ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߊߖ߭ߌ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߡߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߊߖ߭ߌ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߡߊ߬

ߛߙߍߘߍ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬

ߊߖ߭ߌ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߕߊ ߓߟߏߡߊ߬ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲

߄߄ ߅߇߉ ߀߀߀ ߞ߂ ߟߋ߬ ߡߊ߬

ߝߕ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߮ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߞߎߓߋߘߊ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߓߙߍ߬ߦߊ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ
߁ ߙߎߛߌ߫ ߡߏߛߌߞߎ߫ ߁߇ ߁߂߅ ߂߀߀ ߊ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫
߂ ߛ߭ߌߣ (ߛߌ߯ߣߌ߲߫) ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߔߋߞߍ߲߫ ߉ ߅߉߆ ߉߆߁ ߊ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߤߏ߲ߜ߭ߏߞ ߣߌ߫ ߡߊߞߊ߯ߥߊ߫ ߣߌ߫ ߕߊߦߌߥߊ߯ߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߕߌ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ ߜߘߍ߫
߃ ߤߌ߲ߘߌ߬ ߞߙߎߝߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߟߌߤߌ߫ ߞߎߘߊ ߃ ߂߈߇ ߂߆߃
߄ ߞߖ߭ߊߞߛߌߕߊ߲߫ ߊߟߌߡߊ-ߊ߬ߕߊ߲߫ ߂ ߄߅߅ ߀߃߄ ߂ ߇߂߄ ߉߀߂ ߞ߂

ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

߅ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ߟߊ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߙߌ߬ߦߊ߯ߘ߭ߌ߫ ߂ ߁߄߉ ߉߆߀
߆ ߌߙߊ߲߫ ߕߤߋߙߊ߲߫ ߁ ߆߄߈ ߁߉߅
߇ ߡߐ߲ߜ߭ߏߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߎߟߊ߲-ߓߊ߬ߕߐ߫ ߁ ߅߆߄ ߁߁߀
߈ ߍ߲ߘߣߏߛߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߖߊ߬ߞߊߙߌߕߊ߬ ߁ ߄߇߁ ߆߃߉ ߁ ߉߀߄ ߅߆߉ ߞ߂

ߏߛߌߦߊߣߌ߲߫ ߕߌ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊߣߍ߲ ߊ߬ ߞߊ߲߬

߉ ߔߊߞߛߌߕߊ߲߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߬ߙߊߗߌ߬ ߇߉߆ ߀߉߅
߁߀ ߕߙߎߞߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ߞߙߊ߫ ߇߄߇ ߂߇߂ ߇߈߃ ߅߆߂ ߞ߂  

ߣߴߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫

߁߁ ߓߙߌߡߊ߲߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߙߊ߲ߜߎ߲ ߆߇߆ ߅߇߈
߁߂ ߊߝ߭ߎߜ߭ߊ߲߫ ߞߊ߬ߓߎߟ ߆߅߂ ߂߃߀
߁߃ ߦߡߊߣߌ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߛߊߣߌߊ߫ ߅߅߅ ߀߀߀
߁߄ ߕߊߌߘߎ߯ (ߛߌߦߊߡ) ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߓߊ߲߬ߞߐߞߎ߬ ߅߁߃ ߁߂߀
߁߅ ߕߙߌߞߡߋߣߛߌߕߊ߲߫ ߊߛߌߞߊ߬ߓߊ߯ߘߌ߬ ߄߈߈ ߁߀߀
߁߆ ߎߖ߭ߑߓߋߞߛߌߕߊ߲߫ ߕߊߛߌߞߋ߲߫ ߄߄߇ ߄߀߀
߁߇ ߌߙߊߞߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߓߊ߬ߜ߭ߌ߬ߘߊߘߌ߫ ߄߃߈ ߃߁߇
߁߈ ߣߌߔߐ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ (ߖ߭ߊ߬ߔߐ߲߬) ߕߏߞߌߦߏ߫ ߃߇߇ ߉߃߀
߁߉ ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߤߊߣߏߌ߬ ߃߃߁ ߂߁߂
߂߀ ߡߊߟߍߘߎ߯ ߞߙߎߝߊ ߞߎ߬ߥߊ߬ߟߊ߲߫-ߟߎ߲߬ߔߎߙ ߃߃߀ ߈߀߃
߂߁ ߏ߬ߡߊߣ ߡߊߛߑߞߊߕ ߃߀߉ ߅߀߀
߂߂ ߝߟߌ߬ߔߌ߯ߣߌ߲߫ ( ߝߟߌ߬ߔߌ߲߫) ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߋߖ߭ߐ߲-ߛߌ߬ߕߌ߫ ߃߀߀ ߀߀߀
߂߃ ߟߊ߬ߏߛߌ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߔߏߣߏ߲ߔߋ߲߫ ߂߃߆ ߈߀߀
߂߄ ߞߙߌߜ߭ߖ߭ߌߕߊ߲߫ ߝߎߙߎ߲ߖ߭ߌ߬ ߁߉߉ ߉߅߁
߂߅ ߛߎ߯ߙߌ߫ ߘߌ߬ߡߊߛߌ߬ ߁߈߅ ߁߈߀ ߊ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߖߊߥߏߟߊ߯ߣߌ߲߫  ߝߟߊߞߊ ( ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߠߊ)
߂߆ ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߔߏߣߏ߲ߔߋ߲߫ ߁߈߁ ߀߃߅
߂߇ ߓߊ߲ߜ߭ߑߟߊߘߍߛ ߘߊߞߊ߯ ߁߄߇ ߅߇߀
߂߈ ߣߍߔߊߟߌ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߊ߬ߕߑߡߊ߲ߘߍ߫ ߁߄߇ ߁߈߁
߂߉ ߕߊߖߌߞߛߌߕߊ߲߫ ߍߛߌߕߟߌߣߊߓߊ߯ߘߌ߬ ߁߄߃ ߁߀߀
߃߀ ߞߏߙߋ߫ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߔߌߦߏ߲ߦߊ߲߬ ߁߂߀ ߅߃߈
߃߁ ߞߏߙߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߛߋߎߟ ߁߀߀ ߂߁߀
߃߂ ߗ߭ߏߙߌߘߊߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ (ߟߊߙߘߎߣߌ߫) ߊ߬ߡߊߣ ߈߉ ߃߄ߧ
߃߃ ߊߖ߭ߙߌߓߌߖߊ߯ߣߌ߲߫ ߓߊߞߎ߬ ߈߆ ߆߀߀
߃߄ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ߓߎ߰ ߘߊߓߌ߫ ߈߃ ߆߀߀
߃߅ ߗ߭ߋߏߙߑߗ߭ߌ߯ ߕߓߌߟߌߛߌ߯ ߆߉ ߀߀߀
߃߆ ߛߙߌ߫ ߟߊ߲߬ߞߊ߬ ߛߙߌ߫ ߖ߭ߦߊߥߊߙߑߘߋߣߊߔߎߙߊߞߏߕߋ߫ ߆߅ ߆߁߀
߃߇ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߫ ߆߀ ߀߀߀ ߁ ߀߀߂ ߄߅߀ ߞ߂

ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߬

߃߈ ߓߤߎߕߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߔߎߣߞߊ߫ ߃߈ ߃߉߄
߃߉ ߕߊߦߌߥߊ߯ߣߌ߲߫ ߕߊ߬ߌ߬ߔߋ߫ ߃߆ ߁߉߃
߄߀ ߊߙߌߡߋߣߌ߲߫ ߋߙߋߝ߭ߊ߲߫ ߂߉ ߈߄߃
߄߁ ߌߛߑߙߊߍߟ ߞߊ߬ߝߏ ߎߙߎߛߊߟߌߡߎ߲ ߂߀ ߂߇߃
߄߂ ߞߎߥߍߦߕߌ߫ ߞߎߥߍߦߕߌ߫ ߛߏ ߁߇ ߈߁߈
߄߃ ߕߌߡߐ߯ߙ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߟߌ߫ ߁߄ ߈߇߄
߄߄ ߞߕߊߙߌ߫ ߘߏߤߊ߫ ߁߁ ߅߈߆
߄߅ ߟߌߓߊ߲߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߓߍ߬ߌ߬ߙߎߕߌ߬ ߁߀ ߄߅߂
߄߆ ߛߌ߬ߓߋ߬ߙߌ߫ ߣߌߞߏߛߌ߯ ߉ ߂߅߁ ߊ߬ ߦߋ߫ ߅ ߈߉߆ ߞ߂

ߣߌ߫ ߞߓߊߙߛߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫

ߡߍ߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫

߄߇ ߝߟߊߛߑߕߌ߲߫ = ߔߊߟߍߛߑߕߌ߲߫ ߊ߬ߡߊߣ ߆ ߂߂߀
߄߈ ߓߙߎ߬ߣߊߦߌ߫ ߓߊ߲ߘߊߙ ߛߋߙߌ߫ ߓߋߜ߭ߊߥߊ߲߫ ߅ ߇߆߅
߄߉ ߓߤߊ߬ߙߊߦߣߌ߫ ߡߣߊߡߊ߫ ߇߆߅
߅߀ ߛߌ߲ߜ߭ߊߔߎ߯ߙߎ߬ ߛߌ߲ߜ߭ߊߔߎ߯ߙߎ߬ ߇߁߆
߅߁ ߡߊߟߌߘߍߝ߭ߎ߬ ߡߊߟߋ߯ ߃߀߀
ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߄߄ ߅߇߉ ߀߀߀ ߞ߂