ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ (POTUS) ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎߝߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫.

ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮
elective office, ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮, head of government, commander-in-chief, ߞߊ߲ߕߌ߮, ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫first family of the United States, executive branch of the U.S. government ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߃߀ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1787 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎPresident of the United States, presidente de los Estados Unidos ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Elected inUnited States presidential election ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Honorific prefixMr. President, The Honourable, Excellency ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Official residenceWhite House ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Appointed byUnited States Electoral College, United States House of Representatives ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Vehicle normally usedPresidential state car, Air Force One, Marine One ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
OfficeholderJoe Biden ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Organization directed by the office or positionFederal Government of the United States ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌHail to the Chief ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߬ߟߌ ߝߊ߲߬ߞߊߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Substitute/deputy/replacement of office/officeholderVice President of the United States ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Email address ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.whitehouse.gov/administration/president-biden/, https://www.whitehouse.gov/es/administracion/presidente-biden/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of the president of the United States ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has seal, badge, or sigilseal of the president of the United States ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Subject has rolecommander-in-chief, pardon ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Male form of labelpresident dels Estats Units, président des États-Unis, presidente de Estados Unidos, predsednik Združenih držav Amerike ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߙߍߘߍ ߦߋ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߞߙߎߝߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߕߊ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߐߖߏ߰ߓߏ߬ߖߊ߰ߓߊ߬ (ߞߵߊ߬ ߡߊߖߌ߰ ߥߊ߯ߕߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ ߘߏ߫ ߟߊ߫) ߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ߮ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߢߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߐߦߙߌߥߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߑߙߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߘ. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߥߎ߬ߛߎ ߘߐ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߓߟߏߦߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊߓߋ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ ߡߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߕߏߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍ ߘߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߭ ߘߌ߫ ߞߣߐߟߊ ߥߟߏߒߘߐ ߢߊ߲ߞߌߛߊ߲ (ߞ.ߥ.ߢ\PIB) ߕߐ߯ߦߊߟߌ ߘߐ߫߸ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߝߊ߬ߛߊ߲߬ߡߊ߲߫ ߘߌߡߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߟߏ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߘߐ߫.


ߛߌ߰ߞߊ߲ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߋ߲ ߂߲ ߞߊ߬ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߓߏߟߏ߲ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߞߙߎߝߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߣߌ߫ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߦߋ߫߸ ߞߊ߬ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߊߘߤߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߋ߫. ߝߊ߲߬ߞߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߞߙߎߝߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߊ߬ߥߊߟߌ ߣߌ߫ ߞߙߎߝߊ ߗߋߘߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߐ߯ߦߊߟߌ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߌ߸ ߕߍߓߊ߯ߦߊߞߏ ߟߎ߬߸ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߟߎ߬. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߛߙߊߕߌ߫ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊߘߤߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߐߞߊ߲߫ ߝߊ߲ߞߡߊ ߟߎ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߢߐߡߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߍ߲߬ߘߐ ߟߎ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߐ߯ߟߋ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߓߊߖߎߡߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ߮ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߓߘߍߓߘߍߟߌ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬. ߘߎߢߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߘߊߜߍߟߍ߲ ߟߊߛߌ߲ߠߌ߲ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߝߕߌ߫ ߝߏߘߏ߲ ߡߎ߯ߓߏ߲߫ (arsenal nucléaire) ߝߌߟߊߣߊ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫.


ߞߙߎߝߊ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߟߊ߬ߘߊ߲ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ ߝߟߐ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߟߊ߬ߘߊ߲ ߝߣߊ߫. ߟߊ߬ߟߐ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ߬ߓߊߟߌߦߊ ߛߌ߬ߣߊ (contrepoids) ߕߊ߫ ߝߊ߲߭ ߘߐ߫߸ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߋ߲ ߁߭߸ ߓߏߟߏ߲߫ ߇߲ ߞߊ߬ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ߟߌ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ (ߝ߭ߋߕߏ) ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߙߎߝߊ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߟߊ߬ߘߊ߲ ߘߐ߫. ߞߊ߬ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߟߊߘߤߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫߸ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߊߘߊ߲ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߐߝߟߌ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߞߎ߲߬ߞߊߟߌ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߦߊߣߊ߲߫ ߓߘߍߓߘߍߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߲߰ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߜߍߘߍ߲ ߘߐ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ߢߊ ߘߐ߫. ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߘߊ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲ «recours» ߞߍ߫ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ ߞߛߊߞߊ ߘߐ߫߸ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ ߟߎ߬ «agences» ߢߊߓߐߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߕߌߟߊߟߊ ߟߎ߬ ߕߐ߯ߦߊߟߌ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߞߣߐߟߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߲߬.


ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߛߎߥߊ߲ߘߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߛߌ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ ߄ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߢߐ߲߯ߝߍ߬. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߣߌ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߊ߲ ߟߊ߬ߛߐ߲ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߝߙߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߅߁ ߠߊ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߴߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߞߐ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߥߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߞߣߐߟߊ ߓߙߐߕߐߟߌ ߘߌ߫. ߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߡߐ߰ ߄߅ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ߫ ߄߆ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߅߈ ߞߍ߫ ߛߊ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߘߌ߫.


ߖߏߌ߫ ߓߊߌߘߍ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߄߆߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߂߀߂߁ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߀ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

ߘߐ߬ߝߐ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐߖߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߇߇߆ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߫߸ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ߫ ߞߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߥߙߎߣߍ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߯ ߝߍ߬ ߜߙߋ ߞߎ߲߬ߜߙߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߝߍ߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ߬ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫. ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߛߘߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋߞߏߦߊ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߛߓߍ߫ ߡߍ߲ ߥߊ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲ ߕߍ߫. ߘߊߘߐߖߊߥߏ߫ ߥߙߍ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߞߐߦߌߘߊߟߌ ߣߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߖߊ߯ߕߋ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߡߊ߬. ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߯ߦߊ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߎ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߘߍ߬ ߘߎ߲ߡߕߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߁߇߇߇ ߣߍߣߍߓߊ ߟߋ߬ ߡߵߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߗߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߡߊߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߘߌ߫.


ߡߍ߲ ߥߊ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߋ߲߫ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߞߏߟߊߕߐ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߇߈߁ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߡߊ߬߸ ߞߙߎߝߊ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߊ߲ߓߊ߲ߠߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߟߊ߬ߘߊ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߢߊߓߐ߫ ߟߊ߫߸ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߋߎ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫, ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߟߊ߲ߒߞߎ߲߭ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬. ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߬ߘߊ߲ ߏ߬ ߤߊߞߟߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊߏ߬ ߊߡߍߙߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲ߓߋ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߓߏ߲ ߞߊ߲ߞߋ߫ ߓߋ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߣߐ߭ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬: ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߐ߯ߙߐ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߖߋ߬ߓߌ ߘߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫: ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߓߏ߲߫ ߛߌ߫ ߘߊߘߐߓߍ߲߬߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߛߌ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߡߊ߬ (ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫: ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫߸ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫) ߡߐ߰ ߜߟߌߦߕߊ\ߜߟߌߦߕߊ (prerogative) ߕߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߌ߬ߦߊ߬ ߘߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߎ߬ߢߊ߬ߕߊ ߘߐ߫. ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߟߊߘߍ߰ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߢߊߓߐߟߌߟߊ ߘߌ߫ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߘߐ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߍߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߕߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊߡߎ߲ߠߊߕߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ߬ ߓߘߍ߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫߫.

߁߇߈߃ ߟߊ߫߸ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߙߎߣߍ߫ ߞߘߐ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߟߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫. ߖߐ ߛߋ ߞߐ ߘߐ߫ ߓߟߏ߫ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߛߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߁߇߈߆ ߟߊ߫߸ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߋߟߞߊ ߓߐߕߏ߲߫  ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߍ߲ ߠߊߡߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߖߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߞߏߖߊ ߘߐ߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߬ߢߐ߲߰ ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐߡߊߢߊ߰ߙߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߞߏߢߐ߲߯ߦߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ ߖߊ߬ߥߏ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ ߞߟߏߜߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߏߟߏ߲ߓߐߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߐߞߊ߲߫ ߟߐ߯ߝߍ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߠߊߛߣߍߕߊ ߟߎ߬ ߛߊ߲߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߡߊߞߐ߯ߖߌ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߝߟߍߟߌ (ߞߵߊ߬ ߞߣߐߝߋ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߬)߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߬ߟߎ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߟߌ߬ ߞߟߍ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐߞߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߴߊ߬ ߕߐ߬ߣߐ ߘߐ߯ߡߊ߲߫. ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߝ߭ߌߙߑߗ߭ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߡߙߋߟߊ߲ߘ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߝ߭ߍߙߑߡߐ߲߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߞߊ߲߬ ߁߇߈߆ ߟߊ߫߸ ߝ߭ߌ߬ߙߑߖߣߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߘߏ߫ ߡߊߞߟߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߐ߯ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߁߇߈߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫ ߊߣߊߔߏߟߌߛ߸ ߡߙߋߟߊ߲ߘ, ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߍ ߖߊ߬ߥߏ ߘߐ߫ ߝߊ߲߬ߞߡߊ߬ߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߟߎ߬ ߢߊߓߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߟߏ߫߸ ߊߟߍߞߑߛߊ߲ߘߍߙ ߤߊߡߌߟߑߕߐ߲߫ ߞߴߊߣߊߔߏߟߌ߫ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߗߋ߫ ߞߟߌߟߌ ߡߊ߬ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߋ߲ ߟߊߢߊ߬ߞߏ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߕߐ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߏߓߐ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߟߊ߫ ߝߌߟߊߘߍߟߑߝߌ߫. ߛߘߊߡߊ߲ߞߊߣߊ ߣߊ߬ߕߐ ߟߊߕߌ߲߯ ߓߐߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߊߘߓߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߖߋߡߛ ߡߊߘߌߛߐ߲߫ ߣߌ߫ ߋߘߑߡߐ߲ߘ ߙߊ߲ߘߐߟߝ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߖߌ߬ߐߙߖ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߠߊ߫ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊߞߏ ߟߊ߫ ߝߌߟߊߘߍߟߑߝߌ߫߸ ߝ߭ߌߙߑߗ߭ߣߌ߫ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲ߦߊ ߟߊ߫.

 

ߛߘߊߡߊߞߊ߲߫ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߁߇߈߇ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߁߂ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߬ (ߙߏߘ ߌߛߑߟߊ߲ߘ ߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߜߊ߬ߙߊ ߘߐ߫) ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߐߛߊߦߌ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߡߍ߲ ߖߎ߬ߓߐ߬ߟߊ߬ߞߊ߫ ߓߏߟߏ߲ߓߐߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߘߊߘߐߓߍ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߟߊ߬ߘߊ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ ߣߴߊ߬ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߣߐ߬ (ߝ߭ߋߕߏ) ߕߍ߫߸ ߕߐ߯ߦߊߟߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ߫ ߕߍ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߛߎߘߊ߲߫ ߛߊ߲߬_ߊ߲߯_ߛߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫, ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߴߊ߬ ߢߍߕߍ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߬ߟߌ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ߫ ߘߝߊߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߣߐ߭ ߣߌ߫ ߕߐ߯ߦߊߟߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߊ߲߭ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߕߍ߫. ߝߌߟߊߘߍߟߑߝߌ߫ ߘߝߐ߬ߟߌ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ ߛߋ߯ߦߌ߲ ߠߋ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߊ߬ ߛߓߍ߫ ߞߴߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲.