ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߊߤߑߡߊߘ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߊߤߑߡߊߘ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫Sultanate of Darfur, Khedivate of Egypt, Mahdist Sudan ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫محمد احمد بن عبد الله المهدي ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Mohammed ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌAhmad ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߂ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ 1844 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊDongola ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߂ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1885 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊKhartoum ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߛߎ߲ߞߎ߲ ߛߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭typhus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎOmdurman, The Mahdi's tomb ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ߊߙߊߓߎ, Dongolawi ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊߙߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, ߘߌ߯ߣߊߟߐ߲ߠߊ, military leader, ߞߐߞߐߣߐ߲ ߟߊ߫, slave trader ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Field of workߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ, military affairs, Islamic theology ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ, Sufism, Samaniyya ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߎ߬ߤߊߡߊߘ ߊߤߑߡߊߘ ߌߓߎߣ ߊߓߘߑߟߊߤ (ߊߙߊߓߎ ߘߐ߫:  محمد أحمد ابن عبد الله (ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߁߂, ߁߈߄߄–ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߂, ߁߈߈߅)) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߎߓߌߞߊ (ߣߎ߳ߓߌߍ߲) ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߎߝߌ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߘߐ߫ ߛߡߊߣߌߦߊ߫߸ ߛߎߘߊ߲߫, ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߘߋߣߍ߲ߠߡߊ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛߎ߲ߣߊ ߘߐ߫. ߁߈߈߁ ߠߊ߫߸  ߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊߤߺߘߌ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߞߟߍ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌ-ߏߕߏߡߊ߲ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߙߊߞߊ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߛߎ߬ߘߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊߥߛߊ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ߙߑߕߎߡ ߘߟߊߛߌ߮ ߝߍ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߥߎߟߋ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߏ߰ߝߏ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߡߍ߲ ߣߌ߬ߣߌ߬ ߘߴߊ߬ ߞߐߝߍ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫.

ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߞߏߝߐ߫ ߘߊ߫ ߡߤߊߘߌ ߘߌ߫ ߁߈߈߁ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߈߉߈ ߠߊ߫߸ ߡߊߤߺߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊߘߋ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߲߬ߛߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊߟߐ߲ ߞߊ߲߬ߟߐ߲ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߊߘߐߓߍ߲߬. ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߊߤߑߡߊߘ ߟߊ߫ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߛߊߦߊ ߞߐߝߍ߬ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߂, ߁߈߈߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߲ߞߘߐߛߌ߯ ߊߓߑߘߟߊߤߌ߫ ߌߓߎߣ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߞߊ߬ ߡߤߊߘߌ߫ ߞߊߝߏ߫ ߡߏߦߌߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߕߊ߬. ߊߤߊߡߍߘ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫߸ ߊߓߑߘߟߊߤߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߝߊ߫ ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߒߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߦߊ ߏ߬ ߡߙߊ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߛߋ߲߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߤߊߘߌ߫ ߞߊߝߏ߫ ߕߋ߬ ߌߗ߭ߌߔߕ-ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߞߟߍ ߝߍ߬ ߁߈߉߉ ߟߊ߫. ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߡߊߤߺߘߌ߫ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߲ߞߐ߲߫ ߜߟߌߦߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫. ߡߊߤߺߘߌ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ (߁߉߆߆-߁߉߆߇ ߊ߬ ߣߌ߫ ߁߉߈߆-߁߉߈߉) ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߛߊ߯ߘߌߞ ߊ߬ߟ-ߡߊߤߑߘߌ߫. ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߯ߦߊߟߌ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫.

ߢߣߊߡߦߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߊߤߑߡߊߘ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߟߓߊߓ ߕߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߂, ߁߈߄߄ ߠߊ߫ ߘߐ߲ߜ߭ߐߟߊ߫߸ ߛߎߘߊ߲߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߘߋ߲ߓߦߊ߫ ߝߊ߲ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߊߙߊߓߎߦߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߣߎߓߌߞߊ߫ ߞߎߟߎ߲ߓߐߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐߛߎ߲ߦߊ ߣߐ߬ߣߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߡߊ߬߸ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ߗߍ߫ ߤߛߊߣ (ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߫) ߓߐ߲ߛߐ߲ߧߊ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߘߊ߫ ߞߙߊߣߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߎ߬ߤߡߊߘ ߘߋߣߍ߲ߕߐ ߦߋ߫߸ ߏߡߑߘߎߙߑߡߊ߲߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߒ߬ߓߵߊ߬ ߝߊ߬ ߊߓߑߘߎߟߊߤ ߞߊ߬ ߦߙߌ߫ ߥߛߊ߬ߕߊ ߓߍ߬ߙߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߟߎ߲߫ ߠߊߘߊ߲߫ ߥߊߟߌߘߊ ߢߊߛߎߡߊ߫.  

ߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߛߏ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߎߟߎ߲߫ ߠߊߘߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߝߍ߬߸ ߡߎ߬ߤߊߡߊ߬ߘ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߊߙߊ߲ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߊ߬ ߛ߭ߋߌߞ ߊ߬ߟߑߊ߬ߡߌ߯ߣ ߊ߬ߟߑߛߎ߬ߥߊߦߑߟߌ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߜ߭ߋߖ߭ߌߙߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߙߑߕߎߡ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߐߝߍ߬ ߛ߭ߋߌߞ ߡߎ߬ߤߊߡߊߘ ߊ߬ߟߑߘߌ߬ߞߊ߬ߦߌߙ ߊߓߑߘߟߊߤ ߞߎߖߊߟߌ߫ ߝߍ߬ ߓߍߙߌߓߍߙߌ ߘߎ߮ ߘߏ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߛߎߝߌߦߊ ߓߟߏߦߊߟߌ ߡߊ߬߸ ߖߘߍ߬ ߟߊ߬ߞߋ߲ߛߎ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߘߏ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛ߭ߋߌߞ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߛ߭ߊ߬ߙߌߝ ߣߎߙ ߊ߬ߟߑߘߊ߯ߌߡ ߢߌߣߌ߲߫ ߁߈߆߁ ߠߊ߫߸ ߛߡߊߣߌߦߊ߫ ߛߎߝߌ ߜߘߌ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ߗߍ߫ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫. ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߊߤߑߡߊߘ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߛ߭ߋߌߞ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߛ߭ߊ߬ߙߌߝ ߝߍ߬ ߛߊ߲߬ ߇ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫߸ ߒ߬ߓߵߊ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߡߌߘߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߝߌߦߊ ߝߣߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛ߭ߋߌߞߎߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߟߎ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߘߵߊ߬ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߕߊ߬ߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߎߤߎߘ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫.

߁߈߇߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߦߙߌ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬߸ ߛߋ߲߬ߧߊ ߏ߬ ߕߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߓߊ߬ ߕߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߣߌߟ ߜߍ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߙߑߕߎߡ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߊߤߑߡߊߘ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߛߙߌ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ߓߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߟߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߲ߠߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߘߐߥߛߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߡߊ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߡߊ߬ߝߊߟߋ߲ ߞߊ߬ ߢߡߊߦߟߍߡߊ߲ߠߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߜߋ߬ߙߋ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫: ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ (ߞߎߡߊߞߊ߲) ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߫ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊߟߌ ߣߌ߫ ߞߏߘߐߣߐ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬.

߁߈߇߂ ߟߊ߫߸ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߊߤߑߡߊߘ ߞߊ߬ ߛ߭ߋߌߞ ߛ߭ߊ߬ߙߌߝ ߡߊߞߟߌ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߊߟ-ߊߙߊߘߊߦߓ߸ ߦߋ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߌߟ ߜߍ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߓߊ ߕߌ߲ ߘߊߝߍ߬. ߕߋߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߮ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ߦߊ ߘߋ߬ߙߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߁߈߇߈ ߠߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߛ߭ߋߌߞ ߛ߭ߊ߬ߙߌߝ ߟߊ߫ ߥߋ߬ߣߌ߲߬ߞߋ߬ߖߎ߰ߦߊ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߘߐ ߟߊ߫ ߛߘߊߡߦߊ ߥߊ߬ߙߊ ߡߊ߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߛ߭ߋߌߞ ߛ߭ߊ߬ߙߌߝ ߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߘߐ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߡߊߣߌߦߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߊߤߑߡߊߘ ߞߵߊ߬ ߛߊ߯ߛߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߫ ߕߍ ߘߐߓߍ߲߭ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߘߞߋ߬ߡߐ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߖߐ ߟߐ߬ߞߎ ߡߊ߬ ߗߏ߲߫.

ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߴߊ߬ ߣߌ߫ ߛ߭ߋߌߞ ߛ߭ߊ߬ߙߌߝ ߟߊ߫ ߝߘߊߟߌ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߴߏ߬ ߞߐ߫߸ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߊߤߑߡߊߘ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߜߟߌߦߊߣߍ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߡߊߣߌߦߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߛ߭ߋߌߞ ߊ߬ߟ-ߞߎ߬ߙߊߛ߭ߌ߫ ߥߊߘ ߊ߬ߟ-ߖ߭ߊ߬ߦߣ. ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߊߤߑߡߊߘ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߘߊߞߘߐ߫ ߊߓߊ߫ ߕߌ߲ ߘߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߥߎ߬ߛߎ ߏ߬ ߟߋ ߞߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߞߐߙߑߘߐߝߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߙߑߕߎߡ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ߫ ߍ߬ߟ-ߎ߬ߓߋߌߘ ߝߍ߬. ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߕߘߍ߬ ߝߊ߲߬ߞߡߊ߬ ߞߏߢߐ߲߮ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ߬ߦߊ ߞߐ߫.

ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߅, ߁߈߇߈ ߠߊ߫߸ ߛ߭ߋߌߞ ߊ߬ߟ-ߞߎߙߊߛ߭ߌ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߐߓߌߟߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߊߤߑߡߊߘ ߡߊߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߊߤߑߡߊߘ ߞߊ߬ ߊߓߑߘߟߊߤߌ߫ ߌߓߎߣ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߊ߬ߟ-ߊ߬ߌߛ߭ߌ ߦߋ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߛߙߍߞߍ ߣߴߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬.

ߡߊߤߺߘߌߦߊ ߝߐߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߉, ߁߈߈߁ ߠߊ߫߸ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߊߤߑߡߊߘ ߞߏߝߐ߫ ߘߊ߫ ߡߊߤߺߘߌߦߊ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ߓߌ ߌߛߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߟߌ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߛߌߟߊ߫ ߘߐߓߍ߲ ߞߍ߫. ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߞߊ߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛ߭ߋߌߞ ߛߎߝߌߦߊ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߡߊߣߌߦߊ ߖߡߊ߬ߙߌ ߝߊ߲߬ߓߊ ߝߙߵߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߦߊ߫ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߓߊ߫ ߕߌ߲ ߠߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫. ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߘߏ߲߬߸ ߡߤߊߘߌߦߊ߫ ߡߙߌߘߐ ߓߊߖߎߡߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߤߊߘߌߦߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߊߤߑߡߊߘ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߕߍ߫. ߛߡߊߣߌߦߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߞߘߐ߫ ߛ߭ߋߌߞ ߊ߬ߟ-ߞߎߙߊߛ߭ߌ߫ ߥߊߘ ߊ߬ߟ-ߖ߭ߊߌߣ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߡߞߊ߬ߟߊ߫ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ߣߍ߲ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߡߊߣߌߦߊ߫ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߘߐ߫. ߛ߭ߋߌߞ ߊ߬ߟ-ߞߎߙߊߛ߭ߌ߫ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߡߤߊߘߌߦߊ߫ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߐߝߟߐ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ (ߤߊ߬ߘߌ߯ߛߌ) ߡߟߋߞߎߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߐߖߎ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߢߋߘߎ߫߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߟߊߝߐ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߡߤߊߘߌ߫ ߘߌ߫ ߦߟߍ߬ ߛ߭ߋߌߞߎߦߊ ߛߏ߬ ߘߐ߲ߓߌ (poney) ߞߊ߬ ߡߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬ (ߞߵߊ߬ ߟߐ߬) ߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ ߞߐߞߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ ߘߐ߫.  

ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߌ߱ ߟߊ߫ ߛߎߝߌߦߊ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߟߊ߫ ߜߘߍ߫ ߝߍ߬ ߊ߬ ߞߏߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫߸ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߊߤߑߡߊߘ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߋ ߕߐ߯ߦߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߤߊߘߌ ߘߌ߫ ߞߋߟߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߥߟߊ߫ ߤߊߘߙߊ߫ (ߊߙߊߓߎ ߘߐ߫: ߊ߬ߟ-ߤߊߘߙߊ ߊ߬ߟ-ߣߓߊ߬ߥߌߦߊߕ, الحضرة النبوية). ߤߊߘߙߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߣߎߤߊ߲߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߟߊ߫) ߛߎߝߌߦߊ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߤߊߘߙߊ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߌߘ ߊ߬ߟ-ߥߎ߬ߖߎߘ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߊ߲߭ ߏ߬ ߝߍ߬߸ ߞߎߕߑߓߌ߫ (Qutb) ߇ ߟߋ߬ ߦߴߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߜ߭ߊߥߕ ߊ߬ߖ߭ߑߖ߭ߊ߬ߡߊ߲ߣ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߤߊߘߙߊ ߓߐߖߎ ߦߋ߫ ߡߤߊߘߌߦߊ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߕߊ߲ߓߊ߲ߘߐߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߛߐ߲߭ ߕߍߡߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߡߤߊߘߌߦߊ ߡߞߊߣߌ߲ߠߌ߲ ߠߊߡߌ߬ߘߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߏߦߌ ߢߍ߫.

ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߊߤߑߡߊߘ ߞߊ߬ ߡߤߊߘߌߦߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߦߏ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߐߛߊߦߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߡߊ߲ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߘߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߎ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫. ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߞߐߓߌߟߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎߝߌ ߓߏߟߏ߲ ߘߐ ߟߎ߬ ߞߐߓߌߟߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߡߤߊߘߌ ߞߊ߬ ߕߐ߲ ߛߌ߱ ߟߋ߬ ߘߊߙߑߥߌߛ߭ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߊ߲ߛ߫ߊߙߌ߬ ߡߐߟߐ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ ߘߌ߫߸ ߞߋߟߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߕߐ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߰ߓߊ߬ ߡߞߊߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߬ߦߊ ߟߊ߫.

ߎߟߋߡߊ ߟߎ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߘߊߡߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߛߡߊߣߌߦߊ߫ ߓߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߓߏߟߏ߲߫ ߜߘߍ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߎߟߋߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫߸ ߥߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߎ߲ߠߊߛߌ߯ߟߊ ߜߘߋߜߘߋߦߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߊߤߑߡߊߘ ߟߊ߫ ߡߤߊߘߌߦߊ ߡߞߊߣߌ߲ߠߌ߲ ߠߊߕߊ߲߬ߞߌ߫. ߊ߬ ߡߊߞߕߌߟߌ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲ ߥߎߟߋߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߏߕߏߡߊ߲ ߛߎߟߑߕߊߣ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߎߙߑߞߌ-ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߏ߬ ߞߏߟߊߒߞߏߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߎߝߑߕߌߤ ߛ߭ߊߞߌߙ ߊ߬ߟ-ߜ߭ߊߖ߭ߌ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߑߕߎߡ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ ߦߙߐ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߘߌ ߊߤߑߡߊߘ ߊ߬ߟ-ߊߖ߭ߑߤߊߙߌ߫ ߝߣߊ߫߸ ߞߐߙߑߘߐߝߊ߲߫.

ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߡߤߊߘߌߦߊ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߓߐ߫ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߊߤߑߡߊߘ ߟߊ߫ ߡߞߊ߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߎ߬ߤߡߊߘ ߊߤߑߡߊߘ ߟߊ߫ ߡߤߊߘߌߦߊ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߋߟߊ ߝߐ߲ߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߡߟߋߞߎߦߊ ߘߐ߫. ߞߙߍߞߙߍߦߊߓߟߏߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߘߌ߫ ߕߎߙߑߞߌ-ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߝߐ߬ߦߌ߬ߟߌ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߕߎ߬ߡߊ ߡߊ߬ ߘߎ߱ ߟߝߊ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߘߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߟߎ߬