ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߌߛߑߙߊߌߟ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߌߛߑߙߊߌߟ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߕߊ߬ߙߌ߬ ߝߙߌߛߌ ߞߣߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬߬ߓߍ߲ ߂߀ ߇߇߀ ߘߌ߫. ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬߬ߓߍ߲ ߂߂ ߀߇߂ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߏߟߊ߲ߣ ߞߎ߲߬ߕߍ߰ߡߊ߬ߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߗ߭ߋߙߎߛߊߟߍ߲ߡ ߕߟߋ߬ߓߐ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߆߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߐߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߋߓߑߙߏ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߢߐ߲߯ߡߛߊߡߊ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬߸  ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫[߁].

ߌߛߑߙߊߍߟ ߞߊ߬ߝߏ
ߖߏ߲߬ߖߏ߲
ߡߋ߬ߛߙߋ

ߌߛߑߙߊߌߟ (ߌߛߑߙߊߍߟ): ߋߓߑߙߏ ߘߐ߫: יִשְׂרָאֵל: ߊߙߊߓߎ ߘߐ߫: إسرائيل, ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߌߛߑߙߊߌߟ ߞߊ߬ߝߏ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߦߴߊߖ߭ߌ ߕߟߋ߬ߓߋ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߕߍߡߊߞߐ߯ߖߌ (ߡߋߘߌߕߋߙߊߣߌ߫) ߓߊ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߥߎߟߋ߲ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߓߐߕߏ߲ ߘߎ߰ߟߊ߬ߞߊ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌߓߊ߲߫ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߔߊߟߋߛߑߕߌ߲ߣ ߛߌߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߘߑߘߋ߬ߜ߭ߊ߯ߖ߭ߊ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߋߗ߭ߌߔߕ ߦߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ߬ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߏߍ߲߫. ߌߛߑߙߊߌߟ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ ߛߋ߲ߞߏߟߊߘߐߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߦߋ߫ ߕߍߟ ߊ߬ߝ߭ߌߝ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߣߴߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߗ߭ߋߙߎߛߊߟߍ߲ߡ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ ߗ߭ߋߙߎߛߊߟߍ߲ߡ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߓߟߏ߫. ߌߛߑߙߊߌߟ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߣߍ߲߬ߝߌ߲ ߠߊ߫ ߝߎ߲ߘߟߌ߫ ߝߟߐ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߝߙߌߞߌ߬. ߞߊ߬ߣߊ߰ߣߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ߬ ߘߊ߫ ߣߘߐ߬ߟߐ߲߬ߓߟߏߡߊ߬ ߛߎ߬ߟߊ ߛߌ߬ߞߛߊߓߌ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߌߛߑߙߊߌߟ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߗ߭ߎߘߊ߬ ߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߣߍ߰ߝߌ߲ ߛߌ߬ߞߛߊߓߌ ߥߎ߬ߛߎ ߟߊ߫. ߊߛߌ߯ߙߌߞߊ߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߌߛߑߙߊߌߟ ߥߦߊ߬ ߇߂߀ ߠߊ߫ ߊ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߢߍ߫.ߗ߭ߎߘߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߓߊߓߌߟߐ߲ߞߊ (ߓߊߓߌߟߞߊ) ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߔߍߙߛ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߟߋߣߌߛߑߕߌߞ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߗ߭ߎߌߝ߭ (ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߮ (ߏߕߏߣߐ߲ߡ). ߡߞߊߓߌߞߊ ߟߎ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߤߊߛߑߡߏߣߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊߣߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߁߁߀ ߝߊ߲߭ߝߍ߬ ߊ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߢߍ߫߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߆߃ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߙߐ߬ߡߎ߲߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߛߊ߲߬ߠߌ߲߬ߢߐ߲߰ ߖߡߊߣߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߤߋߙߏߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߃߇ ߟߊ߫ ߊ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߢߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߆ ߟߴߊ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߗ߭ߎߘߋ߬ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߬. ߗ߭ߎߘߋ߬ ߞߊ߬ ߥߛߎ߬ߖߊ߲߫ ߞߍ߫ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߦߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߗ߭ߎߌߝ (ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ) ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߟߌ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߕߏ߲ߓߏ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ (ߖߌ߬ߥߌߛ) ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߎߘߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߔߊߟߋߛߑߕߌ߲ߣ ߞߣߐ߫. ߗ߭ߎߌߝ߭ ߟߎ߬ ߞߍߟߌ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߘߎ߲ߡߊ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߦߙߌߞߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߓߌߖ߭ߊ߲ߕߍ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߝߣߊ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߇߲ ߠߊ߫ ߌ.ߡ ߞߐ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲ߞߟߍ߫ ߝߟߐ ߟߊ߫ ߁߀߉߉ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߘߊ߫ ߊߦߎߓߌߘ ߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ߁߁߈߇ ߟߊ߫. ߋߗ߭ߌߔߑߕߌ߬ ߛߎߟߑߕߊ߯ߣߊߕ ߡߊ߬ߡߋߟߎߞ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߟߊߥߙߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߋߝ߭ߊ߲߫ ߞߊ߲߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߃߲ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߏߕߏߡߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߘߐ߫ ߁߅߁߇ ߟߊ߫. ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߌ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌߦߏߣߌߛߕ ߕߏ߰ߝߏ ߘߊߘߐߓߍ߲߭ ߘߌ߫ ߗ߭ߎߌߝ߭ (ߖߥߌߛ) ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߝߎ߲ߘߟߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߏߕߏߡߊ߲߫ ߠߡߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߔߊߟߋߛߑߕߌ߲ߣ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߟߊ߬ߡߊ ߘߐ߫.

ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߔߊߟߋߛߑߕߌ߲ߣ ߘߐߝߘߊߞߏ ߘߏ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߁߉߄߇ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߗ߭ߎߌߝ߭ ߖߡߊߣߊ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߖߡߊߣߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߘߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߗ߭ߋߙߎߛߊߟߍ߲ߡ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ ߛߏ ߘߌ߫. ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߏ߬ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߗ߭ߎߌߝ߭ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߏ߬ ߛߊ߲߬ߣߊ߬ߞߊ߸ ߌߛߑߙߊߌߟ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߌߛߑߙߊߌߟ ߞߊ߬ߝߏ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߌߛߑߙߊߌߟ ߣߴߊߙߊߓߎ߫ ߞߟߍ ߁߉߄߈ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߌߛߑߙߊߌߟ ߥߊ߲߬ߥߊ߲߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߘߎ߯ߞߟߏ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߌߑߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߣߌ߫ ߜ߭ߖ߭ߊ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߊߙߊߓߎ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߛߊ߫߸ ߌߛߑߙߊߌߟ ߊߙߊߓߎ߫ ߖߡߊߣߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߞߟߍ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߕߟߋ߬ ߥߐ߰ߙߐ߬ ߞߟߍ ߡߊ߬ ߁߉߆߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߛߌߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫߸ ߜ߭ߏߟߊ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߘ ߘߋ߬ ߜ߭ߖ߭ߊ߫ (ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߂߀߀߅ ߛߙߊߕߌ߫ ߕߊ ߞߐ߫)߸ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߥߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߟߊߜߎ߬ߝߎ߲߬ ߠߊ߫.  ߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߊ߬ ߜ߭ߏߟߊ߲ߣ ߞߎ߬ߙߎ ߣߌ߫ ߗ߭ߋߙߎߛߊߟߍ߲ߡ ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߌߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߌߛߑߙߊߌߟ ߟߊ߫ ߔߊߟߋߛߑߕߌ߲ߣ ߘߎ߰ߞߟߏ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߊߜߐߙߐ߲ߞߕߐߟߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߖߊ߰ߡߊ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߥߎ߬ߛߎ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫. ߌߛߑߙߊߌߟ ߣߌ߫ ߔߊߟߋߛߑߕߌ߲ߣ ߞߟߍ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߢߊߓߐߢߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߞߍ߲߰߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߍ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߖߐ߮ ߓߍ߲߬ߘߐ߬ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߏ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ ߌߛߑߙߊߌߟ ߣߴߋߗ߭ߌߔߕ ߣߌ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫.

ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߓߊߖߎߟߞߊ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߌߛߑߙߊߌߟ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߗ߭ߎߌߝ߭ ߞߊߝߏ ߓߍ߯ߦߊߟߞߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߎߌߝ߭ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߞߊߝߏ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߊߝߏ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ (ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߕߌ߲ߡߎߣߎ߲ ߣߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߓߍ߯ߦߊߟߞߊ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߕߎߣߛߌ߫ ߘߌ߫)߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߉ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߉ ߟߊ߫߸ ߌߛߑߙߊߌߟ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߥߙߌߞߌߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߦߙߌߥߊߟߌ ߓߟߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߓߟߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ (ߡ.ߦ.ߓ.ߛ) (OCDE)߸ ߊ߬ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߝߊ ߃߁߭ ߥߟߊ߫ ߃߂߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫. ߞߎߡߊߓߏ߲ ߞߊ߲ߞߋ ߦߋ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߞߐߦߌߘߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߞߊ ߞߊ߲ߘߟߌ ߟߊ߫. ߞߏߕߌ߮ ߝߟߐ ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߞߑߣߋߛߍߕ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߰ߦߊ߬ߟߊ ߘߌ߫. ߘߎߢߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߣߐߟߊ ߥߟߏߒߘߐ ߢߊ߲ߞߌߛߊ߲ (ߞ.ߥ.ߢ) ߡߊ߬߸ ߌߛߑߙߊߍߟ ߦߋ߫ ߞߊߓߋ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߋ߬ ߟߴߊߙߊߓߎ߫ ߕߌ߲ߡߎߣߎ߲ ߘߐ߫, ߊ߬ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ ߗߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫߸ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ ߗߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫߸ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߛߊ߬ߞߊ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߬ ߞ.ߥ.ߢ ߗߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߡߊ߬߸ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊߟߌ߸ ߢߣߊߡߦߊ ߖߊ߬ߙߌ߲߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ߸ ߟߊ߬ߞߎߘߦߊ߬ߟߌ ߛߋߞߏߦߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߘߐ߫.

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

[[ߡߣߍߔߑߕߊ߬]] ߟߊ߫ ߝߙߎߕߎߓߟߐ (ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߃߲ ߠߊ߫ ߊ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߢߍ߫)߸ ߟߍ߯ߙߊߟߞߊ (ߘߟߊߝߎߟߊ߲) ߣߘߐ߬ߟߐ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ [[ߡߙߌߘߐߛߙߋ]] ߣߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ߣߍ߲ ߝߛߊ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߌߛߑߙߊߍߟ ߕߐ߮ ߛߓߍߞߏ ߝߟߐ.


ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߊ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ ߁߉߄߈ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߌߛߑߙߊߍߟ ߞߊ߬ߝߏ ߕߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫ (ߋߓߑߙߏ ߘߐ߫: ינַת יִשְׂרָאֵל߸ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ ߘߐ߫: دولة إسرائيل)߸ ߡߍ߲ ߥߊߕߐ߫ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߴߊ߬ ߘߝߐ߬ ߣߊߡߎ߲ ߕߐ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߌߙߍߕߖ߭ ߌߛߑߙߊߍߟ (ߌߛߑߙߊߍߟ ߘߎ߰ߞߟߏ) ߛߌߦߐ߲߫ ߣߌ߫ ߗ߭ߎߘߋ߬ ߟߎ߬ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߬ ߘߊ߫. ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߬ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߟߐ߯ߞߎ߲߫ ߝߟߐ ߡߊ߬߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߌߛߑߙߊߌߟ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ߬ߞߊ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߯ ߡߏߛ߭ ߛ߭ߊߙߍߕ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.ߌߛߑߙߊߍߟ ߘߎ߰ߞߟߏ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲߫ ߌߛߑߙߊߌߟ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸  ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߘߝߐ߫ߓߟߏߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߎߌߝ߭ (ߖߥߌߛ) ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߘߌ߫. ߌߛߑߙߊߍߟ ߕߐ߮( ߋߓߑߙߏ ߘߐ߫ : ߌߛߑߙߊߍߟ، ߌߛߑߙߊ߬ ߦߋ߫ ߓߌߥߐ߬ߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߘߐ߫: ߍߟ (ߊߟߊ߫)߸

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.


ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬