ߔߐߙߍߘߊߞߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߔߐߙߍߘߊߞߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߁߃ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߁߈߉߆ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߏߘߌ߫ ߎߡߊߙߎ߬ ߓߊߘߋ߲ߓߊ߫ ߣߴߊߟߌߝߊ߫ ߌߓߑߙߊߤߌߡߊ߬ ߝߎߜ߭ߎ߲ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߠߊ߬ߓߊ߲ ߞߟߍ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߞߙߎߝߊ ߓߟߏ߫[߁].

ߞߟߏߜߍߢߐ߲߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊߣߍ߲߫ ߟߊߓߊ߲ ߘߌ߫. ߓߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߐ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ ߝߊ߰ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊߛߌ߰ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫. ߓߏߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߫ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߌߝߦߊ߫ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߓߋ߫ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߓߌ߫ ߣߌ߫ ߝߎߜ߭ߎ߲ߓߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߯ߛߊ߯ߟߌ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߊ߬ ߣߴߌ ߞߐ߫߸ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߎ߮ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߊߓߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߊߕߊ߯ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍߓߊ߯ߦߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߣߐ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫. ߓߏߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߬ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߡߎߣߎ߲ߧߊ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߘߐ߬ߛߙߋ ߏ߬ ߟߋ ߡߊߝߟߍ߫ ߞߊ߫ ߛߍ߲ߕ ߟߎߥߌ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ ߣߊ߬ ߓߌ߬ߛߌߡߌ߬ߟߊߤߌ߫ (ߊߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫) ߟߋ߬ ߛߓߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ ߣߐ߭ ߘߐ߫߸ ߓߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߞߟߍ߬ߞߏ ߡߊ߬.

ߞߟߊߓߍ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߬ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߥߙߎߣߍ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߓߏ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߣߍߣߍߓߊ ߃, ߁߈߉߆ ߟߊ߫. ߓߏߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߬ ߡߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߴߊ߬ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫. ߣߍߣߍߓߊ ߁߃, ߁߈߉߆ ߟߊ߫߸ ߓߏߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߬ ߞߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߛߝߊߣߍ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߔߐߙߍߘߊߞߊ߬ ߟߍ ߘߐ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߜߟߍ߬ߜߊ߬ߛߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐߕߌߢߍ߫. ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߛߓߍ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߓߏߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬. ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ߤ߬ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߜߟߍ߬ ߝߏߘߏ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߏߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߬ ߞߵߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߖߏߣߊߖߏߣߊ߫ ߊ߬ ߖߎ߮ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫߸ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߌߟߌߟߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߕߍ߰ ߊ߬ ߟߊ߫. ߓߏߞߊߙߌ߫ ߓߌߙߏ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߟߵߊ߬ ߝߍ߬.

ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ߬ߦߙߐ ߘߏ߫ ߡߊߞߍ߲߰ ߕߌ߲߬ߓߏ߲߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߴߊߟߌߝߊ߫ ߦߊߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߡߊߟߐ߲߫ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߓߊߘߋ߲ߓߊ߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲ ߘߌ߫߸ ߞߊߙߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫߸ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߁߈߉߇ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߍߙߑߣߍߛߕ ߣߏߌߙߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߊ ߘߌ߫. ߣߏߌߙߏ߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߖߐ߲߬ߧߊ ߟߊߕߐ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬ ߜߘߋߜߘߋ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߞߊ߲ߞߋ߫ ߞߘߐ ߕߴߊ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߦߊ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ ߓߟߏߞߊ߬. ߁߉߀߄ ߠߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߡߙߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߓߋ߬. ߁߉߀߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߊߟߌߝߊ߫ ߦߊߦߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߥߊ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߟߊ߫ ߡߏߙߌߕߊߣߌ߲߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߘߟߊߡߌ߬߬ߘߊ߬߬ߣߍ߲߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬