ߛߘߌ߬ߓߋ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߛߘߌ߬ߓߋ ߦߋ߫ ߝߌߟߊ߫ ߛߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߋ߬ ߛߌߦߊ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߣߌ߫ ߡߊߛߌ߬ߣߊ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫[߁].

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߘߌ߬ߓߋ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߎ߲ߓߌ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߡߊ߲ߛߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬. ߛߘߌ߬ߓߋ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߥߟߊ߫ ߛߏ߲߬ߞߍ߬ߕߌ߮ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߛߏ߭ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫[߂].

ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߐ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߘߌ߬ߓߋ ߊߡߌߣߊߕߊ߬ ߖߊߟߏ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ ߘߎ߲ߓߎߞߊ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬
  2. ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߌ ߣߴߊ߬ ߖߊ߬ߡߎ߲ ߠߎ߫