ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߡߏߘߌߓߐ߬ ߛߘߌ߬ߓߋ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߡߏߘߌߓߐ߬ ߛߘߌ߬ߓߋ߬
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Modibo ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌSidibe ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߇ ߣߍߣߍߓߊ 1952 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬Sy Oumou Louise Sidibé, ߡߊ߲ߘߋ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߕߍߓߊ߯ߦߟߊ, ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߊ, ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߡߊ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ, Minister of Foreign Affairs, Minister of Health of Mali ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊdiplôme d'études approfondies, University of Reims ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߏߟߊߘߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲Legion of Honour ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߏߘߌߓߐ߬ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߝߏ ߡߐ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߇\߁߉߅߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߂߀߀߇ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߃\߂߀߁߁ ߕߍ߫߸ ߡߊߙߌߦߊߡ ߞߊߌߘߊߡߊ߬ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߫[߁].

ߞߌ߬ߓߊ߬ߦߊ߬ ߜߘߍ߬ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߗߋߘߊ, ߡߊ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߟߎ߬

ߡߏߘߌߓߐ߬ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߅߂ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߇ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߖߎߙߊ߲ߞߊߡߊ߲ߦߊ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߉߇߇ ߟߊ߫߸ ߁߉߇߈ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߐ߲ߓߐ߲ (brevet)߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߤߊߞߍ ߡߊߣߐ߬ߟߌ (߁߉߇߆߸ ߔߍߙߑߔߌߢߊ߲߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫)߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߐߘߎ߲߰ߧߊ߬ߣߍ߲ ߖߐ߲ߓߐ߲ (ߞ.ߘ.ߖ) ߘߏ߫ (DEA) ߞߏߟߊߕߐ߲ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߊ߲߬ (߁߉߇߉ ߟߊ߫ Aix-en-Provence en France)߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߐߘߎ߲߰ߧߊ߬ߣߍ߲ ߖߐ߲ߓߐ߲߫ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߓߟߏߦߊ ߘߐ߫ (߁߉߈߃ ߟߊ߫ ߙߍߡߛ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫)߸ ߞߊ߬ ߝߏߘߋߦߊ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏߟߊߕߐ߲ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߐ߫ (߁߉߈߃ Aix-en-Provence), ߞߊ߬ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߊ߬ߟߌ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߛߏ ߟߊ߫ (߁߉߇߇), ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߙߋߓߍ ߘߏ߫ ߣߊ߲ߕߌ߰ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߤߊߞߍ ߞߊ߲߬ (߁߉߈߅ ߛߊ߲߫ ߙߋߡߏ߫߸ ߌߕߊߟߌ߫).

ߕߐ߲ߓߟߏߡߘߊ ߗߋߘߊߕߌ߮߸ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߝߣߊ߫ ߢߍ߫. ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎߡߊߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ ߟߊ߫߸ ߟߊ߬ߢߎ߲߬ߠߌ߲ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߐ߲߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߍߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮߸ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߠߊߓߋ߭ ߞߐ߫.

߁߉߉߃ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߐ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߞߏߕߌ߯ߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߢߐ߲߯ߘߍߡߍ߲ ߣߌ߫ ߡߐ߬ߓߊ߬ߞߘߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫. ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߕߎ߲߰ߢߐ߲߰ߠߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߆ ߟߊ߫ ߁߉߉߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߣߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫.

ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߉\߂߀߀߂ ߟߊ߫߸ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎߡߊߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ ߞߐ߫߸ ߡߏߘߌߓߐ߬ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ߮ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߗߋߘߊ ߏ߬ ߡߙߊ߬ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߂߀߀߇ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߉ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߡߏߘߌߓߐ߬ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ߦߊ ߂߀߁߈ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߕߊ߬ߞߏ߬ߝߟߐ ߝߍ߬.

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߁߂ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߸ ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߂߀߁߂ ߕߙߊߓߊ ߂߂ ߟߊ߫ ߢߍߡߌߘߊ ߊߡߊߘߎ߫ ߤߊߦߊ߬ ߛߊ߬ߣߜ߭ߏ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߛߋ߲߬ߝߍ߫ ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎߡߊߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߕߙߊߓߊ ߂߇ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߂߀߁߈ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ٪߁.߄߂ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߞߘߐ ߡߊ߲߬ߘߋ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߣߌ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߞߏߕߌ߯ ߞߘߐ߫ ߛߌ߫ ߎߡߎ߫ ߟߎ߬ߥߌߛ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߘߐ߯ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]
  1. [߁] ߊ߬߬ ߘߟߊߡߌ߬߬ߘߊ߬߬ߣߍ߲߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬.