ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߊ߲߬ߓߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂߇߉߈ ߠߋ߬ ߟߊ߫; ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߖߡߊߣߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫, ߣߊߡߓߌ߫߸ ߓߏߕߛߑߥߣߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖ߭ߌ߲߬ߓߊߓߎ߬ߥߋ߫ ߟߎ߫; ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߎ߫ ߘߐ߫, ߡߏߖ߭ߊ߲ߓߌߞ ߣߌ߫ ߋߛߑߥߊߕߣߌ߫. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߟߋߛߕߏ߫ ߟߊߝߏ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߘߍߜߍ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߟߎ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߕߊ߲ߖ߭ߊߣߌ߫ ߞߐߝߍ߬ ߡߐ߱ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߍߡߊߓߊ߲ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߦߋ߫ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߣߌ߲߫ ߞߏ߲ߞߏߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߦߙߐ߫ ߘߍ߰ߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߆߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߂߄߲ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߁߂߂߁߀߃߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߟߌ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ (߄߇߁߄߄߅) ߖߊ߬ߕߋ߬. ߔߙߋߕߏߙߌߦߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߎߡߊߓߏ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߋߔ ߕߐ߲ߥ ߠߋ߬߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫. ߓߑߟߏߋߡߑߝߐ߲ߕߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊߓߟߏߡߊ߬ ߞߕߌߟߊ ߞߎߓߋߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߛߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߣߌ߫ ߦߙߐ ߞߕߌߖߌ߲߫ ߛߊ߲ߘߐ ߦߋ߫ ߖߏߤߊߣߍߛߑߓߎߙߜ߭ ߟߋ߬[߁].

ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ, ߖߡߊ߬ߣߊ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߃߁ ߘߓߊ߬ߕߊ 1910 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫BASIC countries ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬south, ߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
DemonymSud-africaine, Sud-africain ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌnational anthem of South Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊculture of South Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐUnity in Diversity ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐǃke e: ǀxarra ǁke ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊPretoria, Bloemfontein, Cape Town ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+02:00, UTC+03:00, Africa/Johannesburg ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌߡߊߦߙߐSouth Atlantic Ocean, Indian Ocean ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߂߉°߀′߀″S ߂߄°߀′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߂߆°߅߁′߃߂″S ߃߂°߅߃′߂߇″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߂߂°߇′߄߀″S ߂߉°߃߉′߃߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߃߄°߅߀′߅″S ߂߀°߀′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߂߈°߃߈′߀″S ߁߆°߂߇′߁߅″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:South Africa.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲Mafadi ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲Indian Ocean ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Basic form of governmentߞߎߡߊߓߏ߲ߠߞߊ ߞߊ߲ߓߍ߲, representative democracy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫President of South Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Cyril Ramaphosa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊPresident of South Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Cyril Ramaphosa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߮Government of South Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬Parliament of South Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߕߌߦߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊConstitutional Court of South Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲South African Reserve Bank ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Currencyrand ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ߢߐ߲߮Aisai ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߲ߣߎߡߊ߲ߓߟߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߧߎߡߍߓߎߦߌ ߛߎEuroplug, AC power plugs and sockets: British and related types, BS 546, IEC 60906-1 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊSouth Africa during apartheid ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫South African studies ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.gov.za/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagSouthAfrica ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.za ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲Flag of South Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armscoat of arms of South Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of South Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫free country ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of South Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Railway traffic sideߣߎߡߊ߲ߓߟߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Open data portalDataFirst Statistics South Africa, South Africa Data Portal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of South Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of South Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߂655 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߁+27 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Trunk prefix0 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߟߌߟߌ ߝߙߍߕߍ112 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
GS1 country code600-601 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Licence plate codeZA ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maritime identification digits601 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
NCI Thesaurus IDC17151 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇿🇦 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of South Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ %߈߀ ߣߌ߫ ߞߐ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ ߕߐ߬ߕߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߋߙߐߔߎߞߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߘߊ߬ߜߍ ߟߎ߫)߸ ߊߖ߭ߌߞߊ (ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߌ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߛ߭ߌߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߫)߸ ߛߌߦߊߥߙߍ ߟߎ߫ (ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߟߐ߬ߡߊ «ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߣߍ» ߟߎ߫) ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬. ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߦߋ߫ ߘߍ߭ ߛߌߦߊߥߙߍߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߡߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߐߞߊߕߍ߬ߘߍ߫ ߘߐߞߏ ߘߍ߰ߜߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߦߊ ߦߋ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߞߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߁߁ ߠߎ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊߓߋ ߟߊ߫. ߂߀߁߁ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߞߊ߬ ߖ߭ߎ߬ߟߎ (%߂߂.߇) ߣߌ߫ ߛߏߛߊ (%߁߆.߀) ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߲߫ ߝߐߣߍ߲߫ ߝߟߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߕߐ߫ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߐߖߎ ߦߋ߫ ߋߗߏ߯ߔߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߊߝߙߌߞߊ߲ (%߁߃.߅) ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߫ ߞߊ߲ (Dutch) ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߟߐ߬ߡߊ (ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߣߍ) ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߘߊ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫; ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ (%߉.߆) ߢߡߊߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ [[ ߓߙߌߕߊ߲ߓ]]ߊ߫ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߗߍ߯ߕߊߟߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߘߐ߬ ߞߎߡߊ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߦߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߕߜߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߡߎ߰ߡߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߞߘߐ߫. ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߝߍ߬߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߌ߲߰ߡߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߝߏ߫ ߁߉߉߄ ߠߊ߫. ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߏߘߐߞߏ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߤߊߞߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫߸ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ߫ ߕߜߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߫ ߞߐ߯ߟߕߊ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߌ߫. ߝߊ߬ߛߏ ߞߙߎߞߊ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߕߍߝߘߊ (apartheid) ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߁߉߄߈ ߠߊ߫߸ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߞߍ ߞߏ߫ ߟߊߘߤߊ߬ߣߍ߲ ߢߍߕߊ ߘߌ߫. ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߣߌ߫ ߛߌߦߊߕߍߝߘߊ ߟߊߜߏߦߊߢߍߓߊ߯ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌߖߊ߲߫ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߋߞߏߦߌߘߊ ߟߎ߬ ߞߐߝߍ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߣߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߊߢߐ߬ߣߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߈߀ ߕߟߊ ߟߊ߫. ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߉߄ ߠߊ߫߸ ߛߌߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߐߦߌߘߊߟߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߊ߬ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߎߡߊߓߏ߲ߠߞߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߟߎ߫. ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߟߐ߬ߟߐ߬ ߡߊ߲ߕߏ߲ (ߛߊ߲ߞߊߟߋ߫ ߡߊ߲ߕߏ߲) ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߌߦߊߥߙߍߦߊ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߦߌ߬ߘߊ (ߛߓߍ) ߡߊ߬߸ ߞߙߍߞߙߍߦߟߊ߫ ߛߌߦߊߕߍߝߘߊ ߥߌ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߊ߫.

ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߟߊߒߕߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫; ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ (ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߡߊ) ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߐߡߐ߲ߥߍߟߝ ߐ߬ߝ ߣߋߛ߭ߐ߲߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߋ߂߀ (G20) ߠߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߁߀߉߲ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߐ߫߸ ߜߙߋ ߕߊ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߇߲ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߙߊߛߌ߰ ߘߎߢߊ߫ ߜߍߓߏ߲ ߓߟߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ߦߊߣߍ߲߫ ߞߎߘߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߫ ߘߍ߰ߜߍ ߛߓߊߣߊ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ߦߊߣߍ߲߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߸ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߍ߰ߜߍ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߍ߰ߜߍ ߃߉߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߎߣߍߛߑߞߏ ߡ.ߟ.ߛ.ߟ.ߟ.ߟ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߗߍ߮ ߞߍߦߙߐ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߟߋ߫. ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߌߦߊߕߍߝߘߊ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߦߟߍ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߌߣߍ߲߬ ߛߊ߫߸ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ߬ߦߊ߸ ߘߐ߱߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߞߢߊ߬ߟߌ߬ߓߊߟߌߦߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߕߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ %߄߀ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߂߀߂߁ ߢߊ߬ߝߐ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲%߆߀ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊߟߏ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߱ (ߝߊ߲߬ߕߊ߲߬ߧߊ) ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊߟߏ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߂.߁߅ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߞߋߟߋ߲ ߞߘߐ߫.

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫: ߞߙߊߞߏ:ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߕߐ߯ ߘߝߊߣߍ߲ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߕߐ߮ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߡߊ߬߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߍ߭߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߎߣߊߌ߫ ߝ߭ߊ߲ ߖ߭ߎߌߘ ߊߝߙߌߞߊ߬ (Unie van Zuid-Afrika)߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߦߟߌߓߌߟߊ ߡߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߥߙߎߣߍ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߕߍߝߘߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߞߐ߫. ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߆߁ ߠߊ߫߸ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߝߐ߫ ߢߊ߫ ߖߊ߲߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߊ߲ ߝߣߊ߫ ߙߌߔߐߓߟߌߞ ߝ߭ߊ߲߫ ߛߎߌߘ ߊߝߙߌߞߊ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫. ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߉߄ ߠߊ߫߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߁߁ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫.

ߒ߬ߖ߭ߊ߲ߛߌ߬߸ ߏ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߏߛߊ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߎߡߑߖ߭ߊ߲ߕߑߛߌ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߌ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߫ ߞߙߎߞߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߖ߭ߊߙߣߌߦߊ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ߫ ߢߣߊߡߊ: ߞߙߊߞߏ:ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߬ߝߐ

ߘߐ߬ߝߐ ߢߍߟߊ ߘߎ߰ߘߐ߬ߖߍ߯ߙߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊߙߏߔߍ߲߫ ߢߊߞߘߐ ߡߐ߰ߣߍ߲߬ߝߌ߲ ߖߍ߰ߖߍ߮ ߘߐ߫ (ߡߐ߰ߦߊ ߘߊߡߌߣߊ߫ ߦߌߟߊ ߘߐ߫

ߡߐ߰ ߞߟߏߜߛߊߞߙߊ߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߣߘߐ߬ߟߐ߲ (ߘߎ߰ߘߐ߬ߖߍ߯ߙߍ «archaeological») ߞߍߦߙߐ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߣߐ߬ߘߐߖߍ߰ߙߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߐ߰ ߞߟߏ߬ߜߛߊߞߙߊ߫ ߕߐ߬ ߕߏߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߝߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߠߊ߫ ߜ߭ߎߊ߲ߕߍ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫. ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߎߣߍߛߑߞߏ ߘߎߢߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߗߍ߮ ߞߍߦߙߐ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߰ߣߍ߲߬ߝߌ߲ ߛߌߦߊ ߟߊ߫ ߖߍ߰ߖߍ߮ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߛߑߕߍߞߑߝߐ߲ߕߍ߲߫ ߠߊߕߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߍߦߙߐ ߘߐ߫ ߟߋ߬߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߙߐ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߞߟߏߜߛߊߞߙߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߑߥߊߕߞߑߙߊ߲ߛ߸ ߜ߭ߐ߲ߘߏߟߌ߲߫ ߝߊߟߊ߲߸ ߞߙߏߡߑߘߙߊߌ߫ ߕߊ߸ ߊ߬ ߘߊ߬ߢߊ߲߬ ߝߊߟߊ߲ ߣߌ߫ ߡߟߊߔߊ߫. ߙߋߡߐ߲ߘ ߘߊߙߕ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߞߟߏߜߛߊߞߙߊ ߝߟߐߡߊ ߡߊߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߬ߣߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߏ߲ߜ߭ ߘߋߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߘߊ߫ ߕߏ߲ߜ߭ ߘߊߝߍ߬ ߁߉߂߄ ߠߊ߫. ߝߟߐߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߟߏߜߛߊߞߙߊ߫ ߕߐ߬ߕߏߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߞߊߔߊ߲ߛߑߜ߭ߊߕ ߞߍߦߙߐ ߘߐ߫ ߟߊ߲ߔߏߔߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߐ߫; ߞߏߡߋߟߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߝߑߟߏߙߌߑߓߊߘ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߐ߫; ߓߐߕߏ߲ ߝߊߟߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎߥߊ߫ ߖ߭ߎ߬ߟߎ ߣߕߊߟ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߐ߫; ߞߑߟߊߛߌ߫ ߓߊ ߝߊߟߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߋߔ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߐ߫; ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߍ߲ߣߊߞߏ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫߸ ߌߟߊ߲ߘߛߑߝߐ߲ߕߍ߲ ߣߌ߫ ߘߊߌ߫ ߞߍߟߑߘߊߛ ߝߊߟߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߋߔ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߐ߫.

ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߛߌߦߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߊ߲߭ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߏߛߑߕߙߊߟߏߔߌߕߋߞߎߛ ߊߝߙߌߞߊߣߎߛ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߏߛߑߕߙߊߟߏߔߌߕߋߞߎߛ ߛߋߘߌߓߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߤߡߏ ߍߙߑߜ߭ߊߛߑߕߍߙ߸ ߤߡߏ ߍߙߍߞߑߕߎߛ߸ ߤߡߏ ߙߏߘߋߛߌߍ߲ߛߌߛ߸ ߤߡߏ߫ ߤߋߟߑߡߍߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߡߏ߫ ߣߊߟߋߘߌ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߡߐ߱ (ߤߡߏ߫ ߛߊߔߌߍ߲) ߠߎ߫. ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߛߊ߲߬ ߁߇߀߀߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫. ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߓߘߊ߫ ߞߓߊ߫ ߡߎߙߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝ߭ߊ߯ߟ ߓߊ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߞߣߐ߫.

ߓߊ߲߬ߕߎ ߟߎ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ߫ ߢߣߊߡߊ: ߞߙߊߞߏ:ߓߊ߲߬ߕߎ ߟߎ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߡߊߔߎ߲ߜ߭ߎߓߑߥߍ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊߔߎ߲ߜ߭ߎߓߑߥߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߎߓߋߘߊ߫ ߞߘߐ ߞߍߦߙߐ ߘߌ߫.

ߓߊ߲߬ߕߎ߬ ߞߊ߲߬ ߝߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߛߌ߰ ߦߌߟߊ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߓߊ߫ ߣߍ߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߡߙߊߟߊ ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߔߏߔߏ߫ ߓߊ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߟߋ߬ (ߥߊ߯ߕߌ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߕߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߓߐߕߏ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߏߛߎߥߣߊ߫ ߣߌ߫ ߖ߭ߌ߲߬ߓߊߓߎ߬ߥߋ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫) ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߄߲ ߣߌ߫ ߅߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߌ.ߡ ߞߐ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߭ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߏߊߛߊ߲ ߣߌ߫ ߞߏߌߞߏߌ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߡߍ߬ߡߍ߬. ߓߊ߲߬ߕߎ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߣߍ߰ߟߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߎߥߊߖ߭ߎ߬ߟߎ ߣߕߊߟ]] ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߁߀߅߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߏߛߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߞߏߊߛߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߬. ߛߏߛߊ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߖߍ߯ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߓߊ ߡߊ߬߸ ߥߊ߯ߕߌ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߕߊ߲߬߸ ߞߋߔ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߝߎ߲ߘߌߕߐ ߞߍߣߍ߲߸ ߣߍ߰ߝߌ߲ ߥߎ߬ߛߎ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߎ߲ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊ߫. ߞߓߊ߫ ߞߏ߯ߙߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߞߓߊ߫ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߒߓߋ߲ߓߊ߫ ߊߘߡߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߥߟߊ ߘߌ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߕߏ߲ߓߏ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߞߏߣ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮-ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

ߔߕߏߞߌ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߠߌ߲߬ߠߊ߫ ߓߍߙߑߕߟߏߡߌ߫ ߖߊߛ ߦߋ߫ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲ ߕߘߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊߔ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߖߌ߰ ߢߌߡߊ ߜߙߋߞߎ߲ (ߞߋߔ ߐ߬ߝ ߜ߭ߎߘ ߤߏߔ «Cape of Good Hope») ߠߊߡߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫.

ߔߕߏߞߌ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߠߌ߲߬ߠߊ߫ ߓߍߙߑߕߟߏߡߌ߫ ߖߊߛ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߋߙߏߔߎߞߊ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߘߊ߫ ߜߙߋ ߡߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߁߄߈߇ ߟߊ߫. ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߍߟߍ߲߫ ߥߊߟߑߝߌߛߛ߭ ߓߋ߭ߦ (ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߥߊߟߑߝ߭ߌߛ ߓߋ߭ߦ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߕߊ߲߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߊߡߓߌ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߲߬). ߖߊߛ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߊߓߊ߲߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߛߋ߬ߓߋ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߍ߬. ߁߄߈߈ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߈ ߞߐߝߍ߬߸ ߛߊ߲ߝߢߐ (ߝߢߐߞߏߙߏ߲) ߞߵߊ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߍ߬ߟߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߟߊߛߊ߬ ߟߊ߫ ߜߙߋߡߟߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫. ߁߄߈߈ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ߝߊ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߙߌ߬ߦߏ ߘߏ߬ ߌ߲ߝߊ߲ߕߏ߫߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߜߙߎߕ ߓߊ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߓߌ߬ ߞߎ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߜߙߋߞߎ߲ (ߞߊߔ) ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊߓߏ ߘߊ ߕߐߙߑߣߍ߲ߕߊ߫ (ߛߊ߲ߝߢߐ߫ ߜߙߋߞߎ߲)߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߖߐ߲ߣ ߂߲ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊߓߏ ߘߊ ߓߏߊ߫ ߍ߬ߛߑߔߋߙߊ߲ߛߊ߬߸ ߥߟߊ߫ ߞߋߔ ߐ߬ߝ ߜ߭ߎߘ ߤߏߔ, ߦߏ߫ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߦߋ߲߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߞߏ ߡߙߌߦߊ ߡߊ߬. ߖߊߛ ߟߊ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲ ߟߊߢߣߊߡߦߊ߫ ߘߊ߫ ߟߎ߬ߥߌߛ ߘߋ߬ ߞߊߡߏߍߛ ߟߊ߫ ߁߅߇߂ (poème épique) ߏߛ ߟߎߛߌߦߘߊߛ ߘߐ߫.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬