ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߔߌߟߊߕߐ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߔߌߟߊߕߐ߲߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬
ߔߌߟߊߕߐ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬

ߔߌߟߊߕߐ߲߫ (߄߂߇-߃߄߇ ߌ.ߡ. ߢߍ߫)

ߞߐߕߐ߮:Platon
ߔߌߟߊߕߐ߲߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫Classical Athens ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Πλάτων ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Αριστοκλής ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Platon ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊߌ.ߡ.ߢ 420s ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊAthens ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊߌ.ߡ.ߢ 340s ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊAthens ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Ariston of Athens ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫Perictione ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬Potone, Adeimantus of Collytus, Glaucon, Antiphon ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲Ancient Greek ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲Ancient Greek ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊ߲Attic Greek ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߥߘߋ߬ߢߘߋ߬ߦߊ߫, epigrammatist, ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ, ߛߓߍߦߟߊ, philosopher of law ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊscholarch of the Platonic Academy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Student ofSocrates, Theodoros of Cyrene, Hermogenes, Dionysius ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲slave owner ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏGreek wrestling ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߏ߰ߝߏPlatonism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߎ߯ߦߊPlatonic dialogue ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Present in workThe Divine Comedy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߬ߡߊ ߥߎ߬ߛߎAncient Greece ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Depicted byBust of Plato, Athens, Plato statue, Athens, Bust of Plato, Irakleio ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has works in the collectionVictoria and Albert Museum, Stedelijk Museum Amsterdam ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright status as a creatorcopyrights on works have expired ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Documentation files atSAPA Foundation, Swiss Archive of the Performing Arts ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://philosophy.stackexchange.com/tags/plato ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
  • ߊ߬ ߕߟߋ߬ ߘߐ߬ ߞߏ ߟߎ߬: ߔߌߟߊߕߐ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߥߛߎ߬ ߃߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ (ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߥߎ߬ߛߎ ߞߊ߬ߣߌ߲߫). ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߥߊ߰ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ߬ߦߊ ߘߍ߭ ߞߣߐ߫. ߥߎ߬ߛߎ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߠߋ߬ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ߘߎ߯ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߘߐߕߟߊ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߂ ߕߍ߫. ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌߦߊ ߣߌ߫ ߖߏ߬ߡߦߊ ߟߋ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߘߍ߬ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߘߍ߭ ߝߣߍ߬ߝߣߍ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫، ߖߐ߲߬ߧߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߟߐ߬ߛߋ߲ ߘߌ߫. ߘߍ߭ ߞߣߐߟߊ ߟߌ߬ߤߟߊ ߡߍ߲߬ ߠߎ߬ ߓߐ߲߯ߕߍ߫ ߸ ߓߍ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߕߌ߯ߕߌ߯ ߘߐ߫ ߸ (ߊߕߍߣ ߞߎߓߋߘߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫)، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߑߔߊߙߕ ߕߍ߫. ߕߌߢߍߟߌ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߔߌߟߊߕߐ߲߫ ߡߊߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߘߏ߫ ߛߓߍߦߊ߫ ߞߏ߫ ((ߞߊ߲ߓߍ߲)). ߘߍ߭ ߕߌߢߍ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߢߊߝߐ ߡߊߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߸ ߔߌߟߊߕߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߦߴߏ߬ ߛߓߊߓߎ ߘߌ߫. ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ ߟߊ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߢߍ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߘߐߛߊߣߍ߲߫ ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߔߌߟߊߕߐ߲߫ ߞߊ߬ ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߓߊ߯ߙߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
  • ߏ߬ ߛߋߕߐ߫ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬؟ ߔߌߟߊߕߐ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߝߍ߭ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫߸ ߣߌ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߘߏ߲߬ ߘߍ߭ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߣߴߊ߬ ߤߊߞߍߟߞߊ ߘߐ߫. ߘߍ߭ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ߘߎ߯ ߘߍ߭ ߝߣߍ߬ߝߣߍ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߎ߯ ߛߊ߬ߓߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫: ߓߟߏߟߊߓߊ߯ߙߊ، ߣߊ߬ߒ߬ߕߌ߰ߦߊ، ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ. ߘߍ߭ ߞߣߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߐߕߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ߣߍ߲ߕߐ ߸ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߡߙߌߦߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߞߏ߫: "ߣߎ߲߱ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߝߊ߲ ߠߊ߫ ߘߋ߬". ߘߐ߬ߕߟߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߎ߲ߓߎ߲߫ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬: ߕߊߣߌ߲ߕߊߣߌ߲ߦߊ، ߕߏ߬ߝߊ߲ߞߊ، ߤߊ߲ߞߟߌߘߌߦߊ
  • ߓߟߏߟߊߓߊ߯ߙߊ: ߣߕߊ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߟߏߟߊߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ (ߓߏ߲ߟߐߟߊ، ߣߎ߲߱، ߦߙߌ߫ ߟߛߍߟߊ...).
  • ߞߟߍ߬ߘߋ߲: ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߏ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊ ߡߞߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏߢߌ߬ߡߊ߬.
  • ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊߞߙߐߛߌ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߛߍ߲ߛߍ߲ߠߌ߲ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߘߍ߭ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߞߐ߯ ߘߡߊ߬ߟߐ߲ ߘߐ߫، ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߲ߞߐ߲߫ ߠߎ߫ ߟߐ߲߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߙߌ ߞߊߡߊ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߔߌߟߊߕߐ߲߫ ߠߊ߫ ߘߍ߭ ߝߣߍ߬ߝߣߍ߬ ߘߐ߬ߕߟߊ߬ ߢߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫:
  • " ߔߌߟߊߕߐ߲߫ ߠߊ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߕߐߡߐ߲" ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߍ߲ ߘߓߐ߫ ߟߊ߫.
  • ߝߘߎ߫ ߛߊߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ߡߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߔߌߟߊߕߐ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߘߋ߲߫ ߞߏ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ ߤߊߞߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߓߍ߲߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߲ߝߊ ߘߌ߫ ߝߘߎ ߞߐߞߊ߲߬߸ ߥߟߊ߫ ߣߴߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߛߌ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߝߘߎ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߤߊߡߊ߲߫ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬. ߔߌߟߊߕߐ߲߫ ߠߊ߫ ߘߍ߭ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߦߙߋߞߋ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߞߏߟߊ߫. ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߌ ߛߐ߲߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߘߐ߫ ߸ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߘߴߏ ߕߌ߱ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߝߍ߬. ߊ߬ ߡߊ߫ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߢߣߊߡߊ߫ ߘߌ߫ ߞߐߙߍ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲ߞߐ߲ߦߊߟߌ ߦߋ߫ ߞߐߙߍ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߕߍ߫. ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߘߋ߲ ߓߊ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߌߞߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߡߊ߬، ߞߊ߬ߝߏ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ ߖߏ߯ߘߏ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫
  • ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߕߊ߫ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬߸ ߔߌߟߊߕߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߟߊߕߊ߯ ߖߘߍ߬ߥߛߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߟߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߊ߬ ߢߊ߫ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߕߌ ߛߍ߲ߓߍߒߕߋߦߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߞߊ߬ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌߦߊ ߣߌ߫ ߗߏ߰ߟߋ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߘߍ߭ ߘߐ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߏ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߎ߲ߓߎ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߠߊߞߢߊߣߍ߲߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫. ߒ߬ߓߊ߬߸ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߟߎ߬ ߘߐߕߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߘߴߊ߬ ߕߊ߫ ߤߊߞߍ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߦߌߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.
  • ߞߎߡߊ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߘߐ߫: ߔߌߟߊߕߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߙߌ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ߘߎ߯ ߘߍ߭ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߢߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߘߡߊߦߊ ߘߍ߭ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߡߐ߰ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߌ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߠߊߛߋ߫ ߊ߬ ߡߊ߬، ߓߴߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߫ ߓߊ߲߫ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߝߟߐ߫. ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲ߞߐ߲ߧߊߟߌ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ "ߞߊ߬ߝߏ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߥߙߍ߬ߡߊ" ߸ ߏ߬ ߓߟߏߦߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫߂߄߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߋ߰ߘߐ߬ߞߍ߫߂ ߣߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫߄ ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ ߕߟߋ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫. ߘߊ߬ߟߎ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߍ߯ ߣߐ߬ ߒ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߔߌߟߊߕߐ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߢߍߓߌߟߊߓߊ߮ ߘߌ߫. ߢߍߓߌߟߊߓߊ߯ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߊߝߍߣߍ߲ߕߐ߫ ߒ߬ ߓߟߏ߫ ߣߌ߲߬:
This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.