ߓߎߥߊߙߏ߫ ߘߊ߮

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߞߙߊߞߏ:Infobox Camp de concentration

ߓߎߥߊߙߏ߫ ߘߊ߮ ߥߟߊ߫ ߘߊ߮ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߬ ߓߎߥߊߙߏ߫ (߁߉߆߀-߁߉߈߄) ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ߬ ߦߙ ߡߐ߰ߝߊ߰ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߡߍ߲ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ߫ ߕߐ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߝߍ߬.

ߘߊ߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߥߛߎߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬ ߟߴߊ߬ ߞߣߐ߫߸ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬߬߬߬߬ߓߎ߬ߡߏߙߌ ߙߊߦߑߡߐ߲ߘ-ߡߊ߬ߙߌ ߗߌߘߌ߲ߓߏ߫, ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߬߬ߝߊ ߘߏ߫ ߛߓߍ߫ ߞߏ߫: ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ߡߏߙߌ ߘߏ߫߸ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߙߊ ߘߐ߫. ߞߏ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߞߘߎ߬ ߘߊ߫ ߥߛߎߓߏ߲ ߢߌ߲߬ ߠߋ߫߫߫߫߫ ߞߣߐ߫߸ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯߯߯߯߯߯߯ߘߊ߮ ߞߐ߬ߣߐ߬߬߬߬߬߬ߜߍ߲߬߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬߬ߙߊ߲ ߞߐ߫. ߡߐ߰ ߘߊ߲ߘߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫: ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߞߘߐ ߕߋߟߌ߬ ߖߊߟߏ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߭, ߁߉߇߇ ߟߊ߫, ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ ߞߋߕߊ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ ߝߘߏ߬߬߬߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߝߏߘߋߓߊ߫ ߞߋߕߊ߬. ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߖߊ߬߬ߕߋ߬߬ߛߎ߬ߓߐ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬߬߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߅߀ ߀߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߘߊ߮ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫. ߗ߭ߊ߲߭ ߔߏߟ ߊߟߊߕߊ߫ ߞߵߏ߬ ߛߙߋߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߛߋ߲߲߲߬߬ߝߍ߫ ߘߊ߮ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬. ߘߊ߮ ߣߌ߲߬ ߘߊߕߎ߲߯ ߘߊ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߠߊߥߎ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߁߉߈߄ ߠߊ߫.