ߝߌ߬ߙߌߕߐ߲߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߝߌ߬ߙߌߕߐ߲߬ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬ ߞߎߓߋߘߊ ߣߴߊ߬ ߛߏ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߎ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߟߋ߬ߓߋ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫.

ߝߙߌߕߊ߲߫ߏ
ߛߏ, port settlement, ߞߎߓߋߘߊ, ߛߏ ߞߎ߲ߓߊ
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1792 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Freetown ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎFreetown ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
DemonymFreetonienne, Freetonien ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߎ߬ߕߍ߰ߓߊ߮John Clarkson ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊColony of Sierra Leone, ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫, Western Area, Commonwealth realm of Sierra Leone ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲Western Area ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+߀߀:߀߀ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌߡߊߦߙߐߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲, Sierra Leone River ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߈°߂߉′߀″N ߁߃°߁߃′߅߉″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Yvonne Aki-Sawyerr ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬Freetown City Council ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲Siege of Freetown ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Freetown ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Category for the view of the itemCategory:Views of Freetown ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Freetown ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߝߌ߬ߙߌߕߐ߲߬ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߡߐ߰ߡߊ߬ߦߙߐ ߓߊߖߎߡߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߌ߫߸ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߌ߫߸ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߌ߫߸ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߡߊߞߍߦߙߐ ߘߌ߫ ߝߌ߬ߙߌߕߐ߲߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߁.߀߅߆.߉߆߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߅ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߘߐ߫. ߝߌ߬ߙߌߕߐ߲߬ ߞߐߓߌߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߌߦߊߓߍ ߘߏ߫߸ ߂߀߀߆ ߟߊ߫. ߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߓߊߖߟߎ ߛߍߙߊߟߋߏ߲ߣ ߓߊߓߌߟߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫ ߖߌ߫ ߘߎ߲ ߘߐ߫. ߝߌ߬ߙߌߕߐ߲߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߘߐߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߛߌߦߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲. ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬ ߛߌߦߊ ߓߍ߯ ߥߙߍߓߊߓߊ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߙߌߕߐ߲߬ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߛߌߦߊ߫ ߛߌ߫ ߦߙߌߞߊ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߛߏ ߛߌ߰ߓߊ߮ %߂߈ ߘߐ߫. ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߞߙߌ߬ߦߏ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߝߌ߬ߙߌߕߐ߲߬ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߊߖߊ߲߬ ߞߍߟߌ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߍߕߊ ߘߌ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫. ߝߌ߬ߙߌߕߐ߲߬ ߛߏ ߜߍ߲߭ ߕߍ߰ ߘߊ߫ ߁߇߉߂ ߕߙߊߓߊ ߁߁ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߡߊ߬ ߝߊߙߌ߲ ߖߐ߲߭ߣ ߞߑߟߊߙߞߑߛߐ߲߬ ߓߟߏ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߝߌ߰ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߋߞߐߛߌ߫ ߞߎߘߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߛߍߙߊ߫ ߟߋߏ߲ߣ ߥߊߟߌߘߊ ߓߟߏ߫. ߝߌ߬ߙߌߕߐ߲߬ ߛߏ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߊߝߙߌߞߌߞߊ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߓߏߙߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߜߙߋ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬߸ ߊߝߙߌߞߌߞߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߙߊߌߓߌ߬ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߫: ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߞߙߋߐߟ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߥߟߊ߫ ߞߙߋ߬ߐ߲ ߠߎ߬ (ߞߙߋ߬ߐ߲߬ ߞߊ߲ ߘߐߜߍ߫). ߝߌ߬ߙߌߕߐ߲߬ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߎߓߋߘߊ߫ ߞߘߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߜߍ߲߭ ߕߍ߰ ߘߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߊߝߙߌߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߞߊߞߘߐ߬ ߡߏ߲߬ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߃߀ ߟߊ߫߸ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ߸ ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߙߋߐߟ ߓߏ߲ߟߐߢߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߞߐߝߍߣߍ߲߫ ߠߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߌ߫ ߞߙߊߌߓߌ߬ ߟߎ߫ ߕߊ ߡߊ߬. ߝߌ߬ߙߌߕߐ߲߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߙߌߕߐ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫