ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search
==ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ==[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߛߋߦߌߣߊ߲:(ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ)

ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߢߌߣߌ߲ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߖߊ߲߰ߘߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫،ߊ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫:

==ߡߐ߱ ߕߊ==

ߖߐ߲߫؟

؟ߖߐ߲ߕߌ߰؟ߖߐ߲߫ ߠߋ߬؟ߖߍߣߍ߲߬؟ߖߍߣߍ߲ߕߌ߰؟ߖߋ߲ߕߌ߰؟ߖߋ߲߲߫ ߠߋ߬؟ߖߋߘߋ߬؟

ߝߋ߲ ߕߊ=

ߡߎ߲߬؟ߡߋ߬ߘߋ؟ߢߌ߬ߡߊ߲߬؟ߡߎ߲߬ ߠߋ߬؟

ߦߙߐ ߕߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߌ߲߫؟ߡߋߘߋ߬؟ߡߌߣߌ߲߫؟ߡߌ߲߫ ߠߋ߬؟ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ:ߡߐ߱ ߕߊ ߣߌ߫ ߝߋ߲ ߕߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߡߊ߬،ߓߊ߬ߙߌ߬߸ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߭ ߣߌ߫ ߦߙߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߏߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬،ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:ߝߊ߲߭ ߖߐ߲߫؟ߦߌߟߊ ߖߍߣߍ߲߬؟ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬؟ߡߌ߲߫ ߝߊ߲߬؟ߦߙߐ ߖߋߘߋ߬؟ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߖߐ߲߫؟

ߦߙߌߞߊ ߣߌ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ ߕߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߋ߬ߟߌ߬؟ߘߌ߬ߢߐ߲߰؟ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߘߌ߬؟

ߟߌ߬ߤߟߊ ߕߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߌ߬؟ߘߌ߬ߦߋ؟ߓߊ߬؟ߓߊ߰؟ߦߊ߯ߟߊ߫؟ߊ߬ ߝߐ߫.... ؟ߥߊ߬؟ߞߏ߬ߙߌ߫؟(ߞߏ߬ߙߌ߫ ߊ߬ ߞߊ߫ ߞߍ߲ߘߍ߫؟

ߞߐߕߎ߲߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߏ߲߬؟(ߌ ߝߊ߬ ߘߏ߲߬؟)ߓߊ߬؟(ߒߠߋ ߓߊ߬؟) ߒߠߋ ߥߊ߬؟

ߕߍߕߎ߲߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߗߍ߬ ߓߊ߰ ߡߛߏ߬؟ߘߋ߲ߣߍ߲߫ ߓߊ߰ ߡߐ߰ߓߊ߫؟ߛߌߣߌ߲߫ ߓߊ߰ ߓߌ߬؟

ߛߎ߯ߦߊ ߕߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߢߌ߬ߡߊ߲߫؟ߢߎ߬ߡߊ߲߫؟ߘߐߛߋ߬ߦߌ߬ߟߌ،ߦߏ߫:ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ - ߡߊ߬ߡߊߘߌ؟ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߢߌ߬ߡߊ߲߫؟

ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߕߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߲ ߕߍ߫ ߥߊ߫؟ߌ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬؟ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߒ ߛߐ߫؟ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫:(ߊ߲ ߧߋ߫ ߥߊ߫،ߞߴߌ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬،ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߛߐ߫.

ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߟߐ߬ߞߟߐ߬ ߟߊ߫؟ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߟߐ߬ߞߐ߬ ߕߍ߫،ߏ߬ ߜߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߤߙߍ߫ ߟߊ߫؟ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߴߏ߬ ߡߊ߫ ߜߊ߬ ߘߏߣߍ߲߫ ߠߊ߫،ߏ߬ ߘߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬؟ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߴߏ߬ ߡߊ߫ ߘߌߦߊ߫،ߏ߬ ߞߵߏ߬ ߞߘߐ ߝߐ߫ ߢߍ߫ ߟߋ߬؟ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߴߏ߬ ߡߴߏ߬ ߞߘߐ߫ ߝߐ߫ ߡߐ߰ ߢߍ߫،

ߞߓߊߞߏߦߊ ߕߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߝߐ߫ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߒ ߕߏ߫؟ߌ߬ߦߏ߫ ߌ ߘߴߌ ߝߊ߬ ߜߊ߬ߛߌ߬؟ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ ߓߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߤߌߣߊ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߓߊߘߋ߲߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫؟

ߕߐ߬ߟߊ߬ߕߌ߲߮ ߕߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߏ߲߰؟(ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߘߌ߬ ߓߏ߲߰؟) ߛߊ߫؟(ߡߎ߲߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫؟) ߘߏ߲߬؟(ߌ ߞߏ߫ ߘߌ߬ ߘߏ߲߬)،

ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߕߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߰ߘߌ߬؟ߤߊ߲߬ߛߊ߫؟ߤߊ߲߰؟ߞߏߘߌ߬ߛߊ߫؟ߊ߲߬ߤߊ߲؟ߤߊߣߌ߲߬؟ߤߊߣߌ߲߬ߛߊ߫؟ߒ߬ߤߎ߲߫؟

ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߥߟߊ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߕߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߤߙߊ߫ ߛߌ߬ ߘߊ߫؟ߌ ߞߊ߫ ߞߍ߲ߘߍ߫؟ߕߣߊ߬ ߕߴߌ ߝߊ߬ ߟߊ߫؟ߌ ߦߋ߫ ߒ ߝߍ߬؟ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߏ߬ ߟߊ߫؟

ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ:ߣߌ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎߡߦߊ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ߞߎߡߦߊ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߘߌ߫،ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:

ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߬؟ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ߞߎߡߦߊ ߘߐ߫ ߝߣߊ߫،ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:(ߞߘߏߥߊߙߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߌߦߊ߫ ߘߊ߫؟ߖߊ߬ߡߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫؟ߌ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߟߐ߲߫؟ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߓߙߋߕߋ߫ ߦߋ߫ ߞߣߍ ߞߊ߲߬؟) ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫(ߓߊ߬) ߟߋ߬ ߟߊߓߋ߬ߣߍ߲߫ ߞߎߡߦߊ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫.

ߖߐ߲߫ ߞߊ߬ ߞߙߐߞߐ߫ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬؟

ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬