ߡߊߣߊ߲߫ ߡߊ߬ߡߙߎ߬ߘߎ߰

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search
ߡߊߣߊ߲߫ ߡߊ߬ߡߙߎ߬ߘߎ߯
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߉°߂߄′߀″N ߉°߂߁′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߊ߬ߡߙߎ߬ߘߎ߰ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߎ߯ߟߊ ߁߂ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߎߘߍ߫ ߁߃߅ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߜߍ߲߭ ߕߍ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߟߋ ߢߍ߫. ߊ߬ ߜߍ߲߭ ߕߍ߰ߟߊ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߡߘߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ ߡߊ߲ߣߊ߲ߞߎߙߎ߲ ߘߎߙߊ߬ ߞߙߎ߬ߛߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߟߊߡߊߕߊ߯ߡߊߕߐ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߐߣߐ߲ ߦߋ߲߬ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߭ߙߌ߬ߢߎߡߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ (ߞߘߐ߬ߞߍ) ߘߌ߫ ߡߊߣߊ߲߫ ߝߙߊߓߊߣߊ߫ ߜߍ߲߭ ߕߍ߰ߓߊ߮ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߟߏߣߌ߲߫ ߡߊ߲ߛߊ (ߝߟߏߣߌ߲߫ ߛߏ ߕߍ߰ߟߊ) ߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߝߙߋ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ (ߝߙߋߘߎ߮ ߛߏ ߕߍ߰ߓߊ߮).

°ߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬=[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߡߐ߬ߘߎ߰ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ []ߡߌߟߏ]] ߦߴߊ߬ ߣߴߏ߬ ߘߊ߲߭ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߑ

ߕߏ߭ߞߎߣߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߑ ߡߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߬ߦߊ ߦߴߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߑ ߞߊߦߌߙߊߥߊ߯ߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߦߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߑ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߙߐ߬ߡߊ߬ߦߊ ߦߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫.

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊߣߊ߲߫ ߡߊ߬ߡߙߎ߬ߘߎ߰ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊߣߊ߲߫ ߣߌ߫ ߓߐ߯ߓߊ ، ߏ߬ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߟߐ߲߫ ߘߌߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߎߡߊߢߊ ߡߊ߬ . ߡߊߣߊ߲߫ ߛߏ ߟߎ߬ : ߡߊ߬ߡߙߎ߬ߘߎ߰ ، ߝߊ߲߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬، ߝߙߊߓߣߊ߫، ߞߏ߬ߙߊ߬ߞߙߐ߬ ، ߝߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߦߊ، ߕߣߌߞߊ߲߬، ߥߟߎ߬ߞߙߐ، ߝߊ߬ߛߌ߬ߣߍ߬ߦߊ، ߖߊ߲߬ߞߏ߬ߦߊ، ߝߟߏߣߌ߲، ߖߌ߬ߙߊ߬ߘߎ߬ߞߙߐ، ߢߡߊ߬ߣߊ، ߝߙߋߘߎ߮، ߞߐ߬ߟߍ߬ߘߎ߮،ߞߙߌ߬ߘߎ߮، ߛߊߣߊ߲ߞߐߙߐ߲ߣߌ߲، ߞߐ߬ߖߎ߰ߙߎ߫، ߡߙߐߘߎ߮، ߛߐߟߌߘߎ߮، ߝߊ߬ߞߐ߬ߟߍߦߊ، ߝߊߣߌ߲ߝߊߘߎ߮، ߞߏ߬ߛߊߙߐ، ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߝߙߋ߬ߦߊ، ߞߊ߬ߛߌ߬ߦߊߘߎ߮، ߘߊߡߊ߲ߘߎ߮، ߡߏߙߌߥߎߟߋ߲ߘߎ߮، ߞߊ߲ߞߊ߲ߘߊߟߊ߫، ߞߊ߬ߡߊߡߙߎ߬ߘߎ߮. ߓߐ߯ߓߊ ߛߏ ߟߎ߬ : ߕߍ߬ߣߍ߲߬ߛߘߌߦߊ، ߛߏߞߎߙߟߊ، ߡߏߙߌߜߍߦߊ،ߝߊ߬ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߞߐ߰ߦߊ، ߓߊߘߎ߯ߟߊ، ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߦߊ، ߘߎߓߊߛߊߟߌߦߊ، ߘߓߊ߬ߘߎ߮، ߡߍ߲ߞߊ߲ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߙߐ، ߞߛߊߓߌߦߊ، ߞߙߊ߬ߖߙߊ߬ߘߎ߮، ߖߏ߬ߡߊ߬ߘߎ߮، ߞߐߛߙߌߦߊ، ߛߙߌߦߊ، ߓߟߊ߬ߞߐ߰ߦߊ، ߓߌߛߊߟߌߦߓߊ، ߓߌߛߊߟߌߦߊߞߙߐ، ߖߙߊ߬ߓߊ߬ߘߎ߮، ߞߟߎߘߎ߮، ߞߊߛߎߙߎ߫، ߡߏ߬ߙߌ߬ߛߍ߲߬ߘߎ߮.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߓߊ߲ߘߦߊ ߣߴߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߊ߫ ߢߎ߬ߡߦߊ ߞߐߛߐ߲߬، ߡߊ߬ߡߙߎ߬ߘߎ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߝߋ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߣߍ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߫ : ߡߊ߬ߟߏ، ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ،[]ߝߏߣߌ߲]]، ߞߎ، ߜߊ߰ߙߊ، ߕߌ߰ߦߊ، ߢߐ߭، ߞߙߎߞߙߎ، ߞߋ߲߬ߘߋ، ߓߍ߬ߣߍ… ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ߡߛߊ߬ ߣߌ߫ ߜߋ߬ߞߋ ߝߣߊ߫ ߛߣߍ߬ ߟߊ߫. ߞߟߏߝߋ߲ߦߊ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߛߌ، ߓߊ߭، ߛߊ߱، ߛߌ߬ߛߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߏߞߟߏ߫ ߟߊ߫. ߡߐ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ : ߡߌߟߏ، ߡߊ߬ߜߊ ، ߞߐ߬ߡߌ߰ߛߍ߲߬، ߘߎߡߊߥߙߎ, ߡߌߙߊ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߟߊ߬ ߡߌߛߍ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߫ ߟߊ߫ ߖߌ ߘߐ߫ ߝߋ߲ ߛߎ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫.

ߓߐ߰ߝߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߥߊ߬ߞߣߐߟߊ ߝߊߣߍ߲߫ ߥߟߊ߫ ߕߘߍ߬ ߓߎ߯ߣߍ߲߫ ߞߏ߲ߞߏ ߛߓߏ ߛߎ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߎ߬ߢߊ߬ߓߊߟߌ ߡߊ߬ ، ߞߏ߲ߞߏ ߓߌߦߊ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߜߊ߬ߣߊ߲߬: ߞߐ߬ߢߌߣߊ، ߡߌ߬ߣߊ߲، ߞߏ߬ߣߊ߲، ߟߍ߭، ߞߐ߬ߛߍ، ߛߋ߲ߛߋ߲، ߛߌ߭، ߝߐ߰ߙߌ߬ߣߍ߲، ߕߌ߲߬ߓߊ، ߓߊ߬ߟߊ، ߛߏߟߌ، ߖߊ߬ߘߊ، ߜߐ߲߭، ߥߏ߬ߘߏ߲، ߛߎ߬ߟߊ߬ߥߎߟߋ߲، ߞߐ߬ߢߍ߲، ߥߍ߲߬ߛߍ߲، ߓߊ߬ߞߐߘߐ߲ߞߎߘߎ߲…. ߝߌ߬ߛߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߊ߬ ߘߎ߰ߞߘߐ ߦߏ߫ : ߛߊߣߌ߲، ߥߊߘߌߜߍ، ߣߐ߬ߓߊߟߌ .

ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊߣߊ߲߫ ߣߌ߫ ߓߐ߯ߓߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߬ ߕߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߢߣߊߕߍ߮ ߞߏ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߟߐ߲߫ : ߘߎ߲߬ߘߎ߲ߓߊ، ߛߏ߬ߟߌ߬ߛߌ (ߞߣߍߖߌ߮ ߘߎ߬ߛߊ߬ߝߌ߲) ،ߝߊ߬ߕߙߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ (ߞߣߍߘߋ߲ ߠߎ߬ ߖߏ߯ߘߏ߲ߠߊ) ، ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߥߟߐ ߞߏ ( ߛߣߍ߬ߞߊ߲߬ߘߟߊ ߟߎ߬ ߞߟߊߓߎߘߏ߲ߓߊ߮) ، ߝߍߝߐ، ߞߎ߬ߘߋ߲߬ߝߐ،ߞߐߢߍߕߏߟߏ߲ (ߖߐ߬ߜߊ߲ߘߐ) ߕߌ߲ߓߏ߲ߝߐ،ߕߊߣߊ߲ߣߌ߲ߝߐ، ߖߋ߲߬ߓߋ߬ߝߐ، ߓߎ߲߬ߖߊ߲߬ߕߏߟߏ߲، ߞߏ߲ߞߏߓߊߖߋߟߌߕߏߟߏ߲، ߛߙߍߥߊߕߏߟߏ߲، ߖߊ߭ߘߐ߲، ߞߙߏߝߐ…

ߘߋ߲ߣߍ߲ߦߊ ߕߏߟߏ߲ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߝߍ߬ : ߛߍ߬ߡߙߎ، ߓߊ߲߬ߞߟߏ߬ ߞߊ߲߯ ،ߜߐ߲߬ߣߌ߲߬ߜߐ߲߬ߣߌ߲߬ߘߎ߰ߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫… 

ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߥߟߊ߫ ߛߏ ߛߌ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߝߍ߬ ߡߊߣߊ߲ ߞߣߍ ߛߌߟߊ߫ ߞߏ ߦߋ߫ ߞߋ ߤߋߤߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߡߊߣߊ߲߫ ߛߌ ߘߡߊߘߡߊ߫ ߝߟߍ߫ : ߕߙߊߥߟߋ ، ߞߙߎ߬ߡߊ، ߛߊ߰ߣߐ، ߛߘߌ߬ߡߍ، ߛߘߌ߬ߓߋ، ߓߙߋߕߋ، ߞߐ߲ߘߍ، ߛߋ߬ߙߌ߬ߝߎ، ߓߊ߲߬ߓߊ…. ߓߐ߯ߓߊ ߕߊ ߟߎ߬: ߞߊ߬ߓߊ، ߞߡߊ߬ߙߊ، ߡߊ߰ߙߊ، ߞߙߎ߬ߡߊ، ߘߙߊ߬ߡߍ، ߞߐ߲ߘߍ… ߊ߬ ߡߐ߬ߓߊ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߎ߬ : ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߕߌ߮ ߞߣߐ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫، ߝߊ߬ߞߐ߰ߓߊ ߕߙߊߥߟߋ߫، ߟߊ߬ߦߌ ߛߐ߯ߣߊ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߬، ߖߌ߯ߓߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫، ߞߙߊ߬ߡߐ߬ ߟߋ߭ߓߊ߬ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ، ߞߙߊ߬ߡߐ߬ ߊߘߡߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ،ߝߊߙߌߡߊ߫ ߞߏߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ، ߣߊߞߐ߯ߓߊ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫…