ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߌߓߎߙߊߤߌ߬ߡߊ ߞߊ߬ߛߏ߬ߙߌ߬ ߝߏߝߣߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߌߓߙߊ߫ߌߡߊ߫ ߞߊ߫ߛߏߙߌ ߝߏ߬ߝߣߊ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Ibrahima ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߝߏߝߣߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1954 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߝߏߙߋߞߊߙߌߦߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, ߞߊ߬ߝߏ ߡߐ߰ߓߊ, official ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊAmerican University ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߌߓߎߙߊߤߌ߬ߡߊ ߞߊ߬ߛߏ߬ߙߌ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߅߄ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߁߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߝߘߋߞߊߙߌߦߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߡߐ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߂߀߁߈ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߁ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߂߀߂߁ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߅ ߟߊ߫[߁].

ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߫ ߗߋ߬ߘߊ߫ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߙߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߏߕߌ߮ ߡߍ߲ ߠߊߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߟߐ߯ߖߎ ߟߊ߫ ߘߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߟߴߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߮߸ ߝߛߎߞߎ ߞߏߕߌ߮ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߏߟߏ߲ߛߏߣߍ߲ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߟߊ߲߬ߛߊ߬ߣߊ߫ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌߓߎߙߊߤߌ߬ߡߊ߫ ߞߊ߬ߛߏ߬ߙߌ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߥߟߏ߫ ߘߊ߫ ߝߏߙߋߞߊߙߌߦߊ߫߸ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ ߢߍߓߊ߯ ߛߙߍߘߍ ߘߏ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߘߐ߫.

ߓߊ߯ߙߊ߫ ߜߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌߓߎߙߊߤߌ߬ߡߊ ߞߊ߬ߛߏ߬ߙߌ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߞߏߘߐߞߕߌ߫ (études) ߛߓߍߘߊ ߟߊ߫ ߁߉߇߈ ߠߊ߫ ߗߋߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߙߎߕߙߎ߫ ߏ߬ ߞߐ ߘߐ߫ ߦߟߍ߬ߦߟߍ߬ߟߊ߲߫ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߗߋߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߈߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߟߊ߬ߓߊ߯ߙߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߗߋߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߉߁ ߠߊ߫.

ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߜߊ߬ߟߌ߫ ߓߟߏ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߜߍߓߏ߲ ߛߓߊ߬ߕߌ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߘߌ߫ ߁߉߉߆ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߂߀߀߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߘߐߛߌ߮ ߡߙߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߁߉߉߈ ߣߌ߫ ߂߀߀߀ ߟߎ߫ ߕߍ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߏߟߊߘߍ ߣߌ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߌ߫.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߜߋ߬ߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐ߲ߕߍ߫ ߕߟߋ ߞߏߕߌ߯ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌߓߎߙߊߤߌ߬ߡߊ߫ ߞߊ߬ߛߏ߬ߙߌ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߦߟߍ߬ߟߌ ߘߊ߫ ߢߊ߫ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߰ߙߌ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫. ߁߉߉߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߕߍ߯ߘߐߓߘߐ߫ (ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊߞߎ߲) ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߘߌ߫ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߕߙߐߝߍ߬. ߊ߬ ߟߊߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߥߊߟߌߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߎߘߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߦߟߍߡߊ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ߛߌߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ߞߋ (ߘߍ߰ߟߊ߬ߞߊ) ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߟߌ ߞߍߗߏ߮ ߝߊ߲߭ߝߍ߬. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߛߎߞߎ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߫ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߎߘߦߊ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߉߆ ߟߊ߫ ߛߘߌߦߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߁߉߉߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߗߋߘߊ ߏ߬ ߘߊߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߂߀߀߀ ߟߊ߫. ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߍߝ.ߍߡ.ߌ ߣߌ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߜߍߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߯ ߘߐ߫ ߛߏ߯ߙߏߢߊ ߟߊߞߢߊߟߌ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߛߏ߲ߠߌ߲ ߞߍ߬ߟߍ ߢߍߥߟߊ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬߸ ߡߍ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߡߊ߬ߞߟߐ߬ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߕߌߘߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߗߋߘߊ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊߟߌ ߝߣߊ߫߸ ߡߍ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬߸ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߛߙߊߟߌ ߞߏ߲߬ߘߏ ߘߐ߫.

ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߀߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ ߡߊߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߝߛߊ߬ߙߌ߬ ߢߊ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߊ߫: ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߖߐ߰ߣߍ߲ߞߏ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߘߐߛߎ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߊ߫ ߥߊߟߌ ߞߊ߲߬ ߞߐߞߊ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߛߐ߰ ߛߣߍ߬ߜ߭߭߭ߊߟߌ߫ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߠߴߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߡߊ߬ ߞߐߟߊ߬.

ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ߦߊ ߥߛߎ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߂߀߀߂ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߜߍߓߏ߲ ߞߊ߲߬ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ (ߊ߬ߡߍ߯ߙߍߞߊ߲߫ ߦߎ߬ߣߌߝ߭ߊ߯ߛߌ߬ߕߋ߫) (American University) ߟߊ߫ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߞߏߟߊ߲ߞߘߐߢߐ߲߮ ߘߌ߫.

ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߂߀߁߀ ߠߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߀߉ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߕߏ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߌ߰ߝߊߘߌ ߝߏ߬ߘߏ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߓߘߊߡߐ߮ߦߊ ߣߌ߫ ߛߌߦߊߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߂߄ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߂߀߁߀ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߓߍ߯ߦߟߊߞߊ ߕߊ߬ߞߏ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߘߏ߫ ߦߌߘߊߞߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ ߞߎ߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߊߢߊ߬ߟߌ ߡߊ߬߸ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ߓߐߟߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߐߓߍ߲߬ߠߌ߲ (Integration)߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߕߊ߲ߣߌߞߋߟߋ߲ߣߊ߲ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߞߏ߬ ߝߟߐ ߏ߬ ߘߐ߫ ٪߀,߆߆ ߘߌ߫: ߛߎߥߊ߲ߘߌߕߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߕߊ߬ߞߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߏ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߲߫ ٪߅߂,߅߂ ߟߊ߫.

ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏ߬ ߞߐߝߍ߬ ߥߛߎ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ߧߊ ߓߟߏߕߍ߰ ߞߐ߲ߘߍ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߓߍ߯ߦߟߊߞߊ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߛߎ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ߫ ߝߟߐ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߞߍ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߛߋ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߛߎ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ߫ ߟߊߖߊ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍߝߊ߲߭ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߛߌߟߓߊ߫ ߞߊ߲߫ ߔߊߞߌߛߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߍߙ.ߔߋ.ߗ߭ߋ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ ߣߴߊ߬ ߘߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߁߃ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߛߎ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ߫ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߝߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߁߄ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߞߟߌ߫ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫. ߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߊ߫ «ߢߌ߲߬ߢߊ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ» ߞߍߟߌ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߘߊ߮ ߞߣߐ߫.

ߊ߬ߌߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߂߀߁߄ ߠߊ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬ ߡߍ߲ ߠߊߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߟߊ߬ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ (PPP) ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߗߋߘߊ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊߕߘߍ߬ ߛߊ߲߬ ߞߎߘߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ߫ ߘߐߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߞߣߐߟߊ ߣߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ ߥߛߊ߬ߞߍ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߟߊ߬ߓߊ߯ߙߊ ߣߌߞߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊߟߌ ߟߎ߬ ߛߊߓߎ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߥߙߎߞߌߕߐߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߝߍ߬߸ ߦߏ߫ ߛߌ߭ߣߌ߲߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߟߊ ߥߟߎ߬ߡߊ߫ ߂߀ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߦߋ߲߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߐ߫.

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߍߙ.ߔߋ.ߗ߭ߋ ߟߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߗߋߕߌ߮ ߘߌ߫ ߂߀߁߅ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߝߊ߲߭ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ߧߊ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߞߎ߲߭ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫.

߂߀߁߈ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߊߓߋ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲ ߍߙ.ߔߋ.ߗ߭ߋ-ߊߙߌߞߊ߲ߛߍߟ (ߖ.ߡ.ߟ-ߞߟߐ߬ߟߐ «ߛߊ߲ߞߊߟߋ» ߘߐ߫.

ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߁߈ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߁ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߊ߬ ߌߓߎߙߊߤߌ߬ߡߊ ߞߊ߬ߛߏ߬ߙߌ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ ߘߏ߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߟߊߘߍ߰ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߔߊߞߌߛߦߊ ߏ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ߫ ߓߟߏߘߐߓߍ߲߫ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߕߏ߫ ߞߏ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߛߋ߲߬ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊߝߌ߬ߛߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ ߜߊ߲߰ߛߊ߲ ߘߌ߫.

ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߐ߯ߙߍߦߊ߫ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߏߙߏ߲ߘߏߟߌ ߦߙߌߘߋ߲ ߘߐߝߘߊ߫ ߞߏߢߌ߲ߡߊ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߕߏ߫ ߞߏ߫ «ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߏߙߏ߲ߘߏߟߌ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫»߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߍߥߟߊ߫ ߣߕߊ߬ߡߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߱ ߡߊߓߍ߲߭ ߘߌ߫߸ ߞߵߏ߬ ߣߕߊ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߛߎߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߂߀߂߅ ߟߊ߫߸ ߛߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ ٪߄߀ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߱ (ߓߟߏߞߏߟߏ߲ߧߊ) ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߥߎ߬ߛߎ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߆ ߖߊ߬ߕߋ߬.

ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߝߛߎߞߎߟߞߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߊ߲߭ߛߊ߬ߥߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߟߊߒߞߎ߲ߞߏ ߟߊߕߊ߯ߡߢߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߒߞߎ߲ߞߏ ߘߐ߬ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߘߊ߲ߕߊ ߓߐ߫ ٪߁߃.߅ ߟߏ߯ߟߎ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ٪߂߀ ߘߐ߫ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߂߀߂߅ ߕߍ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߬ ߘߊ߬ߡߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ ٪߁߅ ߘߐߝߘߊ ߞߊ߬ߝߏ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߕߍ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߛߌ߰ߘߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߡߊ߬.

ߌߓߎߙߊߤߌ߬ߡߊ ߞߊ߬ߛߏ߬ߙߌ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߂߀߂߁ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߅ ߡߊ߬ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߛߎߘߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߐ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߕߊ߬ߞߏ߬ ߝߟߐ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߊ߲߭ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߞߏ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰. ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߟߊߞߐߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߗߍ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߛߴߊ߬ ߝߐ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߛߏ߬ߙߌ߫ ߦߋ߫ ߓߙߐߕߐ߫; ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌߜ߭-ߡߊ߬ߘߌߣߊ߬ ߥߊ߬ߟߏ߲ ߘߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐߘߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ߛߏߙߌ߫ ߞߵߊ߬ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߋ߲߬ ߣߴߏ߬ ߖߌ߱ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫[߂]

ߛߋ.ߍߣ.ߍߙ.ߘߋ ߣߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫ ߟߊ ߂߀߂߁ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߅ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ߛߏ߬ߙߌ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ߬ߟߞߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߓߋ߬ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߌ߬ߘߊ ߞߐ ߘߐ߫.

ߍߙ.ߔߋ.ߗ߭ߋ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏ߬ ߞߐߝߍ߬ ߞߊߙߏ߫ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߟߊ߫߸ ߌߓߎߙߊߤߌ߬ߡߊ ߞߊ߬ߛߏ߬ߙߌ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߍߙ.ߔߋ.ߗ߭ߋ-ߊߙߌߞߊ߲ߛߍߟ (ߖ.ߡ.ߟ-ߞߟߐ߬ߟߐ) ߡߊ߬ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߥߊ߯ߕߌߟߕߊߡߌ߲߫ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߘߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎߞߊ ߏ߬ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫. ߞߙߍߞߙߍߟߌ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߈ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߂߀߂߂ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߝߏߝߣߊ ߟߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߃߁ ߠߋ߬ ߡߊ߬.

ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߡߊߝߌ߲߭ ߠߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߣߊ߬ߦߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߣߊ߲ߝߟߏ ߞߊ߲ߛߏ߲߫߸ ߌߓߎߙߊߤߌ߬ߡߊ ߞߊ߬ߛߏ߬ߙߌ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߞߘߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߥߛߎߖߌ߲ ߠߊ߫߸ ߂߀߂߂ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߆ ߟߋ߬ ߡߵߊ߬ ߘߊߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߞߐߝߍ߬ ߕߟߋ߬ ߛߓߊ߬ ߞߘߐ߫ ߞߙߌߍߝ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߟߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߟߊ߬ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߞߕߌߖߌ߲ ߘߌ߫ (Cour de répression des infractions économiques et financières «CRIEF»).

ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߉, ߂߀߂߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲ ߥߟߎ߬ߡߊ߫ ߂߀ ߢߊ߬ߢߌ߲߬ߘߐ߬ߓߍ߲ ߞߎ߲߬ߞߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߕߌߖߌ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬. ߒ߬ߞߊ߬ ߞߕߌߞߊ߲ߘߊ ߊ߬ߟߌ ߕߎ߬ߙߋ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߟߋ߬ ߞߴߏ߬ ߕߴߛߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫; ߞߊ߬ߛߏ߬ߙߌ߬ ߘߊߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߉ ߡߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߫ ߏ߬ ߛߌ߫ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߛߏ߬ߙߌ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߎ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߓߦߊߕߌ߮ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫:

  1. [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬
  2. ߘߏ߲߬ߞߘߐ߬ߓߐ߲ߞߘߐ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌߜ߭ ߟߊߕߊ߯ߡߢߊ ߘߐ߫߸ ... ߞߙߌߘߌ߬ ߓߊ߲߬ߜ߭ߎߙߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߦߙߐ ߏ߬ ߟߋ ߕߋ߬ ߊ߬ ߓߌߘߊ߲ߡߛߏ ߡߞߊߘߊ߲ ߡߊ߬...߸ ߞߊ߬ߝߏ ߝߐ߰ߓߍ߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߟߊߥߦߐ߬...߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߕߊ ߞߍ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߡߎ߮ ߘߐ߫.