ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߐ߲߬ߛߏ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߐ߲߬ߛߏ
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲motor vehicle, multi-track vehicle, road vehicle ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫road transport ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌmotorized private transport, taxi, transport, passenger transportation ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߐߝߟߌcar collision, travel, convenience ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߬ߓߊ߮ ߥߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮Ferdinand Verbiest ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߥߟߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ1884 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Contributing factor ofcarbon dioxide emissions, air pollution ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Physically interacts withroad, pedestrian ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Designed to carrymotor vehicle driver, passenger, cargo ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Described at URLhttps://neal.fun/earth-reviews/cars ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Hashtagcar ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫automobile model ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of the automobile ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫motor vehicle driver ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫internal combustion engine, electric motor ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Less thantruck, bus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maintenance methodauto maintenance ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🚗, 🚘 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߐ߲߬ߛߏ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲߫ ߞߐ߲߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߣߌߘߐ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊߘߏ߬ߣߌ߲߬  ߞߊ߲ߡߊ߬ ߜߙߋ ߡߊ߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߎ߰ߞߎߟߎ߲߸ ߊ߬ (ߕߘߍ߬) ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߎ߬ߟߎ߲߫ ߕߐ߮ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫.

ߞߎߡߘߊ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߮: ߞߙߊߞߏ:ߞߐ߲߬ߛߏ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ.

ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߟߊ߬ߘߊ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߞߎ߲߫ ߢߣߊߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߥߟߊ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬. ߊ߬ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߢߊ߬ߕߣߐ ߣߴߊ߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫.

ߝ߭ߏߞߛߑߥߊߜ߭ߍ߲߫ ߞߏߞߛߌߣߍߟ (߁߉߃߈-߂߀߀߃), «ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߎߟߎ߲»

ߊ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߞߐ߲߬ߛߏ «SUV» ߛߎ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߘߏ߫. ߂߀߁߉ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߝߋ߰ߙߋ߬ߟߌ ߛߋ߫ ߘߊ߫ %߄߀ ߘߐ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߜߙߋ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐ߲߬ߛߏ ߦߋ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲߫ ߝߙߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊߓߋ ߟߊ߫. ߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߟߏ߯ߟߎ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߛߌ߰ߦߌ߬ߟߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ ߕߍ߫.

ߞߐ߲߬ߛߏ ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߌ ߘߐߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߓߊߞߍ߫ ߥߟߊ߫ ߣߍ߲߯ߞߍ߫ ߞߐ߲߬ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߥߟߊ߫ ߥߐ߯ߙߐ߫߸ ߛߎߡߊ߲ߘߐ߫ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߖߌ߰ߖߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߓߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߓߋ߲ߣߍ߲ (camionette) ߠߎ߬. ߔߏߔߏ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߦߌߟߡߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߢߐ߬ ߟߊ߫ ߝߊߙߑߘߌߦߋ߸ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߝߟߐ ߁߇߇߁ ߠߊ߫.

߁߉߀߀ ߛߘߊߟߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.