ߘߐ߬ߞߌ߲߬ ߛߊߟߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߘߐ߬ߞߌ߲߬ ߛߊߟߌ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫  ߛߊߟߌߓߊ، ߖߋ߬ߟߌ߬ ߟߊߓߐ߲߬ ߟߏ߲، ߛߘߊߞߊߓߐ߫ ߛߊߟߌ
ߊ߬ ߞߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬
ߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲ ߌߛߎ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ -ߕߌ߲ߞߌ߲ ߣߌ߫ ߞߛߌ ߦߴߊ߬ ߢߍ߫-ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ ߛߌ߲ߞߐߡߌߘߊ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߀
ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߐ߬ߞߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߃
ߊ߬ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߡߓߊ߬ߕߏ ( ߤߖߌ) ߟߋ߬ ߟߊ߫

ߘߐ߬ߞߌ߲߬ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߧߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߝߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ (ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߲߬ߞߊ߬ߟߏ߬ ߛߊߟߌ ߞߊ߲߬)، ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߞߌ߲߫ ߕߟߋ߫ ߁߀ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߙߝߊ߫ ߟߏ߲ ߟߐ߭ ߓߊ߲߫ ߞߐߝߍ߬، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߡߓߊ߬ߕߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߓߊ߬ߕߏ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߞߌ߲߫ ߕߟߋ߬ ߁߃ ߟߋ߫ ߡߊ߬ . ߢߊ߰ߢߊ߮ ߣߌ߲߬ ߧߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߌߞߐ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߛߌߞߐ߲ߡߌߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߝߍ߫ ߞߵߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߌߛߎ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߞߍ߫ ߛߘߊߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߒ߬ߞߏ߬ߟߊ ߟߊߡߌ߬ߘߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߑ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊ߬ ߡߊߘߎ߲߬ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߘߊߞߊߓߐ ߘߌ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߣߌ߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ (ߛߊ߰ߖߌ، ߥߟߊ߫ ߣߌ߬ߛߌ، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߢߐ߯ߡߍ) ߊ߬ ߛߏ߬ߓߏ ߦߋ߫ ߘߐߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐߙߍ ߟߋ߬ ߕߍ߫، ߒߓߊ߬ ߦߙߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߐ߬ߞߌ߲߬ ߛߊߟߌ ߕߐ߮ ߣߊ߬ߣߌ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬.

ߘߐ߬ߞߌ߲߬ ߛߊߟߌ ߕߐ߮ ߞߊ߫ ߛߌߦߓߊ ߟߋ߬: ߞߣߊߕߍ߯ߟߌ߫ ߟߏ߲، ߛߊߟߌߓߊ، ߛߘߊߞߊߓߐ߫ ߛߊߟߌ. ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߟߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߕߌߞߌ߲ ߝߐ߫ ߟߏ߲ ߣߴߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߟߏ߲، ߛߍߥߊ ߟߏ߲، ߛߐߟߌ ߟߏ߲، ߤߌߣߊ ߟߏ߲ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߑ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߖߘߌߖߘߌ߫ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ ߛߏ ߞߎ߲ߓߊ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ߡߊ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߑ ߌߞߏ߫ ߘߋ߲ߠߍ߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊߘߌߦߊߓߐ߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߕߡߌߦߊߝߋ߲ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫.

ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߞߌ߲߬ ߞߊߟߏ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߠߋ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߢߊ߯ߢߊ߮ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߟߋߞߋ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߘߐ߬ߞߌ߲߬ ߞߊߟߏ߫ ߕߟߋ߬ ߁߃، ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߓߊ߬ߕߏ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߢߍ߫ ߕߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߫ ߘߌ߫، ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߓߊ߬ߕߏ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߍߡߊ߫ ߘߐ߬ߞߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉ ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߸ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߡߓߊ߬ߕߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߊ߳ߊߝߊ߯ߕߎ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߞߎ߲߬ߕߍߡߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬.

ߒ߬ߓߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߡߐ߱ ߝߌ߬ߙߌߞߐ߲߬ߞߐ߲ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߥߘߎ߬ߡߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬، ߛߊߟߌ߫ ߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߓߊ߬ߕߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߌߣߊ߫ ߓߙߊߞߣߍ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߦߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߯ ߊߟߊ߫ ߖߊ߯ߕߋ߫ ߞߏߛߐ߲߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߋߞߏ߫ ߓߙߍ߬ߦߊ ߡߊ߬. ߊ߬ ߝߐߣߴߊ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߣߊߕߍ߯ߟߌ߫ ߛߊߟߌ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߟߌ߬ߦߊ߲ ߞߟߊ߬ߥߟߎ߫ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߞߊ߲ߣߊߕߍ߯ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߌ߲߬ ߛߊߟߌ ߝߍ߬، ߏ߬ ߦߴߊ߲ ߤߊ߲ߞߟߌ ߖߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߞߐ߫، ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߎ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߞߊ߲ߣߊߕߍ߰ ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߡߌߘߊ ߞߏߛߐ߲߬.

ߘߐ߬ߞߌ߲߬ ߛߊߟߌ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߏ߲߫ ߝߟߐ߫ ߖߍߡߎߙߍ߲߫ ߛߊߟߌ (ߝߊߦߙߌ) ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߝߴߊ߬ ߕߟߋ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߠߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲߫ ߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߕߌ߲ߓߘߌߘߊ ߞߐߞߊ߲߬ ߑ ߌߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߣߐ߫. ߕߌ߲ߞߌ߲ ߞߐߝߍ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߦߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߣߊߕߍ߯ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߝߊߙߌ߫ ߣߌ߲߬ ߓߟߏߦߊ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߘߐ߫: ﴿ߊ߲ ߓߘߴߌ ߛߐ߫ ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ (߁) ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߛߊߟߴߌ ߡߊ߰ߟߌ ߦߋ߫ ߸ ߊ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߜߙߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ (ߌ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߦߊ߲ ߠߊ߫) (߂)﴾ ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߝߐߘߊ، ߟߝߊߙߌ߫ ߁-߂.

ߊ߬ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ ߢߐ߲߮ ߝߏ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߌ߲߬ ߛߊߟߌ ߣߐ߬ ߞߊߟߌߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߒ߬ߞߘߐ߫ ߸ ߞߴߌ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߮ ߘߐ߬ ߞߏ߫ " ߊߟߊ߫ ߡߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬ " ߊ߬ ߣߌ߫ " ߊߟߎ߫ ߛߊ߲߬ߓߍߛߊ߲߬ߓߍ߬ " ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ ߟߊ߫. ߖߎ߬ߓߊ߬ߦߌ߬ߙߎ߫ ߓߣߎ߬ ߣߎߝߊߦߙߌ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫:

" ߞߋߟߓߊ ߘߍ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߮ ߓߍ߲߬ ߢߊ߰ߢߊ߬ ߟߏ߲ ߸ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߏ߫ ߡߊ߬: ߊߟߊ߫ ߡߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߒ߬ ߠߴߊ߬ߟߎ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ".

ߊߟߊ߯ ߓߏ߲ ߝߐ߫ ߘߐ߬ߞߌ߲߬ ߛߊߟߌ߫ ߟߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߋ (ߊߟߊ߯ ߓߏ߲߬ ߊߟߊ߯ ߓߏ߲߬ ߊߟߊ߯ ߓߏ߲߬، ߕߌ߱ ߕߌ߰ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫. ߊ߫ ߣߴߊߟߊ߯ ߓߏ߲߬. ߊߟߊ߯ ߓߏ߲߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߯ ߊߟߊ߫ ߢߍ߫). ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߖߙߌߖߙߌ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ "ߊߟߊ߯ ߓߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߬ߘߏ߲ ߦߴߊ߬ ߢߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߠߌ߲ߧߊ ߦߴߊ߬ ߢߍ߫ ߛߐ߰ߡߊ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߟߊ߬ߟߊ، ߕߌ߲ߞߌ߲ ߣߌ߫ ߞߛߌ ߦߋ߫ ߊ߲ ߛߟߊߕߌ߯ߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߛߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ".

ߊߟߊ߯ ߓߏ߲ ߝߐ ߕߎ߬ߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߎߣߊ ߢߊߦߋߟߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߐߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߞߐ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊߟߊ߯ ߓߏ߲ ߝߐ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߕߎ߬ߡߊ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߢߊ:

ߊߟߑߤ߭ߣߊߝߌߦߊߕߎ߫ ߣߌ߫ ߊߟߑߤ߭ߊߣߊ߯ߓߌߟߊߕߎ߫ ߟߎ߬: ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߊߙߝߊ߫ ߟߏ߲ ߘߐ߲߬ߞߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉ ߖߍߡߎߙߍ߲ (ߝߊߖߙߌ) ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߜߐߞߏ߫، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߟߊ߲߬ߛߙߊ߬ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߞߐߝߍ߬ ߘߐ߲߬ߞߌ ߕߟߋ߬ ߁߃، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߯ ߓߏ߲ ߝߐ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߊߟߑߡߊ߯ߟߞߌߦߊߕߎ߫: ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߌ߬ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߛߊߟߌߝߣߊ߫ ߛߊߟߌ ߞߐߝߍ߬ ߟߋ߬، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߐ߲߬ߞߌ ߕߟߋ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߠߊ߫ ߟߏ߲߫ ߖߍߡߎߙߍ߲ ߝߍ߬.

ߊ߬ߛ߭ߊ߯ߝߊ߳ߌߦߊߕߎ߫: ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߊߙߝߊ߫ ߟߏ߲ ߘߐ߲߬ߞߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉ ߖߍߡߎߙߍ߲ ߝߍ߬، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߐ߲߬ߞߌ ߕߟߋ߬ ߁߃ ߕߋ߬ߟߋ ߓߋ߲߬ ߕߎߡߊ.

ߊ߬ ߞߏ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߐ߲߬ߞߌ߬ ߛߊߟߌ߫ ߟߏ߲ ߞߏ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߛߎߣߊ߫ ߘߐߜߟߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߓߍ߫ ߡߊ߬ ، ߡߐ߰ߓߊ ߡߊ߬ ، ߘߋ߲ߣߍ߲ ߡߊ߬ ، ߗߍ߭ ߡߊ߬ ، ߡߏ߬ߛߏ ߡߊ߬ ߢߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߦߴߌ ߞߏ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߖߍߡߎߙߍ߲ ߢߍ߫ ߸ ߏ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߞߏ߬ߟߌ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߌߓߣߎ߬ ߞߏ߬ߘߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߊߟߑߡߎߜ߭ߑߣߌ߲߫ ߏ߬ ߞߣߐ߫ : ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߦߴߌ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߞߏ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ߫ ߟߏ߲ ، ߌߓߣߎ߬ ߎߡߊߙ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߞߏ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߲߬ߞߊ߬ߟߏ߬ ߛߊߟߌ߫ ߟߏ߲ ، ߌߓߣߎ߬ ߊ߳ߊߓߊ߯ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ، " ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߞߏ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߲߬ߞߊ߬ߟߏ߬ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߣߌ߫ ߘߐ߲߬ߞߌ߬ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߝߍ߬ ".

ߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߒߞߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫:" ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ ߟߏ߲ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߏ߬، ߣߌ߫ ߞߛߊߘߌߦߊߟߊ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊ߲߰ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߛߎ߯ߡߊ߲ ߘߌ߫، ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߟߊߛߎ߲߫ ߠߊ߫ ߜߛߍ ߡߊ߬ "

ߌߓߣߎ߬ ߡߊ߯ߖߤߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫ " ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߞߵߌ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫، ߞߵߌ ߟߊ߫ ߝߊߘߌߦߊߓߐ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߏ߲߬، ߞߵߌ ߞߛߊߘߌߦߊ߫، ߞߵߌ ߘߊ ߟߊߞߏ߬ ".

ߘߐ߲߬ߞߌ ߕߌ߲ߞߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߎߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߕߘߍ߬ ߘߐ߬ߞߌ߲߬ ߛߊߟߌ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߘߐ߫، ߎߡߎ߫ ߊ߳ߊߕ߭ߌߦߊߕߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ߫: ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ ߞߊ߬ ߒ߬ ߟߐ߬ - ߕߌ߲ߞߌ߲ ߣߌ߫ ߞߛߌ ߦߴߊ߬ ߢߍ߫ - ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߓߐ߫ ߡߌ߲߬ߞߊ߬ߟߏ߬ ߛߊߟߌ߫ ߟߏ߲ ߣߌ߫ ߘߐ߲߬ߞߌ߬ ߛߊߟߌ߫ ߟߏ߲ ߘߐ߫، ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߏ߭، ߟߊ߲߬ߘߊ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߏ߭، ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߏ߭، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߟߊ߲߬ߘߊ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߟߴߊ߬ ߤߙߊ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎߓߊ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߬.

ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߖߊ߯ߓߙߌ߫ ߓߣߎ߬ ߊߓߘߎ߬ߟߊߦߌ߫ ߦߋ߫ ߘߐ߲߬ߞߌ߬ ߛߊߟߌ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߟߊ߫ ߊ߲ ߢߍ߫ ߞߋߟߓߊ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ :( (ߒ ߛߙߋߦߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊߟߌ ߡߊ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ ߝߍ߬ - ߕߌ߲ߞߌ߲ ߣߌ߫ ߞߛߌ ߦߴߊ߬ ߢߍ߫ - ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߵߊ߬ ߡߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߡߊߥߋ߯ߟߋ߫ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߞߘߐߕߊ߬. ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߞߵߊ߬ ߛߡߍ߬ ߓߌ߬ߟߊ߯ߟ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߎ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߲ߡߌߘߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߥߊ߲ߘߌ߫، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ ߟߊߖߌ߰، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ ߞߊ߲ߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ ߟߊߖߌ߰. ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: " ߊߟߎ߫ ߛߘߊߞߊ ߓߐ߫ ߓߊߏ߬ ߸ ߊߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߧߋ߫ ߡߍ߲ߜߏߦߊ ߕߡߊߞߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ " ߏ߬ ߞߍ ߸ ߡߏ߬ߛߏ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߥߟߌ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬ ߞߏ߫ ߡߎ߲߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߌߟߋ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ ߹ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ " ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߘߊߞߊߛߟߌ ߞߊ߬ ߛߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ " ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߯ߙߊ߲߫ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߛߘߊߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߟߏߘߐߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߬ߦߌ߬ߣߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߓߌ߬ߟߊ߯ߟ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߘߐ߫)).

ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߎߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߓߊ߫ ߥߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߛߊߟߌߞߣߍ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߞߴߌ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬، ߓߊ߬ߙߌ߲߬ ߦߴߌ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߛߌߟߊ߫ ߜߘߍ߫ ߞߊ߲߬ ߌ ߡߊ߫ ߕߊ߯ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬؛ ߞߎߛߴߌ ߛߋ߲߬ߣߐ ߘߌ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫، ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߖߊ߯ߓߙߌ߫ ߡߵߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: " ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ - ߕߌ߲ߞߌ߲ ߣߌ߫ ߞߛߌ ߦߴߊ߬ ߢߍ߫ - ߕߘߍ߬ ߛߌߟߊ߫ ߘߐߝߊߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߛߊߟߌ߫ ߟߏ߲ " ߡߎߞߊ߰ߙߌ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬.

ߟߐ߭ ߝߌ߬ߟߊ ߟߵߊ߬ ߘߌ߫، ߊߟߊ߯ ߓߏ߲ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߯ ߓߏ߲ ߝߟߐ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߸ ߓߟߏ ߦߋ߫ ߞߘߐߕߊ߬ ߟߊ߫ ߟߵߊ߬ ߘߐ߫، ߟߐ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߯ ߓߏ߲ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߟߌ ߊߟߊ߯ ߓߏ߲ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫، ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߖߊ߬ߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߓߐ ߣߴߊ߬ ߖߍ߲߬ߞߍ ߕߍ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߲߬ߙߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߛߎߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߞߊ߲߬ߙߊ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߞߊ߬ ߞ߫ ߝߐߘߊ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߝߐߘߊ ߞߊ߲߬ߙߊ߬، ߥߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߘߌ߬ߟߊ߲ ߝߐߘߊ ߞߊ߲߬ߙߊ߬. ߢߍߓߊ߮ ߦߋ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߭ ߝߌ߬ߟߊ ߞߐߝߍ߬، ߊ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߝߐ߫ ߛߌߢߊ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߫ ߝߟߐ ߘߟߊߞߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߝߐ߫ ߛߌߢߊ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߟߊߞߊ ߘߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߘߐ߬ߞߌ߲߬ ߛߊߟߌ ߞߕߌ ߛߊ ߸ ߊ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߥߛߊ߬ߘߏ߲߬ߒ߬ߘߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߎߣߊ߫ ߘߐߜߟߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬.