ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߛߊߟߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߥߎ߬ߘߎ
ߊ߬ ߞߍߓߊ߮ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬
ߊ߬ ߛߎ߯ߦߊ ߣߊߡߎ߲ ߥߘߎ߬ߡߊ
ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߓߊ߲
ߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߡߌ߲߬ߞߊߙߏ ߕߟߋ߬ ߁߲ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߞߊߙߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫
ߊ߬ ߛߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߓߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫
ߊ߬ ߟߏ߲ ߠߎ߬   ߡߌ߲߬ߞߊߙߏ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ

ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߥߎ߬ߘߎ ߟߋ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߘߎ߬ ߝߟߐߝߟߐ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߘߐ߫، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߲߬ߞߊߙߏ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߓߍ߯ ߟߊ߫، ߘߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߢߊ߯ߺߢߊ߮ ߟߋ߫ ߕߎ߲߰ߣߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߢߊ߯ߢߊ߮ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߛߎ߲߫ ߠߋ߬ ߞߐߝߍ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߲߬ߞߊߙߏ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߓߊ߲߫ ߞߐ ߞߊߙߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߖߌ߬ߖߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߙߊߟߊߕߎ߲߮ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߡߌ߲߭ ߢߊ߯ߢߊ߮. ߡߌ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߕߌ߲ߞߌ ߢߊ߰ߢߊ߯ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߞߙߊߟߊߕߎ߲߯ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߛߎ߲ߘߏ߲ ߠߊߕߐ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߡߌ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߕߌ߲ߞߌ ߟߏ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߓߟߏߡߊ߬، ߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߓߋ߭ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߕߟߋ߬ ߟߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߡߌ߲߬ߞߊߙߏ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߓߋ߭ ߡߊ߬، ߊ߬ߓߎ߬ ߘߊߎߘߊ߫ ߣߌ߫ ߕߙߌ߬ߡߌ߬ߖ߭ߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ (ߕ.ߖ) ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߟߏ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߞߏ߫ (ߕ.ߖ) : " ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߓߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߝߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߵߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߫ ߡߌ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߕߌ߲ߞߌ ߣߌ߫ ߘߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߕߌ߲ߞߌ ߘߌ߫".

ߡߌ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߌ߬ ߟߏ߲߫ ߦߋ߫ ߛߍߥߊ߫ ߟߏ߲߫ ߣߌ߫ ߣߌߛߐߘߌߦߊ߫ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߍߥߊ߫ ߟߏ߲߫ ߠߋ߬ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ، ߦߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲:﴿ ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߴߏ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߍߥߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߊߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߘߍ߬ߕߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ﴾.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߘߌ߫ ߡߌ߲߬ ߖߊ߮ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲߫ ߡߍ߲ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߡߊ߬ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߊߟߌߟߏ߲ ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߕߋ߬ߟߋ ߓߐ ߢߍ߫ ، ߛߊߟߌ߫ ߕߎߡߊ ߛߓߊ߬ߢߐ߲߮ ߟߊ߫ ، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊߟߌߟߏ߲ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߌ ߢߐ߲߮ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߙߍ ߟߎ߫ ߝߏ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߟߎ߬ ، ߏ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߛߌ߲ߖߌ ߕߎ߲߯ ߘߌ߫ ، ߌߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߟߎ߫ ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߟߎ߬ ، ߞߊ߬ ߤߌߣߊ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߞߊ߬ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ : ߞߌߣߌ߲ ، ߛߏ߬ߓߏ ، ߓߌ߬ߛߑߞߌ߫ ، ߕߡߊߙߏ ، ߓߐ߬ߡߐ ، ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬.

ߝߏ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߎߓߊߦߌߙߎ߫ ߓߣߎ߬ ߣߎߝߊߦߙߌ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ :

" ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߘߍ߬ߢߐ߮ ߟߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߴߊߟߊߡߵߊ߬ ߡߌ߲߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߲ ߠߴߊߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫". ߝߊߕߌߤߎ߫ ߊߟߑߓߊ߯ߙߌߦߎ߫، ߂ - ߄߄߆.

ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߍ߬ߙߌ߬ߣߊ߲ ߘߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߣߴߊ߲ ߞߍ߫ ߘߴߌ ߢߐ߲߯ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߟߊ߫ ߛߊߟߌߟߏ߲ ߸ ߒ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:" ߊߟߎ߬ ߛߊ߲߬ߓߍ ߛߊ߲߬ߓߍ ߸ ߊߟߎ߫ ߛߊߟߌߡߊߝߏ߫ ".

ߊ߬ ߞߘߐ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߕߊ ߡߊ߬ ، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߣߴߊߟߊ߫ ߞߊ߲ ߡߌߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߜߟߌߦߊ߫ ߣߴߊ߬ ߞߏߝߐ߫ ߦߏ߫ : ߊߟߊ߯ ߓߏ߲߬ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߛߊߟߌ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍߡߊ߫ ߛߊߟߌ ߘߌߦߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߲߬ ߖߞߊ ߟߊߕߙߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߍߥߊ߫ ߣߌ߫ ߣߌߛߐߘߌߦߊ߫ ߞߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߲ ߘߝߊ߫ ߣߍߡߊ߫ ، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߍ߬ ߜߟߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߊߟߌߟߏ߲ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߓߏ߬ߢߊ߬ ، ߛߊߟߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߛߊ߲߭ ߓߊ߯ ߕߊ߬ߡߌ߬ ߞߏߕߊ߲߫ ߛߊߟߌ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ، ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߙߌ߫ ߜߊ߲߯ߛߊ߲߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ .

ߛߊߟߌߟߏ߲ ߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߘߍ߭ ߣߴߊߘߡߊߦߊ ߦߋ߫ ߜߟߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߵߏ߬ ߟߏ߲، ߛߊߟߌߟߏ߲ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ ߘߐ߫، ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߴߌ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߙߊ߲ߠߍ߲߫ ߞߐߝߍ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߞߐߝߍ߬، ߛߊߟߌߟߏ߲ ߦߋ߫ ߡߙߌ߫ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߤߊߞߍ ߡߊ߬ ߸ ߞߏߛߊ߫ ߓߏ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߞߢߊ߫ ߛߍߥߊ߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߌ߫ ߞߐߙߍ߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬، ߏ߬ ߟߋ ߡߌ߲߬ ߖߞߊ ߓߐ߫ ߞߎ߲߫ ߘߌ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߛߊߟߌ ߟߏ߲߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߘߡߊߘߋ߲ߧߊ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߛߍߥߊ߫ ߣߌ߫ ߣߌߛߐߘߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ، ߏ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲߭ ߦߌ߬ߘߊ߬ ، ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲߭ ߠߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߖߊ߰ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߋߟߋ߲ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߙߌߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߟߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ .

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ (ߕ. ߖ) ߞߊ߬ ߞߏߘߐߣߐ߯ߦߊ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߟߌߟߏ߲ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߍߥߊ߫ ߟߎ߬ ߝߊ߲ߞߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫، ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߝߐ߫ ߣߌ߫ ߕߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߡߣߊ߬ߡߣߊ ߟߊߘߤߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߍߥߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߛߊߟߌߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߣߊߡߎ߲ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߌߦߊ߯ߘ߭ߌ߫ ߊߛ߭ߑߊ߳ߊߙߌߞߊ ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߊ߲ߓߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: " ߡߎ߲߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߕߏߟߏ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫". ߕߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߞߏ : ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߬ߣߌ߬ ߝߐ ߣߌ߫ ߘߐ߲߬ߞߙߌ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߘߴ ߊߦߌߛߊߕߊ߬ ߡߴߊ߬ ߞߊ߲ ߞߏ߫: ߊ߬ߓߎ߬ ߓߞߊߙߌ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߒ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߋߟߊ ߦߋ߫ ߒ ߓߘߊ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߛߊߟߌߟߏ߲ ߥߟߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߛߊߟߌߟߏ߲، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߖߐ߲߬ߡߛߏ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߴߊ߬ ߓߘߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߐ߲߬ߞߙߌ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ߛ߳ߊ߯ߙߎ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߓߎߊ߳ߊ߯ߛߎ߫ ߞߟߍ߬ ߟߏ߲، ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߓߎ߬ ߓߞߊߙߌ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: " ߜߘߍ߬ ߝߎߟߋ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߊ߫ ߹ ߏ߬ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߞߏ߫ :" ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߊ߬ߓߊ߬ ߓߊߞߙߌ߫ ، ߓߊߏ߬ ߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߟߋ߬ ، ߒ߬ ߕߊ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߏ߬ ߟߋ ߓߌ߬ ߘߌ߫ ".

ߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߴ ߊߣߊߛߌ߫ ߡߵߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ : ߞߋߟߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߏ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߠߊ߫ ߟߏ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߘߐ ، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ :" ߊߟߊ߫ ߘߊ߫ ߟߏ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ، ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߛߊߟߌߟߏ߲ ߣߌ߫ ߘߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߛߊߟߌߟߏ߲".

ߢߊ߰ߢߊ߮ ߖߏ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌߦߊߘߌߦߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߊ߫ ߓߏ߬ߢߊ

ߊߟߊ߫ ߓߏ߬ߢߊ ߦߋ߫ ߛߎߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ : ߊߟߊ߯ ߓߏ߲߬ ، ߊߟߊ߯ ߓߏ߲߬ ، ߊߟߊ߫ ߓߏ߬ߢߊ ߏ߬ ߛߘߌ߬ߣߍ߲ ߛߊߟߌ ߛߋ߲ߘߋߘߋ߲߫ ߟߏ߯ߟߎ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߢߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߏ߲߫ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߛߌߟߊ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߟߐ߯ߝߍ ߟߎ߬  ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߓߏ߬ߢߊ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߓߋ߭ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߛߊߟߌߟߏ߲߫ ߛߎ ߘߐ߫ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߢߍߓߊ߮ ߓߐ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߊߟߌߝߎߥߊ߫ (ߛߊߟߌߞߣߍ߫) ߘߐ߫...

ߞߏ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߴߌ ߞߏ߬ ߛߊߟߌߟߏ߲ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߎߣߊ ߘߐߜߟߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߸ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߓߊ ، ߗߍ߭ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ، ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߌ ߦߴߌ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߖߍ߲ߓߎߙߍ߲ (ߝߊߖߙߌ) ߦߋ߫ ، ߏ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߫ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ (ߖߌߡߊߟߏ߲)...

ߛߎ߲ ߕߍ߰ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߛߊߟߌ ߢߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߎߣߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߦߴߌ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߲ ߕߍ߰ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߓߐߟߌ ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߊߟߌ ߘߌߦߊ߫، ߕߡߊߙߏ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߦߟߋߞߋ، ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߴ ߊߣߊߛߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: " ߞߋߟߊ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߛߏ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߊߟߌ ߘߌߦߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߕߡߊߙߏ ߘߊߥߎ߲߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߬ߘߵߊ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߦߙߋߞߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫" ߓߎ߬ߞߊ߰ߙߌ ߣߌ߫ ߊߤߘߊߘߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬.

ߛߊߟߌߝߎߥߊ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߯[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߎߣߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߊߟߌߟߏ߲ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߊ߯ߟߌ ߘߌ߫ ߛߊߟߌߝߎߥߊ߫ ߘߐ߫، ߤߊߟߌ߬ ߸ ߣߴߌ ߡߊ߬ ߛߊߟߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߟߐ߲߬ߦߙߐ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߛߊߟߌ ߦߋ߫ ߛߎߣߊ ߘߐߜߟߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߟߐ߭ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ، ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߓߐ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ ߖߍ߲߬ߞߍ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߞߘߐߕߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߢߍ߬ ߞߟߊ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫ ، ߢߊ ߟߊ߫ ߝߟߍߟߌ ߘߐ߫...

ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]