ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߗߍ߬ߞߙߐ߫ ߓߜ߭ߊ߬ߦߞߏ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߗߍ߬ߞߙߐ߫ ߓߜ߭ߊ߬ߦߞߏ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌBagayoko ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߉ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ 1937 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊGoundam ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߆ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ 1983 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊTaoudenni ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߟߊߥߛߎ߫ ߞߎ߲treason ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, ߣߊ߲߬ߕߌ߮, fighter pilot ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊPrytanée militaire de Kati ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߗߍ߬ߞߙߐ߫ ߓߜ߭ߊ߬ߦߞߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߃߇ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߡߊ߬ ߜ߭ߎ߲߬ߘߊߡ߸ ߕߎ߲ߓߕߎ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߁߉߈߃ ߟߊ߫ ߕߊߥߎߘߋߣߌ߫[߁].

ߗߍ߬ߞߙߐ߫ ߓߊ߰ߦߐ߫ ߦߋ߫ ߜ߭ߎ߲߬ߘߊߡ ߘߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ (ߕߎ߲ߓߕߎ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫)߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߎߛߊ߫ ߓߜ߭ߊ߬ߦߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߕߊ߫ ߛߊߖߌ߬ ߞߏߛߊ߬ ߟߎ߫ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߞߍ߫ ߜ߭ߎ߲߬ߘߊߡ ߠߋ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߞߐߝߍ߬ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߝߊ߬ ߝߍ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߁߉߅߀ ߟߊ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߕߌ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߲߬ߕߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫ ߞߟߍ ߘߐ߫ ߁߉߅߈ ߠߊ߫ ߝߊ߬߬ߙߊ߲ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߝߍ߬߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ ߘߌ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߘߊ߬ߡߌߘߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߓߏߙߌ ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߛߏ ߟߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߴߏ߬ ߞߐ߫ ߁߉߆߅ ߟߊ߫.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߆߈ ߣߍߣߍߓߊ ߁߉ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߠߊߓߋ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߁߄ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߟߊߕߟߊߟߌ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߍߘߊ (CMNL) ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߯ߕߌ߫ ߝߊߙߌ߲ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊ ߝߣߊ߫. ߝߊ߬ߛߏ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߗߋߕߌ߮ ߣߌ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߘߐ߬ ߗߋߘߊ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬-ߕߐ߲ߓߟߏߡߦߊ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐ߭ߘߏ߲߬ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߏ߬ߟߌߓߊ߬ ߊߕߑߟߋߕߌߞ ߞߑߟߐߓ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍߕߋߟߋ߲ߦߊ ߟߊ߫ (ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߘߵߊ߬ ߢߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ ߡߊ߬)߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߜߍ߲߫ ߊߝߙߌߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫.

ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߊߕߐߘߐ߲߫ (ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߥߊ߬ߙߊ ߘߐ߫) ߛߌߟߊߞߊ߲ߖߌ߯ߟߌ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ߫ ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߓߊߘߍ ߝߍ߬ ߁߉߇߇ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߛߌ߬ߡߊ ߘߎߞߊ߰ߙߊ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߌߡߎ߲߬ ߘߊ߲߬ߓߟߍ߫ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߛߓߍߘߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߈\߁߉߇߈ ߠߊ߫. ߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߘߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߘߌ߫ ߕߊߥߎߘߋߣߌ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߗߋߣߍ߲ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ (l'adjudant) ߟߊ߬ߛߌ߬ߘߊ߲ ߡߎߛߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ ߓߟߏ߫.

ߝߘߎߡߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߬ߞߙߐ߫ ߓߜ߭ߊ߬ߦߞߏ߫ ߞߎ߲߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߊߌߛߊߕߊ߬ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߞߙߏ߬ߡߊ ߝߘߎ߫ ߁߉߆߂ ߟߊ߫ (ߊߌߛߊߕߊ߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߘߐ߫) ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߝߍ߬߸ ߡߎߛߊ߫ ߓߜ߭ߊ߬ߦߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߊߡߊ߬ ߓߜ߭ߊ߬ߦߞߏ߫. ߁߉߇߆ ߟߊ߫߸ ߣߍߣߍ߫ ߓߦߊ߬ߓߊ ߛߌ ߝߘߎ߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊߕߌ ߊߛߋߕߎ߬ ߓߜ߭ߊ߬ߦߞߏ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߞߘߐ ߡߏߘߌߓߐ߬ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߝߍ߬ ߂߀߁߁ ߠߊ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]
  1. [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬