ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߛߌ߬ߡߊ ߘߎߞߊ߰ߙߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߛߌ߬ߡߊ ߘߎߞߊ߰ߙߊ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1934 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊMourdiah ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߁߅ ߕߎߟߊߝߌ߲ 1983 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊTaoudenni ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߟߊߥߛߎ߫ ߞߎ߲high treason ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊMinister of Defence of Mali ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊCombined Arms Military School in Koulikoro ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊߘߊ߯ߕߌ߯ ߝߊߙߌ߲, Q3025295 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߛߌ߬ߡߊ ߘߎߞߊ߰ߙߊ߫

ߞߛߌ߬ߡߊ ߘߎߞߊ߰ߙߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߃߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߥߟߏߞߙߏ߫ (ߡߎߙߑߖߊ߫) ߕߙߐߝߍ߬߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߈߃ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߅ ߡߊ߬ ߕߊߥߎߘߋߣߌ߫ ߓߊߢߍ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߕߌ߮߸ ߣߌ߫ ߞߣߐߟߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ߸ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬.

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߕߌ߬ ߘߊ߮ ߟߐ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߁߉߆߈ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߠߊߓߋ߬.

߁߉߇߈ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߈߸ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߍߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߛߌ߬ߡߊ ߘߎߞߊ߰ߙߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߙߌߡ ߝߍ߬.