ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߘߐ߰ߡߍ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߘߐ߰ߡߍ߫/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߣߴߊ߬߬ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߁߆ߟߊ߫߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߂߉ ߆߇߆߸ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߡߐ߰ߡߊ߬ߘߊ߲߫ ߞߎ߲߲߬߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊ ߛߙߍߘߍߦߊߟߌ ߡߍ߲ ߂߀߁߄ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߎ߲߬ ߂߇ ߇߄߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫.