ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

Wp/nqoߕߐ߯ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߕߐ߯ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ
ߞߎߡߊ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲pro-form ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫noun ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߫ ߢߍߘߊnoun ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Representsreplacing entity ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߌ߰ߘߊ ߇: ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲(ߕߐ߯ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ) ߕߐ߯ߣߘߐ߬ߓߺߺߌߟߊ: ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߕߌ߯ ߛߓߊ߬ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߸ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߝߐߓߊߟߌ ߕߴߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫، ߞߎߡߊߕߌ߮ ߛߊ߬ߓߊ ߟߋ߬: ߞߎߡߟߊ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߢߐ߲߮ ߣߌ߫ ߜߘߍ ߘߌ߫، ߞߎߡߊߕߌ߯ ߛߊ߬ߺߓߊ ߕߐ߯ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫: ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߘߐ߫: ߊ) ߞߎߡߟߊ ߕߐ߯ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߏ߬ ߦߋ߫ «ߒ» ߘߌ߫، ߋ) ߞߎߡߊߢߐ߲߮ ߕߐ߯ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߏ߬ ߦߋ߫ «ߌ» ߘߌ߫، ߌ) ߜߘߍ ߕߐ߯ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߏ߬ ߦߋ߫ «ߊ߬» ߘߌ߫، ߛߊ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߋ ߕߐ߯ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ߫ ߕߎ߲߰ߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߓߊ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߕߎ߲߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫ ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ((ߒ ߘߋ߲، ߒ ߝߊ߬، ߌ ߣߊ߫، ߌ ߓߘߊ، ߊ߬ ߝߊ߬، ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲)) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ (ߟߋ) ߣߙߊ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߯ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߕߎ߲߰ߕߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߐ߯ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߕߎ߲߰ߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ((ߒߺߠߋ ߸ ߌߺߟߋ ߸ ߊ߬ߺߟߋ)) ߕߐ߯ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߕߎ߲߰ߓߊߟߌ ߘߴߛߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߞߎߡߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߕߎ߲߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߢߊߦߋ߫ ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߖߍߣߍ߲߬ ߞߊ߲߫؟ ߒߠߋ، ߌ ߞߊ߲߫ ߖߐ߲߫ ߡߊ߬ ߌߟߋ، ߞߏ߫ ߌ ߞߍߕߐ߫ ߖߐ߲߫ ߕߌ߰ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫؟ ߊ߬ߟߋ. ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߥߊ߬ߟߊ ߕߐ߯ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߞߎߡߊߕߌ߯ ߛߊ߬ߓߊ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߕߎ߲߰ߕߊ ߕߎ߲߰ߓߊߟߌ ߞߎߡߟߊ ߒ ߒߠߋ ߞߎߡߊߢߐ߲߮. ߌ ߌߟߋ ߜߘߍ ߊ߬ ߊ߬ߟߋ ߛߌ߰ߘߊ ߈: ߕߐ߯ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߛߘߍߦߊ: ߕߐ߯ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߓߍ߯ ߛߎ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߛߘߍߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߯ ߡߊ߬ ߣߍ߲ߞߍ߫ ߦߌߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬. ߊ) ߞߎߡߟߊ ߕߎ߲߰ߺߕߊ ߕߎ߲߰ߺߓߊߟߌ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ: ߊ߲= ߒ߬ ߊ߲ߠߎ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߊ߲ߺߎ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߊ߲ߙߎ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߓߡߊߣߊ߲ ߊ߲= ߒ߬ ߖߎ߬ߟߊ ߊ߲= ߒ߬ ߋ) ߞߎߡߊߢߐ߲߮ ߕߎ߲߰ߕߊ ߕߎ߲߰ߓߊߟߌ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ: ߊߟߺߎ߫، ߊߦߺߌ߫، ߌߟߺߎ߫ ߊߟߺߎ، ߊߦߺߌ، ߊߟߺߎ ߓߡߊߣߊ߲: ߊߺߎ߫، ߊ߫ ߊߺߎ، ߊ߫ ߖߎ߬ߟߊ: ߊߙߺߎ߫ ߊߙߺߎ ߌ) ߜߘߍ ߕߎ߲߰ߕߊ ߕߎ߲߰ߓߊߟߌ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ- ߊ߬ߟߺߎ߬، ߊ߬ߟߺߎ߫، ߊ߬ߦߺߌ߬، ߊ߬ߦߺߌ߫ ߊ߬ߟߺߎ، ߊ߬ߦߺߌ ߓߡߊߣߊ߲ - ߊ߬ߺߎ߫، ߊ߬ߺߎ߬ ߊ߬ߺߺߎ ߖߎ߬ߟߊ - ߊ߬ߙߺߎ߬، ߊ߬ߙߺߎ߫ ߊ߬ߦߺߌ߫، ߊ߬ߦߺߌ، ߊ߬ߙߎ ߕߐ߯ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߛߘߍߦߊ ߞߎߡߊߕߌ߮ ߛߊ߬ߓߊ ߞߎߡߟߊ ߞߎߡߊߢߐ߲߮ ߜߘߍ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߕߎ߲߰ߕߊ ߕߎ߲߰ߓߊߟߌ ߕߎ߲߰ߕߊ ߕߎ߲߰ߓߊߟߌ ߕߎ߲߰ߕߊ ߕߎ߲߰ߓߊߟߌ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߊ߲ ߒ߬ ߊ߲ߠߎ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߊߟߎ߫ ߊߦߌ߫ ߊߟߎ ߊߦߌ ߊ߬ߟߎ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߊ߬ߟߎ ߊ߬ߦߌ ߓߡߊߣߊ߲ ߊ߲ ߒ߬ ߊ߲ߎ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߊߎ߫ ߊ߫ ߊߎ، ߊ ߊ߬ߎ߫ ߊ߬ߎ߬ ߊ߬ߎ ߖߎ߬ߟߊ ߊ߲ ߒ߬ ߊ߲ߙߎ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߊߙߎ߫ ߊߙߎ ߊ߬ߙߎ߫ ߊߙߎ߬ ߊߦߌ߫ ߊ߬ߙߎ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ: ߕߎ߲߰ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߓߙߊ ߘߌ߫ ߸ߞߊ߬ ߕߎ߲߰ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߎߡߟߊ߫ ߟߎ߬  ߖߊ߲߬ߕߏ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ ߜߍߟߍ߲߫: ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߓߐ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߢߐ߲߮ ߣߌ߫ ߜߘߍ ߕߍ߫ ߦߊ߲߬ ߕߎ߲߰ߕߊ ߣߌ߫ ߕߎ߲߰ߓߊߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲ߠߊߓߙߊ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߡߝߊߣߍ߲ ߘߌ߫، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬ :(ߕߎ߲߰ߕߊ، ߊߟߎ߫ ߊ߬ߎ߫) (ߕߎ߲߰ߓߊߟߌ: ߊߟߎ ߊ߬ߟߎ) ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߕߎ߲߰ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߓߙߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߎ߲߰ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߘߌ߫.