ߞߛߌ߬ߘߎ߯ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search
ߞߛߌ߬ߘߎ߯ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߝߊߙߊ߲ߠߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߉°߁߁′߁߃″N ߁߀°߆′߂߅″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
GeoshapeData:Guinea/Kissidougou.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲ߞߐ߬ߘߎ߮ ߞߌ߬ߛߌ, ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߞߐ, ߕߐ߬ߡߊ, ߡߊ߬ߣߌ߬ߢߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߛߌ߬ߘߎ߯ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊߙߊ߲ߠߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫. ߊ߬ ߛߏߓߊ ߦߋ߫ ߞߛߌ߬ߘߎ߰ ߛߏߞߣߏߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߗߓߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߰ߟߊ߬ ߁߁ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬:

ߞߛߌ߬ߘߎ߰ ߛߏߞߣߏߟߊ߸ ߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫߸ ߓߣߊߡߊ߫߸ ߓߊߙߑߘߎ߯߸ ߝߋߙߑߡߌߛߊߘߎ߯ ߔߏ߲ߓߋ߬߸ ߝߌߙߥߊ߫߸ ߜߊ߲߬ߜߊ߬ߘߎ߯߸ ߞߏ߲߬ߖߊ߬ߘߎ߯߸ ߡߊ߲߬ߝߊߙߊ߲߫߸ ߛߊ߲ߜ߭ߊߙߑߘߐ߫߸ ߦߍ߲߬ߘߍ߫-ߡߟߌ߬ߡߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߏ߲ߓߌߙߏ߫.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߃߀߂ ߉߄߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫