ߟߐ߲ߣߌ߲ ߣߌ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲ߞߏ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߞߏ߲߬ߓߏ߬ߦߊ ߖߐ߲ߓߐ߲/ ߓߊ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߐ߫߸ ߖߐ߲ߓߐ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߏ߬ ߛߊ߬ߥߏ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ߦߊ ߘߴߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߖߐ߲ߓߐ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߘߌߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐߕߍ߮ ߕߐ߭ ߘߐ߫؟ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߡߐ߰ ߕߍ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ ߖߐ߲߬ߓߐ߬ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߝߣߊ߫߸ ߖߐ߲ߓߐ߲ߕߌ߯ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫ ߸ ߓߊߏ߬߸ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߜߍߙߍ߲ߞߍߟߌ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱-ߐ-ߡߐ߰ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߏ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫ ߘߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߝߟߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫߸ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߡߏߙߌ߫ ߞߏ߲ߓߏ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߒߞߏ ߟߊ߫، ߦߏ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߝߏߘߋ߫ ߏ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߢߊ߯ߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߟߊ߬ ߓߙߋߕߋ߫، ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߏߣߊ ߏ߬ ߟߊ߫.

ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߣߌ߲߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߡߋߙߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲߬ߛߏ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߂߀߁߇

، ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߋ߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߓߍߦߊ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߛߎ߬ߞߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߘߐ߫، ߝߏ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߞߏ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߟߊ߬ ߓߙߋߕߋ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߣߘߐ߬ߛߌ߮ ߘߌ߫ ߒߞߏߞߏ ߘߐ߫، ߞߐ߬ߣߵߏ߬ ߡߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬، ߓߊߏ߬، ߏ߬ ߡߊ߫ ߛߌ߬ߖߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߏ߬ ߛߊ߲߬ߞߊ ߟߊߕߋ߭ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ ߦߋ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߕߏ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߜߙߍ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߞߊߘߌ߫߸ ߏ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߙߊߡߐ߯ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߖߏߣߊ ߏ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫، ߏ߬ ߢߍߛߐ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߓߊ߰ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߘߌ߫߸ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߝߊ߫ ߜߍߟߍ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬، ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬، ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߒߞߏ ߟߊߦߟߍ߬ ߛߊߖߊ߲߫ ߞߎ߬ߟߋ߬ߞߎ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߓߌ߬، ߞߊ߬ߕߘߍ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬. ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߞߙߊߡߐ߯ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߟߊߘߏ߲߭ ߘߐ߫ ߌߖ߭ߌߔߑߕ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߟߊ߫ ߂߀߀߂ ߟߊ߫، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߣߎ߯ߤߊ߲߫ ߛߊ߰ߣߐ߫ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߝߏߘߋ߫ ߘߙߊ߬ߡߍ߸ ߤߊߟߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߢߍߥߟߊ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊߒߞߏߦߊ߫ ߘߊ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫، ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߣߎ߯ߤߊ߲߫ ߢߌ߲߬ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߏ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߫، ߣߊߟߌߡߎ߲߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߘߛߎ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߊ߯ߓߏ߫ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߟߊߦߌ ߟߊ߲߬ߛߌ߬ߣߍ߫ ߓߊ߲߬ߞߐ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߢߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߊ߲ߞߐߞ ߦߋ߲߬، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߕߐ߮ ߕߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߦߊ߲߬.

ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߣߌ߬، ߣߴߌ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߐߟߊ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߯ ߟߎ߬ ߘߐߜߍ߫، ߌ ߘߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߎߡߊߙߎ߫ ߛߏߡߊߛߌ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߌߛߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߡߏߙߌ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ﴿ ߘߎ߬ߕߌ߰ߟߓߊ߬ߞߊ ߓߊߕߍ߫﴾ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߞߐߟߊ߫ ߞߐߡߊߛߙߋ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߡߏߙߌ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߡߍ߲ ߞߏߝߐߣߍ߲߫ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬، ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߎ߬ߞߊ߬ߙߌ ߣߌ߫ ߡߎߛߑߟߌߡ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߰ߝߐ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߖߌ߰ߞߎ߲ߧߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߝߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫، ߡߍ߲ ߦߙߌߞߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߁߀߀ ߢߐ߲߰ ߘߐ߫، ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߥߟߌ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߟߊߛߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߓߙߊߖ߭ߊߘߎ߯ ߣߌ߫ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߙߊߡߐ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߒߞߏ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߊ߬ ߛߋߞߏ ߟߊ߫ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߫ ߃ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߞߘߐ߫، ߞߏ߲߬ߓߏ߫ ߌߛߊ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߦߋ߫ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߎߙߊߣߊ ߛߊߞߍ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫، ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߡߐ߬ߐߟߐ߲߬ߡߊ ߘߏ߫ ߛߓߍߦߊ߫ ߞߏ߫ ﴿ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߙߌ߬ߖߐ߯ߙߐ﴾ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߡߐ߲߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬، ߞߊ߬ߝߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬، ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ %߉߀ ߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ : ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߓߊ߲߬ߓߊ߫ ߦߴߏ߬ ߡߐ߰ ߝߟߐ ߟߎ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߘߞߋ߬ߘߋ߲߬ ߝߟߐ ߟߎ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ،ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߯ߓߊ ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߛߋߞߏߓߍ߬ߙߍ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߡߊߣߊ߬ߙߏ߲ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߝߊ߲߬ߕߊ߲ߣߌ߲ߣߊ߯ߣߌ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ،ߡߊ߬ߟߌ߬ߘߋ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߘߞߋ߬ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߘߞߋߘߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ (ߣߤߊߙߎ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬) ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߡߊߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߋߕߊ߬ ߟߋ߬ ߛߘߊߘߐ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߣߐ߫ ߞߟߋߞߟߋ ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߥߎߦߊ߲ߓߍ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߊ߫ ،ߣߊߺߡߎ߲ ߝߏߘߋ ߟߋ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߐ߲ߓߊ߯ߓߊ ߟߋ߬ ،ߊ߬ ߛߌ߭ ߓߍ߫ ߛߊ߲߬ ߓߌߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ߡߊߜߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ،ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߒߞߏ ߛߘߊߟߊߟߌ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߕߴߛߋ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߡߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫.. ߞߎߡߊߟߊߛߎߘߎ߲ߧߊ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߞߋ߬ߘߋ߲߬ ߞߎ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߍߦߊߣߍ߲ ߘߴߛߋ߫ ߗߡߍ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߘߐ߫ ،ߊ߬ ߛߐ߰ ߘߴߊ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ ߠߋ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߎ߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߊ߲߬ ߦߏ߫ ߡߛߊ߬ߓߊ ،ߓߊ߯ߟߌߞߎ ،ߘߋ߲ߣߊߝߌߟߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߥߙߎߞߌ ߛߏ߬ߘߊ߲߬ߛߏ ߘߌ߫.. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߲ߖߌߦߊ ߝߐ߰ߓߍ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߞߊ߬ (ߒ. ߝ. ߦ) ߘߍ߬ߞߙߎ ߛߌ߲ߘߌ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߎߡߘߊߛߏ ߟߊߞߊ߬ ߞߏ߫ (ߦߋߟߋ߲ ߥߎߦߊ߲ߓߍ߲) ،ߓߌ߬ߓߌ߬ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߒߞߏ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲߬ߛߏ ߝߟߐ ߦߋ߫ ߟߐ߭ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ،ߡߊ߬ߟߌ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߘߏ߫ ߟߋ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߖߓߊ߬ߕߍ߫ ߘߌ߫(ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߕߐ߯ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬) ߊߘߡߊ߫ ߖߓߊ߬ߕߍ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߒߞߏ ߟߍߙߘߓߊ ߟߋ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߣߌ߲߬ ߓߟߏ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ (ߥߊ߬ߛߊ ߟߍߙߘߊ).. ߛߎ߲ߞߊߙߏ߫ - ߏ-ߛߎ߲ߞߊߙߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߕߋ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߘߊߥߎߘߊߓߎ߯ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫.. ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߎ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫.. ߊ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߟߋߞߟߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߎߡߊߓߘߊߛߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߵߏ߬ ߛߐ߰ߡߊ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߥߎߦߊ߲ߓߍ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫.. ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߖߓߊ߬ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߘߞߋ߬ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߊߡߊߘߎ߫ ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߊ߲߬ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߠߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ (ߌ߬ߡߊ߯ߙߎ) ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫،ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߘߞߋ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߊ߬ ߘߞߋ߬ߝߊ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߛߘߊߟߊߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߘߊߎ߫ ߸ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߝߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߓߍߦߊߣߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߦߏ߫ ߞߊ߲ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ ߞߊ߬ߝߊ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ،ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ (ߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮ ߘߐ߫) ߊ߬ ߣߌ߫ (ߖߓߌ߬ߙߌ߬ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲) ߊ߬ ߣߌ߫ (ߥߍߘߍ߲ߞߍߟߌ) ߣߌ߫ (ߊ߲ ߠߊ߫ ߓߌ߭ ߕߋߙߌߦߊ) ߊ߬ ߣߌ߫ (ߡߋ߬ߘߋ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߖߐ߲ߠߋ߬ ߡߐ߰ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ) ߊ߬ ߣߌ߫ (ߕߞߌߦߊ ߓߊߕߐߡߐ߲ ߞߊ߬ߝߊ)ߊ߬ ߣߌ߫ (ߡߊ߰ߙߌ ߕߐ߯ ߓߌߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ،ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߏߟߋ߲߫ ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߟߊ߫ ߡ. ߘ) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߞߎ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫ ߞߘߐߝߐߟߊ߲߫ ߟߊߘߍ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߥߊ߯ߗߍ߬ߡߍ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫،ߊ߬ ߣߌ߫ ....، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߕߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߐ߰ߓߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߎߡߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߜߛߋߓߊ߯ߦߊ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߖߌߦߡߊ ߟߎ߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߧߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߦߏ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬ ߘߟߊߡߌߘߊ ߣߌ߫ ߞߝߊ߬ ߛߏ߯ߙߏ ߣߴߊ߬ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߊ߲ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߐ߲߫ ،ߒߞߏ ߘߏߝߙߍߕߍߦߊߣߍ߲ ߞߐߝߍ߬ ߏ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߓߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߛߋ߲߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߘߏߝߙߍߕߍߡߊ ߟߎ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߘߏߝߙߍߕߍߡߊ ߘߌ߫ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߰ߣߍ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߥߍ߰ߢߍ߲ ߕߋ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊߝߟߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߓߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ ߞߍ߫ ߛߓߍߛߋ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߛߊ߬ߙߊ ߟߋ ߝߌ߬ߛߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫߸ ߛߓߍߛߋ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߸ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ ߕߎ߬ߡߊ߬ߓߍ߯ ،ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߟߊ߬ߛߓߍ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߓߌ߬ ߞߵߌ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߒߞߏ ߛߓߍߛߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߥߙߍ߫ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߛߓߍߛߋ߲߫ ߏ߬ ߟߎ ߟߴߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߞߣߐ߫،ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ ߘߴߊ߬ ߢߍ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߬ߓߌߟߊ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߣߐ߫، ߕߏ߫ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߒ߬ ߓߊߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ ߦߋ߫ ߛߌ߱ ߘߐ߫ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߏ߬ ߟߎ ߞߊ߬ ߘߞߋ߬ߓߊ߮ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߒߞߏ ߟߊ߫... ߓߌ߭ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫... ߞߎߡߊߟߊߛߎߘߎ߲ߧߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߘߏ߫ ߟߋ ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߘߎ߲߬ߓߎ߬ߦߊ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ߕߐ߮ ߦߋ߫ : ߖߘߍ߬ߞߎ߲߬ߘߌ߫ ߞߟߊߓߎ ߞߍ߲ߘߍ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ ߞߍ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߘߎ߱ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ :( ߡߊ߲߯) ߺ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ ( ߣߎ߯ߙߎߟߑߤߎ߬ߘߊ߮ ) ߟߊ߫߸ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߝߌߟߊ߲ߡߊߛߊ߯ߘߊ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߞߐߣߐ߲ߘߐߣߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫،ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߂߀߁߄ ߠߊ߫. ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߞߝߊ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߓߊߟߌ߫ ߛߓߊ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ،ߏ߬ ߝߟߐ ߦߋ߫ : ( ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߡߊ߬ߦߊ) ߘߌ߫ ،ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߧߋ߫ ( ߛߟߊߕߌ߯ ߓߌ߬ߟߊ߯ߟߌ߫ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߟߞߊߟߌߟߌ ߘߐ߫ ) ،ߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ : ( ߝߘߎߛߏ ߝߙߋߞߋ ߟߎ߬ ߝߎߟߋ߲߫ ߖߏߣߊ ). ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ : ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߫ ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߓߊ߲߬ߓߊ߫ ߟߊ߫ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߍ߬ ߓߟߐߟߐ ߞߊ߲߬ ߦߏ߫ : ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߎߣߎ߲ ߝߏ߯ߓߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߟߐ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ، ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߡߌߛߍ߲ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬. ߕߐ߲ : ߊ߬ ߦߋ߫ ( ߒ ߺ ߛ ߺ ߓ ߺ ߓ = ߒߞߏ ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߓߍ߲߭ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ) ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫(ߊ߲ߓߛߊߘߌ) ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߓߌ߬ߓߌ߬ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫. ߝߙߋߞߋ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬، ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߐߟߊ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߙߊߡߐ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߙߋߞߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫، ߒߞߏ ߣߐ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫، ߏ߬ ߟߋ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߙߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬، ߜߟߍ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߌ߯ߣߊ ߟߊߛߋ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߏ߬ ߟߐ߲߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߙߊߡߐ߯ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫، ߛߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߛߴߏ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߒߞߏ ߟߊ߫ ߓߐ߬ߘߐ ߘߐ߫، ߞߐ߬ߣߌ߬ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߵߏ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ، ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߓߍߟߌ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߲ ߞߊ߲ ߠߊߝߊ߬ߛߊ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬، ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߙߓߎ߫ ߛߓߍߟߌ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬، ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫، ߞߏ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲ ߠߵߏ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫، ߓߊߘߙߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߟߐ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߞߊ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߘߐ߫، ߣߴߏ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߌߘߊ߫ ߁ ߣߌ߫ ߛߌߘߐ߫ ߆߀߀ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬، ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ﴿ ߕ.ߖ. ﴾ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߏߡߊߟߡߊ ߏ߬ ߟߋ߬ ߟߐ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߃ ߞߘߐ߫، ߞߵߏ߬ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ ߘߌ߫، ߛߊߣߌ߲ ߏ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߘߟߊ߫ ߈߀߀߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߓߌ߬߸ ߓߌ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߖߐ߲ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߫ ߞߐ߲߬ߜߍ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊߙߏ߫ ߃ ߞߊߙߊ߲ ߞߎ߲߬ߞߘߐ߫؟ ߞߐ߬ߣߌ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ﴿ ߕ.ߖ. ﴾ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߢߊ ߏ߬ ߡߊ߬، ߏ߬ ߞߊߝߌ߬ߛߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߘߌ߫.

ߝߘߊ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߎߡߊ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߦߊ߲߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߲ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߜߏߦߊߜߏߦߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߝߊ߬ߙߌ߲߬ߛߌ߬ ߞߊߙߊ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ “ߞߊ߯ߝߙߌ߫ ߞߊߙߊ߲ ” ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߏ߲، ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߘߋ߲ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߯ߝߙߌ߫ ߞߊߙߊ߲ ߏ߬ ߟߊ߫، ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߓߌ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬، ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߯ߝߙߌ߫ ߞߊߙߊ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬، ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߞߊߙߊ߲ ߠߊ߫، ߥߟߊ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ ߠߊ߫. ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬، ߊ߲ ߓߊ߯ ߤߊߞߟߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߏ߬ ߟߋ ߞߊߝߌ߬ߛߊ߬، ߊ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫، ߊ߲ ߧߋ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐߜߍ߫ ߘߐߙߐ߲߫، ߛߴߊ߲ ߘߌ߫ ߢߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬، ߓߊߏ߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߞߏ߬ߖߎ߮ ߦߋ߫ ߕߙߐߦߊ ߡߍ߲ ߠߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߬، ߏ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߣߐ߬ ߘߌ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫. ߣߴߏ߬ ߕߍ߫، ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲߫ ߠߝߊߛߊ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬، ߏ߬ ߖߐ߲߫ ߞߊ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߟߐ߲߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߘߌ߫؟

ߊ߬ ߕߐ߮ ߞߕߐߡߊ߫ ߛߓߍߣߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߊ߲߬: ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊߣߊ߫ = ߊ߬ ﴿ ߕߍ߫ ߞߊ߲ ߠߊߡߊ߬ߟߏ߬ ߛߏ߫ ﴾

ߛߏ߬ߟߏ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫