ߔߊ߬ߕߙߌߛ ߟߎߡߎ߲ߓߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߔߊ߬ߕߙߌߛ ߟߎߡߎ߲ߓߊ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫Republic of the Congo (Léopoldville) ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Patrice Émery Nibba Lumumba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Patrice, Émery ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌLumumba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ 1925 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊKatakokombe ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߁߇ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ 1961 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊLubumbashi ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߡߐ߰ߝߊ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭execution by shooting ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊPauline Opango ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬François Lumumba, Guy-Patrice Lumumba, Juliane Amato Lumumba, Roland Lumumba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, revolutionary ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊPrime Minister of the Democratic Republic of the Congo ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊMouvement National Congolais, Liberal Party ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊAfrican Brazilians ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲Catholic Church ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߢߐ߲߯ߞߐCongo Crisis ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߞߘߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫Royal Museum for Central Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ߏ. ߍߙ. ߕߊ߲ߓߏ߫ ߘߝߊ߬ߢߐ߲߰߯ߦߊ ߖߡߊ߬ߙߌ, Grand Cross of the Order of the Crown ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߔߊ߬ߕߙߌߛ ߟߎߡߎ߲ߓߊ߫ (ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߁߉߂߅ ߟߊ߫ ߏߣߊߟߎߥߊ߫߸ ߓߍߟߗ߭ߌߞ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߇, ߁߉߆߁ ߠߊ߫ ߋߟߌߖ߭ߊߓߍߕߝ߭ߌߟ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߕߊ߲ߜ߭ߊ߬) ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߲߬ߞߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߬ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ (ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߁߉߆߀ ߣߌ߫ ߁߉߆߄ ߠߎ߬ ߕߍ߫) ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߣߌ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߁߉߆߀ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߏߛߍߝ ߞߛߊߝ߭ߕߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌ߬ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߛߌ߲ߞߐ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߐ߫ «ߝߊ߬ߛߏ ߣߊ߲߬ߞߌ߲» ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.

ߝߏߣߌ߲ߞߋߦߊ ߣߌ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߓߟߏߡߊߞߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߔߊ߬ߕߙߌߛ ߋߡߋߙߌ ߟߎߡߎ߲ߓߊ߫ ߥߟߏ߫ ߘߊ߫ ߏߣߊߟߎߊ߫ ߟߋ߬ (ߞߕߊ߬ߞߏ߫-ߞߏ߲ߓߋ߬ ߘߎ߰ߞߣߍ߸ ߛߊ߲ߞߙߎ߫߸ ߓߍߟߗ߭ߌߞ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫߸ ߥߊ߯ߕߌ ߣߌ߲߬ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߬ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫). ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߞߊߕߏߟߞߌ߫ ߗߋߦߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߞߐ߫ ߋߟߍߝ߭ ߓߙߌߟߊ߲߫߸ ߛߎߥߍߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߔߙߏߕߍߛߌߕߊ߲߫ ߞߊߟߊ߲ߛߏ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߅߄ ߠߊ߫ (ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߙߏ߬ߝߏ߬ ߞߎߛߍߡߊ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲߭ ߡߍ߲ ߠߊ߫)߸ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߓߍߟߗ߭ߌߞ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߊ߲ߞߋ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߣߍ߲߯ߞߍ߫ ߟߋ߬߸ ߓߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߗߋߦߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߛߏ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߎ߬ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߡߙߌ߫ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߐ߯ ߞߏ ߡߊ߬߸ ߝߏ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߎ߬ (clercs)߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߟߎߡߎ߲ߓߊ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊߘߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߛߓߍߘߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ ߞߏߟߊߘߍ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߌߝ߭ߎ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߄߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߞߐ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߟߋߏߔߏߟߘߑߝ߭ߌߟ (ߥߊ߯ߕߌ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߌ߲߬ߛ߭ߊߛߊ߬)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߛߑߕߊ߲ߟߋߝ߭ߌߟ (ߞߌߛߊ߲ߜ߭ߊߣߌ߫) ߗߋߓߏ߲ ߠߊ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߞߍ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ ߞߊ߲߬ߞߋ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߫ ߘߐ߫.

߁߉߅߄ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߙߍߘߍߦߊߟߌ «imatriculé» ߛߓߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߫߸ ߏ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߍߟߗ߭ߌߞ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߓߟߏ߫ ߡߐ߰ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ߣߍ߲߫ ߘߡߊߘߡߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߣߐ߫ (ߛߙߍߘߍߦߊߟߌ߫ «imatriculation» ߂߀߀ ߥߊ߰ߕߌ ߏ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߁߃ ߘߐ߫).

ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ ߞߏߟߊߘߍ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߏ߫ ߓߎ߲ߓߎ߲߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߣߐ߫߸ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߝߊ߬ߛߏ߬ߥߙߍ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߛߌ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߡߊ߬ߞߟߐ ߟߎ߬ ߟߊߕߘߍ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߬ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߝߘߏ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߊ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌߦߊߞߏ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߓߘߍߞߍ߭ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊߟߌߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߞߙߎߝߊߞߊ߲ߞߋ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫. ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߌߖ߭ߌߘߏߙߋ߫ ߒߘߊߦߑߥߍߟ ߋ ߒߖ߭ߌߍߡ ߞߵߊ߬ ߡߊߕߍ߰: «ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߎߡߎ߲ߓߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߕߋߕߋߟߊ߫ ߡߊ߬߸ ߛߎߥߊ߲ߘߌߟߊ߫ «ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ» ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߔߊ߬ߔߘߊ߬ ߕߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬».

ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ߫ ߖߏߣߊ ߡߊߞߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫ ߓߍߟߗ߭ߌߞ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߓߐߕߏ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߔߐ߬ߙߑߕߐ߬ߜ߭ߍߛߌ ߟߎ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߋ߬߸ ߡߍ߲ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߊ ߘߌ߫ ߟߏ߲߫ ߘߏ߫߸ ߞߏ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߐߕߟߊ߫ ߟߏ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߞߙߎ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߁߉߅߅ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ.ߔߋ.ߌ.ߛߋ «APIC» (ߥߙߎߣߍ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ߬ ߡߐ߯ߘߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ)߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߓߏߘߎߥߌ߲߫ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߝߍ߬ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߌ߬ߤߟߊ ߡߊ߬.

ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ ߞߏߕߌ߮ ߡߍ߲ ߠߊߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߏߜ߭ߎߛߕ ߓߎߌߛߋߙߍߕ߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߞߍߙߍ߲ߞߍߙߍ߲ߣߌ߲ߦߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊߛߓߊ߬ߕߌ߫. ߟߎߡߎ߲ߓߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߞߙߎߞߊ (parti Libéral) ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊߞߟߌ߫.

߁߉߅߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߗߋߛߓߍ߫ ߝߌߙߌ߲ߝߌߙߌ߲ߕߊ ߘߏ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߞߏߟߊߘߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߦߴߊ߬ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ ߕߎߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߛߑߕߊ߲ߟߋߝ߭ߌߟ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: «ߓߍߟߑߗ߭ߞߌߞߊ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߞߵߊ߬ ߝߊ߬ߛߊ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߝߋ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߞߵߊ߲ ߡߊߟߐ߲߫… ߊ߬ ߖߏ߫ ߕߴߊ߲ ߠߎ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߟߊ߫ ߟߋߏߔߏߟߘ ߂߲ ߘߊߓߊ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߊ߫ ߥߐ߬ߞߎ߬ߟߐ߬ߦߊ߫ «géniale» ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ «ߝߍ߭ߛߋ߲߬»». ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߥߙߍߓߊߓߊ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ߸ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ ߟߊ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߔߊ߬ߕߙߌߛ ߟߎߡߎ߲ߓߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߘߏ߫ ߛߓߍ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫߸ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߘߎ߱߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ ߞߍ߫؟ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߞߊߘߊ߲߫ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߟߌ߫ ߡߝߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ߡߎߣߎ߲߬. ߊ߬ ߖߛߎ߬ߡߊ߲߬ߜߏ߬ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߟߌ߫ ߖߏߣߊ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߡߊ߬߸ ߟߎߡߎ߲ߓߊ߫ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߏ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߟߊ߫ (ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߙߎߛߍߟ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ ߘߐ߫).