎ ߞߊߦߌߙߊ߫߹ ߊߟߊ ߒ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߤߙߊ߫ ߡߊ߬߹ ߞߵߊ߲ ߛߌ߰߹

ߟߊ߬ߜߎ߬ߝߎ߲߬ߠߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

(ߟߊ߬ߜߎ߬ߝߎ߲߬ߠߌ߲) ߞߎ߯ߛߎ߬߹ ߕߏ߫߹ ߌ ߖߊ߲߬ߕߏ߫߹

ߞߐ߲ߞߐ߲ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

(ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ) ߤߊ߲߫߹ ߤߊ߲ߤߊ߲ߤߊ߲߫߹ ߤߎ߲߫߹ ߤߎ߲ߤߎ߲߫߹ ߤߊ߬ߤߊ߮߹ ߌ߬ߦߐ߹ ߌ߬ߦߐ߫߹ ߍ߲ߤߤߍ߲ߎ߲߬

ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

(ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ) ߞߊ߯ߙߌ߫߹ ߞߊ߯ߙߌߓߡߊ߫߹ ߝߍ߯ߛߌ߫߹ ߝߋߎ߫߹ ߊ߬ߦߌ߫߹ ߕߍ߫߹ߒߒ߬߹ ߒ߬ߒ߫߹ ߍ߲ߍ߲߬߹ ߍ߲߬ߍ߲߫߹ ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬߹ ߒ߬ߒߒ߬߹ ߐ߲ߐ߲߬

ߟߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߥߟߊ߫ ߤߎ߲߬ ߠߊ߬ߡߌ߬ߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

(ߟߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߥߟߊ߫ ߤߎ߲߬ ߠߊ߬ߡߌ߬ߘߊ) ߣߊ߯ߡߎ߲߬߹ ߣߊ߰ߡߎ߲߬߹ ߊ߬ߥߊ߬߹ ߊ߬ߦߌ߬ߥߊ߫߹ߒ߬ߓߊ߬߹ ߒ߬ߤߎ߲߬߹ ߒ߬ߤߎ߲߫߹ ߐ߲߬ߤߐ߲߹ ߐ߲߬ߤߐ߲߫߹ ߏ߰ߥߋ߫߹ ߤߊ߯ߟߌ߫߹ ߤߎ߲߬ߞߍ߬߹ߤߐ߲߬ߞߍ߬߹ ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫߹ ߒ߬ߒ߬ߒ߫߹ ߒ߰ߒ߫߹ ߒ߬ߓߊ߫߹ ߊ߲߬ߓߊ߫߹ ߡߙߊ߬ߤߊ߬ߓߊ߫߹ ߊ߰ߡߌ߯ߣߊ߬߹ߒ߬ߓߊߙߌ߲߫߹ ߒ߬ߛߋ߫߹ ߛߍ߰ߘߌ߫߹ ߖߋ߰ߦߊ߫߹ ߊ߲߬ߘߍ߫߹ ߊ߲߬ߘߍ߬ߡߊ߫߹ ߍ߲߬ߤߍ߲߫߹ ߒ߬ߤߎ߲߫߹

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]