ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߂߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߂߲ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ ߘߊ߫ ߣߛߊ ߓߟߏ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߀ ߡߊ߬ ߁߉߇߇ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬.


ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߂߲
ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߢߍߥߟߊ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߁߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߓߐߖߎ ߖߡߊ߬ߣߊߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ߟߌ, ߞߵߊ߬ ߖߊ߲ߓߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߝߍ߬, ߞߵߊ߬ ߖߊ߲ߓߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߝߍ߬, ߞߵߊ߬ ߖߊ߲ߓߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߝߍ߬, ߞߵߊ߬ ߖߊ߲ߓߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߝߍ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߦߙߐߞߊߔ ߞߣߊߝ߭ߋߙߊߟ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߝߊ߲ߞߊ߸ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߄߁ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߯ ߦߙߐߝߌ߲߬ߕߐ߲߬, ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮, ߛߊ߲ߕߌ߮, ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮, ߓߟߊߓߟߊߕߍߞߣߍ ߕߍߡߟߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲߫ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ߕߊ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߫ߕߌߕߊ߲ IIIE ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ߬ߟߊߣߊߛ߭ߐ߲ߣߊߟ ߊߋߙߣߏߕߌߞ ߍ߲ߘ ߛߑߔߋߛ ߊߘߑߡߣߌߛߕߑߙ߭ߋߛ߭ߐ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߠߊߢߎ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬Infrared interferometer spectrometer and radiometer ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ ߕߎߡߊ߂߀ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ 1977 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߲ߓߏ߲ߖߍߕ ߔߙߏߔߎߟߑߛߋ ߟߊߓߏߙߊߕߏߙߋ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Powered byMHW-RTG ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://voyager.jpl.nasa.gov/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Space tugCentaur ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߍߥߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ ߁߆ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߊ߬ ߓߐ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߁߭ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ ߕߍ߫߸ ߜߙߋ߬ ߖߊ߲߫ ߠߋ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߬ ߔߊ߲ߞߙߎ߫ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߥߊ߫ ߓߐ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߣߍߣߍߛߌ߲ߓߌߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߂߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߬ ߔߊ߲ߞߙߎ߫ ߟߏ߯ߟߎ ߟߎ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߓߏ߬ߙߌ߬ߒ߬ߞߘߐ߬ߟߌ ߞߊߟߌߦߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬߸ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߐ߫.

ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߂߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߔߊ߲ߞߙߎ߫ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߂߲ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߬ ߔߊ߲ߞߙߎ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߝߐߢߐߞߎ߲߫ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ߝߢߐߞߎ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߟߏߞߊ߲߫ ߥߙߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߢߐߞߎ߲, ߏ߬ ߟߋ ߥߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߔߊ߲ߞߙߎ߫ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߗߋߦߊߟߌ ߛߎ߯ߦߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߓߊߖߎ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߲ߞߋ ߛߏ߲߯ߓߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߁߉߈߉ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߲ߞߋ ߘߐ߫ ߁߉߈߆ ߟߊ߫߸ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߞߊ߲ߞߋ ߟߊ߫ ߁߉߈߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ߠߊ߬ߞߊ (jovien) ߁߉߇߉ ߟߊ߫. ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߂߲ ߦߋ߫ ߗߋߦߊߟߌ߫ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬, ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߄߂ ߞߊߙߏ߫ ߄ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߞߘߐ߫ ߂߀߁߉ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߃ ߡߊ߬. ߏ߬ ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ߓߌ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߦߴߊ߲ ߣߵߊ߬ ߕߍ߫ ߣߛߊ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߎ߲߰ߧߊ ߞߙߏ߬ߝߏ \ (ߘߌߔ ߛߑߔߋߛ ߣߍߕߑߥߐߞ) ߛߘߊ߫ ߘߐ߫. ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߘߊ߲ߕߊ ߁߂߂ ߝߏ߬ߣߊ߲ (ߞߎߘߍ߫ ߁.߈߃ × ߁߀ ߁߀) ߕߋ߬ߟߋ (ߦߋߟߋ߲ (ߞߊߟߌߦߊ) ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߁߆:߅߈ ߖߊ߬ߕߋ߬) ߟߊ߫ ߂߀߁߈ ߣߍߣߍߓߊ ߅ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߅.߃߄߁/ߝߌ߬ߟߊ߲ (ߞߎߘߍ߫ ߅߅ ߂߃߀ / ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲) ߞߘߐ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߝߣߊ߫ ߢߊߞߘߐ߫߸ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߂߲ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߊ߲߬ ߜߟߎߞߘߎ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߟߊߓߟߊߕߍߞߣߍ (interstellaire) ߕߍߡߟߊ ߘߐ߫߸ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߞߐߞߊ߲ߕߊ ߞߐ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߞߐߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߞߎ߲߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߁߭[߁] ߘߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߋ߫ ߓߟߊߓߟߊߕߍߞߣߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߁߂ ߟߊ߫. ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߂߲ ߞߊ߬ ߓߟߊߓߟߊߕߍߞߣߍ ߞߐߟߐ߲ߞߐߟߐ߲ (ߔߑߟߊߛߑߡߊ߫) ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߛߎߡߊ߲ߘߐ߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߞߐ߲ߞߊ߲ߠߊ ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ߬ߞߎ߲߬ߡߊ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߁߉߇߀ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߴߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫߸ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߓߐ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߫ ߡߊ߬߸ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߡߊ߬߸ ߛߊ߲ߕߌ߮ [߂]ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮, ߞߊ߬ ߛߋ߲ߒߞߏߟߦߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߕߣߐ߬ߓߐ߫ ߢߐ߲߯ߡߛߊߡߊ߲ ߠߊ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫. ߣߖ߭ߊ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߯ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲߬ ߞߙߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫߸ ߞߙߎ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߓߐ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߫ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߌ߮ ߝߍ߬, ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߓߐ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߫ ߡߊ߬߸ ߛߊ߲ߕߌ߮ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮. ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߫ ߔߊ߲ߞߙߎ ߦߋ߫ ߟߊߘߊ߲߫ (redondant) ߞߊ߲ߞߋ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߢߣߊߡߦߊ ߓߊߟߌߟߌ ߡߊ߬ ߓߐߒߡߊߟߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߁߉߇߂ ߟߊ߫߸ ߗߋߦߊߟߌ ߡߊߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ (ߝߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫) ߡߊߙߌߣߍߙ ߟߊ߫, ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߡߊߙߌߣߍߙ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬-ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮. ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߖߐ߰ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߡߊߓߍ߲߬߸ ߗߋߦߊߟߌ ߦߴߊ߬ ߜߊ߲߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߓߊ ߢߍߥߟߊ ߞߊߣߊ߬ ߓߴߊ߬ ߡߊ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߣߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߢߍߥߟߊ ߟߊ߫ ߢߍߕߊ߮ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߕߐ߮ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߘߌ߫. ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߁߭ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߓߊߖߎ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߞߊߙߏ߫ ߛߊ߬ߝߌߝߌ. ߏ߬ ߘߐ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߂߲ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߝߌ߲߬ߕߐ߲߬ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߏ߲߯ߓߊ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߜߋ߬ߙߋ ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߫ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߛߌߟߊ ߘߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߝߌߝߌ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߁߭ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫. ߣߌ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߁߭ ߥߟߌ߬ ߞߎ߲ ߘߝߊ߫ ߘߊ߫߸ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߂߲ ߘߌ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߘߐߥߙߊ߬ߟߌ ߘߝߊ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲ ߠߥߊ߫ ߛߊ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬.

  1. ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߁߭
  2. ߛߊ߲ߕߌ߮