ߛߏ߬ߛߏ߬ ߓߟߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߙߊߞߏ:Infobox Patrimoine culturel immatériel de l'humanité

ߛߏ߬ߛߏ߬ ߓߟߊ (ߓߟߊ߫ ߢߌ߲߲ߕߌߙߌ߲) ߦߋ߫ ߓߟߊ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߐ߬߬ߘߐ߲߲߬ ߘߊ߫ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߗߍ ߘߐ߫ ߞߙߌߣߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߞߐ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߬߬߬ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲߲߫ ߡߊߟߐ߲߲ߣߍ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߰ߛߏ߬ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߌ߬ ߞߎ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߘߐ߫߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߐ߫.

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߟߊ߫ ߝߟߐߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߓߟߊ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߊߘߍ߲߰ ߠߊ߫.

ߡߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߕߟߋ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߝߐߟߌߝߋ߲ ߣߌ߲߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߃߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߝߐߟߌߝߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߛߏ߬ߛߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߡߊ߲߲߬ߛߊ߬ ߛߎߓߊ߮ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߡߊ߲߬߬߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߓߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߍ߬ߞߍ߫ ߟߥߊ߫ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߛߏ߫߸ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߓߟߊ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫, ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߛߎߘߋ߲ߧߊ ߟߴߊ߬ ߓߟߏ߫. ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߲߲߫ ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߟߊߛߌ߰ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߓߟߊ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߝߊ߬߬ߛߍ߬ߞߍ߫ ߟߊ߫.

ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߏ߬ߛߏ߬ ߓߟߊ ߟߊߡߙߊ߬ ߦߌߟߊ ߓߘߊ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߛߐ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߐߝߊ߬ߟߋ߲߫ߝߊ߬߬߬߬߬ߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߞߏ߲߬߬߬߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߛߌߛߍ߲߬ ߢߊ߰ߛߏ߬ߟߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫.ߊ߬ ߟߊߡߊ߲߬ߘߌ߬߬߬߬߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߘߏߞߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߓߏ߲ߡߛߏ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߟߊߝߊ߬ߛߞߍ߬ ߡߊ߬ߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫