ߡߊ߬ߟߌ ߂߀߂߀ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߡߊ߬ߟߌ ߂߀߂߀ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲
mutiny, ߞߊ߬ߝߏ ߖߊ߬ߛߏ߲߬
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Mali War, 2020 Malian protests ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲Kati, ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߂°߄߄′߄߈″N ߈°߄′߁߇″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߁߈ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ 2020 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߂߀߂߀ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߁߈, ߂߀߂߀ ߠߊ߫. ߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߊ߮ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߟߋ߬ ߓߟߴߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߕߌ߫߸ ߛߴߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߅ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߎ߲߭ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߌߓߑߙߊߤߌߡ ߓߎߓߞߊߙ ߞߋߕߊ߬ ߟߊߥߟߏ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߁߃ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߞߎ߲߭[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߓߎߓߞߊߙ ߞߋߕߊ߬ ߦߋ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߓߏ߲ ߠߊ߫ ߛߑߕߙߊߛߑߓߎߙߜ߭ ߂߀߁߀ ߠߊ߫


ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߣߌ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߣߐߘߐ߲ߞߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫߸ ߓߊߓߐߒߡߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߞߟߍ ߟߎ߫߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߁߂ ߟߊ߫. ߞߊ߬ߕߌ߬ ߘߊ߮ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߂߀߁߂ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߥߟߌ߬ ߦߌߟߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߁߉߆߈ ߕߊ ߝߣߊ߫. ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߓߎߓߞߊߙ ߞߋߕߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߟߎ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߊ߫ ߂߀߁߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߣߌ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߊߒߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߍ߲ߘߋߟߌߡߊߣߌ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߄߉ ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߘߴߏ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߍߥߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߟߋ߬ ߞߴߏ߬ ߡߊ߫ ߓߐߟߌ߫ (ߥߛߊ߬) ߞߍ߫. ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߗߍ߬ߓߊ߫ ߛߊ߲ߜ߭ߊߙߋ߫ ߡߊߝߌ߲߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲߫ ߘߐߟߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߞߴߊ߬ ߡߴߊ߬ ߛߐ߲߬ ߝߏߦߌ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߘߐ߬ߜ߭ߐ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߝߊ߰ߟߌ ߡߊ߬ ߂߀߂߀ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊ߫ ߏߜ߭ߏߛߊߜ߭ߎ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߞߏ ߞߐߕߊ߲߫ ߠߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߯ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߞߘߐ߬ߓߐ߲ߞߘߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ߞߏ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߢߊ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߌߡ ߞߋߕߊ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߘߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߡߍ߲ ߠߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ ߡߊߞߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߊߗ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫ ߍߛߑߔߊ߲ߢ߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߣߴߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߡߐߣߍ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߘߊߞߘߐ߫ ߟߏ߲_ߏ߯_ߟߏ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߜߍ߲\ ߓߌ߬ߟߊ (limogeage) ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߁߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߣߐ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߟߍ߬ߕߍ߰ߟߊ߲ ߘߐ߫.

ߡߎߙߎ߲ߕߟߌ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߔߊߞߌߛߦߊ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߊߛߐ߬ߛߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߂߀ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߅ ߕߏ߰ߝߏ - ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ (ߍߡߛߍ߲ߞ-ߍߙߍߝߑߔߋ߫ «M5-RFP») ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߦߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߝߍ߬ ߂߀߂߀ ߠߊ߫. ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߁߀ ߣߴߊ߬ ߁߁߸ ߔߊߞߌߛߦߊ ߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߥߊ߫ ߞߍ ߡߐ߰ ߂߃ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߁߅߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߎ߫ ߖߐߞߌ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߔߊߞߌߛߦߊߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߡߐ߰ ߆ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߏ߬ ߕߟߋ߬ ߘߊ߲ߘߐ ߡߊ߬. ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߍ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߛߏ ߞߣߐߟߊ ߡߝߊ߫ ߘߊ߫ ߞߵߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߘߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߛߊߟߌ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߝߍ߬. ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߞߕߌߖߌ߲ ߞߊ߬ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߖߎ߬ߓߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߎ߰ߡߍ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߫ ߘߊ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߋߟߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߛߘߋߊߏ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߐߕߊ߲ ߘߟߊߘߍ߰. ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߐ߰ ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߁߂ ߣߴߊ߬ ߁߇ ߟߎ߫ ߡߊ߬ (ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߢߊߞߘߐ ߘߐ߫) ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߓߙߐߕߐߟߌ߫ ߞߏ ߡߞߊߣߌ߲߫߸ ߔߊߞߌߛߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߀ ߣߴߊ߬ ߂߁ ߠߎ߬ ߡߊ߬.

ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ ߘߊߞߘߐ߫

ߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߂߀ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߁߈ ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߊ߮ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߕߌ߫߸ ߞߙߎ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߟߌ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߐ߲߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߍ߬ߘߊ. ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߓߎ߬ߓߎ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫. ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߎߙߎ߲ߕߟߌ ߣߌ߲߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߊ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߡߊߟߌߞ ߖߊߥ ߣߌ߫ ߛߊߖߐ߬ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߓߟߏ߫. ߡߎߙߎ߲ߕߟߌ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߏߟߌߝ߭ߌߦߋ߫ ߘߎ߬ߓߎߥߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߌߓߋߙߊߛ߭ߐ߲ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߮ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬ ߛߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߊ߬ ߢߣߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߣߊ߬ߣߌ߲߫߸ ߞߵߊ߬ ߜߊ߬ߛߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߓߊ߰ߓߊ߮ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߋ߬ ߘߎ߱ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߖߐߞߌ߫.

ߏ߬ ߟߋ ߞߐ ߘߐ߫ ߛߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߐ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߙߎ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߛߌ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋߣߍ߲ ߦߋ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߮ ߘߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߌߓߑߙߊߤߌߡ ߓߎߓߞߊߙ ߞߋߕߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߓߎ߬ߓߎ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߁߆ ߙߋ߲ ߃߀ ߟߊ߫. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߕߌ߮ ߕߘߍ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߮߸ ߘߊ߯ߘߐ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߮. ߡߎ߯ ߜߊߛߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߘߊ ߕߏ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߖߏߞߟߌ ߡߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫. ߔߊߞߌߛߦߊߟߊ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߛߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߞߊߛߎߡ ߕߊ߬ߔߏ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫. ߛߌ߬ߛߋ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߘߐ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߘߦߊߟߊ߲ ߘߏ߫ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߴߊ ߡߊߞߍߦߌߟߊ ߘߐ߫. ߔߊߞߌߛߊߦߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߌߓߋߞߊ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߌߡ ߓߎߓߊߞߊߙ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲߫ ߞߣߐ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߲߬ߧߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍ߰ߓߏ߲ߘߏ߲ (coffre-fort)߸ ߥߊߘߌߡߎ߮߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛ߭ߊ߲ߔߊ߲ߢ (champagne)߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߣߊ߲ߝߟߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫; ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊߞߐ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߢߊ߬ ߞߏ߬ߘߟߊ (ߔߌߛߌ߲ߣ) ߏ߬ ߘߐ߫.

ߍߡߛߍ߲ߞ-ߍߙߍߝߑߔߋ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߊ߬ ߌߓߋߞߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߊ߬ ߝߐ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ ߞߏ߫ «ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߊߝߏ߫ ߖߊߛߏ߲߫ ߕߍ߫ ߘߋ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߟߌ ߟߋ߬ ߦߋ߫»

ߛߎ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߙߍ߬ߝߍ߬ ߘߊ߮ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊߓߋ߬ ߞߏ ߝߐ߫ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߓߏ߲ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߙߐߕߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߗߋߘߊ ߘߊߞߘߐ߫. ߖߊ߬ߡߊ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߊߝߘߌ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߞߍ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߞߣߍ ߞߊ߲߬.

ߊ߬ ߞߐߝߍߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߋ.ߍߣ.ߍߛ.ߔߋ ߡߊߞߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߁߉ ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߐ߲߬ߘߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߍ߬ߘߊ ߛߌ߲ߘߟߌ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫. ߝߊߙߌ߲ ߊߛߡߌ߫ ߜ߭ߏ߬ߦߌ߬ߕߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߘߊ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߞߍ߫ ߞߟߋߞߟߋ߫ ߟߊߛߋ ߞߊ߲߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߠߊ߫. ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߎߙߎ߲ߕߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߎ ߡߊ߬ ߂߁ ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߅ ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍߟߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐߕߏ߲ ߠߎ߬ ߘߊߕߎ߲߯. ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߐߕߏ߲ ߘߊߦߟߍ߫ ߞߏ ߝߐ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߁ ߡߊ߬.

ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߖߊߛߏ߲ ߠߊߝߛߊ߬ߟߌ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߁ ߡߊ߬. ߏ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߊ߲ ߞߊߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߊ߯ߡߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߅ ߡߊ߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߛߘߋߊߏ ߟߊߜߏߦߊߒߧߍ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫. ߍߡߛߍ߲ߞ-ߍߙߍߝߑߔߋ߫ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߘߐ߫.

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߀ ߠߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߎߙߎ߲ߕߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌߣߊ߬ ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫߸ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߯ ߞߘߐ߫ ߊߓߘߎߟߊߦ ߘߊ߬ߝߋ ߣߌ߫ ߛߓߊߣߋ߫ ߡߤߊߟߑߡߘߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߁ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߞߙߎߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫. ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߆ ߟߊ߫߸ ߍߡߛߍ߲ߞ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ߫.

ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߂ ߟߊ߫߸ ߛߘߋߊߏ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫. ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߃ ߟߊ߫߸ ߛߘߋߊߏ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߘߍ߫ ߞߎߘߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߟߋ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߟߊߘߍ ߓߐߒߘߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߭ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߢߊߦߌߘߊ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߟߊߓߋ߬ߣߍ߲ ߌߓߑߙߊߤߌߡ ߓߎߓߞߊߙ ߞߋߕߊ߬ ߝߣߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߘߊߙߏ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫. ߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲߬ߞߍ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߕߴߊ߬ ߡߙߌ߫ ߟߴߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߴߏ߬ ߞߐ߫. ߞߐ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫. ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߄ ߠߊ߫߸ ߛߘߋߊߏ ߟߊ߫ ߕߍߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߎߙߎ߲ߕߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߘߊ߫ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ ߛߓߊ߬ ߕߍ߯ߝߐ ߞߐߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬. ߛߘߋߊߏ ߕߊ߫ ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߠߊߛߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߥߟߊ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲߬ ߠߊߣߡߐ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߖߊ߲߰ߧߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߊߙߏ߫ ߁߂ ߘߌ߫ ߢߋߘߎ߫.

ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߄ ߡߊ߬߸ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߓߊߖߎߟߞߊ ߡߍ߲ ߠߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߛߋ.ߍߣ.ߍߛ.ߔߋ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߜ߭ߏ߬ߦߌ߬ߕߊ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫.

ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߇ ߟߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߎߙߎ߲ߕߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߌߓߑߙߊߤߌߡ ߓߎߓߞߊߙ ߞߋߕߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬. ߝߐߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ߙߌߡ ߞߋߕߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߟߊߓߋ߬ߣߍ߲ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߘߌ߫߸ ߞߴߏ߬ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߞߴߏ߬ ߝߊ߲߭ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߍ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬߸ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߞߘߐ߫ ߓߎ߬ߓߎ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߡߎߛߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߣߋ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫.

ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߈ ߡߊ߬߸ ߛߘߋߊߏ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߏ߫.


ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߉ ߡߊ߬߸ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߅ ߕߏ߰ߝߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߛߣߍ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߕߋ߬ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߊ߫ ߞߏߟߊ߲ߞߘߐ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߛߊ߯ߘߊ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߎߙߎ߲ߕߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߟߊ߬ߘߍ߰ ߞߏ ߞߕߐߙߐ߲ߘߓߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫߸ ߝߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߊ߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߢߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߙߎ ߟߎ߬ ߢߍ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߍߡߛߍ߲ߞ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߊ߬ߕߌ߬ ߘߊ߮ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬. ߟߊ߬ߘߍ ߏ߬ ߟߐߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߀ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߵߊ߬ ߁߂ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߕߎ߲߬ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߛߌߟߊ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬. ߦߊ߬ߣߴߏ߬ ߞߍ߫ ߕߐ߫߸ ߞߏߟߊ߲ߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߅ ߣߴߊ߬ ߆ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߥߣߊ߬ ߘߍߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߉ ߡߊ߬. ߞߏߟߊ߲ߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߏ߬ ߘߟߊߞߊ߫ ߘߊ߫ ߊߖ߭ߥߊߘ ߕߏ߰ߝߏ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ (coordination des mouvements de l'azawad) ߟߎ߬ ߞߐߓߊ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߕߎߟߊߝߌ߲ ߇ ߟߊ߫߸ ߛߘߋߊߏ ߞߊ߬ ߔߙߊߕߊ ߜߊ߬ߛߌ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߣߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.

ߕߎߟߊߝߌ߲ ߈ ߡߊ߬߸ ߡߐ߱ ߗߡߍ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߝߛߊ߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߏߟߊ߲ߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߀ ߣߴߊ߬ ߁߂ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫. ߥߣߊ߬ ߛߘߍ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߣߴߊ߬ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߬ߞߛߊߓߌ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߃߅ ߣߌ߫ ߇߀ ߟߎ߫ ߕߍ߫. ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߏ߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ (ߡߍ߲ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߛߊ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߏ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߦߊߣߍ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߂߅ ߘߌ߫. ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߦߊ߬ߟߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߕߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߁߂߁ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫. ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߜߙߋ߬ߟߊ߬ߖߌ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߓߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߞߊߙߏ߫ ߁߈ ߠߊ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߏ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߍߡߛߍ߲ߞ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫.

ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߆ ߡߊ߬߸ ߛߘߋߊߏ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߏ߬ ߘߐߛߊߙߌ߫. ߊ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߣߊ߫ ߞߏ߫ ߛߘߋߊߏ ߓߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߊߙߏ߫ ߁߈ ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߡߊ߬.


ߘߝߊ߬ߢߐ߲߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߁ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߯ߦߊߟߌ ߟߊߞߌߢߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߓߊ ߒߘߊߥߎ߫ ߟߋ߬ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߘߊ߫ ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߊߛߡߌ߫ ߜ߭ߏ߬ߦߌ߬ߕߊ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫. ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߍ߲߫ ߝߊ߬ߛߏ ߢߍ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߅ ߡߊ߬. ߡߎߞߑߕߊߙ ߥߊߣ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߡߊ߬.

ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߂ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߐ߯ߓߍ ߘߐ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߡߊ߬. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߣߴߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߝߏ߲߬ߖߏ (ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߥߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ) ߡߊ߬. ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫_ߋ߲߯_ߝߋ߲߫ ߕߴߛߋ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫ ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.

ߛߘߋߊߏ ߞߊ߬ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߟߊߥߟߌ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߇ ߡߊ߬.

ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߛߋ߲߬ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋ.ߍߣ.ߍߛ.ߔߋ ߦߋ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߅ ߡߊ߬.

ߛߘߋߊߏ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߃, ߂߀߂߁ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫.ߍߣ.ߍߛ.ߔߋ ߟߊߓߋ߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߊ߫ ߞߛߊߞߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߈ ߡߊ߬.

߂߀߂߁ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߄, ߂߀߂߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߞߎߘߊ ߞߍߣߍ߲ ߡߏߞߑߕߊߙ ߥߊ߲ߣ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߥߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߝߊߙߌ߲ ߡߏߘߌߓߐ߬ ߞߐߣߍ߫ ߣߌ߫ ߛߊߖߐ߬ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߟߎ߫ ߡߊߓߐ߫ ߞߏ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫.ߍߣ.ߍߛ.ߔߋ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߓߊ ߓߞߊߥߏ߬ ߣߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߡߏߞߑߕߊߙ ߥߊ߲ߣ ߠߎ߬ ߘߊߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ߫ ߊߛߡߌ߫ ߜ߭ߏ߬ߦߌ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߫ (escorte) ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߕߌ߫.

ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߏߍߙߕߋߍߡ (ORTM) ߠߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߓߘߊ߫ ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߟߎ߬ «ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߘߊߞߘߐ߫» — «ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߝߌ߲߬ ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߓߐ߬ߘߍ߬ߓߐ» ߟߊ߫ — ߞߏ߫ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߴߊ߬ ߞߏߟߊ߲ߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߂߀߂߂ ߟߊ߫.

ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߡߊ߬ߝߐ߬ߦߌ߲߬ߠߞߊ߬ߠߌ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߦߌ߯ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߁߈ ߡߊ߬߸ ߛߘߋߊߏ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߟߊߟߐ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߠߊ߫. ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊߜߎ߬ߝߎ߲߫ ߘߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ߫ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߦߏ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߍ߭߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ — ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊߘߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ߞߏ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ — ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫߸ ߙߎ߬ߛߌ߫. ߛߘߋߊߏ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߘߊߕߎ߲߯ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߢߐ߲߰ߘߐ ߝߣߊ߫ ߟߊߘߎ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߛߌ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ߕߊ ߟߎ߬. ߛߘߋߊߏ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊߘߎ߲߫ ߞߏ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߝߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐߕߏ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߯ ߊ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬. ߛߘߋߊߏ ߞߊ߬ ߗߋߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߥߊ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߓߙߐߕߐߣߍ߲ ߠߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߟߊ߫ ߦߟߌߣߐ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߞߐߛߊߦߟߌ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߡߊߞߕߌ߫ ߞߏ߫ ߞߍߓߊߟߌ ߣߴߊ߬ ߡߊߛߌߟߊ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.


ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߁߉ ߟߊ߫߸ ߡ.ߟ.ߛ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߞߏߖߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬. ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߍ߭ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊߕߘߍ߬ ߞߏ ߟߊߘߎ߲߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߋߡߊߣߎ߳ߍߟ ߡߊߞߐߙߐ߲߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬.

ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߅ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߝߊߙߊ߲ߞߏߝߐߣߌ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ (OIF) ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊߘߎ߲߫ ߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߦߊ ߘߐ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]